IBPP4/4513-94/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z obciążaniem Nadleśnictwa Y kosztami zużycia gazu dla celów opałowych na podstawie wskazań licznika, x „X” , które w 86,94% chce korzystać ze zwolnienia z akcyzy, zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podmiot pośredniczący w obrocie gazem?
IBPP4/4513-94/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 25 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku wyrobów gazowych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 października 2015 r. znak: IBPP4/4513-94/15/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wchodząca w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zwane dalej „X” ”). W dniu 27 lipca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy „X” a firmą „X” na kompleksową dostawę gazu ziemnego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2015 r. Zakupione paliwo gazowe przeznaczane będzie na cele opałowe na potrzeby własne „X” oraz potrzeby jednostki sąsiadującej (zwane dalej „Nadleśnictwo Y”), która również wchodzi o w skład struktury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

X” w oświadczeniu o celu zakupu paliwa gazowego oświadczył, iż korzystać będzie ze zwolnienia w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (przeznaczenia paliwa gazowego do celów opałowych w pracach (...) w leśnictwie) na poziomie 86,94%, oraz podlegać będzie obciążeniem podatkiem akcyzowym na poziomie 13,06% zużycia. Odsprzedawane paliwo gazowe (na podstawie refaktury) do Nadleśnictwa Y, rozliczane będzie według wskazań licznika. Zgodnie z pismem z dnia 19.08.2015 r. Nadleśnictwo Y oświadczyło, iż w całości będzie korzystać ze zwolnienia w oparciu o art. 31b ust 1 pkt 3 (przeznaczenia paliwa gazowego do celów opałowych w pracach (...) w leśnictwie).

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Wnioskodawca jest podmiotem zarówno zużywającym wyroby gazowe do celów objętych zwolnieniem, jak również do celów nie objętych zwolnieniem.
 • W ramach 86,94% nabywanego paliwa zawierać się będzie również odsprzedaż paliwa gazowego na rzecz Nadleśnictwa Y. Wnioskodawca po zarejestrowaniu się jako podmiot pośredniczący zamierza nabywać wyroby gazowe do celów zwolnionych i do celów nie objętych zwolnieniem oraz do odsprzedaży do celów zwolnionych, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy.
 • Zostanie zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Nadleśnictwem Y, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy, w której zostanie określone, że nabywane wyroby będą użyte do celów zwolnienia, o którym mowa w art. 31 b ust. 1 pkt 3 ustawy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z obciążaniem Nadleśnictwa Y kosztami zużycia gazu dla celów opałowych na podstawie wskazań licznika, „X” , które w 86,94% chce korzystać ze zwolnienia z akcyzy, zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podmiot pośredniczący w obrocie gazem...

Zdaniem Wnioskodawcy,

X” stoi na stanowisku, iż jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podmiot pośredniczący w obrocie gazem, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 d ustawy o podatku akcyzowym - pośredniczący podmiot gazowy to - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, (...) - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. W przedstawionym stanie faktycznym „X” nie będzie zużywać w całości do celów opałowych nabytego w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy wyrobu gazowego. Część bowiem nabytego wyrobu gazowego „X” będzie odsprzedawać Nadleśnictwu Y.

Planowana zatem przez „X” (finalnego nabywcy gazowego) odsprzedaż wyrobów gazowych (nabytych w ramach zwolnienia z akcyzy) na rzecz innego podmiotu (Nadleśnictwo Y) stanowić będzie użycie wyrobów gazowych niezgodnie ze zwolnieniem w ramach którego zostały one nabyte. „X” bowiem nie użył do celów opałowych nabytego wyrobu gazowego objętego zwolnieniem ze względu na przeznaczenie lecz dokonał jego dalszej odsprzedaży. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez „X” do innych celów niż opałowe czyli niezgodnie ze zwolnieniem w ramach jakiego nabył te wyroby. Tym samym nie ma znaczenia, że nabywcą wyrobów gazowych odsprzedawanych przez „X” jest Nadleśnictwo Y które będzie korzystać w 100% ze zwolnienia z podatku akcyzowego, gdyż każde użycie (za które uważa się również sprzedaż) wyrobu gazowego nabytego przez finalnego nabywcę gazowego w ramach zwolnienia do celów innych niż opałowe jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

W związku z tym „X” chcąc korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego jako podmiot zużywający wyroby gazowe, w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3 winien prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy.

