Wyrok | Interpretacje podatkowe

Wyrok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyrok. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy kwot zobowiązań (tj. należności głównej, odsetek ustawowych i kosztów postępowania) za generalnego wykonawcę, który nie uiścił tych należności na rzecz podwykonawcy, może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy?
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako inwestor wyrokiem Sądu Okręgowego, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego, został zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy, kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Obowiązek zapłaty Sądy stwierdziły w związku z zawarciem umowy o roboty budowlane, w której Wnioskujący był inwestorem, zaś podmiot na rzecz którego zasądzono ww. kwotę był podwykonawcą. Inwestor nie zaliczył kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy do kosztów uzyskania przychodów. Kwestią będącą przedmiotem zapytania jest ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia zapłaconego na rzecz podwykonawcy wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami w wykonaniu prawomocnych wyroków sądowych w związku z odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora i zawartej ugody oraz kwoty zapłaconych podwykonawcy na podstawie wyroków odsetek i kosztów procesu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami. W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nawiązki zasądzonej wyrokiem sądu.
Fragment:
W dniu 11 maja 2015 r., po rozpoznaniu sprawy karnej przeciwko sprawcy wypadku i uznaniu go winnym nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego), wyrokiem Sądu Rejonowego, orzeczono od oskarżonego na korzyść Wnioskodawcy, uznanego za pokrzywdzonego, na podstawie art. 46 § 2 Kodeksu karnego środek karny (nawiązkę) w kwocie 7 000 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 19 maja 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od oskarżonego zasądzoną kwotę pieniężną. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy orzeczona przez Sąd Rejonowy nawiązka, jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, od środka karnego (nawiązki) otrzymanego na podstawie wyroku sądowego, nie należy odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na treść art. 21 ust 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia z opodatkowania odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu obowiązku naprawienia szkody określonej w wyroku sądu
Fragment:
Podstawą wypłaty dla Wnioskodawcy jest wyrok Sądu Rejonowego Wydział Karny (zobowiązanie na mocy 67 § 3 kk oskarżonej do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Ośrodka Kultury). W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4): W związku z wyrokiem Sądu zobowiązującym skazanego do naprawienia szkody poprzez zapłatę Ośrodkowi Kultury jej równowartości, Wnioskodawca zadaje następujące pytanie: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę tytułem obowiązku naprawienia szkody, określonej w wyroku sądu kwoty, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego, tytułem obowiązku naprawienia szkody, określonej w wyroku kwoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem dostawa towarów, czy świadczenie usług, podlega opodatkowaniu wówczas, kiedy ma charakter odpłatny. Ustawa o podatku VAT nie definiuje wprost terminu odpłatności. Definicji takiej można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego jak i orzecznictwie sądowym.
2016
3
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek ustawowych od renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym
Fragment:
Od wyroku Sądu Rejonowego w ... apelację do Sądu Okręgowego w ... złożyło przedsiębiorstwo ... domagając się zmiany wyroku przez oddalenie żądania pozwu. Sąd Okręgowy w ..., wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt ..., zmienił wyrok Sądu Rejonowego w ... z dnia 29 grudnia 2014 r., częściowo w odniesieniu do rat renty za okres od dnia 1 maja 2013 r., w ten sposób, że zasądził od ... na rzecz Wnioskodawcy rentę w kwocie 1 434 zł 26 gr miesięcznie za okres od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat, począwszy od dnia 11-tego każdego miesiąca, a także bieżącą rentę wyrównawczą począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. do nadal w kwocie 3 802 zł 52 gr miesięcznie, płatną do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej miesięcznej raty od dnia 11 każdego miesiąca, w miejsce renty dotychczas wypłacanej przez ..., na mocy wyroku Sądu Rejonowego w ... z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt ..., tj. 1 714 zł 70 gr. Zasądzona renta wyrównawcza łącznie z odsetkami za zwłokę, które wyniosły 10 020 zł 14 gr, przekazana została przez ... na konto bankowe Wnioskodawcy w dniu 18 grudnia 2015 r.
2016
30
cze

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego.
Fragment:
Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 26 maja 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 1738/01. Kwestia odsetek otrzymanych na podstawie wyroku z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego była również przedmiotem analizy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2009 r. sygn. akt II FSK 588/08 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Rz 6/10. Także w tych wyrokach sądy administracyjne wyraziły pogląd, że odsetki otrzymane na podstawie wyroku z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego) stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono i jako takie nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wyłącza ze zwolnienia podatkowego wskazane odszkodowania. Dodatkowo, wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 stycznia 2008 r. sygn. akt II FSK 1629/06 uznał, że: „ (...) Odsetki należne w razie uchybienia przez dłużnika terminowi świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 K.c.) należy traktować jako wynagrodzenie za przedłużone i pozbawione podstaw prawnych korzystanie z cudzego kapitału.
2016
10
cze

