IBPP4/4513-45/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 21 00, nabywanego na cele ogrzewania mieszkań lokatorskich
IBPP4/4513-45/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 21 00 nabywanego na cele opałowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy gazu o kodzie CN 2711 21 00 nabywanego na cele opałowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w ... nabywa na cele ogrzewania mieszkań lokatorskich w swoich zasobach lokalowych gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00. Gaz jest przeznaczony w całości na ogrzewanie mieszkań i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w użytkowanych przez lokatorów mieszkaniach na zasadzie umowy najmu. Za najem mieszkań lokatorzy płacą czynsz, którego elementem składowym jest między innymi opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. W zasobach ogrzewanych gazem nie występują lokale użytkowe, ani przeznaczone na działalność gospodarczą w całości lub części. Działalnością Spółki jest tylko zarząd i administrowanie budynkami mieszkalnymi. Spółka wywiązuje się ze swoich obowiązków składając właściwemu Urzędowi Skarbowemu deklaracje i oświadczenia. W celu dopełnienia obowiązków zwolnienia z akcyzy zakupu gazu na cele grzewcze mieszkań (gospodarstw domowych) Spółka w terminie złożyła u dostawcy wymagane oświadczenia o ilości zakupowanego gazu oraz jego przeznaczeniu. Spółka posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których znajdują się ogrzewane lokale w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków mieszkalnych. Użytkowane przez najemców lokale stanowią dla nich miejsce stałego zamieszkania, centrum życia i ogółu spraw i obowiązków rodzinnych domowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie gazu o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego na cele ogrzewania mieszkań lokatorskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki do zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym na zakupowany na cele opałowe gaz o kodzie CN 2711 21 00 ponieważ:

 • jest odbiorcą od PGNiG Zabrze gazu przeznaczonego wyłącznie na cele opałowe mieszkań lokatorskich, które są gospodarstwami domowymi i „centrum życia najemców,
 • w ogrzewanych budynkach mieszkalnych, do których dostarczana jest również ciepła woda użytkowa nie ma lokali użytkowych ani lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą,
 • Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu pod budynkami mieszkalnymi, prawo własności budynków a opłaty z tytułu opłat za ciepło i ciepłą wodę użytkową ujęte są w miesięcznych opłatach czynszowych z tytułu najmu lokalu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

W tym miejscu podkreślić należy, że w myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, zaś użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego jest przedmiotem opodatkowania jedynie w ściśle określonych przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy. Stosownie do art. 9c ust. 3 ustawy – jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy – sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę – może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zasadą jest zatem opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi, tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu tymi wyrobami.

I tak zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

W myśl art. 31b ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

 1. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 25 m3/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie;
 2. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1.000 metrów sześciennych rocznie;
 3. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
  1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
  2. o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
  3. o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2

-uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

W przypadku zwolnienia wyrobów gazowych na cele opałowe gospodarstw domowych ustawa precyzuje dodatkowo, kiedy nie jest możliwe stosowanie zwolnienia od akcyzy w przedmiotowym zakresie. Artykuł 3lb ust. 8 ustawy przewiduje, że na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w art. 31 b ust. 6 pkt 1 lub 2 (wyrobów o kodzie CN 2711 21 00 lub ex CN 2711 29 00), nie przekracza ilości określonych w przepisach ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stosowanie zwolnienia dla gospodarstw domowych zależy m.in. od określenia czy podmiot nabywający spełnia definicję gospodarstwa domowego. Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji tego pojęcia, dlatego przyjmując definicję zawartą w słowniku PWN należy wskazać, że gospodarstwo domowe to „ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu”. Dodatkowo można przytoczyć definicję tego pojęcia formułowaną przez GUS, który gospodarstwo domowe rozumie jako „zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach”. (Jest to tzw. definicja ekonomiczna, stosowana przez GUS we wszystkich dotychczasowych spisach ludności i mieszkań, jak również – z nieznacznymi modyfikacjami - w badaniach reprezentacyjnych prowadzonych w gospodarstwach domowych).

