Wysłodki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysłodki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sty

Istota:

Czy przychód ze sprzedanych wysłodków (należnych zgodnie z umową) w kwocie 23.459 zł 25 gr jest dodatkowym przychodem Wnioskodawcy, który należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36)?

Fragment:

Z umowy wynika, że za każdą tonę czystych buraków producent cukru dokona bezpłatnego zwrotu plantatorowi 0,5 tony wysłodków buraczanych prasowanych, przeliczonych na zawartość 10% suchej masy. Po rezygnacji z produkcji zwierzęcej nie ma Pan możliwości skarmienia wysłodków w swoim gospodarstwie i odsprzedaje je Pan rolnikowi dla uzupełnienia jego potrzeb paszowych. Za sprzedane wysłodki wystawia Pan fakturę VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód ze sprzedanych wysłodków (należnych zgodnie z umową) w kwocie 23.459 zł 25 gr jest dodatkowym przychodem Pana, który należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36)? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedając plony zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, wysłodki buraczane należy traktować jako produkt rolniczy uzyskiwany z uprawy buraków cukrowych. Wskazuje Pan, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, a buraki nie są przetwarzane w Pana gospodarstwie. Uważa Pan, że sprzedaż tych wysłodków nie powinna być wykazana w zeznaniu rocznym PIT-36. W związku z tym do przychodów tych nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pana ocenie przychody ze sprzedaży wysłodków buraczanych stanowią przychód z działalności rolniczej.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności nieodpłatnego wydania plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji.

Fragment:

Miejscem wydania wysłodków jako premii rzeczowej jest miejsce przerobu buraków (cukrownia). Za tonę dostarczonych buraków, plantatorowi należy się 0,5 tony prasowanych wysłodków mokrych, przeliczonych na zawartość 10 % suchej masy, albo ustalona przez producenta cukru ilość wysłodków suszonych. Odbiór przez plantatora wysłodków powinien nastąpić w trakcie trwania kampanii. W razie późniejszego zgłoszenia plantatora uprawnienie do odbioru wysłodków wygasa i nie podlega realizacji. W przypadku rezygnacji przez plantatora z wysłodków lub ich nieodebrania do końca kampanii cukrowej - cukrownia nie wypłaca plantatorowi ekwiwalentu pieniężnego. Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez plantatora uprawnia cukrownię do dostarczenia plantatorowi odpowiedniej ilości wysłodków na jego koszt do gospodarstwa. W załączonej do wniosku przykładowej umowie kontraktacji brak jest postanowień o tym, że prawo własności wysłodków przysługuje plantatorowi oraz, że w razie nieodebrania wysłodków cukrownia może obciążyć rolnika kosztem utylizacji wysłodków. We wniosku z dnia 10.01.2005 r. Podatnik poinformował, iż zgodnie z zaleceniami X wydanie wysłodków plantatorom potraktował jako czynność opodatkowaną.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydanie plantatorowi należnych wysłodków w formie wysłodków pakowanych lub melasowanych za odpłatnością w wysokości różnicy cen między wysłodkami suchymi zwykłymi a wysłodkami lepszej jakości, stanowi sprzedaż wysłodków i w związku z tym powinno być opodatkowane stawką 7 % (zgodnie z klasyfikacja statystyczną i załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT)?

Fragment:

Wysłodki będące przedmiotem wniosku zaklasyfikowane są następująco: - wysłodki melasowane - symbol PKWiU 15.83.2 -00.31 - "Wysłodki suszone melasowane" - wysłodki pakowane - symbol PKWiU 15.83.20-00.20 - "Wysłodki suszone zwykłe". W odniesieniu do wysłodków pakowanych Spółka dodatkowo wyjaśnia, iz są to wysłodki suszone zwykłe zapakowane przez Spółkę w worki papierowe lub worki z polipropylenu, przez co ułatwionym staje się ich przechowywanie przez plantatorów. W związku z tym, że spółka ponosi dodatkowe koszty związane z zapakowaniem tych wysłodków suszonych, cena wysłodków suszonych zapakowanych jest wyższa niż cena wysłodków suszonych zwykłych luzem.Biorąc pod uwagę powyższe Spółka sprzedaż wysłodków, zgodnie z poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy VAT, opodatkowuje wg stawki VAT 7%.Obecnie cena rynkowa wysłodków suchych wynosi 430zł/t. Na rynku dostępne są także wysłodki lepszej jakości - pakowane lub melasowane, których cena przewyższa cenę wysłodków suchych zwykłych i wynosi 480zł/t. W praktyce zdarza się, że zamiast należnych na podstawie umowy kontraktacji, wysłodków suchych o wartości 430zł/t wydawane są plantatorowi wysłodki suche pakowane lub melasowane o wartości 480zł/t. W takiej sytuacji rolnik jest obowiązany do pokrycia różnicy w cenie wysłodków (w omawianym przykładzie zł/t).

