Wyrok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyrok. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu włoskiego

Fragment:

Wnioskodawczyni opierając się na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje tą formę wypłaty odszkodowania jako odszkodowanie/zadośćuczynienie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawczyni zadośćuczynienie otrzymane w dniu 8 marca 2017 r. na podstawie wyroku Sądu włoskiego, uprawomocnionego w dniu 23 stycznia 2017 r. w związku z wypadkiem drogowym ze skutkiem śmiertelnym Jej córki? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego, którego doznała Jej córka w całości będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni stanowisko opiera na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie zwolnione są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2017 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2018
6
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu włoskiego

Fragment:

Wnioskodawca opierając się na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje tą formę wypłaty odszkodowania jako odszkodowanie/zadośćuczynienie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawcy zadośćuczynienie otrzymane w dniu 8 marca 2017 r. na podstawie wyroku Sądu włoskiego, uprawomocnionego w dniu 23 stycznia 2017 r. w związku z wypadkiem drogowym ze skutkiem śmiertelnym Jego żony? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego, którego doznała Jego żona w całości będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy stanowisko opiera na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie zwolnione są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2017 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2018
25
paź

Istota:

Korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

Fragment:

W wyniku toczącej się przez wiele lat sprawy sądowej w dniu 9 stycznia 2015 r. otrzymał wyrok zasadzający od ... SA kwotę 174 780,78 zł. W wyniku odwołania złożonego przez pozwaną Spółkę i ponownego rozpatrzenia sprawy w dniu 8 marca 2016 r. otrzymał wyrok zasądzający kwotę 88 897,20 zł. Wyrok ten został zaskarżony zarówno przez Wnioskodawcę, jak i pozwaną Spółkę, w wyniku czego w dniu 19 września 2017 r. otrzymał wyrok Sądu .... w całości oddalający Jego powództwo. Pod koniec listopada 2017 r. otrzymał uzasadnienie wyroku, z którego wynikało, że: „ Na podstawie przedstawionych dokumentów nie jest możliwe ani ustalenie zakresu wykonanych robót, za które powód nie otrzymał zapłaty, ani określenie ich wartości. Z obmiarów i rozliczeń dokonanych przez pozwanego wynika bowiem, że całość robót, które wykonał powód, została rozliczona i tym samym powodowi nie należy się dalsze wynagrodzenie. W efekcie brak jest podstaw do uwzględnienia dochodzonych w tej sprawie roszczeń. Uzasadnia to zmianę na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości ”. Na podstawie otrzymanego wyroku w dniu 30 listopada 2017 r. Wnioskodawca wystawił faktury korygujące do faktur z 2007 r. za prace, które według Sądu nie zostały wykonane, a były przedmiotem Jego pozwu w łącznej kwocie netto 143 262,94 zł, kwocie brutto 174 780,78 zł, które w dniu 12 lutego 2018 r. przesłał firmie ....

2018
20
wrz

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzonych wyrokiem sądowym

Fragment:

Wnioskodawca nie zgadzając się z tym wyrokiem, w części w jakiej oddalał Jego żądanie, wniósł w dniu 20 lutego 2018 r., przez pełnomocnika, apelację od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy ..., w sprawie o sygn. akt E/17, w dniu 12 stycznia 2018 r. W dniu 22 maja 2018 r., Sąd Apelacyjny ..., po rozpoznaniu ww. apelacji, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), z tytułu zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, ponad kwotę zasądzoną zaskarżonym wyrokiem. W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy 120 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym, wydatkami poniesionymi w postępowaniu odwoławczym obciążył Skarb Państwa. Zasądzone powyższym wyrokiem, dodatkowe kwoty, zostały wypłacone przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy ..., przelewem w dniu 19 czerwca 2018 r. Wobec powyższego należy uznać, że wypłacone w 2018 r. Wnioskodawcy na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
2
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania kwoty zwrotu poniesionych nakładów zasądzonych wyrokiem sądu

Fragment:

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego dnia 5 czerwca 2014 r., na skutek apelacji Wnioskodawczyni od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 maja 2010 r., Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od A.Sz. (A.Sz. jest następcą prawnym - synem Pani Z.Sz.) na rzecz Wnioskodawczyni kwotę 126 900 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2010 r. Wyrok w tej części był konsekwencją uznania umowy sprzedaży za nieważną. Sąd oddalił apelację w pozostałej części oraz odrzucił apelację co do rozstrzygnięcia o lokalu socjalnym. Sąd zasądził od A.Sz. na rzecz Wnioskodawczyni kwotę 2 700 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Wyrokowi Sądu Apelacyjnego nadano klauzulę wykonalności w dniu 10 maja 2017 r. Reasumując, z ww. prawomocnych orzeczeń wynika niezrealizowane do dnia złożenia niniejszego wniosku zobowiązanie A.Sz. do zapłaty na rzecz Wnioskodawczyni: kwoty 126 900 zł, wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty włącznie, kwoty 12 552 zł, wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty włącznie, kwoty 2 700 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Ustawowe odsetki od ww. kwot z pkt a)-b) wynoszą na dzień 30 kwietnia 2018 r. około 120 000 zł.

2018
21
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu włoskiego

Fragment:

Wnioskodawczyni opierając się na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje tą formę wypłaty odszkodowania jako odszkodowanie/zadośćuczynienie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawczyni zadośćuczynienie otrzymane w dniu 8 marca 2017 r. na podstawie wyroku sądu włoskiego, uprawomocnionego w dniu 23 stycznia 2017 r. w związku z wypadkiem drogowym ze skutkiem śmiertelnym mamy? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego, którego doznała mama w całości będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni stanowisko opiera na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie zwolnione są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2018
8
maj

Istota:

Obniżenie podatku VAT należnego w związku z wyrokiem NSA.

