Wysokość udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy spłata przez Bank udziałów osobie wskazanej przez członka spółdzielni na podstawie art. 16 § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ...?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2006 r.(data wpływu : 23 stycznia 2006 r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( t.j. z 2004r. Dz. U. Nr.142 poz. 1514 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Bank przedstawił następujący stan faktyczny : Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią i działa min. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 § 3 przywołanej ustawy, członek spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy rozliczenia u wspólników uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez spółkę proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 15.12.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.06.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia u wspólników uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów przez spółkę proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez panią w powyższym wniosku jest prawidłowe . W dniu 13.06.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pani wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w uproszczonej formie w przypadku zmiany wysokości udziałów w spółce

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 44 ust. 6b, ust. 6h w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Jacek W. z dnia 9.03.2005 r. (data wpływu do tut organu 15.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego, postanawia nie uznać stanowiska przedstawionego we wniosku . W dniu 15.03.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek pana Jacka W. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w 2005 r. w uproszczonej formie w przypadku, gdy od 1.01.2005 r. udziały w spółce zmieniły się z 50 % na 70 %. We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: w 2005 r. wybrał metodę uproszczoną wpłacania zaliczek na (...)