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Punktu X Załącznika III wymienionego wyżej rozporządzenia postanawia: "Umowy przewidują, że wytwórcy wykonają jedną lub kilka z następujących czynności w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków; gdy części takiej ilości podlegają innemu przetworzeniu, umowa powinna nakładać kilka z następujących obowiązków: a)zwrot świeżych wysłodków z wolumenu buraków dostarczonych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład; b)zwrot części takich wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład; c)zwrot wysłodków wysuszonych sprzedawcy, loco zakład; w takim przypadku wytwórca może żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów suszenia;(...)" Plantatorowi co do zasady nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych wysłodków. Ponadto uważa się, że plantator, który nie odbierze wysłodków w terminie określonym przez producenta - rezygnuje z wysłodków. Z mocy umowy kontraktacyjnej plantator nie ma również roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nieodebranych wysłodków, a cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków. W związku z tym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług ? W opinii podatnika wysłodki należne plantatorowi należy zakwalifikować jako świadczenie dodatkowe przewidziane w art. 615 kc. Świadczenie to ma cechy ekwiwalentności (przysługuje jedynie za dostarczone buraki) zatem nie można uznać tej czynności za darowiznę lub inne nieodpłatne przysporzenie, które wymieniono w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość netto otrzymanych wysłodków powinna zwiększyć obrót w związku z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za okres od maja do grudnia 2004 r. uwzględniajac art.90 ustawy o VAT ?

Fragment:

Przywołany wyżej przepis stanowi : „Umowy przewidują, że wytwórcy wykonują jedną lub kilka z następujących czynności w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków;gdy części takiej ilości podlegają innemu przetworzeniu, umowa powinna nakładać kilka z następujących obowiązków :a/ zwrot świeżych wysłodków z wolumenu buraków dostarczonych bezpłatnie sprzedawcy ,loco zakład,b/ zwrot części takich wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych bezpłatnie sprzedawcy,loco zakład,c/ zwrot wysłodków wysuszonych sprzedawcy,loco zakład; w takim przypadku wytwórca może żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów suszenia,d/ zaplata sprzedawcy kwoty wyrównawczej , uwzględniającej możliwości sprzedaży danych wysłodków. " Zatem przekazanie przez cukrownię wysłodków plantatorom jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i ma charakter „de facto” zwrotu towarów / wysłodków pozostałych po procesie produkcyjnym /,które przez cały czas były własnością tychże plantatorów. Konsekwentnie, wartość „netto” otrzymanych wysłodków nie wpływa na wysokość obrotu w związku, z którym nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, / nie ma więc zastosowania art.90 ustawy o VAT /. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
mar

Istota:

