ITPP3/443-161/13/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku wyrobów węglowych w związku z wprowadzeniem przez podmiot zużywający systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych w związku z wprowadzeniem przez podmiot zużywający systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych w związku z wprowadzeniem przez podmiot zużywający systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem działającym w branży produkcji mięsnej. W swojej działalności wykorzystuje m. in. węgiel o kodzie CN 2701 (zwany dalej: „wyrobem węglowym”). Wyroby węglowe zużywane przez Spółkę mają postać miału węglowego, będącego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2011, Nr 108, poz. 626, zwanej dalej: „ustawą akcyzową”) wyrobem akcyzowym.

Dwa zakłady Spółki, w których spalany jest węgiel uczestniczą we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695). Dowodem uczestnictwa w systemie ETS jest uwzględnienie instalacji eksploatowanych przez Spółkę w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 (tabela nr 3, pozycja 464 oraz 554), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248). Obecnie instalacje eksploatowane przez Spółkę zostały uwzględnione w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla (tabela nr 3, pozycja 464 oraz 554), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2012, Nr 1264).

Zgodnie z treścią pozycji ... oraz ... Tabeli nr 3 - Roczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji - stanowiącej załącznik do cytowanego rozporządzenia, Spółka otrzymała roczną liczbę uprawnień do emisji na podstawie KRPU nr: ... oraz KRPU nr: ....

Od 2012 r. Spółka posiada System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który jest jednym ze standardów zarządzania środowiskowego mający na celu zmniejszenie negatywnego oddziałania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w danym podmiocie, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Powyższy system zatwierdzony został przez jednostkę certyfikującą X, która posiada akredytację na świadczenie usług certyfikujących, jako zgodny z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System Zarządzania Środowiskowego obejmuje dwa zakłady Spółki objęte systemem EU ETS, w których spalany jest węgiel. System ISO 14001 potwierdza, że zarządzanie środowiskowe w Spółce odbywa się na wysokim poziomie, spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego uzyskała stosowny certyfikat z datą ważności do 18 października 2015 r.

W związku z obowiązywaniem od 2 stycznia 2012 r. znowelizowanych przepisów ustawy akcyzowej, dotyczących efektywnego opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, Spółka chciałaby uzyskać potwierdzenie, czy zużywane przez nią wyroby węglowe podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9. W celu spełnienia warunku zwolnienia Spółka będzie prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

W przyszłości Spółka zamierza wystąpić z systemu EU ETS, ze względu na zmniejszenie zużycia instalacji poniżej wartości progowych 20 MW (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych). W związku z powyższym Spółka chciałaby uzyskać odpowiedź, czy po wystąpieniu z systemu EU ETS, posiadając system ISO 14001, w dalszym ciągu będzie mogła korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane przez Spółkę w jej zakładach, objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej...
  2. Czy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym po wystąpieniu z systemu EU ETS, Spółka w dalszym ciągu uprawniona będzie do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych na podstawie systemu ISO 14001...

Stanowisko Spółki:

1. Wyroby węglowe zużywane przez Spółkę w instalacjach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami - EU ETS, podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego od dnia 2 stycznia 2012 r. na mocy art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt la ustawy akcyzowej wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w pozycji 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się m. in.: węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy akcyzowej, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest podmiotem działającym w branży produkcji mięsnej. Spółka posiada instalacje, które w procesie produkcyjnym wykorzystują m. in. węgiel o kodzie CN 2701. W dwóch zakładach Spółki instalacje objęte są Europejskim Systemem Handlu Emisjami, zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 695). Przeznaczenie węgla do celów opałowych - jak wynika z cytowanej powyżej pozycji 19 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej - pozwala zaliczyć go do wyrobów akcyzowych.

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy akcyzowej). Tym niemniej prawodawca przewidział liczne wyjątki od tej zasady. Znowelizowane brzmienie ustawy akcyzowej, które weszło w życie w dniu 2 stycznia 2012 r., przewiduje w art. 31a ust. 2 pkt 9 zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Powyższe cele nie zostały jednak bardziej szczegółowo zdefiniowane w przepisach. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje bowiem powyższych sformułowań. W celu ich wyjaśnienia trzeba zatem sięgnąć zarówno do innych ustaw, prac legislacyjnych nad ustawą akcyzową, jak i aktualnego stanowiska organów podatkowych.

W pierwszej kolejności Spółka wskazała, iż jednym z systemów prowadzących do osiągania celów ochrony środowiska, a także prowadzących do podwyższania efektywności energetycznej jest Europejski Systemem Handlu Emisjami - system EU ETS. System EU ETS wprowadzony został na początku 2005 r. jako pierwszy na świecie międzynarodowy system realizowany na poziomie przedsiębiorstw, oparty na handlu zezwoleniami na emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Uczestniczą w nim instalacje energetyczne o mocy powyżej 20 MW. Celem wprowadzenia powyższego systemu była redukcja emisji gazów cieplarnianych zagrażających środowisku poprzez wpływ na zmiany klimatu.

