IBPP4/4513-61/15/EK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych- art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy
IBPP4/4513-61/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. wyroby
 2. węgiel
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 24 czerwca 2015 r. i pismem z 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 24 czerwca 2015 r. i 25 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nabywa w drodze zamówień u dostawców wyroby węglowe - miał węglowy klasa 23 D (dalej „Węgiel”).

Węgiel nabywany przez Wnioskodawcę przeznaczany jest do celów opałowych przez zakład produkcyjny Wnioskodawcy zajmujący się przetwórstwem polipropylenu spienionego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. W skład linii technologicznej wchodzi 7 wtryskarek będących urządzeniami odbiorczymi pary nasyconej, na wytworzenie której pożytkowany jest węgiel. Urządzeniem wytwórczym pary jest kocioł parowy o mocy 4,1 MW i wydajności 3,4 t/h tony pary na godzinę (dalej „Zakład”). Zakład funkcjonuje od 1999 r., przy czym od listopada 2014 roku Wnioskodawca wykorzystuje Węgiel w Zakładzie do celów opałowych.

Pierwszy zakup Węgla na wskazany powyżej cel (opałowy) nastąpił w 2014 r. - w dniu 25.11.2014 r.

Zakład produkuje części absorbujące energię oraz wypełniacze pustych przestrzeni do samochodów osobowych oraz kształtki do transportu urządzeń elektronicznych i sprzedaje wytworzone produkty jako części gotowe do montażu bezpośrednio do firm produkujących samochody, lub wykonujących urządzenia elektroniczne, podstawowym zastosowaniem sprzedawanych części jest zwiększenie bezpieczeństwa w pojazdach na okoliczność zdarzeń drogowych jak też zabezpieczenie urządzeń na czas transportu.

Zakład stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, przeznaczony jest do realizacji zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne, samodzielne przedsiębiorstwo realizujące wyżej wskazane zadania. Wnioskodawca posiada trzy odrębne zakłady, które cechują się podobnym wewnętrznym wydzieleniem i odrębnością, tak jak ma to miejsce w przypadku Zakładu.

System księgowy Wnioskodawcy prowadzony jest w ten sposób, że dla Zakładu wyodrębniono i przypisano odpowiednie przychody i koszty. Zakład wyodrębniony jest również w ramach schematu organizacyjnego Wnioskodawcy, na podstawie jego zarządzenia wewnętrznego. Zakład nie jest jednak odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem gospodarczym.

Wnioskodawca, jako podmiot gospodarczy wdrożył w Zakładzie, począwszy od 2009 r. akredytowany system środowiskowy, obecnie oparty o normę ISO 14001:2005 - certyfikat wydany przez X. GmbH ważny jest do 17 czerwca 2018 r. (uprzednio, w okresie do 17 czerwca 2015 r. wdrożony był system środowiskowy oparty o normę ISO 14001:2004 - certyfikat wydany przez X. GmbH).

Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym w rozumieniu przepisów Ustawy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że miał węglowy klasa 23D wykorzystywany na cele opałowe, zgodnie z nomenklaturą scaloną jest nadany kodem CN 2701.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Węgiel w przedstawionym powyżej stanie faktycznym stanowi wyrób węglowy, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1a tej Ustawy...
 2. Czy wdrożenie w Zakładzie Wnioskodawcy akredytowanego systemu środowiskowego opartego o normę ISO 14001:2004 i 14001:2005 stanowi przesłankę do uznania, że Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej...
 3. Czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim nabywa Węgiel w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, które przeznacza na cele opałowe związane z opisanymi w stanie faktycznym zadaniami Zakładu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w ramach podmiotu gospodarczego, jakim jest Wnioskodawca podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie przepisu art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 31a ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym, „1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: (...) 9) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 ust. 1 pkt la Ustawy o podatku akcyzowym wyrobami węglowymi są „wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr l do ustawy”, tj.: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych; węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych; koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Węgiel wykorzystywany w Zakładzie Wnioskodawcy stanowi wyrób węglowy w rozumieniu art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym u zw. z art. 2 ust. 1 pkt la tej Ustawy.
 2. Wdrożenie u Wnioskodawcy w Zakładzie akredytowanego systemu środowiskowego opartego o normę ISO 14001:2005, a uprzednio, w okresie do 17 czerwca 2015 r., ISO 14001:2004 oznacza, że Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym.
 3. Wnioskodawca, jako podmiot gospodarczy, w zakresie w jakim nabywa Węgiel, który przeznacza na cele opałowe związane ze wskazanymi zadaniami Zakładu Wnioskodawcy podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie przepisu art. 3la. ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 1a Ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają: a) wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; b) wyroby węglowe - wyroby energetyczne określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy, do których to wyrobów zalicza się Węgiel (miał węglowy klasa 23D wykorzystywany na cele opałowe w Zakładzie).

Stosownie zaś do art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Oznacza to, że nabywany przez Wnioskodawcę Węgiel stanowi wyrób węglowy w rozumieniu przepisów Ustawy, do którego zastosowanie ma zwolnienie z podatku określone w art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 23c Ustawy, finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe;

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Na mocy art. 9a ust. 1 pkt 1 Ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Obrót wyrobami węglowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 9a ust. 1 pkt 5 Ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

 1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 3la ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 3la ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 3 la ust. 1;
 2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia;
 3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 Ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 11 Ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot (...) będący finalnym nabywcą węglowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5.

