IPPP3/443-396/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy po wprowadzeniu w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego, który potwierdzony zostanie certyfikatem ISO 14001:2004, Spółka będzie mogła zużywać w jej zakładach wyroby węglowe korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z art. 3la ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 lipca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 7 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

Wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dniu 9 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 2 lipca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką”) jest podmiotem działającym w branży produkcji mięsnej. W swojej działalności Spółka nabywa i wykorzystuje wyroby węglowe, tj. węgiel o kodzie CN 2701 w zakładzie w K., oraz koks o kodzie CN 2704 w zakładzie w W., zwane w dalszej części „wyrobami węglowymi”. Wyroby węglowe zużywane przez Spółkę mają postać miału węglowego, będącego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2011, Nr 108, poz. 626, z późn. zm., zwana dalej: „ustawą akcyzową”) wyrobem akcyzowym.

Spółka w chwili obecnej nabywając wyroby węglowe uiszcza w ich cenie podatek akcyzowy, nie korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Spółka nie uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla - EU ETS, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2011, Nr 122, poz. 695), ponieważ posiadane przez Spółkę instalacje nie spełniają wartości progowych w odniesieniu do zdolności produkcyjnych określonych w załączniku do ww. ustawy - część A, lp. 1. Spółka nie jest również zarejestrowana w rejestrze EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS (Dz. U. Nr 178, poz. 1060, z późn. zm,).

Od początku maja 2014 r. Spółka zamierza rozpocząć działania dotyczące wprowadzenia w swoich dwóch zakładach, w których spalane są wyroby węglowe, tj. K. i W. - Systemu Zarządzenia Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. Działania związane z prowadzeniem ww. Systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania środowiskowego w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne.

Spółka zamierza przeprowadzić również modernizację i nowe rozwiązania technologiczne zmierzające do zapewnienia większej efektywności działań zmierzających do ochrony środowiska. Spółka uiszcza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wprowadzenie powyższych działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą B. Sp. z o.o., która posiada akredytację na świadczenie usług certyfikujących, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładach Spółki, w których spalane są wyroby węglowe, odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po wprowadzeniu w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego, który potwierdzony zostanie certyfikatem ISO 14001:2004, Spółka będzie mogła zużywać w jej zakładach wyroby węglowe korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego, zgodnie z art. 3la ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej, po wprowadzeniu w jej obu zakładach, tj. w W. i K., Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001, uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego zużywanych do własnych celów opałowych nabywanych przez nią wyrobów węglowych. Powyższe korzystanie ze zwolnienia wynikać będzie z planowanego wdrożenia przez Spółkę Systemu Zarządzania Środowiskowego, który zostanie potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 przez jednostkę certyfikującą B. Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy akcyzowej, obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą, niemniej jednak ustawodawca przewidział liczne wyjątki od tej zasady.

Ustawa akcyzowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 przewiduje zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Powyższe cele nie zostały jednak szczegółowo zdefiniowane w przepisach. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje bowiem powyższych sformułowań, w celu ich wyjaśnienia trzeba zatem sięgnąć zarówno do innych ustaw, prac legislacyjnych nad ustawą akcyzową jak i aktualnego stanowiska organów podatkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, systemami uprawniającymi do zwolnienia wyrobów węglowych z podatku akcyzowego są następujące systemy: Europejski System Zarządzania Środowiskowego EU ETS, system Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

W chwili obecnej Spółka nie uczestniczy w żadnym z ww. systemów zarządzania środowiskowego. Spółka nie uczestniczy w systemie EU ETS ponieważ posiadane przez nią instalacje nie spełniają wartości progowych w odniesieniu do zgodności produkcyjnych określonych w załączniku do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2011, Nr 122, poz. 695), część A lp. 1, o czym była mowa powyżej.

Spółka nie jest zarejestrowana również w rejestrze EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r., o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060, z późn. zm.).

