IPTPP2/443-287/11-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zastosowanie obniżonej stawki w wysokości 8% do usług pogrzebowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2011 r. (data wpływu 28 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2011r. (data wpływu 21 września 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do usług zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03) w przypadku gdy usługa dotyczy:

 • wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjąca powyżej 75 lat,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
 • montażu kwatery,
 • wykonania kompleksowej usługi tj.: montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonania odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonanie grobu ziemnego,
 • wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
 • renowacji istniejącego nagrobka,

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% w przypadku świadczenia usług zakwalifikowanych do usług pogrzebowych ( PKWiU 96.03). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 września 2011r. (data wpływu uzupełnienia - 21 września 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IPTPP2-443-287/11-2/AW z dnia 9 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico itp. oraz kwater betonowych (żelbetonowe elementy stanowiące podziemną część grobowca, w którym bezpośrednio zostaje umieszczona trumna ze zwłokami) pojedynczych i podwójnych, oraz wykonuje montaż zakupionych u Wnioskodawcy nagrobków i kwater na cmentarzach zarówno za życia kupujących (wyprzedzając) jak również po śmierci na zlecenie rodzin. W złożonym uzupełnieniu do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że w ramach działalności gospodarczej będzie dokonywał renowacji istniejących nagrobków, odkrycia i zakrycia istniejących nagrobków wraz z renowacją oraz kopaniem grobów ziemnych wraz z wykonaniem katakumby. Wszystkie wymienione czynności kwalifikują się do PKWiU 96.03. Wnioskodawca nagrobki wytwarza z materiałów przez niego zakupionych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 20 września 2011r.)

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT w przypadku gdy usługa dotyczy:

 • wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjąca powyżej 75 lat,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
 • montażu kwatery,
 • wykonania kompleksowej usługi tj.: montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonania odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonanie grobu ziemnego,
 • wykonanie grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
 • renowacji istniejącego nagrobka,

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie te usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011r. Nr 54, poz. 352, poz. 180 zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8% od 01.01.2011r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 5a cyt. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU ) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011r.

Należy podkreślić również, iż do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe.

W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć świadczoną usługę, usługodawca może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Standardów klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Z dniem 1 stycznia 2011r., przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), dokonano zmiany załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik, tj. stawką 0% i 3%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono pod symbolem PKWiU 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico itp. oraz kwater betonowych pojedynczych i podwójnych, oraz wykonuje usługę montażu ww. nagrobków i kwater. Usługi te są zamawiane przez osoby żyjące lub przez rodziny zmarłych. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie dokonywał również renowacji istniejących nagrobków, odkrycia i zakrycia istniejących nagrobków wraz z renowacją oraz kopaniem grobów ziemnych wraz z wykonaniem katakumby. Zdaniem Zainteresowanego wszystkie te usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8% od 01.01.2011r.

Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że o ile wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na :

 • wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjąca powyżej 75 lat,
 • wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
 • montażu kwatery,
 • wykonaniu kompleksowej usługi tj.: montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonaniu odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonaniu grobu ziemnego,
 • wykonaniu grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
 • renowacji istniejącego nagrobka,

-zostały prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 96.03 i są związane z konkretną usługą pogrzebową, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 180 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.