IPPP3/4513-42/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Brak zwolnienia z akcyzy nabywanych wyrobów gazowych przez centrum szkolenia policji
IPPP3/4513-42/15-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. administracja
 2. gaz
 3. wyroby
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-42/15-2/SM z dnia 8 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 13 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia od akcyzy dla nabywanych wyrobów gazowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia od akcyzy dla nabywanych wyrobów gazowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2015 r. w dniu 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Komendant Policji zawarło z firmą P. S.A. niżej wymienione umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego do obiektów będących w trwałym zarządzie C, gdzie jest ono wykorzystywane do celów opałowych (Zakład):

 1. GW-15615/90328/2010 z dnia 1 marca 2010 r.,
 2. GW-16279/90328/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.,
 3. GW-15618/90328/2010 z dnia 1 marca 2010 r.,
 4. GW-15619/90328/2010 z dnia 1 marca 2010 r.,
 5. GW-05/426/215040/2010/NP z dnia 20 grudnia 2010 r.,
 6. GW-05/426/215055/2010/NP z dnia 20 grudnia 2010 r.

Sprzedawca zobowiązał się dostarczać paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy grupy E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach odbiorcy.

Moc umowna i pobór roczny zgodnie z umowami:

ad. 1) moc - 15 m3/h, pobór - 32.000 m3 /rok,

ad. 2) moc - 16 m3/h, pobór - 47.000 m3 /rok,

ad. 3) moc - 20 m3/h, pobór - 44.000 m3/rok,

ad. 4) moc - 10 m3/h, pobór - 300 m3/rok,

ad. 5) moc - 10 m3/h, pobór - 1.200 – 8.000 m3/rok,

ad. 6) moc - 10 m3/h, pobór - 1.200 – 8.000 m3/rok.

Rzeczywisty pobór roczny na podstawie faktur z 2014 r.:

ad. 1) 28.863 m3,

ad. 2) 57.606 m3,

ad. 3) 50.400 m3,

ad. 4) brak zużycia,

ad. 5) 2.295 m3,

ad. 6) 2.656 m3.

Łączna ilość pobranego paliwa gazowego w 2014 r. wyniosła 141.820 m3.

Z dniem 31 października 2013 r. przestało obowiązywać zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, uregulowane w art. 163 ustawy akcyzowej. W związku z czym, w dniu 26 listopada 2013 r. Centrum Szkolenia Policji podpisało do każdej z wyżej wymienionych umów dokument pn. „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, gdzie wskazano przeznaczenie paliwa gazowego na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym) w 100%. Stawka akcyzy wynosi 1,28 zł/GJ.

Powyższe stanowi podstawę do naliczenia przedmiotowego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jednostce Policji - Centrum Szkolenia Policji przysługuje zwolnienie z podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonych na cele opałowe na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 r., poz. 752, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Centrum Szkolenia Policji, zwane dalej Centrum, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.), innych przepisów prawa oraz statutu nadanego w dniu 28 lutego 2007 r. na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) przez Komendanta Głównego Policji - zarządzeniem w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji. Jest państwową jednostką budżetową, nad którą sprawuje nadzór centralny organ administracji rządowej - Komendant Główny Policji.

Przedmiotem działalności podstawowej jest szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników Policji poprzez organizowanie szkolenia podstawowego i specjalistycznego. Z brzmienia art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy o Policji wynika, że w skład Policji wchodzą szkoły policji. Art. 6 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że komendanci wojewódzcy, powiatowi, miejscy, komisariatów są organami administracji rządowej w województwie.

Zapisy ustawy nie przesądzają, jaki status mają komendanci szkół policji, przez co powstaje wątpliwość, czy uprawnione jest zaliczenie komendanta Centrum do organów administracji publicznej.

Policja jako formacja stanowi organizację hierarchiczną i jednolitą. Klasyczna definicja administracji to każda działalność państwowa niebędąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą. W doktrynalnym pojęciu organu administracji wskazuje się na elementy dla niego charakterystyczne, takie jak wyodrębnienie organizacyjne, działanie w imieniu państwa i zarachowanie jego na rzecz państwa, umocowanie do stosowania środków władczych oraz działanie w zakresie przyznanych kompetencji (por. E. Ochędowski, Prawo administracyjne, Część Ogólna, Toruń 2004 r. s. 224 i następne). Pojęcie to jest węższe od określenia normatywnego, gdyż nie rozciąga się na podmioty wykonujące funkcje administracyjne zlecone.

Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera definicji legalnej pojęcia „organów administracji publicznej”, ani też nie odsyła do konkretnych aktów prawnych w tym zakresie. Jak się wydaje pojęcie organu administracji publicznej należy rozumieć zgodnie z jego normatywnym określeniem zawartym w art. 5 § 2 pkt 3 z odesłaniem do art. 1 pkt 2 i rozszerzeniem określenia w art. 5 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Poprawność takiej wykładni systemowej potwierdzają interpretacje indywidualne Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2012 r., z dnia 18 września 2013 r. Organ administracji w znaczeniu ustrojowym to taki, który w oparciu o przepisy posiada kompetencje do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. Takie kompetencje posiada Komendant Centrum Szkolenia Policji, który jest umocowany do prowadzenia i rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych jako organ pierwszej instancji w zakresie spraw wynikających ze stosunku służbowego podległych mu policjantów.

