ITPP3/443-212/13/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Od dnia 1 marca 2013 r., przy wypełnieniu pozostałych warunków zwolnienia, zwolniona od akcyzy będzie także sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, podmiotom o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, w ilości nie przekraczającej jednorazowo 200 kg - bez dołączania do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2013 r. (wpływ 29 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem w dniu 3 czerwca 2013 r. oraz pismem z dnia 24 czerwca 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem w dniu 3 czerwca 2013 r. oraz pismem z dnia 24 czerwca 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pośredniczącym podmiotem węglowym oraz posiada pisemne potwierdzenie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. W ramach prowadzonej działalności sprzedaje wyroby węglowe objęte pozycjami CN 2701, 2702, 2704 podmiotom, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zainteresowany wskazuje, że w dniu 1 marca 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 213) wprowadzające uproszczenia w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy. Wskazane uproszczenia polegają m.in. na zwolnieniu z warunku wystawiania dokumentu dostawy przy sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, jak w praktyce dokumentować sprzedaż wyrobów węglowych w ilości do 200 kg oraz czy dokument sprzedaży powinien zawierać dane nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanej sytuacji sprzedając ww. wyroby węglowe w ilości do 200 kg wystarczy nabywcy wydać tylko paragon...
 2. Jeżeli nie, to jakie dokumenty dodatkowo należy wydać...

Stanowisko Zainteresowanego.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji sprzedaż wyrobów węglowych, w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg, udokumentowana paragonem z kasy rejestrującej, będzie zwolniona od akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgła - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

Podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia - art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

W przypadku wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Za sprzedaż wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy, uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ponadto, w myśl ust. 2 cytowanego artykułu, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, ze zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, jest: pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a; posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b; dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Stosownie do art. 31a ust. 7 ustawy, dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument dostawy został potwierdzony przez odbiorcę.

Wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 196).

Z kolei, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 213), określono sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 lub 5–13 ustawy.

Zgodnie z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia, w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy.

W treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot węglowy zamierza sprzedawać uprawnionym podmiotom (art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy) wyroby węglowe zwolnione od akcyzy. W ocenie Wnioskodawcy, od dnia 1 marca 2013 r. możliwa jest sprzedaż wyrobów węglowych, w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg - z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy bez dołączania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy. Zainteresowany zamierza dokumentować taką sprzedaż paragonem z kasy rejestrującej bez określania danych osobowych nabywcy.

Wskazać należy, że przy przemieszczaniu wyrobów węglowych będących przedmiotem sprzedaży i objętych zwolnieniem z akcyzy, co do zasady, wyroby te powinny być przemieszczane za pomocą dokumentu dostawy, co stanowi warunek zwolnienia. Tym samym, każda ilość sprzedanego wyrobu węglowego, która nie będzie objęta dokumentem dostawy winna podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, z dniem 1 marca 2013 r. ze wskazanego obowiązku wyłączono sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że od dnia 1 marca 2013 r., przy wypełnieniu pozostałych warunków zwolnienia, zwolniona od akcyzy będzie także sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, podmiotom o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, w ilości nie przekraczającej jednorazowo 200 kg - bez dołączania do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Zainteresowany może dokumentować taką sprzedaż dla celów zwolnienia od akcyzy paragonem z kasy rejestrującej bez określania danych osobowych nabywcy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.