Wysokość zwolnienia podmiotowego | Interpretacje podatkowe

Wysokość zwolnienia podmiotowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość zwolnienia podmiotowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT-u mając przychód od maja do końca roku 2006 – 19.000 zł rozliczając się na zasadach ogólnych (nie marża)?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Podatnika odnośnie korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług – przedstawione we wniosku bez znaku z datą 19.02.2007r., który wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 22.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika dotyczącej podatku od towarów i usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku wpłynęło pismo bez znaku z datą 25.01.2007r. zawierające 2 wnioski o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 30.01.2007r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Ponowny wniosek został złożony pismem bez (...)
2011
1
maj

Istota:
Wątpliwości podatnika związane są z momentem zarejestrowania się jako podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 24.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 24.10.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 24.10.2006 Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie interpretacji przepisów art. 113 oraz 96 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 03.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od października 2005r. prowadzi Pan działalność gospodarczą od października 2005r. polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych tj. prowadzeniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w związku z tym, że łączny obrót za okres od 01.01.2004r do 31.05.2004r wyniósł 39.644,25zł, Podatnik od dnia 1 czerwca 2004r miał obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R.?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia podmiotowego w podatku VAT stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Spółka prowadzi gabinet weterynaryjny. Usługi świadczone przez spółkę do 30.04.2004r były zwolnione z podatku VAT, natomiast od 1 maja 2004r podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%. Spółka osiągnęła obroty: - w 2003 roku w kwocie 85.597,21zł (obrót zwolniony z VAT) - w okresie 01.01.2004r - 30.04.2004r w kwocie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do określenia limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT należy uwzględnić przychody z najmu lokalu?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 07.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona wskazała, że prowadzi działalność na zasadach ogólnych o symbolu PKD 6713Z (Działalność pomocniczo-finansowa) oraz osiąga przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego. Wątpliwości Strony dotyczą tego czy do wartości sprzedaży, której osiągnięcie powoduje przekroczenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT należy uwzględniać całość przychodów łącznie z przychodami z najmu lokalu użytkowego? Zdaniem Strony do określenia limitu obrotów uprawniającego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wnioskodawczyni pyta, czy prowadzona przez Nią działalność handlowo-usługowa podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT.Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, działalność podatniczki polega na sprzedaży akcesoriów samochodowych. Towary jakie sprzedaje to głównie: ?pokrowce samochodowe, dywaniki samoch., półki RTV, telewizorki, anteny, pokrowce na kierownice, tabliczki z imionami kierowców, TIR, chemia samochodowa, różne drobne akcesoria, odzież i obuwie dla kierowcy, radia i anteny CB?. Ponadto Podatniczka informuje, iż prowadzi drobne usługi takie jak: montaż radioodbiorników i anten. Wnioskodawczyni nadmienia, iż nie handluje częściami samochodowymi ani samochodami.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia, iż: - stanowisko wyrażone we wniosku Pani ... z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006 r.) jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 21.07.2006 r. wpłynął wniosek Pani ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzupełniony pismem w dniu 06.09.2006 r. Wnioskodawczyni pyta, czy prowadzona przez Nią działalność handlowo-usługowa podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, działalność podatniczki polega na sprzedaży (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do kwoty limitu 10.000 euro obligującego do wejścia w VAT wlicza się kwotę otrzymanego czynszu w całości, czy też pomniejszony o ewentualny podatek oraz czy do w/w limitu należy wliczać przenoszone na najemcę koszty za media, obejmujące także podatek VAT wynikający z otrzymanych faktur VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.02.2005r uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 25.02.2005r, uzupełnionym pismem z dnia 19.03.2005r podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Podatnik nie jest płatnikiem podatku VAT. Uzyskuje przychód z wynajmu lokalu użytkowego. Najemcy wystawia rachunki na kwotę czynszu ustaloną (...)
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób powinna być wyznaczona kwota do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób ustalić okres prowadzonej sprzedaży w stosunku do podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie 2005 roku ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 02.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie określenia kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Podatnik w dniu 02.01.2006 r. złożył do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie określenia kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku (...)
2011
1
mar

Istota:
- ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ....................... stwierdza, że stanowisko przedstawione przez : ..................... we wniosku z dnia 27.04.2005 r., który wpłynął w dniu 29.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ....................... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 02.05.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 09.05.2005 r. pismem z dnia 06.05.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2005r . Wpisany jest do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3486/05 , REGON 220022600. Nie jest płatnikiem podatku VAT .Wybrał sposób opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego .Zajmuje się różnymi pracami budowlanymi poza granicami kraju (w Holandii) dla różnych osób fizycznych.
W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem o limit przejścia na VAT w kraju ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.05.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia limitu obrotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kraju uprawniającego do korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług stwierdzam , że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . U Z A S A D N I E N I E W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 12.05.2005r podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2005r . Wpisany jest do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3486/05 , REGON 220022600. Nie jest płatnikiem podatku VAT .Wybrał sposób opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik w listopadzie 2003r. zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Od stycznia br. pobiera świadczenia przedemerytalne i jednocześnie wykonał w ramach umowy o dzieło kilka prac projektowych dla budownictwa. Podatnik prosi o interpretację art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i określenie, od którego momentu uzyskiwane przez niego przychody z tytułu umów o dzieło będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Na podstawie złożonych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 ustalono, że w okresie od I-XII/2003r. Podatnik uzyskał przychód z działalności gospodarczej w łącznej wysokości: 118.295,00 zł.
Fragment:
(...) Stosownie do art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro tj. 45 700 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku i odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku, (...). Zgodnie z art. 168 ust. 3 w/w ustawy do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 za rok 2003 oraz za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 175 tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od 1 maja 2004r. na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 ustawy o VAT czynności podejmowane przez podatnika w ramach umowy o (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.