X” działając jako pośredniczący podmiot gazowy, będzie mógł nabywać oraz dokonywać sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu (Nadleśnictwo Y) z zastosowaniem zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d pośredniczący podmiot gazowy to - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

-który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 i 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą w tym podmiot będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5 oraz będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. (art. 16 ust. 2 ustawy)

W myśl art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako (...), pośredniczący podmiot gazowy (...), jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Stosownie do art. 16 ust. 3b ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy nie jest obowiązkiem. Jednocześnie podmiot posiadający siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, który spełnia warunki bycia takim podmiotem ma prawo do prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. Jeżeli zatem podmiot decyduje się prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy winien o tym powiadomić, przed rozpoczęcia takiej działalności, właściwego naczelnika urzędu celnego. Konkludując, to podmiot decyduje o tym czy chce prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy – sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

Z opisu sprawy wynika, że „X” jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wchodząca w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W dniu 27 lipca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy „X” a firmą „X” na kompleksową dostawę gazu ziemnego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2015 r. Zakupione paliwo gazowe przeznaczane będzie na cele opałowe na potrzeby własne „X” oraz potrzeby jednostki sąsiadującej, która również wchodzi o w skład struktury Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. „X” w oświadczeniu o celu zakupu paliwa gazowego oświadczył, iż korzystać będzie ze zwolnienia w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (przeznaczenia paliwa gazowego do celów opałowych w pracach (...) w leśnictwie) na poziomie 86,94%, oraz podlegać będzie obciążeniem podatkiem akcyzowym na poziomie 13,06% zużycia. Odsprzedawane paliwo gazowe (na podstawie refaktury) do Nadleśnictwa Y, rozliczane będzie według wskazań licznika. Zgodnie z pismem z dnia 19.08.2015 r. Nadleśnictwo Y oświadczyło, iż w całości będzie korzystać ze zwolnienia w oparciu o art. 31b ust 1 pkt 3 (przeznaczenia paliwa gazowego do celów opałowych w pracach (...) w leśnictwie).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest podmiotem zarówno zużywającym wyroby gazowe do celów objętych zwolnieniem, jak również do celów nie objętych zwolnieniem. W ramach 86,94% nabywanego paliwa zawierać się będzie również odsprzedaż paliwa gazowego na rzecz Nadleśnictwa Y. Wnioskodawca po zarejestrowaniu się jako podmiot pośredniczący zamierza nabywać wyroby gazowe do celów zwolnionych i do celów nie objętych zwolnieniem oraz do odsprzedaży do celów zwolnionych, o których mowa w art. 31 b ust. 1 pkt 3 ustawy. Wskazano również, że zostanie zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Nadleśnictwem Y, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy, w której zostanie określone, że nabywane wyroby będą użytedo celów zwolnienia, o którym mowa w art. 31 b ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy chcąc skorzystać ze zwolnienia w przypadku sprzedaży gazu finalnemu nabywcy gazowemu (Nadleśnictwu Y) zobowiązany jest zarejestrować się jako pośredniczący podmiot gazowy.

Na wstępie wskazać należy, że przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy jest sprzedaż wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy finalnemu podmiotowi gazowemu. Przedmiotem opodatkowania jest również, zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit c ustawy użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Jednocześnie, w myśl powołanych wcześniej przepisów sprzedaż wyrobów gazowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami gazowych nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem, który zarówno zużywa wyroby gazowe do celów objętych zwolnieniem, jak i do celów nie objętych zwolnieniem. Ponadto Wnioskodawca zamierza także dokonywać dalszej odsprzedaży wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego, w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy.

Stosownie do powyższego zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego chcąc dokonać sprzedaży wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy Wnioskodawca winien zarejestrować się jako pośredniczący podmiot gazowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy.

W takim przypadku Wnioskodawca działający jako pośredniczący podmiot gazowy, będzie uprawniony do nabycia wyrobu gazowego bez podatku akcyzowego oraz dokonania jego sprzedaży (Nadleśnictwu Y) z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy. Podkreślić jednak należy, że dla możliwości zastosowania ww. zwolnienia konieczne jest spełnienie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy. Ponadto pamiętać należy, że od ilości wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę (występującego jako pośredniczący podmiot gazowy) do celów nie objętych zwolnieniem od akcyzy Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4513-94/15/BP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.