Wyrok | Interpretacje podatkowe

Wyrok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyrok. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z uregulowaniem należności w sposób przedstawiony w stanie faktycznym, po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1
Fragment:
Sp. z o.o. zastrzeżono jednocześnie, że zapłata jakiejkolwiek części świadczenia zasądzonego niniejszym wyrokiem zwalnia w takiej samej części spółkę G. Sp. z o.o. w K. z zobowiązania określonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt XIV GC 351/12, a zapłata w jakiejkolwiek części przez spółkę G. Sp. z o.o. w K. zobowiązania określonego tym wyrokiem zwalnia pozwaną L. S.A. w B. w takiej samej części z zobowiązania określonego niniejszym wyrokiem. Wobec powyższego należy przyjąć, że w sytuacji gdyby Spółka L. dokonała zapłaty na rzecz Spółki P. Sp. z o.o. należności zasądzonych wskazanymi wyrokami, przy czym te należności bezsprzecznie wiązałyby się z opisanymi wyżej usługami budowlanymi wykonanymi przez Spółkę P. Sp. z o.o., to wobec wskazanego wyżej zastrzeżenia, uzasadnionym byłoby przyjęcie, że uregulowanie należności należy odnieść się również wobec Wnioskodawcy Skoro w miesiącu październiku 2016 r. pozwana L. S.A. zapłaciła na rzecz P. Sp. z o.o. zobowiązanie wynikające z wyroku, a ta wpłata stanowić będzie należność za ww. usługi świadczone przez Spółkę P. Sp. z o.o. to w świetle wyroków należy uznać, że zobowiązanie G. Sp. z o.o. w tej części zostało uregulowane w stosunku do P.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych na mocy wyroku sądowego.
Fragment:
Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w przywołanych w tymże wyroku orzeczeniach, a mianowicie: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 588/08, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 6/10. Nie można też stracić z pola widzenia faktu, że powyższy pogląd znalazł również potwierdzenie w judykatach właściwego dla Zainteresowanej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na dowód czego można przykładowo przywołać takie wyroki jak: z 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1446/16, z 19 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 719/16 czy też z 4 sierpnia 2016 r. sygn. akt. I SA/Po 764/16. Warto w tym miejscu także przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1275/15, w którym Sąd stwierdził, że: Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.) jest więc roszczeniem innym niż roszczenie deliktowe (por. uchwała SN z dnia 31 stycznia 1994 r. III CZP 184/93, publ. OSNC 1994/7-8/155). Odsetki za opóźnienie są skonstruowane przez ustawodawcę niezależnie od faktu poniesienia szkody przez wierzyciela, są w pewnym sensie elementem waloryzacji, ale spełniają również rolę kompensacji tego, że wierzyciel nie mógł z pieniędzy skorzystać wcześniej (por.
2017
20
paź

