IBPP4/4513-104/16/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 31 marca 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” sp. z o.o. w ... zajmuje się głównie wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła, wykorzystując w swojej działalności wyroby gazowe wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy akcyzowej.

Przedsiębiorstwo do produkcji energii cieplnej zużywa m.in. gaz ziemny w swoich kotłowniach osiedlowych i lokalnych na terenie miast A i B. Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży towarów, refaktury zimnej wody i energii elektrycznej, usług transportowych oraz usług najmu powierzchni kominów oraz sieci ciepłowniczej, przychody ze sprzedaży złomu, sprzedaży środków trwałych oraz przychody z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów, które są wynikiem działań służących do poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości i stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości białe certyfikaty Spółka kwalifikuje, jako przychody ze sprzedaży energii (prawa majątkowe - białe certyfikaty).

Wnioskodawca, jako firma spełnia warunek określony w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej. Zdaniem Spółki spełnia również warunek określony w art. 31b ust. 10 ww. ustawy.

W celu określenia czy Spółka spełnia warunek zakładu energochłonnego, u której udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% postępuje następująco określając wartość produkcji sprzedanej: przychody ze sprzedaży całego Przedsiębiorstwa pomniejsza o przychody uzyskane ze sprzedaży złomu, środków trwałych, przychody z przyznanych białych certyfikatów oraz przychody uzyskane z tytułu refaktury zimnej wody i energii elektrycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do ustalenia pięcioprocentowego udziału wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej należy zaliczyć wartości uzyskane z:

 • sprzedaży uzyskanej z tytułu refaktury zimnej wody i energii elektrycznej,
 • sprzedaży złomu,
 • sprzedaży środków trwałych,
 • przychodu z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów...

Zdaniem Wnioskodawcy, do ustalenia czy spełnia ona warunek zakładu energochłonnego należy wziąć pod uwagę udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, która obejmuje przychody całego Przedsiębiorstwa pomniejszone o przychody uzyskane z tytułu refaktury zimnej wody i energii elektrycznej, sprzedaży złomu, środków trwałych oraz przychody z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów.

Interpretacje indywidualna potwierdzająca stanowisko Spółki: sygnatura IPTPP3/443A-64/13-4/BJ, IPTPP3/443A-47/11-2/BJ, IPPP3/443-461/14-2/KB

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W myśl art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak stanowi art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się także podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację wykorzystującą wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10 – art. 31b ust. 10a ustawy.

W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10, podmiot określony w ust. 10a jest obowiązany do zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów gazowych, od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami – art. 31b ust. 10b ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się głównie wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła, wykorzystując w swojej działalności wyroby gazowe wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy akcyzowej. Przedsiębiorstwo do produkcji energii cieplnej zużywa m.in. gaz ziemny w swoich kotłowniach osiedlowych i lokalnych na terenie miast Nowy Sącz i Stary Sącz. Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży towarów, refaktury zimnej wody i energii elektrycznej, usług transportowych oraz usług najmu powierzchni kominów oraz sieci ciepłowniczej, przychody ze sprzedaży złomu, sprzedaży środków trwałych oraz przychody z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów, które są wynikiem działań służących do poprawy efektywności energetycznej. Wnioskodawca jako firma spełnia warunek określony w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obliczania udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej.

W kwestii obliczania kosztów oraz wartości produkcji art. 17 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE.L Nr 283, str. 51 ze zm.) stanowi, że „zakład energochłonny” oznacza jednostkę gospodarczą, określoną w art. 11, w której koszty nabycia produktów energetycznych i energii elektrycznej wynoszą przynajmniej 3,0% wartości produkcji lub krajowy należny podatek energetyczny wynosi przynajmniej 0,5% wartości dodanej. W ramach tej definicji, Państwa Członkowskie mogą stosować bardziej rygorystyczne pojęcia, włącznie z wartością sprzedaży, definicjami dotyczącymi procesu i sektora.

Nabycie produktów energetycznych i energii elektrycznej” oznacza rzeczywisty koszt energii nabytej lub wytworzonej w ramach zakładu. Zalicza się do niej jedynie energię elektryczną, ciepło i produkty energetyczne, które są wykorzystywane do ogrzewania lub dla celów art. 8 ust. 2 lit. b) i c). Włączone są wszystkie podatki poza podatkiem od wartości dodanej, który może zostać odliczony.

Wartość produkcji” oznacza obrót, włącznie z subwencjami bezpośrednio powiązanymi z ceną produktu, plus lub minus zmiany poziomu zapasów produktów gotowych, niegotowych oraz towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży, minus towary i usługi nabyte w celu odsprzedaży.

Wartość produkcji sprzedanej powinna być ustalana na podstawie wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, na podstawie delegacji ustawowej z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 591). Na rok 2016 jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 r., poz. 1304).

Zgodnie z pkt 1.46 (Działalność przemysłowa) załącznika do ww. rozporządzenia, produkcja sprzedana przemysłu to wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu.

Ustalając proporcję, o której mowa w art. 31b ust. 10 ustawy należy zatem posłużyć się powyższymi przepisami.

Zasadność stosowania powyższego sposobu obliczania wartości produkcji sprzedanej została potwierdzona prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 936/13, który orzekł: „(...) że do ustalenia wartości produkcji sprzedanej stosuje się przepisy z zakresu statystyki publicznej (...).

Mając na uwadze powyższe przepisy, do wartości produkcji sprzedanej Wnioskodawca powinien wliczać przychody ze sprzedaży własnych wyrobów i usług, natomiast nie wliczać przychodów z działalności handlowej.

Stosownie do powyższego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że do obliczania udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej nie powinien wliczać przychodów ze sprzedaży uzyskanej z refaktury zimnej wody i energii elektrycznej, sprzedaży złomu, sprzedaży środków trwałych oraz przychodów z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.