Istota:
Czy kwota zasądzonych i otrzymanych odsetek z tytułu ostatecznego wyroku Sądu Publicznego, zapadłego przed Sądem Okręgowym w A pod sygnaturą IC 521/8, w wyniku roszczenia opartego na art. 36 ust.1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy kwota zasądzonych i otrzymanych odsetek z tytułu ostatecznego wyroku Sądu Publicznego, zapadłego przed Sądem Okręgowym w A pod sygnaturą ..., w wyniku roszczenia opartego na art. 36 ust.1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości powstałe jako skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego powodujące, poprzez ograniczenie aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości, wypełnienie ustawowych przesłanek szerzej opisanych w uzasadnieniu wyroku, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego zarówno co do opodatkowania przychodu kwoty zasadniczej jak i co do opodatkowania przychodu z kwoty odsetek. Wnioskodawczyni swoje stanowisko opiera na wyroku NSA - II FSK 289/12z 17 stycznia 2014 r., który traktuje o przypadku dokładnie odpowiadającym wskazanemu we wniosku. Wyrok ten jednoznacznie wiąże odsetki ze świadczeniem głównym, czyli ceną transakcji. Wnioskodawczyni uważa zatem, iż odsetki zasądzone i wypłacone na jej rzecz przez Miasto A, posiadają charakter akcesoryjny w stosunku do świadczenia głównego, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu.
2016
20
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof odsetek otrzymanych na podstawie wyroku sądowego.
Fragment:
W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że głównym motywem legislacyjnym uregulowania takiego jak w art. 481 § 1 K.c. jest uznanie, że wierzyciel ponosi przez opóźnienie co najmniej szkodę w postaci odsetek, na jakie mógłby ulokować otrzymaną w terminie sumę (wyrok z dnia 24 kwietnia 1997 r. sygn. akt II CKN 118/97, OSP 1998, Nr 1, poz. 3, z glosą A. Szpunara). Odsetki zatem są kompensatą tego, że wierzyciel nie mógł z pieniędzy skorzystać wcześniej. Prowadzi to do konkluzji, że odsetki otrzymane na podstawie wyroku z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 K.c.) stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono i jako takie nie są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podsumowując, zasądzonych odsetek na podstawie wyroku Sądu Okręgowego dla Wnioskodawcy za nieterminową wypłatę zadośćuczynienia nie można utożsamiać z zadośćuczynieniem dlatego też tego rodzaju odsetki nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tego rodzaju odsetki stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie pobiera się od nich w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy, wykazuje się je w zeznaniu rocznym.
2016
6
maj

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof odsetek otrzymanych na podstawie wyroku sądowego.
Fragment:
Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie odsetek – uznał je jako należne od 7 kwietnia 2011 r. Wyrok ten jest prawomocny. W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania. Czy odsetki ustawowe zasądzone wyrokiem sądowym za nieterminową wypłatę odszkodowania będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym... Zdaniem Wnioskodawczyni, odsetki od zadośćuczynień czy odszkodowań nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Skoro zadośćuczynienie zwolnione jest z opodatkowania, to kwota odsetek (tym bardziej ustawowych) powinna też być zwolniona z opodatkowania. Wnioskodawca zgodnie z prawem powinien w terminie otrzymać należne odszkodowanie, a skoro Ubezpieczyciel zwleka z należną wypłatą, Wnioskodawca nie powinien ponosić z tego tytułu konsekwencji finansowych. Z wyroku NSA z 17 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 289/12 „ skoro zwolniona z podatku jest kwota główna to i wolne są od niego także odsetki ”. Art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kategorii przychodów z innych źródeł nie przewiduje odszkodowań, zadośćuczynień a tym bardziej – odsetek od nich. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej (z pewnymi wyjątkami).
2016
1
kwi

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof odsetek otrzymanych na podstawie wyroku sądowego.
Fragment:
Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu I instancji w zakresie odsetek – uznał je jako należne od 7 kwietnia 2011 r. Wyrok ten jest prawomocny. W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania. Czy odsetki ustawowe zasądzone wyrokiem sądowym za nieterminową wypłatę odszkodowania będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od zadośćuczynień czy odszkodowań nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych . Skoro zadośćuczynienie zwolnione jest z opodatkowania, to kwota odsetek (tym bardziej ustawowych) powinna też być zwolniona z opodatkowania. Wnioskodawca zgodnie z prawem powinien w terminie otrzymać należne odszkodowanie, a skoro Ubezpieczyciel zwleka z należną wypłatą, Wnioskodawca nie powinien ponosić z tego tytułu konsekwencji finansowych. Z wyroku NSA z 17 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 289/12 „ skoro zwolniona z podatku jest kwota główna to i wolne są od niego także odsetki ”. Art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kategorii przychodów z innych źródeł nie przewiduje odszkodowań, zadośćuczynień a tym bardziej – odsetek od nich. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej (z pewnymi wyjątkami).
2016
30
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kwoty zasądzonej przez Sąd
Fragment:
I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem). Pojęcie „ odpłatności ” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „ zapłata ” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego.
2016
20
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyrok
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.