IPTPP3/443A-66/14-5/KK | Interpretacja indywidualna

Transakcja zbycia pyłu węglowego przez Wnioskodawcę (niebędącego pośredniczącym podmiotem węglowym) nie będzie mogła zostać objęta zwolnieniem, z uwagi, iż Wnioskodawca nie będzie spełniał warunków określonych w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy. Zatem zbycie tych wyrobów węglowych będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych z akcyzą zawartą w cenie wyrobu.
IPTPP3/443A-66/14-5/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014r. (data wpływu 15 września 2014r.) uzupełnione pismem z dnia 5 grudnia 2014r. (data wpływu 9 grudnia 2014r.), oraz pismem z dnia 15 grudnia 2014r. (data wpływu 18 grudnia 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 1. Sprzedaży pyłu węglowego innemu podmiotowi z wykorzystaniem do produkcji cementu,
 2. Sprzedaży pyłu węglowego innemu podmiotowi z wykorzystaniem do celów opałowych,
 3. Uprawnienia do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego zużycia pyłów lotnych do produkcji pyłu węglowego o CN 2701 19 00 oraz zbycia tego pyłu podmiotom uprawnionym do zwolnienia z podatku akcyzowego

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 1. Sprzedaży pyłu węglowego innemu podmiotowi z wykorzystaniem do produkcji cementu,
 2. Sprzedaży pyłu węglowego innemu podmiotowi z wykorzystaniem do celów opałowych,
 3. Uprawnienia do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu zużycia pyłów lotnych do produkcji pyłu węglowego o CN 2701 19 00 oraz zbycia tego pyłu podmiotom uprawnionym do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wnioskodawca pismem z dnia 5 grudnia 2014r. (data wpływu 9 grudnia 2014r.) uzupełnił wniosek przez doprecyzowanie danych Wnioskodawcy oraz doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego. Pismem z dnia 15 grudnia 2014r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o NIP Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dalszej części wniosku powoływana jako: „Wnioskodawca” zamierza rozpocząć działalność jako zarejestrowany podatnik. Po uzyskaniu statusu podatnika Wnioskodawca zamierza produkować paliwo węglowe pod nazwą handlową X („produkt”). Produkt ten ma postać pyłu węglowego. Jest wytwarzany w wyniku separacji elektrostatycznej z popiołów lotnych węgla kamiennego. Popioły lotne pochodzą z zakładów energetycznych. W pyle węglowym zawartość węgla (jako tzw. straty prażenia) wynosi ok. 35%, a wartość opałowa produktu wynosi 2.600,00 kcal/kg. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) dla produkowanego przez siebie paliwa węglowego. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie sklasyfikował ww. produkt w nomenklaturze celnej jako CN 27011900. Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia l. i 6. Reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, a także zgodnie z brzmieniem podpozycji 2701 19 obejmującej pozostały węgiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać swój produkt w dwóch kierunkach:

 1. do cementowni, jako dodatkowe paliwo wykorzystywane w procesie produkcji cementu,
 2. do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produktbędzie wspólspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem. W tym przypadku produkt będzie spalany więc w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe o następujące informacje.

 1. Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. Na chwilę obecną Spółka nie planuje rejestracji, jako pośredniczący podmiot węglowy.
 2. Spółce nie jest znany kod CN popiołu lotnego użytego do produkcji wyrobu X. Wskazuje się, że jest to popiół zawierający znaczne ilości węgla, powstały w wyniku spalaniawęgla w elektrowniach. Zgodnie z klasyfikacją odpadów kwalifikowany jest jako:

10 0102 - Popioły lotne z węgla”.

Spółka będzie wystawiała fakturę zawierającą elementy, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Dokument dostawy lub faktura bądź umowa pomiędzy sprzedawcą wyrobówwęglowych, a finalnym nabywcą będą opatrzone podpisem finalnego nabywcy węglowegopotwierdzającym nabycie tych wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementu będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym...
 2. Czy zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym...
 3. Czy zwolnienie z podatku akcyzowego produkcji i zbycia produktu uzależnione będzie od spełnienia jakichkolwiek warunków koniecznych, innych niż wskazane przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementu będzie zwolnione z podatku akcyzowego,
 2. zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie współspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem będzie zwolnione z podatku akcyzowego,
 3. zwolnienie z podatku akcyzowego produkcji i zbycia produktu uzależnione będzie od spełnienia tylko tych warunków, które Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Z uwagi na potwierdzony przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawę sposób kwalifikacji produktu (CN 27011900), produkowany przez spółkę pył węglowy stanowi wyrób węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o akcyzie.