Istota:
Czy MZDiT jako podmiot, który dokonał wypłaty wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami na rzecz powodów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tytułu wyroku Sądu Okręgowego .... I Wydział Cywilny z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt. ...., utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego .... z dnia 19 maja 2016 r., jest zobowiązany na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C za 2016 r. powodom (o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych)?
Fragment:
Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Przy czym nie korzystają ze zwolnienia odszkodowania otrzymane z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ani odszkodowania dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Czyli zwolnione z opodatkowania są tylko odszkodowania (wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej) za tzw. szkodę rzeczywistą stanowiącą poniesienie straty, a nie dotyczącą utraconych korzyści. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie wyroku sądowego, zasądzono od Gminy (sprawę merytorycznie prowadzi Wnioskodawca), na rzecz trzech powodów, kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sąd wskazał, że kwota zasądzona niniejszym wyrokiem jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 225 Kodeksu cywilnego. Ponadto Sąd dodał, że wynagrodzenie to nie stanowi świadczenia o charakterze odszkodowawczym, nie jest uzależnione zatem od wykazania przez uprawnionego poniesienia szkody i zawinienia sprawcy. Wnioskodawca dokonał wypłaty wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem w dniu 3 czerwca 2016 r. Ponadto, na rzecz każdego z powodów zasądzono ustawowe odsetki, zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wyp3acenia na podstawie wyroku s1dowego odsetek ustawowych od wyp3aconego zadooauczynienia
Fragment:
Powy?sze potwierdza tak?e wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2675/14 w którym s1d podkreoli3, ?e „ podzielia nale?y ocene Ministra, i? skoro zas1dzone odsetki nie s1 zwolnione z opodatkowania tylko z tego tytu3u, ?e wykazuj1 zwi1zek z kwot1 zasadnicz1 (nie s1 w3aociwym odszkodowaniem lub zadooauczynieniem), to otwiera sie kwestia ich ewentualnego zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy. Tak wiec, gdyby nawet zas1dzone odszkodowanie uznaa za "...inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie...", to zwolnienie z opodatkowania wykluczone by3oby dlatego, ?e odsetki musia3yby zostaa potraktowane jako forma odszkodowania za bezprawne korzystanie z cudzego kapita3u, czyli jako "...dotycz1ce korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono;" (art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy). W tej sytuacji skutek jest identyczny – brak zwolnienia odsetek od opodatkowania ”. Ponadto powy?sze stanowisko potwierdzaj1 tak?e wyroki WSA w Lodzi z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Ld 1234/14 oraz z dnia 20 wrzeonia 2016 r. sygn. akt I SA/Ld 596/16, w którym to s1d wskaza3, ?e „ nale?y miea na uwadze, ?e przepisy reguluj1ce zwolnienia podatkowe powinny bya interpretowane ociole.
2017
16
maj

Istota:
Czy wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy kwot zobowiązań (tj. należności głównej, odsetek ustawowych i kosztów postępowania) za generalnego wykonawcę, który nie uiścił tych należności na rzecz podwykonawcy, może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy?
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako inwestor wyrokiem Sądu Okręgowego, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego, został zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy, kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Obowiązek zapłaty Sądy stwierdziły w związku z zawarciem umowy o roboty budowlane, w której Wnioskujący był inwestorem, zaś podmiot na rzecz którego zasądzono ww. kwotę był podwykonawcą. Inwestor nie zaliczył kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy do kosztów uzyskania przychodów. Kwestią będącą przedmiotem zapytania jest ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia zapłaconego na rzecz podwykonawcy wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami w wykonaniu prawomocnych wyroków sądowych w związku z odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora i zawartej ugody oraz kwoty zapłaconych podwykonawcy na podstawie wyroków odsetek i kosztów procesu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami. W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nawiązki zasądzonej wyrokiem sądu.
Fragment:
W dniu 11 maja 2015 r., po rozpoznaniu sprawy karnej przeciwko sprawcy wypadku i uznaniu go winnym nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego), wyrokiem Sądu Rejonowego, orzeczono od oskarżonego na korzyść Wnioskodawcy, uznanego za pokrzywdzonego, na podstawie art. 46 § 2 Kodeksu karnego środek karny (nawiązkę) w kwocie 7 000 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 19 maja 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od oskarżonego zasądzoną kwotę pieniężną. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy orzeczona przez Sąd Rejonowy nawiązka, jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, od środka karnego (nawiązki) otrzymanego na podstawie wyroku sądowego, nie należy odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na treść art. 21 ust 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia z opodatkowania odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty z tytułu obowiązku naprawienia szkody określonej w wyroku sądu
Fragment:
Podstawą wypłaty dla Wnioskodawcy jest wyrok Sądu Rejonowego Wydział Karny (zobowiązanie na mocy 67 § 3 kk oskarżonej do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Ośrodka Kultury). W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4): W związku z wyrokiem Sądu zobowiązującym skazanego do naprawienia szkody poprzez zapłatę Ośrodkowi Kultury jej równowartości, Wnioskodawca zadaje następujące pytanie: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę tytułem obowiązku naprawienia szkody, określonej w wyroku sądu kwoty, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego, tytułem obowiązku naprawienia szkody, określonej w wyroku kwoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem dostawa towarów, czy świadczenie usług, podlega opodatkowaniu wówczas, kiedy ma charakter odpłatny. Ustawa o podatku VAT nie definiuje wprost terminu odpłatności. Definicji takiej można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego jak i orzecznictwie sądowym.
2016
3
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek ustawowych od renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym
Fragment:
Od wyroku Sądu Rejonowego w ... apelację do Sądu Okręgowego w ... złożyło przedsiębiorstwo ... domagając się zmiany wyroku przez oddalenie żądania pozwu. Sąd Okręgowy w ..., wyrokiem z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt ..., zmienił wyrok Sądu Rejonowego w ... z dnia 29 grudnia 2014 r., częściowo w odniesieniu do rat renty za okres od dnia 1 maja 2013 r., w ten sposób, że zasądził od ... na rzecz Wnioskodawcy rentę w kwocie 1 434 zł 26 gr miesięcznie za okres od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat, począwszy od dnia 11-tego każdego miesiąca, a także bieżącą rentę wyrównawczą począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. do nadal w kwocie 3 802 zł 52 gr miesięcznie, płatną do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności każdej miesięcznej raty od dnia 11 każdego miesiąca, w miejsce renty dotychczas wypłacanej przez ..., na mocy wyroku Sądu Rejonowego w ... z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt ..., tj. 1 714 zł 70 gr. Zasądzona renta wyrównawcza łącznie z odsetkami za zwłokę, które wyniosły 10 020 zł 14 gr, przekazana została przez ... na konto bankowe Wnioskodawcy w dniu 18 grudnia 2015 r.
2016
30
cze

