Wystąpienie wspólnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wystąpienie wspólnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
17
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta (...)”.

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2014
30
wrz

Istota:

W zakresie określenia rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia zobowiązane będą spółki cywilne po wystąpieniu z nich części wspólników oraz sposobu ustalania limitu uprawniającego do prowadzenia przez te spółki uproszczonych ewidencji księgowych w postaci podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w przypadku zmiany składu osobowego tych spółek.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 cyt. ustawy).

2014
30
wrz

Istota:

W zakresie określenia rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia zobowiązane będą spółki cywilne po wystąpieniu z nich części wspólników oraz sposobu ustalania limitu uprawniającego do prowadzenia przez te spółki uproszczonych ewidencji księgowych w postaci podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w przypadku zmiany składu osobowego tych spółek.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 cyt. ustawy).

2014
30
wrz

Istota:

W zakresie określenia rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia zobowiązane będą spółki jawne powstałe z przekształcenia spółek cywilnych po wystąpieniu z nich części wspólników oraz sposobu ustalania limitu uprawniającego do prowadzenia przez te spółki uproszczonych ewidencji księgowych w postaci podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w przypadku zmiany składu osobowego tych spółek

Fragment:

Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 cyt. ustawy). W świetle ww. przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki jawne osób fizycznych zależy zatem od wysokości uzyskanych przez nie przychodów, a nie od przedmiotu prowadzonej przez te spółki działalności gospodarczej, czy też składu osobowego tych spółek. Zatem podstawową formą prowadzenia przez spółki jawne osób fizycznych, ewidencji księgowej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

2014
30
wrz

Istota:

W zakresie określenia rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia zobowiązane będą spółki jawne powstałe z przekształcenia spółek cywilnych po wystąpieniu z nich części wspólników oraz sposobu ustalania limitu uprawniającego do prowadzenia przez te spółki uproszczonych ewidencji księgowych w postaci podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, w przypadku zmiany składu osobowego tych spółek.

Fragment:

Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 cyt. ustawy). W świetle ww. przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki jawne osób fizycznych zależy zatem od wysokości uzyskanych przez nie przychodów, a nie od przedmiotu prowadzonej przez te spółki działalności gospodarczej, czy też składu osobowego tych spółek. Zatem podstawową formą prowadzenia przez spółki jawne osób fizycznych, ewidencji księgowej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów.

2013
5
kwi

Istota:

Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej.

Fragment:

Ponieważ spółka posiada stosowny majątek, jeżeli dojdzie do jej likwidacji Wnioskodawca otrzyma od spółki kwotę 120.000,00 zł z tytułu spłaty Jego wkładu do spółki (pieniężnego w kwocie 20.000,00 zł i niepieniężnego w kwocie 100.000,00 zł) oraz 20% kwoty pieniędzy, która pozostanie po spłacie udziałów wszystkich wspólników spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy suma pieniędzy, którą otrzyma Wnioskodawca wskutek prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa likwidacji spółki, tj. kwota 120.000,00 zł z tytułu spłaty udziału w spółce (pieniężnego oraz niepieniężnego), a także kwota stanowiąca 20% sumy pieniędzy, która pozostanie po spłacie udziałów wspólnikom, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli spółka zostanie zlikwidowana prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po spłacie zobowiązań spółki, w wyniku podziału jej upłynnionego majątku otrzyma On od spółki środki pieniężne w kwocie 120.000,00 zł z tytułu spłaty Jego udziałów w spółce (pieniężnego i niepieniężnego) oraz środki pieniężne stanowiące 20% pozostałej kwoty pieniędzy po spłacie udziałów wspólników spółki, to te otrzymane środki pieniężne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Swoje stanowisko Wnioskodawca opiera na dyspozycji przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2013
4
sty

Istota:

Czy wspólnik występujący ze spółkami ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od wypłaconego mu wkładu kapitałowego wniesionego przy zakładaniu spółki oraz od udziału w majątku spółki, który ma zostać mu wypłacony?

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

2012
1
cze

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki cywilnej

Fragment:

Zatem wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
7
kwi

Istota:

Zwrot wniesionych wkładów do spółki jawnej przez występującego wspólnika, tj. Wnioskodawczynię jest zwolniony z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota wkładu wniesionego przez Wnioskodawczynię do spółki jawnej w wys. 30.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2012
23
mar

Istota:

Jakich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego winien dokonać występujący ze Spółki jawnej wspólnik, i w jakim terminie winien zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przy czym stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Stosownie do treści art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. Podatnik jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – art. 45 ust. 1 ww. ustawy.