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W wyniku procesu produkcyjnego powstają m.in. odpady w postaci pociętej i mokrej masy buraczanej tzw. "wysłodki". Zawarte umowy kontraktacyjne przewidują, iż za każdą dostarczoną fizycznie tonę buraków cukrowych rolnik otrzyma 0,25 tony prasowanych wysłodków. Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez rolnika uprawnia Spółkę do: zagospodarowania wysłodków we własnym zakresie (sprzedania, oddania ich osobie trzeciej), dostarczenia rolnikowi przypadającej na niego ilości wysłodków w dowolnym terminie albo obciążenia rolnika kosztami utylizacji tych wysłodków. Rolnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu nieodebranych wysłodków. Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług? W opinii Spółki w przedstawionym stanie faktycznym (wydania należnych wysłodków rolnikowi) nie dochodzi do wykonania czynności opodatkowanej podatkiem o d towarów i usług. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.- zwanej dalej "ustawą"), opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Punktu X Załącznika III wymienionego wyżej rozporządzenia postanawia: ?Umowy przewidują, że wytwórcy wykonają jedną lub kilka z następujących czynności w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków; gdy części takiej ilości podlegają innemu przetworzeniu, umowa powinna nakładać kilka z następujących obowiązków: a)zwrot świeżych wysłodków z wolumenu buraków dostarczonych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład; b)zwrot części takich wysłodków suszonych lub suszonych i melasowanych bezpłatnie sprzedawcy, loco zakład; c)zwrot wysłodków wysuszonych sprzedawcy, loco zakład; w takim przypadku wytwórca może żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów suszenia;(...)" Plantatorowi co do zasady nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych wysłodków. Ponadto uważa się, że plantator, który nie odbierze wysłodków w terminie określonym przez producenta - rezygnuje z wysłodków. Z mocy umowy kontraktacyjnej plantator nie ma również roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nieodebranych wysłodków, a cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków. W związku z tym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług? W opinii podatnika wysłodki należne plantatorowi należy zakwalifikować jako świadczenie dodatkowe przewidziane w art. 615 kc. Świadczenie to ma cechy ekwiwalentności (przysługuje jedynie za dostarczone buraki) zatem nie można uznać tej czynności za darowiznę lub inne nieodpłatne przysporzenie, które wymieniono w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z umową kontraktacyjną, Plantatorowi (po zakończeniu procesu przerobu przez cukrownię) przysługują bezpłatne wysłodki odpowiadające masie dostarczonych buraków (tzw. wysłodki należne według przeliczenia 0,25 tony wysłodków o suchej masie 20% na każdą tonę dostarczonych przez plantatora buraków). Do bezpłatnego wydania wysłodków należnych zobowiązują producentów cukru wymogi Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19.06.2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Plantatorowi co do zasady nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych wysłodków. Ponadto uważa się, że plantator, który nie odbierze wysłodków w terminie określonym przez producenta ? rezygnuje z wysłodków. Z mocy umowy kontraktacyjnej plantator nie ma również roszczenia i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nieodebranych wysłodków. Co więcej, w takim wypadku cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków?. Pytanie podatnika - ?Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?? Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko - ?podatnik uważa, że nieodpłatne wydanie wysłodków należnych w wykonaniu umowy kontraktacji nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?.

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W procesie produkcji cukru powstają odpady poprodukcyjne tzw. wysłodki. Odpady zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik ma obowiązek zagospodarować lub zutylizować. Dalej podatnik poinformował również, że zgodnie z umową kontraktacyjną, plantatorowi (po zakończeniu procesu przerobu przez cukrownię) przysługują bezpłatne wysłodki odpowiadające masie dostarczonych buraków. Do bezpłatnego wydania należnych wysłodków zobowiązują producentów cukru wymogi Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej Nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej w miejsce należnych czy nieodebranych wysłodków, w takim wypadku cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT? Zdaniem podatnika nieodpłatne wydanie wysłodków jest świadczeniem dodatkowym wynikającym z umowy kontraktacji w związku z czym nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku VAT i nie podlega opodatkowani podatkiem VAT. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego w pełni podziela stanowisko oraz argumentację strony wyrażone w złożonym wniosku.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydanie plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Z w/w wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż Podatnik, jako producent cukru (cukrownia), wydaje plantatorom buraków cukrowych wysłodki. Wydanie wysłodków stanowi tzw. świadczenie dodatkowe, do którego wykonania cukrownia jest zobowiązana na podstawie zawartej umowy kontraktacji (wzór załączony do wniosku). Miejscem wydania wysłodków jako premii rzeczowej jest miejsce przerobu buraków (cukrownia). Za tonę dostarczonych buraków, plantatorowi należy się 0,5 tony prasowanych wysłodków mokrych, przeliczonych na zawartość 10% suchej masy, albo ustalona przez producenta cukru ilość wysłodków suszonych, z tym że odbiór przez plantatora wysłodków prasowanych i suszonych powinien nastąpić w trakcie trwania kampanii. W razie późniejszego zgłoszenia plantatora uprawnienie do odbioru wysłodków prasowanych i suszonych wygasa i nie podlega realizacji. W przypadku rezygnacji przez plantatora z wysłodków lub ich nieodebrania do końca kampanii cukrowej - cukrownia nie wypłaca plantatorowi ekwiwalentu pieniężnego. Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez plantatora uprawnia cukrownię do dostarczenia plantatorowi odpowiedniej ilości wysłodków na jego koszt do gospodarstwa. Podatnik, uważa, iż nieodpłatne wydanie plantatorom wysłodków stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak ze względu na powstałe rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie, wnosi o wskazanie, czy czynność ta rzeczywiście podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.