Wysokość zwolnienia podmiotowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość zwolnienia podmiotowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT-u mając przychód od maja do końca roku 2006 – 19.000 zł rozliczając się na zasadach ogólnych (nie marża)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Podatnika odnośnie korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług – przedstawione we wniosku bez znaku z datą 19.02.2007r., który wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 22.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika dotyczącej podatku od towarów i usług - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.01.2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku wpłynęło pismo bez znaku z datą 25.01.2007r. zawierające 2 wnioski o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 30.01.2007r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Ponowny wniosek został złożony pismem bez (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości podatnika związane są z momentem zarejestrowania się jako podatnika podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 24.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 24.10.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 24.10.2006 Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie interpretacji przepisów art. 113 oraz 96 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 03.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od października 2005r. prowadzi Pan działalność gospodarczą od października 2005r. polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych tj. prowadzeniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z tym, że łączny obrót za okres od 01.01.2004r do 31.05.2004r wyniósł 39.644,25zł, Podatnik od dnia 1 czerwca 2004r miał obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia podmiotowego w podatku VAT stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Spółka prowadzi gabinet weterynaryjny. Usługi świadczone przez spółkę do 30.04.2004r były zwolnione z podatku VAT, natomiast od 1 maja 2004r podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%. Spółka osiągnęła obroty: - w 2003 roku w kwocie 85.597,21zł (obrót zwolniony z VAT) - w okresie 01.01.2004r - 30.04.2004r w kwocie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do określenia limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT należy uwzględnić przychody z najmu lokalu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 07.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona wskazała, że prowadzi działalność na zasadach ogólnych o symbolu PKD 6713Z (Działalność pomocniczo-finansowa) oraz osiąga przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego. Wątpliwości Strony dotyczą tego czy do wartości sprzedaży, której osiągnięcie powoduje przekroczenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT należy uwzględniać całość przychodów łącznie z przychodami z najmu lokalu użytkowego? Zdaniem Strony do określenia limitu obrotów uprawniającego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawczyni pyta, czy prowadzona przez Nią działalność handlowo-usługowa podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT.Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, działalność podatniczki polega na sprzedaży akcesoriów samochodowych. Towary jakie sprzedaje to głównie: ?pokrowce samochodowe, dywaniki samoch., półki RTV, telewizorki, anteny, pokrowce na kierownice, tabliczki z imionami kierowców, TIR, chemia samochodowa, różne drobne akcesoria, odzież i obuwie dla kierowcy, radia i anteny CB?. Ponadto Podatniczka informuje, iż prowadzi drobne usługi takie jak: montaż radioodbiorników i anten. Wnioskodawczyni nadmienia, iż nie handluje częściami samochodowymi ani samochodami.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia, iż: - stanowisko wyrażone we wniosku Pani ... z dnia 17.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006 r.) jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 21.07.2006 r. wpłynął wniosek Pani ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzupełniony pismem w dniu 06.09.2006 r. Wnioskodawczyni pyta, czy prowadzona przez Nią działalność handlowo-usługowa podlega podmiotowemu zwolnieniu z podatku VAT. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, działalność podatniczki polega na sprzedaży (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do kwoty limitu 10.000 euro obligującego do wejścia w VAT wlicza się kwotę otrzymanego czynszu w całości, czy też pomniejszony o ewentualny podatek oraz czy do w/w limitu należy wliczać przenoszone na najemcę koszty za media, obejmujące także podatek VAT wynikający z otrzymanych faktur VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.02.2005r uzupełnionego pismem z dnia 19.03.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 25.02.2005r, uzupełnionym pismem z dnia 19.03.2005r podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Podatnik nie jest płatnikiem podatku VAT. Uzyskuje przychód z wynajmu lokalu użytkowego. Najemcy wystawia rachunki na kwotę czynszu ustaloną (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób powinna być wyznaczona kwota do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób ustalić okres prowadzonej sprzedaży w stosunku do podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie 2005 roku ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 02.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie określenia kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Podatnik w dniu 02.01.2006 r. złożył do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie określenia kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku (...)

2011
1
mar

Istota:

- ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ....................... stwierdza, że stanowisko przedstawione przez : ..................... we wniosku z dnia 27.04.2005 r., który wpłynął w dniu 29.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ....................... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 02.05.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 09.05.2005 r. pismem z dnia 06.05.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2005r . Wpisany jest do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3486/05 , REGON 220022600. Nie jest płatnikiem podatku VAT .Wybrał sposób opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego .Zajmuje się różnymi pracami budowlanymi poza granicami kraju (w Holandii) dla różnych osób fizycznych.
W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem o limit przejścia na VAT w kraju ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.05.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia limitu obrotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kraju uprawniającego do korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług stwierdzam , że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . U Z A S A D N I E N I E W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 12.05.2005r podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2005r . Wpisany jest do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3486/05 , REGON 220022600. Nie jest płatnikiem podatku VAT .Wybrał sposób opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik w listopadzie 2003r. zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Od stycznia br. pobiera świadczenia przedemerytalne i jednocześnie wykonał w ramach umowy o dzieło kilka prac projektowych dla budownictwa. Podatnik prosi o interpretację art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i określenie, od którego momentu uzyskiwane przez niego przychody z tytułu umów o dzieło będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Na podstawie złożonych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 ustalono, że w okresie od I-XII/2003r. Podatnik uzyskał przychód z działalności gospodarczej w łącznej wysokości: 118.295,00 zł.

Fragment:

(...) Stosownie do art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro tj. 45 700 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku i odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku, (...). Zgodnie z art. 168 ust. 3 w/w ustawy do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 za rok 2003 oraz za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 175 tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od 1 maja 2004r. na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 ustawy o VAT czynności podejmowane przez podatnika w ramach umowy o (...)