Wysokość obrotów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość obrotów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
mar

Istota:

Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku w trakcie roku podatkowego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku w trakcie roku podatkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.

Fragment:

(...) Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 6 maja 2006 r. Nr PP/443-3/06/DR, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (uzupełnionym na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie pismem z dnia 20 kwietnia 2006 r.), p. ......... zwrócił się, w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie o udzielenie interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy uzyskany przez pytającego przychód z wynajmu terenu pod tablice reklamowe, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego wynika, że przedmiot świadczeń obejmuje działalność statutową w postaci usług w zakresie edukacji i wychowania (w tym obowiązkowe wyżywienie) oraz działalność poza statutową do której należy świadczenie usług najmu obiektów własnych na cele mieszkaniowe. Jednostka zamierza rozpocząć świadczenie usług najmu powierzchni w celu umieszczenia tablic reklamowych.W roku 2004 oraz roku bieżącym pytający nie osiągnął wartości sprzedaży z działalności poza statutowej powyżej kwoty obrotu przekraczającej 10.000 Euro (wyrażonej w złotych tj. 43.800). Zdaniem pytającego przychód uzyskany z wynajmu terenu pod tablicę reklamową nie będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług ponieważ uzyskany roczny przychód nie przekroczy kwoty 10.000 Euro. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: art.113 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005r. pond kwotę 800.000 EURO zobowiązana jest do założenia ksiąg rachunkowych w 2006r, czy nadal będzie mogła ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych.Zdaniem podatniczki od 01.01.2006r. nie musi zaprowadzić ksiąg rachunkowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Pani, w sprawie braku obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2006r., pomimo przekroczenia w 2005r. przychodów 800.000 EURO, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2005r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Podatniczka prowadzi działy specjalne produkcji rolnej-uprawy w szklarni ogrzewanej.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca przy zastosowaniu norm (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej po dniu 30 września 2005r. obrotu z tytułu świadczenia usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach ( PKWiU 92.13)

Fragment:

(...) Pismem z dnia 27 października 2005r. CKiS zwróciło się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny , z którego wynika , że CKiS oprócz innych zadań związanych z działalnością statutową posiada w swym zasobie Dyskusyjny Klub Filmowy . Kwota obrotu dla osób fizycznych nie przekraczała w 2004r. kwoty 40.000,-zł. Wpływy z tytułu sprzedaży detalicznej zarówno biletów wstępu DKF , warsztatów oraz innych materiałów i usług sprzedawanych osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej wynosiły : - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. - ok. 21 tys zł - w okresie od 1 stycznia do 30 września 2005r. - ok. 20tys zł Natomiast przychody własne CKiS pochodzące od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiły : - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. - ok.46 tys zł - w (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy daty od której podatnik powinien stać się czynnym podatnikiem podaktu od towarów i usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.113 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2003r Nr 202 poz.1962), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 253 poz.2528), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług od 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje zwolnienie z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości przekazanych bonów towarowych będących premią dla jednostek zrzeszonych w sieci za osiągnięcia związane z przekroczeniem obrotów?

Fragment:

(...) Stan faktyczny przedstawiony w piśmie wskazuje, że zarząd spółki postanowił pośród jednostek zrzeszonych w sieci kilkanaście z nich premiować bonami towarowymi za osiągnięcia związane z przekroczeniem obrotów. W ocenie spółki premie to nagrody w wysokości 400,00 zł lub 500,00 zł korzystające ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie przekroczyły kwoty 760,00 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku dochodowego są - wartość (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego powołana w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na Starostwo odrębnymi przepisami nie jest uznawane za podatnika VAT w zakresie realizacji tych zadań na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (podobnie jak organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy)?

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 18.11.2004r. tutejszy organ podatkowy uprzejmie informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Podatnika, iż Dom Pomocy Społecznej w Pakówce może być w 2005r. podatnikiem zwolnionym od podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że ustawodawca wyłączył spod opodatkowania jedynie organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy, nie wyłączył natomiast jednostek budżetowych, czy zakładów, które powstały w celu realizowania zadań publicznych. Tak więc działalność wykonywana przez Dom Pomocy (...)

2011
1
lut

Istota:

Dnia 27 września 2004r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia obrotu 10.000 zł oraz terminu zainstalowania kasy fiskalnej.

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 27 września 2004r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia obrotu 10.000 zł oraz terminu zainstalowania kasy fiskalnej. Stan faktyczny:Podatniczka prowadzi działalność od września 2003r. polegającą na sprzedaży komisowej używanych ubranek dziecięcych . Od sierpnia 2004r. podatniczka rozszerzyła asortyment o sprzedaż nowych ubranek dziecięcych oraz wypożyczalnię strojów dla dzieci . (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy, jeżeli w 2003 r. kwota obrotu nie przekroczyła 10.000 EURO, to w 2004 r. nadal jest się czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem podatnika o informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowiewyjaśnia: Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO (na rok 2004 określono 45.700 zł). Pani X prowadzi działalność od kwietnia 2003 r. i od tego czasu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W roku 2003 wartość sprzedaży nie przekroczyła, proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności, 10.000 EURO. Zdaniem (...)