Wysokość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysokość. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
kwi

Istota:

1. Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w pytaniu nr l do nowych środków trwałych przyjmowanych po raz pierwszy do używania w trakcie roku podatkowego?
3. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu dla środków trwałych używanych w normalnych warunkach i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) stawek amortyzacyjnych może nastąpić m.in. w odniesieniu do środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji, przy czym zmiana ta (obniżenie stawki amortyzacyjnej) powinna nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Reasumując, stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wybranych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w Jej gestii (również do wysokości 0,1%). Ponadto, należy zaznaczyć, iż Spółka będzie mogła dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych i postanowień, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w (...)

2012
20
mar

Istota:

Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?

Fragment:

(...) możliwość obniżania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności. Taką decyzję podejmuje podatnik. Ponadto, wysokość obniżenia dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika. Może on, na podstawie art. 16i ust. 5 ww. ustawy, obniżyć dla poszczególnych środków trwałych stawkę amortyzacyjną wynikającą z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych dla niektórych/wybranych środków trwałych. W świetle powyższego, stosownie do art. 16i ust. 5 updop, Spółka może dokonać dowolnego obniżenia stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy (...)

2012
20
mar

Istota:

Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1 % rocznie)?

Fragment:

(...) amortyzacji i powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych dla niektórych/wybranych środków trwałych. W świetle powyższego, stosownie do art. 16i ust. 5 updop, Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wybranych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika (również do wysokości 0,1%). W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1, 2, 4) wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia (...)

2012
20
mar

Istota:

Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego ich podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4)

Fragment:

(...) i powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje obniżyć/podwyższyć wysokość stawek amortyzacyjnych dla niektórych/wybranych środków trwałych. W świetle powyższego, stosownie do art. 16i ust. 5 updop, Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wybranych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika. Prawem Spółki jest także podwyższenie wcześniej obniżonej stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych, przy czym maksymalny pułap podwyższenia stanowi poziom stawek wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Ponadto, należy zaznaczyć, iż Spółka może dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?

Fragment:

(...) w danym roku odpisu amortyzacyjnego. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje dokonanie obniżenia / podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla niektórych / wybranych środków trwałych. Jednocześnie wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia granicy maksymalnego obniżenia stawek amortyzacyjnych. Reasumując, stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wybranych środków trwałych, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii Spółki (również do wysokości 0,1% rocznie). Ponadto należy zauważyć, że powołane przez Spółkę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?

Fragment:

(...) gestii podatnika. Może on, na podstawie art. 16i ust. 5 ww. ustawy, obniżyć, bądź podwyższyć dla poszczególnych środków trwałych stawkę amortyzacyjną wynikającą z Wykazu stawek amortyzacyjnych, począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jednak zmiana wysokości stawki winna zapewnić realizację zasady współmierności przychodów i odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów unormowanej w art. 7 ww. ustawy. Należy przy tym pamiętać, iż wysokość zmienionej stawki amortyzacyjnej winna być ustalona z uwzględnieniem okresu efektywnej użyteczności gospodarczej danego środka trwałego oraz zasad prowadzonej polityki podatkowej. Zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji, jak i środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji. Dla środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji zmiana stawki amortyzacyjnej (...)

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie obniżonej stawki w wysokości 8% do usług pogrzebowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2011 r. (data wpływu 28 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2011r. (data wpływu 21 września 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do usług zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03) w przypadku gdy usługa dotyczy: wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu, wykonania (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wybranych środków trwałych do dowolnej wysokości (również do wysokości 0%)?
2. Czy Spółka ma prawo do podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) będących już przedmiotem amortyzacji, powinna nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego. W konsekwencji przedsiębiorca, który wybrał metodę amortyzacji określoną w art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy. Podstawowym warunkiem jest to, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w ww. Wykazie. Wysokość obniżenia / podwyższenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika. Reasumując, Spółka może obniżyć – stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności prowadzonej na terenie dla specjalnej strefy ekonomicznej. Prawem Spółki jest także podwyższenie wcześniej obniżonej stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Spółka miała prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wybranych środków trwałych do dowolnej wysokości (również do wysokości 0%)?
2. Czy Spółka ma prawo do podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonuje lub dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) stanu faktycznego wynika, iż Spółka zdecydowała się obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych odnośnie odpisów amortyzacyjnych od 2010 r. działając w oparciu o art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wybranych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, przy czym wysokość obniżenia stawki dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika (również do wysokości 0%). Prawem Spółki jest także podwyższenie wcześniej obniżonej stawki amortyzacyjnej dla poszczególnych środków trwałych, przy czym maksymalny pułap podwyższenia stanowi poziom stawek wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Ponadto, należy zaznaczyć, iż Spółka może dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej począwszy od miesiąca, w którym (...)

2011
1
wrz

Istota:

W sytuacji gdy w wyniku zmian stopy oprocentowania, jako czynnika niezależnego od Stron, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy, które nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia należnego za usługi wyświadczone przez Bank, Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania procedury przewidzianej w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzenia.

Fragment:

(...) utraty przedmioty leasingu (np. zniszczenia). Zgodnie z zapisami Umowy, Bank będzie wystawiał z tytułu świadczonych usług faktury VAT zawierające kwoty należnego mu wynagrodzenia powiększone o podatek VAT. Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy, a także przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy w wyniku zmian stopy oprocentowania, jako czynnika niezależnego od Stron, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy, które nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia należnego za usługi wyświadczone przez Bank, Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania procedury przewidzianej w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Zatem, ewentualna powstała po nabyciu wierzytelności leasingowej przez Bank różniąca pomiędzy wartością raty faktycznie spłaconej przez Lesingobiorcę a pierwotna wartością tej raty określoną w Umowie nie będzie skutkowała obowiązkiem (...)