W związku z powyższym, dokonując analizy semantycznej pojęcia „gospodarstwo domowe” na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, która w art. 3lb ust. 8 odnosi to pojęcie do nieruchomości - którymi zgodnie z § 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - za gospodarstwo domowe należy uznać również lokale, budynki, nieruchomości, w których osoba lub grupa osób działających wspólnie prowadzi to gospodarstwo, a więc w których, w przypadku przedmiotowego zwolnienia od akcyzy, wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych przez tą osobę lub tą grupę osób. Należy dodać, że gospodarstwo domowe (jedno) może być prowadzone w wielu lokalach, budynkach i nieruchomościach. Należy również zauważyć, że jedną nieruchomość może stanowić kilka lokali lub budynków.

Biorąc pod uwagę tak rozumiane gospodarstwo domowe, a także warunki zwolnienia dla takiego gospodarstwa domowego wskazane w art. 3lb ust. 6 oraz ust. 8 ustawy, w przypadku przeznaczenia przez nie do celów opałowych wyrobów gazowych nabywanych w ilościach określonych w art. 3lb ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, sprzedaż tych wyrobów jest zwolniona od akcyzy w przypadku, gdy nie zostaną one użyte w całości na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, niepodlegające zwolnieniu od akcyzy na innej podstawie, w tym na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w przypadku nieprzekroczenia ilości określonych w art. 3lb ust. 6 pkt 1 i 2:

 • jeżeli gospodarstwo domowe jest prowadzone w wielu nieruchomościach, z których niektóre są wykorzystywane w całości na potrzeby inne niż prowadzenie gospodarstwa domowego, to sprzedaż wyrobów gazowych nabywanych przez to gospodarstwo domowe podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy tylko w części przeznaczonej do celów opałowych w nieruchomościach, które nie są w całości wykorzystywane na potrzeby działalności niepodlegającej zwolnieniu na podstawie art. 3 lb ustawy, w tym na potrzeby działalności gospodarczej,
 • jeżeli gospodarstwo domowe jest prowadzone w nieruchomości składającej się z wielu budynków, które nie stanowią odrębnych od gruntu przedmiotów własności, z których tylko niektóre są wykorzystywane na potrzeby innej działalności niepodlegającej zwolnieniu, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to sprzedaż wyrobów gazowych nabywanych przez to gospodarstwo domowe podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 w całości.

Przekroczenie natomiast wskazanych ustawowych limitów obliguje sprzedającego, w oparciu o przepis art. 31b ust. 6 pkt 3 ww. ustawy, do uzyskania od nabywcy przedmiotowych wyrobów spełniającego definicję gospodarstwa domowego oświadczenia, na podstawie którego opodatkowaniu podlegają wyroby gazowe wykorzystywane przez nabywcę na cele niepodlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego. Należy wskazać, że w sytuacji gdy sprzedawca nie uzyska od nabywcy przedmiotowego oświadczenia, dalsza sprzedaż wyrobów gazowych na rzecz tego nabywcy podlega w całości akcyzie.

Jeżeli podmiot sprzedający wyroby gazowe uzyska od nabywcy tych wyrobów prowadzącego gospodarstwo domowe oświadczenie, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaż wyrobów gazowych podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 3lb ust. 2 pkt 1 ustawy.

Jeżeli natomiast podmiot sprzedający wyroby gazowe uzyska od nabywcy tych wyrobów prowadzącego gospodarstwo domowe oświadczenie o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych, sprzedaż wyrobów gazowych podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy tylko w części, która nie jest używana na potrzeby inne niż prowadzone gospodarstwo domowe, niepodlegające zwolnieniu w oparciu o ustawę o podatku akcyzowym. Zatem, gdy nabywca złoży oświadczenie o ilości wyrobów gazowych zużywanych na potrzeby prowadzonej działalności niepodlegającej zwolnieniu od akcyzy to sprzedaż tej ilości wyrobów gazowych nie podlega zwolnieniu od akcyzy.