Spółka nie jest w posiadaniu w wyżej wymienionych systemów EU ETS oraz EMAS, natomiast pod koniec roku 2014 Spółka zostanie objęta systemem ISO 14001, który jest międzynarodową normą zarządzania środowiskowego.

Na postawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2010, Nr 138, poz. 935, z późn. zm.), Ministerstwo Gospodarki powołało państwową osobę prawną - Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawującą nadzór nad akredytowanymi jednostkami, włączając w to nadzór nad audytami przeprowadzanymi przez te jednostki. Zakres działalności akredytacyjnej obejmuje m.in. certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

Spółka objęta zostanie Systemem Zarządzania Środowiskowego, który zostanie zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą B. Sp. z o.o., która posiada akredytację PCA na świadczenie usług certyfikujących, zgodnie z powyższym ustawowym wymaganiem. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w Spółce odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

Zdaniem Spółki, norma ISO 14001 definiuje podstawowe wymagania w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego i jest instrumentem wspomagającym świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wskazana norma ISO określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych. System Zarządzania Środowiskowego ma na celu głównie uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska. Powyższe oznacza, że system ISO 14001 ma na celu wprowadzanie takich rozwiązań w danym podmiocie, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Nie ulega zatem wątpliwości, że działania planowane przez Spółkę, związane z uzyskaniem stosownego certyfikatu, jak również samo funkcjonowanie Spółki będą przyczyniać się do ochrony środowiska.

Mając na uwadze, że w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej ustawodawca odniósł się do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej, w opinii Spółki należy stwierdzić, że system ISO 14001 spełnia tę przesłankę. Skoro bowiem jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, to również jest to cel dotyczący ochrony środowiska.

W konsekwencji, w opinii Spółki system ISO 14001 należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, iż norma zawarta w przepisie art. 31 a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej nie zawiera żadnego katalogu systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, a wprowadzony przez Spółkę w życie system ISO 14001 prowadzi do osiągnięcia powyższych celów.

Zwolnienie podmiotów z podatku akcyzowego na podstawie Systemu Zarządzania Środowiskowego zatwierdzonego następnie certyfikatem przez jednostkę posiadającą akredytację Ministerstwa Gospodarki, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013 r. ITPP3/4441-4/13/A, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2013r. ITPP3/443-161/13/MD, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2013 r. ITPP3/4441-4/13/AF, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r. ITPP3/443-631a/13/JK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a) ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby węglowe” oznacza - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika, do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701 (poz. 19 załącznika),
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702 (poz. 20 załącznika),
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00 (poz. 21 załącznika).

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl ust. 3 powyższego artykułu, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w swojej działalności Spółka nabywa i wykorzystuje w swoich dwóch zakładach wyroby węglowe. Spółka w chwili obecnej nabywając wyroby węglowe uiszcza w ich cenie podatek akcyzowy, nie korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Spółka nie uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla - EU ETS, a także nie jest zarejestrowana w rejestrze EMAS. Od początku maja 2014 r. Spółka zamierza rozpocząć działania dotyczące wprowadzenia w swoich dwóch zakładach, w których spalane są wyroby węglowe, tj. K. i W. - Systemu Zarządzenia Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. Działania związane z prowadzeniem ww. Systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania środowiskowego w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak, aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Spółka zamierza przeprowadzić również modernizację i nowe rozwiązania technologiczne zmierzające do zapewnienia większej efektywności działań zmierzających do ochrony środowiska. Spółka uiszcza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wprowadzenie powyższych działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą B. Sp. z o.o., która posiada akredytację na świadczenie usług certyfikujących, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładach Spółki, w których spalane są wyroby węglowe, odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

Istotą zagadnienia, w kontekście zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę, jest ustalenie zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

Niewątpliwie jest to zwolnienie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Dla jego zastosowania bowiem konieczne jest spełnienie podstawowej przesłanki przedmiotowej, tj. zużycie wyrobów węglowych w sposób prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Jednakże spełnienie powyższego, zgodnie z treścią przepisu, może nastąpić jedynie poprzez wprowadzenie przez podmiot ubiegający się o zwolnienie odpowiedniego sytemu (przesłanka podmiotowa). Ustawodawca nie sprecyzował jednak, jakie systemy spełniają powyższe wymagania.