Spółka będzie sprzedawać swój produkt. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o akcyzie, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 • import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot;
 • użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  • nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  • uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  • jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 • powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu. Pośredniczący podmiot węglowy to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą
  - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Z kolei finalny nabywca węglowy, to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym;

W planach Wnioskodawcy znajduje się sprzedaż na rzecz cementowni oraz na rzecz zakładówenergetyki zawodowej (tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni). Nabywcy Wnioskodawcy będą finalnymi nabywcami węglowymi. Po dokonaniu nabycia, zarówno cementownie, jak i zakłady energetyki zawodowej, będą przeznaczały produkt do celów opałowych (kolejno: w procesie mineralogicznym, w procesie produkcji energii elektrycznej).

W przypadku sprzedaży produktu na rzecz kontrahenta, który będzie finalnym nabywcą węglowym, Wnioskodawca będzie dokumentował taką sprzedaż fakturą, na której będą znajdowały się (między innymi) następujące informacje:

 • kod CN produktu,
 • ilość sprzedawanego produktu określona w kilogramach,
 • oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu produktu na cele uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego

informacje te będą każdorazowo potwierdzone podpisem przez finalnego nabywcę węglowego.

W przypadku nawiązania długoterminowej współpracy z określonym finalnym nabywcą węglowym, Wnioskodawca dopuszcza uproszczenie formalności związanych ze sprzedażą swojego produktu, polegające na złożeniu przez finalnego nabywcę węglowego podpisu potwierdzającego nabycie produktu w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a określonym nabywcą (finalnym nabywcą węglowym).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy planowana sprzedaż będzie realizowała przesłanki wynikające z art. 31a ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy o akcyzie.

Zgodnie z art. 31 a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o akcyzie, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu (tutaj: sprzedaż wyrobów węglowych), których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczona do celów opałowych (m.in.) w procesie produkcji energii elektrycznej, a także do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Tym samym w przypadku sprzedaży produktu na rzecz elektrowni zastosowanie znajdzie przepis art. 31 a ust. 1 pkt 1 ustawy o akcyzie (zwolnienie sprzedaży wyrobów węglowych, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesie produkcji energii elektrycznej).

Z kolei w przypadku sprzedaży produktu na rzecz elektrociepłowni zastosowanie znajdzie przepis art. 31 a ust. 1 pkt 5 ustawy o akcyzie (zwolnienie sprzedaży wyrobów węglowych, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Natomiast w przypadku sprzedaży produktu na rzecz cementowni zastosowanie znajdzie przepis art. 31 a ust 1 pkt 7 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż produktu na rzecz cementowni (która to cementowania przy wykorzystaniu produktu będzie produkować cement) będzie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie. Procesy mineralogiczne powołane w tym przepisie oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. L 293 z 24.10.1990. str. 1). W przedmiotowym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 pod kodem DI 26.51 mieści się „Produkcja cementu”. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, dokonywana sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie. Ponadto Wnioskodawca, jako producent wyrobu węglowego będzie podlegał regulacjom wynikającym z art. 21a ustawy o akcyzie. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu: „W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

W związku z planami Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie przepis art. 21a ust. 3 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym ww. obowiązki związane ze składaniem deklaracji podatkowych, obliczaniem i wpłacaniem akcyzy nie będą miały zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających, opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy”. W zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy o akcyzie procedura zawieszenia poboru akcyzy nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Przepis ten wprost stanowi, iż procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Również obowiązek produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym nie znajduje u Wnioskodawcy zastosowania. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy o akcyzie, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów węglowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r. Nr 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika, do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celówniepodlegających opodatkowaniu akcyzą
  - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe,

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 16 ust. 1. ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Art. 16 ust. 2 ustawy stanowi, że zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie (art. 16 ust. 3 ustawy).