Co do zasady zatem podmiotem korzystającym ze zwolnienia jest pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, o którym mowa w art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy. W sytuacji zaś gdy sprzedaż wyrobu węglowego została dokonana zgodnie z wszystkimi warunkami uprawniającymi sprzedawcę do zastosowania zwolnienia z akcyz, a wyroby węglowe zostały przez finalnego nabywcę węglowego zużyte do celów innych niż objęte zwolnieniem podatnikiem podatku akcyzowego, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy, stanie się finalny nabywca węglowy.

Podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy, powinien spełniać przesłanki wynikające z ww. przepisu, tj. winien to być podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Przez system należy zdaniem Wnioskodawcy uznać układ elementów stanowiący organizacyjną całość służących jednemu celowi.

Odnosząc powyższe do sprawy objętej wnioskiem przyjąć należy, że wprowadzenie w życie systemu polega na wdrożeniu u finalnego nabywcy węglowego uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu: a) osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub b) podwyższenia efektywności energetycznej - w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne).

Nabywca zużywający wyrób węglowy ma zatem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Stosownie do powyższego wdrożony u Wnioskodawcy w Zakładzie akredytowany system środowiskowy oparty o normę ISO 14001:2004, w okresie do 17 czerwca 2015 r. oraz o normę ISO 14001:2005, obowiązujący od 18 czerwca 2015 r., stanowi w ocenie Wnioskodawcy system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 Ustawy.

Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje fakt, że Zakład w którym zużywa się wyroby węglowe stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, pozostaje bowiem w strukturach Wnioskodawcy, tj. podmiotu gospodarczego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 pkt 9 Ustawy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w zakresie w jakim nabywa on Węgiel, który przeznacza na cele opałowe związane ze wskazanymi zadaniami Zakładu Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie przepisu art. 3la ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej ustawą wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby węglowe” oznaczają wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika, do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701 (poz. 19 załącznika),
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702 (poz. 20 załącznika),
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00 (poz. 21 załącznika).

Miał węglowy o kodzie CN 2701 zużywany przez Wnioskodawcę należy uznać za wyrób węglowy w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym, a zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 23c finalny nabywca węglowy - podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

W myśl art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Obrót wyrobami węglowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

 1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
 2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5.

Zgodnie zaś z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;
 3. w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego (art. 31a ust. 3 ustawy).

Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym. (art. 31a ust. 4 ustawy).

Zasadą zatem jest, że podmiotem korzystającym ze zwolnienia, w oparciu o przepis art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, jest pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu. Dla zastosowania ww. zwolnienia konieczne jest, oprócz wymogów zawartych w samym przepisie art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, spełnienie również warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 ustawy. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż wyrobu węglowego została dokonana zgodnie ze wszystkimi warunkami uprawniającymi sprzedawcę do zastosowania zwolnienia z akcyzy, a wyroby węglowe zostały przez finalnego nabywcę węglowego zużyte do celów innych niż objęte zwolnieniem podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, będzie finalny nabywca węglowy.

Zatem dla zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 31a ust.1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzyć czy Wnioskodawca wprowadził w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności gospodarczej.

Ustawodawca nie sprecyzował, jakie systemy obowiązujące w polskim systemie prawnym spełniają wymagania systemów, o których mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, to jest jakie systemy prowadzą do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zatem skoro brak jest odesłania do innych przepisów oraz definicji legalnych w szczególności pojęcia system to „odkodowując” normę prawną należy w pierwszej kolejności odwołać się do reguł językowych języka polskiego.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 900 „system” to przykładowo:

 • zbiór jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną, służących jednemu celowi; układ;
 • określony sposób, metoda wykonywania jakiej ś czynności.

Jest to zatem układ elementów stanowiący organizacyjną całość służących jednemu celowi.

Ponadto jak wskazano w słowniku „Język polski. Współczesny słownik języka polskiego”, pod red. Bogusław Dunaj, Warszawa 2007, t. 2, s. 1757, przez system należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość.

Tym samym nie każdy tego typu układ elementów może być systemem w rozumieniu analizowanego przepisu. Musi on, co wynika wprost z brzmienia przepisu, prowadzić do osiągania jasno sprecyzowanych celów. Ponadto, przy interpretowaniu danego przepisu prawa, należy mieć na względzie to, co ustawodawca chciał przez dane stwierdzenia osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, przyjąć należy, że wprowadzenie w życie przez Wnioskodawcę systemu - o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy - polega na wdrożeniu (wprowadzeniu w życie) u tego finalnego nabywcy węglowego uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu:

 • osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
 • podwyższenia efektywności energetycznej

w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne).

Powyższe oznacza, że realizacja powyższego warunku możliwa jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu w jednostkach zużywających wyroby węglowe. Nabywca zużywający węgiel ma bowiem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Ponadto podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 3la ust. 1 pkt 9 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, uznaje się:

 • objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695);
 • system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz. 1060);
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą (na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645).

Podsumowując, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy, sprzedaż Wnioskodawcy wyrobów węglowych dla Zakładu, w którym wdrożono system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 (ISO 14001:2005) potwierdzonym odpowiednim certyfikatem – podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego. Należy jednak mieć na uwadze, że warunkiem zastosowania ww. zwolnienia jest spełnienie wymogów określonych w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy. Tym samym w sytuacji, gdy sprzedaż wyrobów węglowych została dokonana zgodnie ze wszystkimi wymogami uprawniającymi do zwolnienia, zużycie wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę do celów opałowych – w instalacjach Zakładu objętego ww. systemem zarządzania środowiskowego – nie jest już przedmiotem zapytania.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego i trzeciego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.