Wobec tego jest on organem wymienionym w art. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższe prowadzi do uznania, że wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych przeznaczonych na cele opałowe po spełnieniu innych warunków wskazanych w art. 31b ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zasadą jest opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami.

Zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:

 1. gospodarstwa domowe;
 2. organy administracji publicznej;
 3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów (art. 31b ust. 5 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Komendant Policji zawarło z firmą P. S. A. umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego do obiektów będących w trwałym zarządzie , C. gdzie jest ono wykorzystywane do celów opałowych (Zakład).

Sprzedawca zobowiązał się dostarczać paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy grupy E, do instalacji znajdujących się w obiektach odbiorcy.

Z dniem 31 października 2013 r. przestało obowiązywać zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, uregulowane w art. 163 ustawy. W związku z czym, w dniu 26 listopada 2013 r. Centrum Szkolenia Policji podpisało do każdej z umów dokument pn. „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, gdzie wskazano przeznaczenie paliwa gazowego na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym) w 100%. Stawka akcyzy wynosi 1,28 zł/GJ.

Powyższe stanowi podstawę do naliczenia przedmiotowego podatku.

Wątpliwości Centrum dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 jako organ administracji publicznej.

Zatem w niniejszej sprawie należy ustalić, czy Wnioskodawca jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy w oparciu o przepis art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy.

Powołany wyżej przepis art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia.

Definicję organów administracji publicznej zawarto w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Organy administracji w znaczeniu ustrojowym zdefiniowano poprzez ich wyliczenie. Zaliczono do nich: ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i organy jednostek samorządu terytorialnego. W tym samym przepisie do organów administracji publicznej zaliczono też organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, czyli organy administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym.

Zgodnie z art. 1 Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;
 2. przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;
 3. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;
 4. w sprawach wydawania zaświadczeń.

Tym samym organy administracji, o których mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a. określa się mianem organów administracji w znaczeniu ustrojowym, zaś inne organy państwowe i podmioty, o których mowa w art. 1 pkt 2 k.p.a. to tzw. organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym powołane do załatwiania indywidualnych spraw w ściśle określonym zakresie dla załatwiania których stosuje się kodeks postępowania administracyjnego.

Z kolei w myśl w art. 5 § 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ilekroć mowa o:

 • ministrach - rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4;
 • organizacjach społecznych - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne;
 • organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Zgodnie zaś z art. 1 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należą:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 5. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 9. (uchylony)
 10. prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);
 11. (uchylony).

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o Policji centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Stosownie do art. 7 ust 1 ustawy o policji Komendant Główny Policji określa:

 1. szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 2. metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)
  4a) programy szkoleń zawodowych policjantów;
  4b) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu sprawności fizycznej policjantów;
 5. szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia;
 6. szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy;
 7. zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów;
 8. organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o Policji organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 1, są:

 1. wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:
  1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
 2. komendant powiatowy (miejski) Policji;
 3. komendant komisariatu Policji.

Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły policyjne. (art. 7 ust. 3 ustawy o policji).

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 Nr 5, poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle, zaś ich wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe mają charakter ściśle określony. W szczególności zatem przepisy dotyczące ulg, będące odstępstwem od zasady płacenia podatków, nie powinny być interpretowane rozszerzająco (wyrok NSA z dnia 17 lipca 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 469/00).

Podkreślić należy, że przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji precyzyjnie określają organy Policji, powołane do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centralnym organem administracji rządowej jest Komendant Główny Policji. Natomiast organami administracji rządowej na obszarze województwa są wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki policji działający w imieniu własnym, komendant powiatowy (miejski) policji i komendant komisariatu policji. Zatem przepisy ustawy o Policji nie wymieniają wśród swoich organów komendanta szkoły Policji.

W tym miejscu zauważyć należy, że zgodnie § 6 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr 208 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Centrum Szkolenia Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39 z dnia 2 marca 2007 r.) przedmiotem działalności Centrum, w tym działalności podstawowej, jest szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników Policji. Z § 7 ust. 1 wynika zaś, że Centrum kieruje Komendant Centrum, zwany dalej „Komendantem”, przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Centrum oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.

Stosownie do powyższego Centrum Szkolenia Policji, jako jednostka organizacyjna utworzona przez Komendanta Głównego Policji do określonych ww. wskazanych działań, nie jest organem administracji publicznej. Na stanowisko takie nie ma wpływu wydawanie przez Komendanta Centrum, kierującego ww. jednostką, indywidualnych decyzji administracyjnych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, do wydawania których (jak wskazano we wniosku) umocowany jest on przede wszystkim ustawą o policji.

Mając powyższe na uwadze Centrum Szkolenia Policji nie spełnia definicji organu administracji publicznej, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 5 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Tym samym skoro Wnioskodawca nie jest organem administracji publicznej, brak jest podstaw prawnych, aby uznać że w przypadku Wnioskodawcy ma zastosowanie zwolnienie od podatku akcyzowego określone w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy. Wobec tego Centrum Szkolenia Policji powinno nabywać gaz przeznaczony do celów opałowych na zasadach ogólnych z akcyzą zapłaconą w cenie tego wyrobu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.