IPPP3/4513-33/16-4/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.
IPPP3/4513-33/16-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. ewidencja
 4. skład podatkowy
 5. wyroby
 6. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy – jest nieprawidłowe,
 • obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2016 r., złożonym w dniu 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 23 czerwca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

Wśród wyrobów nieakcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy).

Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym.

Jako wyroby nie-akcyzowe, produkty Spółki klasyfikowane do pozycji CN 3814 nie są przedmiotem uregulowania przepisami akcyzowymi ani regulacjami z zakresu kontroli celnej (ustawy o Służbie Celnej ani aktów wykonawczych do tej ustawy).

Obowiązki takie odnoszą się natomiast do wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Ze względu na spotykane obecnie w branży chemicznej wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej rozpuszczalników i rozcieńczalników zawierających w swoim składzie komponenty węglowodorowe, Spółka pragnie potwierdzić charakter ewentualnych konsekwencji wynikających z regulacji akcyzowych oraz regulacji ustawy o Służbie Celnej oraz aktów do niej wykonawczych, w sytuacji ewentualnej pomyłki w klasyfikacji danego wyrobu do pozycji CN 3814, przy założeniu że wyrób taki jest przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zdarzeniem przyszłym, w odniesieniu do którego Spółka zwraca się o wydanie interpretacji, jest charakter ewentualnych konsekwencji wynikających z regulacji akcyzowych oraz regulacji ustawy o Służbie Celnej oraz aktów do niej wykonawczych w sytuacji następczej oceny, iż Spółka powinna była wyroby te zaklasyfikować nie do pozycji CN 3814, ale do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Na marginesie Spółka wskazuje, iż przykładowa taka wątpliwość mogłaby dotyczyć następczej oceny, iż dany wyrób powinien był być zaklasyfikowany przez Spółkę do kodu CN 2707 20 90 - tj. jako toluen z przeznaczeniem do celów innych niż paliwo napędowe i opałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r.):

Czy w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - następcza ocena, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) - poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych, do:

 1. zapłaty podatku akcyzowego (w świetle art. 8 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym)...
 2. ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego (w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz. U. z 2015 r., poz. 2361)...
 3. następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń takich wyrobów (tj. dokumentu UDT, ani dokumentu handlowego zastępującego UDT, dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej) - w świetle art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r.):

W odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - następcza ocena, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) - poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych, do:

 1. zapłaty podatku akcyzowego (w świetle art. 8 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym); ani do
 2. ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego (w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz. U. z 2015 r., poz. 2361); ani do
 3. następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń takich wyrobów (tj. dokumentu UDT, ani dokumentu handlowego zastępującego UDT, dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej) - w świetle art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy o podatku akcyzowym...

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zakres czynności stanowiących przedmiot opodatkowania akcyzą ujęty został w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym.

O ile czynność (przemieszczenie) stanowiące zarówno import takich wyrobów jak i ich nabycie wewnątrzwspólnotowe - zostały ujęte w tym katalogu, o tyle żadna z jednostek redakcyjnych art. 8 ustawy nie odnosi się do dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych. Innymi słowy - dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych w ogóle nie stanowi przedmiotu opodatkowania akcyzą (nie podlega opodatkowaniu).

Dlatego też fakt, iż dostawa taka nie została wymieniona w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (w katalogu przemieszczeń uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy) nie oznacza w żadnym razie, iż WDT podlega opodatkowaniu akcyzą. Art. 89 ust. 2 ustawy odnosi się do tych przemieszczeń, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu akcyzą (tj. stanowią przedmiot opodatkowania, a więc należy rozważać, jaką stawkę akcyzy do nich zastosować). W przypadku natomiast czynności w ogóle nie stanowiącej przedmiotu opodatkowania akcyzą - również w ogóle nie stosuje się do niej żadnej stawki akcyzy (nawet stawki 0 zł).

Na marginesie można wskazać, iż podobne podejście zostało potwierdzone przez Ministra Finansów chociażby w odniesieniu do suszu tytoniowego w interpretacji z dnia 4 lutego 2016 r. - sygn. IBPP4/4513-235/15/EK.