W przypadku, gdy nabywcą wyrobów gazowych jest finalny nabywca gazowy, inny niż gospodarstwo domowe, a wyroby te są przeznaczone do celów opałowych w gospodarstwach domowych, sprzedaż tych wyrobów podlega zwolnieniu od akcyzy tylko w przypadku, gdy podmiotem nabywającym jest podmiot działający w imieniu gospodarstw domowych, takich jak wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Działalnością spółdzielni mieszkaniowej, podobnie jak wspólnot mieszkaniowych, jest bowiem reprezentowanie ogółu gospodarstw domowych tworzących wspólnotę lub zrzeszonych w ramach spółdzielni. Natomiast podmioty, które wynajmują lokale lub nieruchomości w ramach prowadzenia działalności gospodarczej nie są uprawnione do nabywania wyrobów gazowych ze zwolnieniem od akcyzy na cele opałowe gospodarstw domowych. Podmioty te nie stanowią bowiem same gospodarstw domowych, a nabywane przez nie wyroby gazowe są przeznaczone na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca nabywa na cele ogrzewania mieszkań lokatorskich w swoich zasobach lokalowych gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00. Gaz jest przeznaczony w całości na ogrzewanie mieszkań i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w użytkowanych przez lokatorów mieszkaniach na zasadzie umowy najmu. Za najem mieszkań lokatorzy płacą czynsz, którego elementem składowym jest między innymi opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. W zasobach ogrzewanych gazem nie występują lokale użytkowe, ani przeznaczone na działalność gospodarczą w całości lub części. Działalnością Spółki jest tylko zarząd i administrowanie budynkami mieszkalnymi. Spółka wywiązuje się ze swoich obowiązków składając właściwemu Urzędowi Skarbowemu deklaracje i oświadczenia. W celu dopełnienia obowiązków zwolnienia z akcyzy zakupu gazu na cele grzewcze mieszkań (gospodarstw domowych) Spółka w terminie złożyła u dostawcy wymagane oświadczenia o ilości zakupowanego gazu oraz jego przeznaczeniu. Spółka posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których znajdują się ogrzewane lokale w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków mieszkalnych. Użytkowane przez najemców lokale stanowią dla nich miejsce stałego zamieszkania, centrum życia i ogółu spraw i obowiązków rodzinnych domowych.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy nabywając wyroby gazowe może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy.

Tym samym w pierwszej kolejności należy ustalić czy Wnioskodawca w ogóle jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy w oparciu o cytowany wyżej przepis art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy.

Stosownie do powyższego stwierdzić należy, że fakt, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w celu wytworzenia i dostarczenia wyprodukowanego ciepła do odbiorców, którymi są gospodarstwa domowe nie oznacza, że ww. wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. W przypadku objętym wnioskiem, odbiorcy ciepła, tj. gospodarstwa domowe nie nabywają wyrobu gazowego w celu jego przeznaczenia do własnych celów opałowych. Korzystają oni jedynie z ciepła wyprodukowanego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca działa w tym zakresie jako typowa ciepłownia. Dlatego też nie można uznać, że wyroby gazowe będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, gdyż podmiotem nabywającym i przeznaczającym wyroby gazowe do celów opałowych jest Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą.

Z uwagi na przedstawione okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę do lokali mieszkalnych nie mieści się w zakresie definicji gospodarstwa domowego. Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca jako finalny odbiorca gazu nie dostarcza do gospodarstw domowych wyrobów gazowych tylko energię cieplną oraz ciepłą wodę. W przedmiotowej sprawie podmiotem zużywającym wyroby gazowe nie są gospodarstwa domowe (ogół właścicieli prowadzących gospodarstwa domowe w danej nieruchomości), lecz podmiot (Wnioskodawca nie będący gospodarstwem domowym), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza ciepło celem jego dostarczenia do lokali.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa podatkowego oraz okoliczności sprawy przedstawione w opisie tanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do nabycia gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 w zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy. Wnioskodawca zużywając wyroby gazowe dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę do lokali mieszkalnych, lecz nie oznacza to, że wyroby gazowe zużywane są przez gospodarstwa domowe (zespół gospodarstw domowych). W tym przypadku gospodarstwa domowe zużywają tylko ciepło wyprodukowane przez Wnioskodawcę i wodę podgrzaną przez Wnioskodawcę. Tym samym gaz nie jest zużywany przez te podmioty bezpośrednio, ani pośrednio.

Stosownie do powyższego Wnioskodawca – nie będący podmiotem prowadzącym gospodarstwo domowe - powinien nabywać gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych na zasadach ogólnych z akcyzą zapłaconą w cenie tego wyrobu.

Mając powyższe uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.