Przez system należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość (Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, pod red. Bogusław Dunaj, Warszawa 2007, t. 2, s. 1757). Nie każdy tego typu układ elementów może być systemem w rozumieniu analizowanego przepisu. Musi on, co wynika wprost z brzmienia przepisu, prowadzić do osiągania jasno sprecyzowanych celów. Jak wskazano wcześniej, przy interpretowaniu danego przepisu prawa należy mieć na względzie to, co ustawodawca chciał przez dane stwierdzenia osiągnąć. Pomocne w tym względzie jest odwołanie się do regulacji funkcjonujących w Unii Europejskiej, które zostały implementowane do krajowego porządku prawnego, w tym m. in. w postaci omawianego przepisu.

Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania wyrobów węglowych określa Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 ze zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405). Regulacja ta określa zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich wyrobów energetycznych. Pozostawiając poszczególnym państwom margines swobody, dyrektywa energetyczna ustala zakres wyrobów opodatkowanych, minimalne stawki podatku, zwolnienia od podatku oraz mechanizmy jego pobierania. Zgodnie z art. 2 dyrektywy, energia elektryczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks oraz gaz ziemny stanowią „wyroby energetyczne” podlegające tej regulacji. Poszczególne państwa Unii Europejskiej (zgodnie z zasadą lojalności) zobligowane zostały do opodatkowania określonych zastosowań ww. wyrobów. Przy czym istotne jest to, że zasadą nadrzędną jest opodatkowanie tych produktów, przy wyraźnie ograniczonej możliwości stosowania zwolnień. W związku z powyższym wszystkie przepisy dotyczące zwolnień od podatku muszą być interpretowane ściśle.

Stosownie do treści art. 17 ww. dyrektywy, możliwe jest stosowanie zwolnienia od podatku, „w przypadku gdy wprowadzone zostały w życie systemy zezwoleń handlowych lub równoważne uzgodnienia, o ile prowadzą one do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”. Analiza powyższego zapisu prowadzi wprost do wniosku, że podmioty zamierzające korzystać z powyższego zwolnienia muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie lub też dokonać określonych uzgodnień. Każda z tych sytuacji zakłada istnienie zewnętrznego podmiotu. Co więcej podmiotu posiadającego uprawnienia kontrolne.

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że zwolnienie określone w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym jest zwolnieniem udzielanym podmiotom ze względu na przeznaczenie - osiąganie celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Analiza językowa ww. przepisu, uwzględniająca wykładnię prounijną, prowadzi do wniosku, że zwolnienie to podlega kontroli państwowej ( w tym również kontroli sprawowanej przez podmioty „upoważnione” przez państwo), mającej na celu przede wszystkim wyeliminowanie ewentualnych nadużyć, aby nie doprowadziły one do naruszenia konkurencji. Tym samym nie każdy system, rozumiany jako uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość, jest systemem uprawniającym dany podmiot do stosowania zwolnienia od podatku.

Ministerstwo Gospodarki powołało na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) państwową osobę prawną - Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawującą nadzór nad akredytowanymi jednostkami, włączając w to nadzór nad audytami przeprowadzanymi przez te jednostki. Zakres działalności akredytacyjnej obejmuje m.in. certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

Z uwagi na opis zdarzenia przyszłego zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że po wprowadzeniu w zakładach Spółki Systemu Zarządzania Środowiskowego potwierdzonego certyfikatem 14001:2004, wydanym przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację na świadczenie usług certyfikujących, wyroby węglowe zużywane przez Spółkę do celów opałowych, będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.