Dlatego też Spółka w opisanych okolicznościach w żadnym przypadku nie powinna być zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego (w szczególności - w świetle art. 8 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Również w odniesieniu do dwóch pozostałych kwestii - Spółka stoi na stanowisku, iż nie będzie zobowiązana do realizowania w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków.

Na moment bowiem wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego celem dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, wyroby te nie będą traktowane jako wyroby akcyzowe, zatem Spółka nie będzie miała obowiązku ujmowania ich w ewidencji składu podatkowego. Z perspektywy przepisów dotyczących prowadzenia tejże ewidencji wyroby te traktowane będą podobnie jak inne wyroby nie-akcyzowe (np. woda mineralna lub drewno).

Na marginesie jedynie Spółka pragnie wskazać, iż „następcze” ujęcie tych zdarzeń w ewidencji w ocenie Spółki byłoby niecelowe, a wręcz niemożliwe do zrealizowania. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia w/s ewidencji - ewidencja składu podatkowego jest zamykana i podsumowywana w okresach miesięcznych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia:

§ 5. 1. Podmiot prowadzący dokumentację w formie papierowej dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy dokumentacja, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Z kolei zamknięcie ewidencji oznacza, iż nie jest już możliwe (pozostając w zgodzie z przepisami) dokonywanie jakichkolwiek dopisków, zmian bądź uzupełnień takiej ewidencji.

Zatem w ocenie Spółki, w opisanych okolicznościach, nie będzie ona zobowiązana do ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego (w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz. U. z 2015 r., poz. 2361).

Wreszcie, w ocenie Spółki, również w odniesieniu do obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania, nie będzie spoczywał na niej obowiązek następczego (już po przemieszczeniu) sporządzenia ani przekazywania do podmiotów trzecich dokumentów przewidzianych dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - tj. tzw. Uproszczonego Dokumentu Towarzyszącego (UDT), ani dokumentu handlowego zastępującego dokument UDT.

Powyższe wynika z tego, iż zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2235 z późn. zm.) karty 2 i 3 UDT dołączana jest do wysyłanych wyrobów akcyzowych. Zatem w zaistniałych okolicznościach nie byłoby możliwe „następcze” dołączenie UDT do uprzednio wysłanych wyrobów.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - następcza ocena, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) - Spółka nie będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych, do następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń takich wyrobów - w świetle art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy o podatku akcyzowym (tj. dokumentu UDT ani dokumentu handlowego zastępującego UDT dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest w zakresie:
 • obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy nieprawidłowe,
 • obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych. Wśród wyrobów nie akcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy). Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku następczej oceny, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych do zapłaty podatku akcyzowego w świetle art. 8 oraz art. 89 ust. 2 ustawy.

W art. 8 ustawy wymieniono w sposób enumeratywny katalog czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W niniejszym przepisie wskazano jakie czynności i zdarzenia stanowią przedmiot opodatkowania akcyzą. Podstawową czynnością opodatkowaną akcyzą wymienioną w art. 8 ust. 1 ustawy jest produkcja wyrobów akcyzowych. Jednocześnie w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą nie wskazano wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego w przypadku następczej oceny, że wyroby zaklasyfikowane do kodów CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów) Spółka powinna klasyfikować do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy. W analizowanym przypadku na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie produkcja wyrobów akcyzowych. Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym wyroby, które następnie będzie dostarczał do odbiorców z innych krajów UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przedmiotowe wyroby Spółka klasyfikuje do pozycji CN 3814 traktując te wyroby jako nie wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą jednak sytuacji gdy organy podatkowe, uznają że niniejsze wyroby powinny być klasyfikowane do kodu CN wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, tj. wyroby do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Jak wskazano Wnioskodawca przedmiotowe wyroby dostarcza do odbiorców z innych krajów UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zatem przed faktyczną transakcją stanowiącą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów dochodzi do zakończenia procedury zwieszenia poboru akcyzy względem przedmiotowych wyrobów. W konsekwencji w niniejszym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z tytułu produkcji przedmiotowych wyrobów akcyzowych, zaś w chwili wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego Wnioskodawcy poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy powstaje zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. Zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego w przypadku następczej oceny, że wyroby zaklasyfikowane do kodów CN 3814 Spółka powinna klasyfikować do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku następczej oceny, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych do ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

