Wysokość zaliczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość zaliczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacanej w uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winna być obliczona wyłącznie w oparciu o podatek należny od zwykłej działalności komercyjnej, bez uwzględniania podatku zapłaconego od podziału zysku funduszy.

Fragment:

(...) w ostatnim miesiącu roku podatkowego na inne cele, niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy – w części I „Inne zobowiązania podatkowe”. Z powyższego wynika, że w przypadku podatku od dochodów wydatkowanych na inne cele niż statutowe mowa jest o innym zobowiązaniu podatkowym, odrębnym od podatku należnego ustalonego za dany rok podatkowy na zasadach ogólnych, do którego odwołuje się art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym wysokość zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy płaconej w danym roku podatkowym w uproszczonej formie, ustala się jedynie na podstawie podatku należnego wykazanego w części F zeznania CIT-8 - „Obliczenie należnego podatku” złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Tym samym stanowisko Spółki przedstawione we wniosku uznające, iż zaliczka płacona w uproszczonej formie winna zostać skalkulowana wyłącznie w oparciu o podatek od zwykłej działalności komercyjnej (...)

2011
1
mar

Istota:

"Czy można wyższą zaliczkę na podatek tj. 30% stosować już od początku roku podatkowego, czy tylko wtedy kiedy pracownik przekroczył próg podatkowy?"

Fragment:

(...) Pismem z dnia 01.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2006r.) ... zwróciło się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracownik złożył wniosek o obliczanie i pobieranie od bieżącego miesiąca, tj. lutego, wyższej zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy wg 30% stawki podatku. W związku z powyższym płatnik zadaje następujące pytanie o wykładnię prawa podatkowego: "Czy można wyższą zaliczkę na podatek tj. 30% stosować już od początku roku podatkowego, czy tylko wtedy kiedy pracownik przekroczył próg podatkowy?" STANOWISKO PODMIOTU: W ocenie podmiotu, zgodnie z art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pracownik złożył odpowiedni wniosek płatnik może potrącać wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Zgodnie z art. 31 ustawy z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik w 2004 r. może wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesiecznych na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w zeznaniu podatkowym złożonym w 2003 r. (za 2002 r.) wykazał stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, a w 2002 r. nie składał zeznania na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w 2001 r. był opodatkowany zryczałtownym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji na pisemne zapytanie z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu pisma do Urzędu 25.02.2004 r.), dotyczące sposobu obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej w uproszczonej formie w następującym stanie faktycznym. W 2004 r. złożył Pan oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. W 2002 r. był Pan opodatkowany na zasadach ogólnych i poniósł Pan stratę z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym zgodnie z art. 44 ust. 6b pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjąć dochód z 2001 r., ale w tym roku przychody z działalności gospodarczej opodatkował Pan zryczałtowanym podatkiem dochodowym od (...)