Najważniejszym aktem prawa wspólnotowego w zakresie regulacji dotyczących ograniczania redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. WE L 275 z 25.10.2003, s. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 631, ze zm.). Argumentacja, że system EU ETS spełnia warunki systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej znajduje potwierdzenie w treści Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system EU ETS.

W preambule do tej Dyrektywy wskazano cele wprowadzenia regulacji unijnych dotyczących systemu EU ETS. Zgodnie z motywem 20 Dyrektywy „niniejsza dyrektywa będzie wspierała wykorzystanie bardziej energooszczędnych technologii, łącznie z produkcją energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, wytwarzającą mniej emisji na jednostkę wydajności (...)”. Dalej, w art. 1 Dyrektywy 2003/87/WE wskazano również, iż „niniejsza dyrektywa ustanawia system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (zwany dalej „systemem wspólnotowym”) w celu wspierania zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod względem kosztów oraz, skuteczny gospodarczo sposób”.

System EU ETS z założenia jest więc systemem, który ma na celu efektywną ochronę środowiska. Implementację postanowień Dyrektywy 2003/87/WE do polskiego systemu prawnego, stanowią przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 695), która reguluje m. in. jakie instalacje są objęte systemem, zasady rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasady zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji, zasady dotyczące monitorowania emisji przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych oraz system sankcji za niewykonywanie obowiązków.

Należy więc uznać, że system EU ETS o którym mowa w przepisach tej ustawy, to system uregulowany w Dyrektywie 2003/87/WE. W rezultacie, jeżeli instalacje Spółki zostały włączone do systemu EU ETS zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami, to funkcjonują one w tym systemie również na mocy Dyrektywy 2003/87/WE.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248), które zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. Analizując powyższe akty prawne Spółka stwierdziła, iż podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej, pod warunkiem że będą w stanie udokumentować swoje uczestnictwo w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Powyższe podmioty mogą przykładowo posiadać uprawnienia do emisji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcie Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a dokładniej zgodnie z załącznikiem do cytowanego rozporządzenia stanowiącego Tabelę nr 3, Spółka otrzymała roczną liczbę uprawnień do emisji na podstawie KRPU nr: ... oraz KRPU nr:..

Odczytując zatem literalnie przepis art. 31a ust. 2 pkt 9 znowelizowanej ustawy akcyzowej Spółka stwierdziła, iż założenia systemu EU ETS są w pełni zbieżne z zamierzeniami ustawodawcy, który poprzez system zwolnień wspiera podmioty uczestniczące w działaniach zapobiegających zmianom klimatu.

Powyższy wniosek potwierdza również treść uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, który wprowadza efektywny system opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. W uzasadnieniu wprost zostało wskazane, iż „zwolnieniu podlegać będą także zużycie węgla i koksu gdy wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za systemy takie uważa się m.in. system EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61 WE”.

Z powyższego wynika jednoznacznie, iż za systemy, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2012 r. należy uważać także system EU ETS. Przy czym stosownie do przepisów art. 31a ust. 4-7 ustawy akcyzowej, warunkiem wskazanego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Spółka będzie prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka stwierdziła, iż zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby węglowe, w tym węgiel, zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za takie systemy uważa się m. in. tzw. system EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61 WE.

Zwolnienie dla podmiotów, których instalacje są objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami, zostało już potwierdzone kilkukrotnie przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych udzielonych podatnikom. Przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2012 r. nr ILPP3/443-96/11-2/TK (LEX nr 124943); interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r. nr IPPP3/443-1490/11-5/JK (LEX nr 126707); nr IPPP3/443-1490/11-5/JK; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2012 r. nr ILPP3/443-96/11-2/TK, (LEX nr 124943) oraz z dnia 8 lutego 2012 r. nr ILPP3/443-98/11-2/TK (LEX nr 125649); Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2012 r. nr IBPP3/443-1256/11/PK (LEX nr 126407); z dnia 15 lutego 2012 r. nr IBPP3/443-1244/11/PH (LEX nr 126624); z dnia 15 lutego 2012 r. nr IBPP3/443-1245/11/PH (LEX nr 126625) oraz z dnia 15 lutego 2012 r. nr IBPP3/443-1251/11/PH (LEX nr 126626), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2012 r. nr ITPP3/443-122/12/JK, z dnia 18 maja 2012 r. nr ITPP3/443-53/12/JK, z dnia 29 marca 2012 r. nr ITPP3/443-45/12/AF).

