Wysokość obrotów | Interpretacje podatkowe

Wysokość obrotów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość obrotów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku w trakcie roku podatkowego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku w trakcie roku podatkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2012
9
mar

Istota:
Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.
Fragment:
(...) Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 6 maja 2006 r. Nr PP/443-3/06/DR, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (uzupełnionym na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie pismem z dnia 20 kwietnia 2006 r.), p. ......... zwrócił się, w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie o udzielenie interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy uzyskany przez pytającego przychód z wynajmu terenu pod tablice reklamowe, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego wynika, że przedmiot świadczeń obejmuje działalność statutową w postaci usług w zakresie edukacji i wychowania (w tym obowiązkowe wyżywienie) oraz działalność poza statutową do której należy świadczenie usług najmu obiektów własnych na cele mieszkaniowe. Jednostka zamierza rozpocząć świadczenie usług najmu powierzchni w celu umieszczenia tablic reklamowych.W roku 2004 oraz roku bieżącym pytający nie osiągnął wartości sprzedaży z działalności poza statutowej powyżej kwoty obrotu przekraczającej 10.000 Euro (wyrażonej w złotych tj. 43.800). Zdaniem pytającego przychód uzyskany z wynajmu terenu pod tablicę reklamową nie będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług ponieważ uzyskany roczny przychód nie przekroczy kwoty 10.000 Euro. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: art.113 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005r. pond kwotę 800.000 EURO zobowiązana jest do założenia ksiąg rachunkowych w 2006r, czy nadal będzie mogła ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych.Zdaniem podatniczki od 01.01.2006r. nie musi zaprowadzić ksiąg rachunkowych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Pani, w sprawie braku obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2006r., pomimo przekroczenia w 2005r. przychodów 800.000 EURO, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.10.2005r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Podatniczka prowadzi działy specjalne produkcji rolnej-uprawy w szklarni ogrzewanej.Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca przy zastosowaniu norm (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej po dniu 30 września 2005r. obrotu z tytułu świadczenia usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach ( PKWiU 92.13)
Fragment:
(...) Pismem z dnia 27 października 2005r. CKiS zwróciło się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny , z którego wynika , że CKiS oprócz innych zadań związanych z działalnością statutową posiada w swym zasobie Dyskusyjny Klub Filmowy . Kwota obrotu dla osób fizycznych nie przekraczała w 2004r. kwoty 40.000,-zł. Wpływy z tytułu sprzedaży detalicznej zarówno biletów wstępu DKF , warsztatów oraz innych materiałów i usług sprzedawanych osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej wynosiły : - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. - ok. 21 tys zł - w okresie od 1 stycznia do 30 września 2005r. - ok. 20tys zł Natomiast przychody własne CKiS pochodzące od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiły : - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. - ok.46 tys zł - w (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy daty od której podatnik powinien stać się czynnym podatnikiem podaktu od towarów i usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.113 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2003r Nr 202 poz.1962), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 253 poz.2528), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług od 1 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przysługuje zwolnienie z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości przekazanych bonów towarowych będących premią dla jednostek zrzeszonych w sieci za osiągnięcia związane z przekroczeniem obrotów?
Fragment:
(...) Stan faktyczny przedstawiony w piśmie wskazuje, że zarząd spółki postanowił pośród jednostek zrzeszonych w sieci kilkanaście z nich premiować bonami towarowymi za osiągnięcia związane z przekroczeniem obrotów. W ocenie spółki premie to nagrody w wysokości 400,00 zł lub 500,00 zł korzystające ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie przekroczyły kwoty 760,00 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku dochodowego są - wartość (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego powołana w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na Starostwo odrębnymi przepisami nie jest uznawane za podatnika VAT w zakresie realizacji tych zadań na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (podobnie jak organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy)?
Fragment:
(...) W związku z pismem z dnia 18.11.2004r. tutejszy organ podatkowy uprzejmie informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Podatnika, iż Dom Pomocy Społecznej w Pakówce może być w 2005r. podatnikiem zwolnionym od podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że ustawodawca wyłączył spod opodatkowania jedynie organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy, nie wyłączył natomiast jednostek budżetowych, czy zakładów, które powstały w celu realizowania zadań publicznych. Tak więc działalność wykonywana przez Dom Pomocy (...)
2011
1
lut

Istota:
Dnia 27 września 2004r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia obrotu 10.000 zł oraz terminu zainstalowania kasy fiskalnej.
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 27 września 2004r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia obrotu 10.000 zł oraz terminu zainstalowania kasy fiskalnej. Stan faktyczny:Podatniczka prowadzi działalność od września 2003r. polegającą na sprzedaży komisowej używanych ubranek dziecięcych . Od sierpnia 2004r. podatniczka rozszerzyła asortyment o sprzedaż nowych ubranek dziecięcych oraz wypożyczalnię strojów dla dzieci . (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy, jeżeli w 2003 r. kwota obrotu nie przekroczyła 10.000 EURO, to w 2004 r. nadal jest się czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem podatnika o informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowiewyjaśnia: Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO (na rok 2004 określono 45.700 zł). Pani X prowadzi działalność od kwietnia 2003 r. i od tego czasu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W roku 2003 wartość sprzedaży nie przekroczyła, proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności, 10.000 EURO. Zdaniem (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.