Istota:
Możliwości zwolnienia z opodatkowania z opodatkowania odsetek zasądzonych na podstawie wyroku sądowego.
Fragment:
Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 26 maja 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 1738/01. Kwestia odsetek otrzymanych na podstawie wyroku z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego była również przedmiotem analizy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2009 r. sygn. akt II FSK 588/08 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Rz 6/10. Także w tych wyrokach sądy administracyjne wyraziły pogląd, że odsetki otrzymane na podstawie wyroku z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego) stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono i jako takie nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wyłącza ze zwolnienia podatkowego wskazane odszkodowania. Dodatkowo, wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 stycznia 2008 r. sygn. akt II FSK 1629/06 uznał, że: „ (...) Odsetki należne w razie uchybienia przez dłużnika terminowi świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 K.c.) należy traktować jako wynagrodzenie za przedłużone i pozbawione podstaw prawnych korzystanie z cudzego kapitału.
2016
10
cze

Istota:
Czy kwota zasądzonych i otrzymanych odsetek z tytułu ostatecznego wyroku Sądu Publicznego, zapadłego przed Sądem Okręgowym w A pod sygnaturą IC 521/8, w wyniku roszczenia opartego na art. 36 ust.1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy kwota zasądzonych i otrzymanych odsetek z tytułu ostatecznego wyroku Sądu Publicznego, zapadłego przed Sądem Okręgowym w A pod sygnaturą ..., w wyniku roszczenia opartego na art. 36 ust.1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlega zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości powstałe jako skutek uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego powodujące, poprzez ograniczenie aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości, wypełnienie ustawowych przesłanek szerzej opisanych w uzasadnieniu wyroku, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego zarówno co do opodatkowania przychodu kwoty zasadniczej jak i co do opodatkowania przychodu z kwoty odsetek. Wnioskodawczyni swoje stanowisko opiera na wyroku NSA - II FSK 289/12z 17 stycznia 2014 r., który traktuje o przypadku dokładnie odpowiadającym wskazanemu we wniosku. Wyrok ten jednoznacznie wiąże odsetki ze świadczeniem głównym, czyli ceną transakcji. Wnioskodawczyni uważa zatem, iż odsetki zasądzone i wypłacone na jej rzecz przez Miasto A, posiadają charakter akcesoryjny w stosunku do świadczenia głównego, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu.
2016
20
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyrok
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.