Wyrok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyrok. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie wyroku Sądu włoskiego

Fragment:

Wnioskodawczyni opierając się na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje tą formę wypłaty odszkodowania jako odszkodowanie/zadośćuczynienie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawczyni zadośćuczynienie otrzymane w dniu 8 marca 2017 r. na podstawie wyroku sądu włoskiego, uprawomocnionego w dniu 23 stycznia 2017 r. w związku z wypadkiem drogowym ze skutkiem śmiertelnym mamy? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacone zadośćuczynienie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego, którego doznała mama w całości będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni stanowisko opiera na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie zwolnione są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2018
8
maj

Istota:

Obniżenie podatku VAT należnego w związku z wyrokiem NSA.

Fragment:

WSA po rozpatrzeniu skargi MZDiT wydał wyrok o sygn. III SA/Gl 577/12, w którym podtrzymał stanowisko organu interpretacyjnego, tj. uznał, że Opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Na powyższy wyrok WSA, MZDiT wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dnia 19 września 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. I FSK 2152/15), w którym uznał, że Opłaty nie podlegają opodatkowaniu VAT i uchylił wcześniejszy wyrok WSA oraz Interpretację (dalej: „ Wyrok NSA ”). Stosując się do stanowiska zawartego w Interpretacji oraz wyroku WSA, MZDiT od 2012 r. traktował Opłaty jako podlegające opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej i w związku z pobieraniem Opłat od przewoźników wystawiał faktury VAT. Ponadto, MZDiT począwszy od 2012 r. odliczał podatek VAT naliczony od wydatków na budowę, remonty oraz utrzymanie przystanków, za zatrzymywanie się na których pobierał od przewoźników Opłaty, uznając, że przedmiotowe wydatki są bezpośrednio związane z wykorzystywaniem przez niego przystanków do czynności podlegających opodatkowaniu VAT w postaci ich udostępniania przewoźnikom w zamian za Opłaty. W związku z wyrokiem NSA, Gmina planuje dokonać korekt rozliczeń VAT MZDiT za okresy rozliczeniowe, w których MZDiT traktował Opłaty jako podlegające opodatkowaniu VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania nawiązki zasądzonej wyrokiem sądu.

Fragment:

Jednakże z treści art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy skorzystają zatem odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu są to odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymane za tzw. szkodę rzeczywistą. Ze zwolnienia nie skorzystają natomiast odszkodowania (zadośćuczynienia) otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Należy w tym miejscu podkreślić, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowań i zadośćuczynień, o których mowa w zacytowanym przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane jest przede wszystkim z faktem, że są one formą naprawienia zaistniałej szkody, a zatem nie stanowią realnego przysporzenia majątkowego.

2018
14
kwi

Istota:

Czy zasądzona w pkt 1 wyroku Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, kwota 1.255.291,41 zł, zwana w przepisie wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 kodeksu pracy), która zgodnie ze stanowiskiem Sądu Rejonowego przedstawionym w uzasadnieniu ww. wyroku "stanowi odszkodowanie za szkodę jaką Wnioskodawca poniósł w wyniku utraty wynagrodzenia za pracę wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę z Wnioskodawcą stosunku pracy", podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), gdyż stanowi odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku sądowego, które nie zostało zakwalifikowane w ww. ustawie do odszkodowań wyłączonych ze stosowania zwolnienia z podatku dochodowego?

Fragment:

Jak już wcześniej Wnioskodawca wspomniał, na co zwrócił uwagę Sąd Rejonowy w ww. wyroku z dnia 21 czerwca 2016 r., w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2005 r., I PK 233/04, OSNP 2006 nr 10, poz. 148 oraz wyrok SN z dnia 12 lipca 2011 r., sygn II PK 18/11), że "wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z art. 57 Kodeksu pracy nie jest wynagrodzeniem za pracę tylko odszkodowaniem za szkodę jaką poniósł pracownik w wyniku utraty wynagrodzenia za pracę wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy". Pogląd taki zawarty jest także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 151/14. Dodatkowo, dla oceny niniejszej sprawy, warto zauważyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 lipca 2015 r., I SA/GI 43/15, w którym Sąd zaprezentował stanowisko, że „ Bez względu na to, jaką w danym wypadku nazwą posługuje się przepis, świadczenie o charakterze odszkodowawczym przyznane wyrokiem sądowym jest zwolnione z PIT ” (dowód: wydruk wyroku w załączeniu). Dla rozstrzygnięcia o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od zasądzonego Wnioskodawcy wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, odszkodowania w kwocie 1.255.291,41 zł, nie ma zatem znaczenia literalne brzmienie art. 57 § 2 Kodeksu pracy, gdzie używa się określenia "wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy".