Z kolei, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, do celów innych niż
  2. zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  3. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  4. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, ze zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

W przedmiotowej sprawie wskazać należy na przepisy wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.09.2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, dokument dostawy wyrobów węglowych jest stosowany:

 1. w przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe oraz
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy przez finalnego nabywcę węglowego.

Wobec powyższego, podmiotem sprzedającym na terytorium kraju, uprawnionym do wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie wyrobów węglowych do celów zwolnionych przez finalnego nabywcę jest wyłącznie pośredniczący podmiot węglowy.

Jak wyżej wskazano, warunkiem zwolnienia w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury zawierającej określone dane takie jakie są wymagane w dokumencie dostawy. Zatem ww. faktura stanowi w istocie dokument dostawy warunkujący zastosowanie zwolnienia. Jak zaś stanowi § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy (...) dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy. Tym samym finalny nabywca węglowy nie może zastosować zwolnienia z akcyzy dla sprzedawanych przez siebie wyrobów węglowych, gdyż nie ma możliwości wystawienia dokumentu dostawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka nie jest i nie planuje rejestracji jako pośredniczący podmiot węglowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy. Spółka zamierza rozpocząć działalność jako zarejestrowany podatnik. Po uzyskaniu statusu podatnika Wnioskodawca zamierza produkować paliwo węglowe pod nazwą handlową X („produkt”). Produkt ten ma postać pyłu węglowego. Jest wytwarzany w wyniku separacji elektrostatycznej z popiołów lotnych węgla kamiennego. Popioły lotne pochodzą z zakładów energetycznych. W pyle węglowym zawartość węgla (jako tzw. straty prażenia) wynosi ok. 35%, a wartość opałowa produktu wynosi 2.600,00 kcal/kg. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) dla produkowanego przez siebie paliwa węglowego. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie sklasyfikował ww. produkt w nomenklaturze celnej jako CN 27011900.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać swój produkt w dwóch kierunkach:

 1. do cementowni, jako dodatkowe paliwo wykorzystywane w procesie produkcji cementu,
 2. do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt będzie wspólspalany z paliwem podstawowym, tj. z węglem. W tym przypadku produktbędzie spalany więc w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Spółce nie jest znany kod CN popiołu lotnego użytego do produkcji wyrobu X. Wskazuje się, że jest to popiół zawierający znaczne ilości węgla, powstały w wyniku spalania węgla w elektrowniach. Zgodnie z klasyfikacją odpadów kwalifikowany jest jako: „10 0102 - Popioły lotne z węgla”. Spółka będzie wystawiała fakturę zawierającą elementy, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokument dostawy lub faktura bądź umowa pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych, a finalnym nabywcą będą opatrzone podpisem finalnego nabywcy węglowego potwierdzającym nabycie tych wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

Istotą zagadnienia w kontekście zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, jest ustalenie czy podmiot niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym może sprzedawać wyroby węglowe z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego. W obrocie wyrobami węglowymi co do zasady na rynku działają dwa podmioty uregulowane ustawą, jest to pośredniczący podmiot węglowy oraz finalny nabywca węglowy. Wnioskodawca wskazał, iż nie jest i nie planuje rejestracji jako pośredniczący podmiot węglowy. Zatem stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie będzie posiadał status finalnego nabywcy węglowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c lit. b ustawy - podmiot, który posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe, - niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym jest finalnym nabywcą węglowym).

Jak wskazano przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku wyrobów węglowych jest użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy. Odnosząc powyższe do przedmiotu sprawy sprzedaż wytworzonych wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi będącemu finalnym nabywcą jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Wskazać należy, iż prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy jest prawem (prawem do stosowania systemu zwolnień) a nie obowiązkiem podmiotu. Oczywiście Wnioskodawca chcąc sprzedawać swoje wyroby węglowe nie ma obowiązku rejestrowania się jako pośredniczący podmiot węglowy. Zatem, jeżeli Wnioskodawca jako podmiot wytwarzający wyroby węglowe chce sprzedawać je innym podmiotom w zwolnieniu z opodatkowania akcyzą powinien posiadać status pośredniczącego podmiotu węglowego.