Fragment:

WSA po rozpatrzeniu skargi MZDiT wydał wyrok o sygn. III SA/Gl 577/12, w którym podtrzymał stanowisko organu interpretacyjnego, tj. uznał, że Opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Na powyższy wyrok WSA, MZDiT wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dnia 19 września 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. I FSK 2152/15), w którym uznał, że Opłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT i uchylił wcześniejszy wyrok WSA oraz Interpretację (dalej: „ Wyrok NSA ”). Stosując się do stanowiska zawartego w Interpretacji oraz wyroku WSA, MZDiT od 2012 r. traktował Opłaty jako podlegające opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej i w związku z pobieraniem Opłat od przewoźników wystawiał faktury VAT. Ponadto, MZDiT począwszy od 2012 r. odliczał podatek VAT naliczony od wydatków na budowę, remonty oraz utrzymanie przystanków, za zatrzymywanie się na których pobierał od przewoźników Opłaty, uznając, że przedmiotowe wydatki są bezpośrednio związane z wykorzystywaniem przez niego przystanków do czynności podlegających opodatkowaniu VAT w postaci ich udostępniania przewoźnikom w zamian za Opłaty. W związku z wyrokiem NSA, Gmina planuje dokonać korekt rozliczeń VAT MZDiT za okresy rozliczeniowe, w których MZDiT traktował Opłaty jako podlegające opodatkowaniu VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania nawiązki zasądzonej wyrokiem sądu.

Fragment:

Jednakże z treści art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy skorzystają zatem odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu są to odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymane za tzw. szkodę rzeczywistą. Ze zwolnienia nie skorzystają natomiast odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Należy w tym miejscu podkreślić, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowań i zadośćuczynień, o których mowa w zacytowanym przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane jest przede wszystkim z faktem, że są one formą naprawienia zaistniałej szkody, a zatem nie stanowią realnego przysporzenia majątkowego.

2018
14
kwi

Istota:

Czy zasądzona w pkt 1 wyroku Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, kwota 1.255.291,41 zł, zwana w przepisie wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 kodeksu pracy), która zgodnie ze stanowiskiem Sądu Rejonowego przedstawionym w uzasadnieniu ww. wyroku "stanowi odszkodowanie za szkodę jaką Wnioskodawca poniósł w wyniku utraty wynagrodzenia za pracę wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę z Wnioskodawcą stosunku pracy", podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), gdyż stanowi odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku sądowego, które nie zostało zakwalifikowane w ww. ustawie do odszkodowań wyłączonych ze stosowania zwolnienia z podatku dochodowego?

Fragment:

Jak już wcześniej Wnioskodawca wspomniał, na co zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w ww. wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2005 r., I PK 233/04, OSNP 2006 nr 10, poz. 148 oraz wyrok SN z dnia 12 lipca 2011 r., sygn II PK 18/11), że "wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z art. 57 Kodeksu pracy nie jest wynagrodzeniem za pracę tylko odszkodowaniem za szkodę jaką poniósł pracownik w wyniku utraty wynagrodzenia za pracę wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy". Pogląd taki zawarty jest także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 151/14. Dodatkowo, dla oceny niniejszej sprawy, warto zauważyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 lipca 2015 r., I SA/GI 43/15, w którym Sąd zaprezentował stanowisko, że „ Bez względu na to, jaką w danym wypadku nazwą posługuje się przepis, świadczenie o charakterze odszkodowawczym przyznane wyrokiem sądowym jest zwolnione z PIT ” (dowód: wydruk wyroku w załączeniu). Dla rozstrzygnięcia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od zasądzonego Wnioskodawcy wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, odszkodowania w kwocie 1.255.291,41 zł, nie ma zatem znaczenia literalne brzmienie art. 57 § 2 Kodeksu pracy, gdzie używa się określenia "wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy".

2018
15
lut

Istota:

Czy w związku z uregulowaniem należności w sposób przedstawiony w stanie faktycznym, po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1

Fragment:

Sp. z o.o. zastrzeżono jednocześnie, że zapłata jakiejkolwiek części świadczenia zasądzonego niniejszym wyrokiem zwalnia w takiej samej części spółkę G. Sp. z o.o. w K. z zobowiązania określonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt XIV GC 351/12, a zapłata w jakiejkolwiek części przez spółkę G. Sp. z o.o. w K. zobowiązania określonego tym wyrokiem zwalnia pozwaną L. S.A. w B. w takiej samej części z zobowiązania określonego niniejszym wyrokiem. Wobec powyższego należy przyjąć, że w sytuacji gdyby Spółka L. dokonała zapłaty na rzecz Spółki P. Sp. z o.o. należności zasądzonych wskazanymi wyrokami, przy czym te należności bezsprzecznie wiązałyby się z opisanymi wyżej usługami budowlanymi wykonanymi przez Spółkę P. Sp. z o.o., to wobec wskazanego wyżej zastrzeżenia, uzasadnionym byłoby przyjęcie, że uregulowanie należności należy odnieść się również wobec Wnioskodawcy Skoro w miesiącu październiku 2016 r. pozwana L. S.A. zapłaciła na rzecz P. Sp. z o.o. zobowiązanie wynikające z wyroku, a ta wpłata stanowić będzie należność za ww. usługi świadczone przez Spółkę P. Sp. z o.o. to w świetle wyroków należy uznać, że zobowiązanie G. Sp. z o.o. w tej części zostało uregulowane w stosunku do P.