2018
15
lut

Istota:

Czy w związku z uregulowaniem należności w sposób przedstawiony w stanie faktycznym, po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1

Fragment:

Sp. z o.o. zastrzeżono jednocześnie, że zapłata jakiejkolwiek części świadczenia zasądzonego niniejszym wyrokiem zwalnia w takiej samej części spółkę G. Sp. z o.o. w K. z zobowiązania określonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt XIV GC 351/12, a zapłata w jakiejkolwiek części przez spółkę G. Sp. z o.o. w K. zobowiązania określonego tym wyrokiem zwalnia pozwaną L. S.A. w B. w takiej samej części z zobowiązania określonego niniejszym wyrokiem. Wobec powyższego należy przyjąć, że w sytuacji gdyby Spółka L. dokonała zapłaty na rzecz Spółki P. Sp. z o.o. należności zasądzonych wskazanymi wyrokami, przy czym te należności bezsprzecznie wiązałyby się z opisanymi wyżej usługami budowlanymi wykonanymi przez Spółkę P. Sp. z o.o., to wobec wskazanego wyżej zastrzeżenia, uzasadnionym byłoby przyjęcie, że uregulowanie należności należy odnieść się również wobec Wnioskodawcy Skoro w miesiącu październiku 2016 r. pozwana L. S.A. zapłaciła na rzecz P. Sp. z o.o. zobowiązanie wynikające z wyroku, a ta wpłata stanowić będzie należność za ww. usługi świadczone przez Spółkę P. Sp. z o.o. to w świetle wyroków należy uznać, że zobowiązanie G. Sp. z o.o. w tej części zostało uregulowane w stosunku do P.

2017
20
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych na mocy wyroku sądowego.

Fragment:

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w przywołanych w tymże wyroku orzeczeniach, a mianowicie: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 588/08, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 6/10. Nie można też stracić z pola widzenia faktu, że powyższy pogląd znalazł również potwierdzenie w judykatach właściwego dla Zainteresowanej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na dowód czego można przykładowo przywołać takie wyroki jak: z 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1446/16, z 19 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 719/16 czy też z 4 sierpnia 2016 r. sygn. akt. I SA/Po 764/16. Warto w tym miejscu także przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1275/15, w którym Sąd stwierdził, że: Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenia głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 k.c.) jest więc roszczeniem innym niż roszczenie deliktowe (por. uchwała SN z dnia 31 stycznia 1994 r. III CZP 184/93, publ. OSNC 1994/7-8/155). Odsetki za opóźnienie są skonstruowane przez ustawodawcę niezależnie od faktu poniesienia szkody przez wierzyciela, są w pewnym sensie elementem waloryzacji, ale spełniają również rolę kompensacji tego, że wierzyciel nie mógł z pieniędzy skorzystać wcześniej (por.

2017
18
maj

Istota:

Czy MZDiT jako podmiot, który dokonał wypłaty wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami na rzecz powodów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tytułu wyroku Sądu Okręgowego .... I Wydział Cywilny z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt. ...., utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego .... z dnia 19 maja 2016 r., jest zobowiązany na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C za 2016 r. powodom (o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych)?