Stosownie do treści art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 21a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 21a ust. 2 ustawy, kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych.

Art. 21a ust. 3 ustawy stanowi, że przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Zatem odnosząc powyższe zapisy art. 21a ustawy do przedmiotu sprawy w przypadku Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania art. 21a ust. 3 ustawy, gdyż przepis ten ma zastosowanie w przypadku gdy uprawniony do zastosowania zwolnienia podmiot (pośredniczący podmiot węglowy) dokonywałby sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy. Wobec powyższego, w przypadku Wnioskodawcy dokonującego sprzedaży wyrobów węglowych, znajdzie zastosowanie art. 21a ust. 1 i ust 2 ustawy.

Ponadto wskazać należy, iż stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy produkcja wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. Przedmiotem opodatkowania jak wyżej wskazano jest sprzedaż wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę zamiast użycia ich do celów zwolnionych. Zatem w przedmiotowej sprawie nie można mówić, iż Wnioskodawca używa wytworzonych przez siebie wyrobów węglowych do celów zwolnionych, gdyż jak wskazano zamierza te wyroby węglowe sprzedawać podmiotom, które mogą użyć ich do celów zwolnionych. Wobec czego warunki o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy nie mają zastosowania, gdyż dotyczą pośredniczących podmiotów węglowych dokonujących sprzedaży zwolnionej podmiotom uprawnionym.

Zgodnie z definicją pośredniczącego podmiotu węglowego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy jest to podmiot, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych. Finalny nabywca wyrobów węglowych jako konsument tych wyrobów nie jest zaś (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c) podmiotem dokonującym sprzedaży wyrobów węglowych.

Tym samym zwolnienie z akcyzy sprzedaży wyrobów węglowych może mieć zastosowanie jedynie w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy tj. podmiot uprawniony do obrotu wyrobami węglowymi pomiędzy tymi podmiotami (bez akcyzy) lub dokonujący sprzedaży wyrobów z zastosowaniem zwolnienia ostatecznemu konsumentowi czyli finalnemu nabywcy węglowemu.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 5 lit b ustawy użycie wyrobów węglowych uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia podlega opodatkowaniu akcyzą. Tym samym jeżeli wyprodukowane wyroby węglowe Wnioskodawca sam użyje do celów podlegających zwolnieniu (jako konsument tych wyrobów) wyroby te podlegałyby zwolnieniu. Natomiast w sytuacji gdy dokonuje ich sprzedaży jako finalny nabywca węglowy to sprzedaż tych wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu akcyzą zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy.

Reasumując Wnioskodawca, jako producent pyłu węglowego, aby mógł sprzedawać swój produkt finalnym nabywcom węglowym w ramach systemu zwolnień określonych w art. 31a ust. 1 ustawy, winien posiadać status pośredniczącego podmiotu węglowego oraz spełniać warunki określone w art. 31a ust. 3 ustawy. W przypadku gdy Wnioskodawca nie będzie chciał skorzystać z prawa do posiadania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego swoją sprzedaż pyłu węglowego winien opodatkować akcyzą na zasadach określonych w ustawie.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że:

 1. zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do cementowni, gdzie produkt ten będzie wykorzystany w procesie produkcji cementu, będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym na mocy art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 2. zbycie przez Wnioskodawcę pyłu węglowego (produktu) do zakładów energetyki zawodowej, tj. elektrowni i/lub elektrociepłowni, gdzie produkt, będzie współspalany z węglem będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym na mocy art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 3. w przypadku wyrobów węglowych produkcja pyłu węglowego zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, tym samym zwolnienie nie będzie miało z tytułu tej czynności zastosowania. Również transakcja zbycia pyłu węglowego przez Wnioskodawcę (niebędącego pośredniczącym podmiotem węglowym) nie będzie mogła zostać objęta zwolnieniem, z uwagi, iż Wnioskodawca nie będzie spełniał warunków określonych w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy. Zatem zbycie tych wyrobów węglowych będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych z akcyzą zawartą w cenie wyrobu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.