W myśl art. 138a ust. 1 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 138a ust. 3 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:

 1. ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:
   • wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,
   • wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 2. ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;
 3. ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:
  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  2. od których została zapłacona akcyza,
  3. zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  4. opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;
 4. wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;
 5. ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;
 6. ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy;
 7. ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 138s ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2361), zwane dalej rozporządzeniem.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia ewidencje, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l ustawy, księgi kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, oraz dokumentacja, o której mowa w art. 138o ustawy, zwane w niniejszym rozdziale „dokumentacją”, prowadzone są w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia wpisów do dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części zawierających zestawienia danych, które dotyczą:

 1. wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 2. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 3. wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 4. wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, innych niż zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
 5. wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty akcyzy;
 6. wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach;
 7. wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku;
 8. suszu tytoniowego;
 9. paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695).

Stosownie do § 28 rozporządzenia część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

 1. wprowadzonych do składu podatkowego, które zawiera:
  1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),
  2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
  4. informację czy wyroby akcyzowe zostały:
   • nabyte na terytorium kraju,
   • nabyte wewnątrzwspólnotowo,
   • importowane,
   • dostarczone od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia,
   • wprowadzone do składu podatkowego z powodu niedostarczenia ich do odbiorcy,
  5. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego;
 2. zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, które zawiera:
  1. nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów,
  2. ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów;
 3. magazynowanych w składzie podatkowym, które zawiera:
  1. nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),
  2. ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują;
 4. wyprowadzonych ze składu podatkowego, które zawiera:
  1. nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),
  2. ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,
  4. informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:dostarczone na terytorium kraju,dostarczone wewnątrzwspólnotowo,eksportowane,
  5. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe są dostarczane,
  6. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe są dostarczane albo eksportowane;
 5. wykorzystanych na własny użytek, które zawiera:
  1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),
  2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. datę wykorzystania na własny użytek,
  4. kwotę akcyzy od wyrobów akcyzowych wykorzystanych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 6. zniszczonych, które zawiera:
  1. nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),
  2. ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,
  3. datę zniszczenia.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ujęcia faktu dokonania dostaw wewnątrzwspólnotowych przedmiotowych wyrobów w ewidencji składu podatkowego w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy. Jak wynika z cytowanego powyżej § 2 ust. 1 rozporządzenia wpisów do dokumentacji (między innymi ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym) dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego. Zatem w świetle powołanych powyżej przepisów nie jest możliwe dokonanie wpisów w przedmiotowej ewidencji w odniesieniu do zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów klasyfikowanych przez Wnioskodawcę do pozycji CN 3814 w przepadku następczej oceny, że wyroby te winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.

Zatem Wnioskodawca w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku następczej oceny, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, nie będzie zobowiązany w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych do ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego w świetle art. 138a ustawy o podatku akcyzowym oraz § 22 pkt 6 oraz § 28 pkt 4 rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również ustalenia czy w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku następczej oceny, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych do następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń takich wyrobów (tj. dokumentu UDT, ani dokumentu handlowego zastępującego UDT, dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej) w świetle art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy.

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

W myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2235), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart.

Stosowanie do § 12 ust. 2 rozporządzeniem w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych jeżeli wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej:

 1. karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy;
 2. karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy. W świetle cytowanych powyższej przepisów dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart. Karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych. Zatem w analizowanym przypadku nie jest możliwe następcze sporządzenie wymaganych przepisami dokumentów i dołączenie ich do już zrealizowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Tym samym w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku następczej oceny, iż Spółka powinna klasyfikować te wyroby do pozycji CN innych niż pozycja 3814 (np. do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) poza ewentualną zmianą przyszłych zasad rozliczania tych wyrobów na gruncie akcyzy, Spółka nie będzie zobowiązana w odniesieniu do przeszłych, już zrealizowanych, dostaw wewnątrzwspólnotowych do następczego sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla przemieszczeń takich wyrobów (tj. dokumentu UDT, ani dokumentu handlowego zastępującego UDT, dla przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej) w świetle art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.