Wysłodki | Interpretacje podatkowe

Wysłodki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wysłodki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności nieodpłatnego wydania plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji.
Fragment:
(...) z dnia 03.03.1994 r. nr C-16/93 i orzeczenie z dnia 20.01.2005 r. nr C-412/03). Za świadczenie wzajemne (wynagrodzenie) związane z wydaniem wysłodków nie można przecież uznać dostarczanych przez rolników buraków. Za buraki te cukrownia płaci bowiem plantatorom wynagrodzenie określone w umowie kontraktacji. Innymi słowy, buraki stanowią towar, za którego dostawę plantatorzy otrzymują od cukrowni wynagrodzenie w postaci umówionej ceny, a nie ekwiwalent za otrzymane wysłodki. Wysłodki nie stanowią też elementu (rzeczowego) wynagrodzenia z tytułu dostawy buraków, wyczerpującego się w kwocie pieniężnej wskazanej w umowie. Ich faktyczne wydanie jest uzależnione od skorzystania przez plantatora z prawa do odbioru wysłodków, a nieodebranie wysłodków nie daje plantatorom uprawnienia do żądania ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto należy też wspomnieć, iż w przypadku, gdy świadczenia dodatkowe wykonywane przez cukrownię na rzecz plantatorów polegają np. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wydanie plantatorowi należnych wysłodków w formie wysłodków pakowanych lub melasowanych za odpłatnością w wysokości różnicy cen między wysłodkami suchymi zwykłymi a wysłodkami lepszej jakości, stanowi sprzedaż wysłodków i w związku z tym powinno być opodatkowane stawką 7 % (zgodnie z klasyfikacja statystyczną i załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT)?
Fragment:
(...) od tego, czy wysłodki te zostały przez Spółkę wyprodukowane w ramach prowadzonej działalności, czy też zakupione od innych cukrowni. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W związku z tym, iż przedmiotowe zapytanie dotyczy towarów zaklasyfikowanych w grupie PKWiU 15.83.2 -00.31 (wysłodki suszone melasowane) oraz PKWiU 15.83.20-00.20 (wysłodki suszone zwykłe), które zostało wymienione w załączniku nr 3 pod poz. 26, Spółka dla dostawy w/w wysłodków buraczanych winna stosować stawkę VAT 7%. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) przez producenta - rezygnuje z wysłodków. Z mocy umowy kontraktacyjnej plantator nie ma również roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nieodebranych wysłodków, a cukrownia może obciążyć plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków. W związku z tym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy nieodpłatne wydanie plantatorowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług ? W opinii podatnika wysłodki należne plantatorowi należy zakwalifikować jako świadczenie dodatkowe przewidziane w art. 615 kc. Świadczenie to ma cechy ekwiwalentności (przysługuje jedynie za dostarczone buraki) zatem nie można uznać tej czynności za darowiznę lub inne nieodpłatne przysporzenie, które wymieniono w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem chociaż nieodpłatne wydanie wysłodków należnych nosi cechy przeniesienia prawa do rozporządzeniem towarów jak właściciel, nie jest (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość netto otrzymanych wysłodków powinna zwiększyć obrót w związku z którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za okres od maja do grudnia 2004 r. uwzględniajac art.90 ustawy o VAT ?
Fragment:
(...) kwoty podatku należnego za okres od maja do grudnia 2004r.uwzględniając art.90 ustawy o VAT ? 2/ Czy fakturę korygującą należy ująć w deklaracji za miesiąc, w którym ją otrzymała i dokonać korekty podatku naliczonego VAT właśnie w tym miesiącu czy za miesiące ,w których odliczono VAT ? Na pytanie drugie udzielono odpowiedzi postanowieniem nr DPP-005 66/05.Niniejszym postanowieniem udziela się odpowiedzi na pytanie pierwsze. Zdaniem Spółki kwota netto z faktur za wysłodki powinna być uwzględniona w wyliczeniu proporcji za 2004rok. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności określone w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm./.Ponieważ przekazanie wysłodków jest obowiązkiem wynikającym z z ust.1 pkt.X Załącznika III do Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, nie należy (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) na rzecz plantatora (zarówno materialne jak i niematerialne) można uznać za mieszczące się w tym przepisie. Zapis w umowie kontraktacyjnej o przysługującym plantatorowi prawie własności do wysłodków, stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych przepisu art. 615 K.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawie Cukrowni do obciążania plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności. W opinii tut. Organu podatkowego, w przedmiotowej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 7 ust. 2 ustawy. Przekazanie wysłodków związane jest bowiem z prowadzonym przedsiębiorstwem, gdyż wiąże się z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) inne dodatkowe działania kontraktującego na rzecz plantatora można uznać za mieszczące się w tym przepisie. Zapis w umowie kontraktacyjnej o przysługującym plantatorowi prawie własności do wysłodków, stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych przepisu art. 615 K.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawie cukrowni do obciążania plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności. W związku z powyższym tut. organ informuje, że wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy nieodpłatne wydanie plantatorowi wysłodków należnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) do niego zaliczyć również inne działania kontraktującego na rzecz plantatora ujęte w umowie kontraktacyjnej. Zapisane w umowie kontraktacyjnej prawo plantatora do wysłodków (od dostarczonych buraków), stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych z przepisu art. 615 k.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawo cukrowni do obciążenia plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności. W związku z powyższym wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie przez kontraktującego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydanie plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
(...) opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności wydania plantatorom przez cukrownię wysłodków buraczanych w ramach umowy kontraktacji, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku . Z w/w wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż Podatnik, jako producent cukru (cukrownia), wydaje plantatorom buraków cukrowych wysłodki. Wydanie wysłodków stanowi tzw. świadczenie dodatkowe, do którego wykonania cukrownia jest zobowiązana na podstawie zawartej umowy kontraktacji (wzór załączony do wniosku). Miejscem wydania wysłodków jako premii rzeczowej jest miejsce przerobu buraków (cukrownia). Za tonę dostarczonych buraków, plantatorowi należy się 0,5 tony prasowanych wysłodków mokrych, przeliczonych na zawartość 10% suchej masy, albo ustalona przez producenta cukru ilość wysłodków suszonych, (...)
2011
1
mar

Istota:
Kwestia nieodpłatnego wydania przez producenta cukru wysłodków plantatorom na podstawie umowy kontraktacji.
Fragment:
(...) na rzecz plantatora (zarówno materialne jak i niematerialne) można uznać za mieszczące się w tym przepisie. Zapis w umowie kontraktacyjnej o przysługującym plantatorowi prawie własności do wysłodków, stanowiących dla cukrowni odpad poprodukcyjny, również mieści się w katalogu świadczeń dodatkowych z przepisu art. 615 K.c. Ponadto warunki umowy kontraktacyjnej przewidujące, że plantatorowi nie przysługuje żądanie wypłaty należności pieniężnej za przysługujące mu wysłodki oraz prawie cukrowni do obciążenia plantatora kosztami utylizacji przysługujących mu wysłodków przesądza o tym, że wydania wysłodków nie można traktować jako darowizny, gdyż świadczenie zawiera elementy ekwiwalentności. W związku z powyższym wydanie plantatorowi wysłodków buraczanych zgodnie z umową kontraktacyjną, mimo spełnienia przesłanki przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, należy traktować jako wypełnienie przez kontraktującego (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wysłodki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.