ITPP3/443-623/14/JK | Interpretacja indywidualna

Zużywany do celów opałowych węgiel w zakładach objętych tzw. systemem EU ETS podlega od dnia 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego.
ITPP3/443-623/14/JKinterpretacja indywidualna
 1. wyroby
 2. wyroby akcyzowe
 3. węgiel
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych w zakładach objętych systemem ETS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych w zakładach objętych systemem ETS.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia zajmuje się produkcją wyrobów mleczarskich. W swojej działalności wykorzystuje m.in. węgiel o kodzie CN 2701 (dalej: wyroby węglowe). Wyroby węglowe mogą mieć różną postać fizyczną np. brył, miał.

Dwa zakłady produkcyjne objęte są Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisjami, zgodnie z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 2009 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.).

Spółdzielnia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248) (dalej: KRPU), otrzymała roczną liczbę uprawnień do emisji na podstawie decyzji ... z dnia 3 sierpnia 2008 r. zmienionej decyzją ... z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz decyzji ... z dnia 13 lipca 2006 r. zmienionej decyzją ... z dnia 28 grudnia 2012 r. dla Z. w G. i M. Wątpliwości Wnioskodawcy - w związku z wejściem w życie po dniu 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących efektywnego opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych – dotyczą kwestii, w jakim zakresie wyroby węglowe zużywane w jej zakładach są zwolnione od podatku akcyzowego...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane przez Spółdzielnię w procesie produkcji w instalacjach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółdzielni, wyroby węglowe zużywane zakładach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego po 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie stanowiska:

Po dniu 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy o podatku akcyzowym, w art. 31a ust. 2 pkt 9, przewidują zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Powyższe cele nie zostały jednak precyzyjnie zdefiniowane w przepisach. Jednym z systemów prowadzących do osiągnięcia celów ochrony środowiska, a także prowadzącym do podwyższenia efektywności energetycznej jest system ETS. System ETS został wprowadzony w 2005 r. System, realizowany na poziomie przedsiębiorstw, jest oparty na handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (C02) i innych gazów cieplarnianych. Celem wprowadzenia powyższego systemu była redukcja emisji gazów cieplarnianych zagrażających środowisku poprzez wpływ na zmiany klimatu. Zdaniem Wnioskodawcy, założenia systemu ETS są zbieżne z zamierzeniami ustawodawcy, który poprzez system zwolnień wspiera podmioty uczestniczące w działaniach zapobiegających zmianom klimatu. W związku z powyższym należy uznać, że wyroby węglowe zużywane w zakładach Spółdzielni objętych systemem ETS podlegają od dnia 1 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że opodatkowanie akcyzą wyrobów przeznaczonych do celów opałowych, takich jak węgiel kamienny i koks zostało wprowadzone przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3, poz. 11), której tekst ogłoszono dnia 12 stycznia 2009 r. Jednakże stosownie do art. 18a dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej Polska mogła stosować okres przejściowy do 1 stycznia 2012 r. dla dostosowania swojego krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu dla celów grzewczych. Z uwagi na wynegocjowany przez Polskę okres przejściowy, w art. 163 ustawy o podatku akcyzowym, przewidziano - do dnia 1 stycznia 2012 r. włącznie - zwolnienie od akcyzy węgla i koksu objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczonych do celów opałowych.

Od dnia 2 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgła - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

W myśl - obowiązującego do dnia 19 września 2013 r. - art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, zwolnieniu od akcyzy podlegały wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do przepisów art. 31a ust. 4-7 ustawy, warunkiem wskazanego zwolnienia było prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Ewidencja mogła być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

Z kolei, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy - w brzmieniu od dnia 20 września 2013 r. - zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Natomiast zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;
 3. w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Z kolei, w myśl art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Z opisu wniosku wynika, że Spółdzielnia zajmuje się produkcją wyrobów mleczarskich. W działalności zużywa węgiel o kodzie CN 2701. Wskazuje, że dwa zakłady produkcyjne objęte są Europejskim Systemem Handlu Emisjami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). Ponadto wskazuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248), otrzymała roczną liczbę uprawnień do emisji na podstawie decyzji ... z dnia 3 sierpnia 2008 r. zmienionej decyzją ... z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz decyzji ... z dnia 13 lipca 2006 zmienionej decyzją ... z dnia 28 grudnia 2012 r. dla Z. w G. i M. .

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą kwestii, czy od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane przez Spółdzielnię w procesie produkcji w instalacjach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego...

W ocenie Spółdzielni, wyroby węglowe zużywane w zakładach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) po dniu 1 stycznia 2012 r. podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

Mając na uwadze opis zawarty we wniosku oraz przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Spółdzielni jest prawidłowe.

Wskazać bowiem należy, że osiąganie celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej jest realizowane m.in. w ramach systemu tzw. EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami), o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. UE L Nr 275, str. 32, z późn. zm.). Powyższe regulacje implementowano do krajowego systemu prawnego w przepisach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.).

System EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE, dotyczy zużycia wyrobów akcyzowych w ściśle określonych instalacjach wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248, z późn. zm.). Zatem stosowne uprawnienie związane jest z konkretnym podmiotem i określoną instalacją.

Zatem, zużywany do celów opałowych węgiel w zakładach objętych tzw. systemem EU ETS (Z. w G. i M.) podlega od dnia 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego - przy wypełnieniu pozostałych warunków zwolnienia. Wskazane zwolnienie dotyczy okresu w którym, zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazane zakłady są objęte opisanym systemem.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.