Można zatem uznać je za utrwaloną linię prezentowaną przez organy skarbowe. Powyższe zostało również potwierdzone w orzecznictwie sadów administracyjnych, m. in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt. III SA/Łd 875/12, w którym sąd stwierdził, iż bezspornym jest, iż system ETS UE jest systemem prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy.

Mając na uwadze powyższe - w opinii Spółki - wyroby węglowe zużywane w jej zakładach, objętych systemem EU ETS, są od dnia 2 stycznia 2012 r. zwolnione od podatku akcyzowego na mocy art. 31a ust. 2 pkt 9 znowelizowanej ustawy akcyzowej, po należytym wypełnieniu obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art. 31a ust. 4-7 ustawy akcyzowej.

2. Po wystąpieniu przez Spółkę z systemu EU ETS, w dalszym ciągu będzie ona korzystała ze zwolnienia od podatku akcyzowego, ze względu na posiadanie sytemu ISO 14001 funkcjonującego według normy EN ISO 14001:2004. Powyższy system potwierdzony został przez niezależną jednostkę certyfikującą X wskazującą, iż zarządzanie środowiskowe w Spółce odbywa się na wysokim poziomie, spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyskała stosowny certyfikat z datą ważności do 18 października 2015 r.

Zdaniem Spółki, zwolnienie przewidziane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej zwalnia od opodatkowania podatkiem akcyzowym wyroby węglowe zużywane przez pomioty gospodarcze, które wprowadziły w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. EU ETS, jak również inne systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunkiem zwolnienia przewidzianym w art. 31a ust. 2 ustawy akcyzowej jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy oraz sposób jej prowadzenia został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013, Nr 196).

Ponadto Spółka wprowadziła system ISO 14001, który jest międzynarodową normą zarządzania środowiskowego. Polska wersja tej normy została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podmiot uzyskujący certyfikat jest zobowiązany do ustanowienia, wdrożenia, sprawdzenia, utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia systemu oraz określenia sposobu spełnienia tych wymagań i celów. System ten jest jednym ze standardów zarządzania środowiskowego, mającym na celu zmniejszenie negatywnego oddziałania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w danym podmiocie, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne.

Wprowadzenie samego systemu jest związane z kilkumiesięcznymi przygotowaniami mającymi na celu ustalenie m. in. zadań oraz programów, które mogą się przyczynić do ograniczenia ujemnego wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne, a następnie także ich wdrożenie oraz późniejsze monitorowanie kluczowych operacji.

Również po uzyskaniu certyfikatu władze Spółki są zobowiązane do przeprowadzania przeglądu systemu zarządzania środowiskowego w celu zapewnienia m. in. jego skuteczności. Zdaniem Spółki, normy ISO serii 14001 definiują podstawowe wymagania w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego i są instrumentem wspomagającym świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wskazana norma ISO określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych. System Zarządzania Środowiskowego ma na celu głównie uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska.

Powyższe oznacza, że system ISO 14001 ma na celu wprowadzanie takich rozwiązań w danym podmiocie, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. W opinii Spółki, nie ulega wątpliwości, że działania przeprowadzone przez Spółkę związane z uzyskaniem samego certyfikatu, a także Jej funkcjonowanie również przyczyniają się do ochrony środowiska.

Zgodnie bowiem z internetowym Słownikiem Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) ochrona oznacza „zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym” natomiast środowisko oznacza „ogół elementów otoczenia”.

W konsekwencji przez ochroną środowiska należy rozumieć zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym ogółu elementów otoczenia. W związku z faktem, że Spółka zgodnie z certyfikatem ISO była zobowiązana do wprowadzenia systemów ograniczających niekorzystny wpływ działalności Spółki na środowisko, działania te spełniają przesłankę systemów przyczyniających się do ochrony środowiska. Mając na uwadze, że w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej ustawodawca odniósł się do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej, w opinii Spółki system ISO 14001 spełnia tę przesłankę. Skoro bowiem jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, to również jest to cel dotyczący ochrony środowiska. W konsekwencji, zdaniem Spółki, system ISO 14001 należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej.

Norma zawarta w przepisie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej nie zawiera żadnego katalogu systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, a wprowadzony przez Spółkę w życie system ISO 14001 prowadzi do osiągnięcia powyższych celów. Nie można wbrew intencjom ustawodawcy i celowi normy prawnej ustanawiać pozaustawowy, dowolny zamknięty katalog systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska. Jeżeli intencją ustawodawcy byłoby wprowadzenie zamkniętego katalogu systemów, winny być wskazane enumeratywnie systemy uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.

Reasumując w ocenie Spółki, pomimo wystąpienia z systemu EU ETS Spółka w dalszym ciągu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej. Powyższe wynika zarówno z literalnego brzmienia cytowanego przepisu, jak również posiadania przez Spółkę systemu ISO 14 001, który spełnia cele dotyczące ochrony środowiska i podwyższenia efektywności energetycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.