Fragment:

Z kolei zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Przy czym nie korzystają ze zwolnienia odszkodowania otrzymane z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ani odszkodowania dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Czyli zwolnione z opodatkowania są tylko odszkodowania (wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej) za tzw. szkodę rzeczywistą stanowiącą poniesienie straty, a nie dotyczącą utraconych korzyści. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie wyroku sądowego, zasądzono od Gminy (sprawę merytorycznie prowadzi Wnioskodawca), na rzecz trzech powodów, kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sąd wskazał, że kwota zasądzona niniejszym wyrokiem jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 225 Kodeksu cywilnego. Ponadto Sąd dodał, że wynagrodzenie to nie stanowi świadczenia o charakterze odszkodowawczym, nie jest uzależnione zatem od wykazania przez uprawnionego poniesienia szkody i zawinienia sprawcy. Wnioskodawca dokonał wypłaty wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem w dniu 3 czerwca 2016 r. Ponadto, na rzecz każdego z powodów zasądzono ustawowe odsetki, zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wyp3acenia na podstawie wyroku s1dowego odsetek ustawowych od wyp3aconego zadooauczynienia

Fragment:

Powy?sze potwierdza tak?e wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2675/14 w którym s1d podkreoli3, ?e „ podzielia nale?y ocene Ministra, i? skoro zas1dzone odsetki nie s1 zwolnione z opodatkowania tylko z tego tytu3u, ?e wykazuj1 zwi1zek z kwot1 zasadnicz1 (nie s1 w3aociwym odszkodowaniem lub zadooauczynieniem), to otwiera sie kwestia ich ewentualnego zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy. Tak wiec, gdyby nawet zas1dzone odszkodowanie uznaa za "...inne odszkodowania lub zadooauczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s1dowej do wysokooci okreolonej w tym wyroku lub tej ugodzie...", to zwolnienie z opodatkowania wykluczone by3oby dlatego, ?e odsetki musia3yby zostaa potraktowane jako forma odszkodowania za bezprawne korzystanie z cudzego kapita3u, czyli jako "...dotycz1ce korzyoci, które podatnik móg3by osi1gn1a, gdyby mu szkody nie wyrz1dzono;" (art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy). W tej sytuacji skutek jest identyczny – brak zwolnienia odsetek od opodatkowania ”. Ponadto powy?sze stanowisko potwierdzaj1 tak?e wyroki WSA w Lodzi z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Ld 1234/14 oraz z dnia 20 wrzeonia 2016 r. sygn. akt I SA/Ld 596/16, w którym to s1d wskaza3, ?e „ nale?y miea na uwadze, ?e przepisy reguluj1ce zwolnienia podatkowe powinny bya interpretowane ociole.

2016
28
lis

Istota:

Czy wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy kwot zobowiązań (tj. należności głównej, odsetek ustawowych i kosztów postępowania) za generalnego wykonawcę, który nie uiścił tych należności na rzecz podwykonawcy, może stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy?

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako inwestor wyrokiem Sądu Okręgowego, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego, został zobowiązany do zapłaty na rzecz podwykonawcy, kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Obowiązek zapłaty Sądy stwierdziły w związku z zawarciem umowy o roboty budowlane, w której Wnioskujący był inwestorem, zaś podmiot na rzecz którego zasądzono ww. kwotę był podwykonawcą. Inwestor nie zaliczył kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy do kosztów uzyskania przychodów. Kwestią będącą przedmiotem zapytania jest ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia zapłaconego na rzecz podwykonawcy wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i kosztami w wykonaniu prawomocnych wyroków sądowych w związku z odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora i zawartej ugody oraz kwoty zapłaconych podwykonawcy na podstawie wyroków odsetek i kosztów procesu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami. W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

2016
27
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania nawiązki zasądzonej wyrokiem sądu.

Fragment:

W dniu 11 maja 2015 r., po rozpoznaniu sprawy karnej przeciwko sprawcy wypadku i uznaniu go winnym nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego), wyrokiem Sądu Rejonowego, orzeczono od oskarżonego na korzyść Wnioskodawcy, uznanego za pokrzywdzonego, na podstawie art. 46 § 2 Kodeksu karnego środek karny (nawiązkę) w kwocie 7 000 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 19 maja 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od oskarżonego zasądzoną kwotę pieniężną. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy orzeczona przez Sąd Rejonowy nawiązka, jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, od środka karnego (nawiązki) otrzymanego na podstawie wyroku sądowego, nie należy odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na treść art. 21 ust 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia z opodatkowania odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.