IBPP4/4513-103/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina, będąc organem administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy przy zakupie węgla i mułu na potrzeby ogrzania budynków stanowiących własność Gminy?
IBPP4/4513-103/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. wyroby
 2. węgiel
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla wyrobów węglowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla wyrobów węglowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina „L” ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2015/2016 tj.: węgla kamiennego, węgla ekogroszek i mułu opałowego do kotłowni budynków Gminy z następującymi pomieszczeniami i przeznaczeniem:

 1. Urząd Gminy „L” ul. D. 1a. (biura administracji publicznej, biura OPS i GZOSiP które są jednostkami budżetowymi Gminy gdzie pomieszczenia wynajmowane są bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, oraz pomieszczenia wynajmowane na podstawie umowy najmu lokalu przez bank oraz agencje ubezpieczeniowe)
 2. OSP A. ul. R. 32 (działalność statutowa jednostki)
 3. OSP B. ul. P.1 a (działalność statutowa jednostki, świetlica środowiskowa)
 4. OSP D. ul. S. 1 a (działalność statutowa jednostki, świetlica środowiskowa)
 5. OSP „L” ul. D. 1a (działalność statutowa jednostki oraz pomieszczenie wynajmowanie na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, świetlica środowiskowa)
 6. OSP R. ul. Ra. 63 (działalność statutowa jednostki)
 7. OSP S. ul. R. 25c (działalność statutowa jednostki)
 8. OSP Z. ul. S. 9b (działalność statutowa jednostki)
 9. OSP Ż. ul. R. 21 a (działalność statutowa jednostki)
 10. Budynek sportowy NW. ul. S. 1 (działalność statutowa klubu sportowego, pomieszczenie wynajmowanie na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą .świetlica środowiskowa)
 11. Budynek sportowy „L” ul. S. (działalność statutowa klubu)
 12. Budynek gminny A. ul. R. 36 (najem mieszkań, świetlica środowiskowa)
 13. Budynek gminny A. ul. Sz. 7 ( najem mieszkań)
 14. Budynek gminny „L” ul. R. 2 (Gminna Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia wynajmowane na podstawie umów najmu lokalu takie jak: poczta, spółka wodociągowo-kanalizacyjna, zespół opieki zdrowotnej NZOZ, punkt apteczny,)
 15. Budynek gminny „L” ul. B. (najem mieszkania)
 16. Budynek gminny P. ul. W. 30 (OSP P. oraz najem przez NZOZ i punkt apteczny)
 17. Budynek gminny P. ul. Sz. 7 (najem przez Stowarzyszenie Ly. , filia Gminnej Biblioteki Publicznej)
 18. Budynek gminny R. ul. Ra. 131 (najem przez zespół opieki zdrowotnej NZOZ oraz najem mieszkań)
 19. Budynek gminny Ż. ul. R. 21 (najem mieszkań, świetlica środowiskowa)

Świetlica środowiskowa jest jednostką budżetową Gminy, której pomieszczenia wynajmowane są bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Za wynajem mieszkań oraz wynajem lokali pod działalność gospodarczą Gmina wystawia faktury gdzie pobiera opłatę za dostawę ciepła CO.

W toku postępowania potencjalni wykonawcy zwracają się z zapytaniem, czy Gmina jest zwolniona z podatku akcyzowego, co ma znaczenie dla oferowanej ceny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, będąc organem administracji publicznej jest zwolniona z akcyzy przy zakupie węgla i mułu na potrzeby ogrzania budynków stanowiących własność Gminy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz.752 ze zm.)

Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

W myśl przepisów art. 5 par. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 ww. ustawy przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumie się organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Z kolei zgodnie z art. 11a ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.), organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 33 ust. 1 tej ustawy, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Z powyższego wynika, że urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie organizacyjnym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonania zadań gminy oraz obsługi techniczno - organizacyjnej gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Gmina jest zwolniona z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zakupu węgla opałowego wyłącznie na cele grzewcze:

 • do ogrzewania pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Gminy gdzie pomieszczenia wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania zadań organu administracji publicznej,
 • do ogrzewania pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP działających w formie stowarzyszenia, jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • do ogrzewania pomieszczeń LKS wykorzystywanych wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia i jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast Gmina nie podlega zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zakupu węgla opałowego wyłącznie na cele grzewcze:

 • do ogrzewania pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Gminy gdzie wynajmowane są pomieszczenia na działalność np. usługową, oraz pomieszczenia przeznaczone do wykonywania zadań organu administracji publicznej, do ogrzewania pomieszczeń, lokali wynajmowanych na cele mieszkalne,
 • do ogrzewania pomieszczeń i lokali wynajmowanych na działalność Poczty Polskiej, firmy telekomunikacyjnej, spółki wodociągowo -kanalizacyjnej, zespołu opieki zdrowotnej, aptek, bibliotek publicznych, usług ubezpieczeniowych, bankowych i innych usług i działalności nie wymienionych w art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz.752 ze zm.).

Wobec powyższego uważa się, że Gmina jest zwolniona z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zakupu węgla kamiennego, węgla ekogroszek i mułu opałowego wyłącznie na cele grzewcze do ogrzewania pomieszczeń w budynkach wymienionych w części F poz.67 pkt 2,3,4,6,7,8,9,11.

Natomiast Gmina nie podlega zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zakupu węgla opałowego wyłącznie na cele grzewcze do ogrzewania pomieszczeń w budynkach wymienionych w części F poz.67 pkt 1,5,10,12,13,14;15,16,17,18,19.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy przez wyroby węglowe rozumie się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgła - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN ex 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN ex 2704 00.

Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym. (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnikiem akcyzy – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 11 ustawy - jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą węglowym w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5.

Zasadą jest, że obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą, tym niemniej prawodawca przewidział liczne wyjątki od tej zasady.

W świetle art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Stosownie do art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych - zasady sprawiedliwości podatkowej - przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle, zaś ich wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe mają charakter ściśle określony. W szczególności zatem przepisy dotyczące ulg, będące odstępstwem od zasady płacenia podatków, nie powinny być interpretowane rozszerzająco (por. wyrok NSA z dnia 17 lipca 2002r. syg. akt I SA/Wr 469/00).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina „L” ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2015/2016 tj.: węgla kamiennego, węgla ekogroszek i mułu opałowego do kotłowni budynków Gminy z następującymi pomieszczeniami i przeznaczeniem:

 1. Urząd Gminy „L” ul. D. 1a. (biura administracji publicznej, biura OPS i GZOSiP które są jednostkami budżetowymi Gminy gdzie pomieszczenia wynajmowane są bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, oraz pomieszczenia wynajmowane na podstawie umowy najmu lokalu przez bank oraz agencje ubezpieczeniowe)
 2. OSP A.ul. R. 32 (działalność statutowa jednostki)
 3. OSP B. ul. P.1 a (działalność statutowa jednostki, świetlica środowiskowa)
 4. OSP D. ul. S. 1 a (działalność statutowa jednostki, świetlica środowiskowa)
 5. OSP „L” ul. D. 1a (działalność statutowa jednostki oraz pomieszczenie wynajmowanie na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, świetlica środowiskowa)
 6. OSP R. ul. Ra. 63 (działalność statutowa jednostki)
 7. OSP S. ul. R. 25c (działalność statutowa jednostki)
 8. OSP Z. ul. S. 9b (działalność statutowa jednostki)
 9. OSP Ż. ul. R. 21 a (działalność statutowa jednostki)
 10. Budynek sportowy NW. ul. S. 1 (działalność statutowa klubu sportowego, pomieszczenie wynajmowanie na podstawie umowy najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą .świetlica środowiskowa)
 11. Budynek sportowy „L” ul. S. (działalność statutowa klubu)
 12. Budynek gminny A. ul. R. 36 (najem mieszkań, świetlica środowiskowa)
 13. Budynek gminny A. ul. Sz. 7 (najem mieszkań)
 14. Budynek gminny „L” ul. R. 2 (Gminna Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia wynajmowane na podstawie umów najmu lokalu takie jak: poczta, spółka wodociągowo-kanalizacyjna, zespół opieki zdrowotnej NZOZ, punkt apteczny,)
 15. Budynek gminny „L” ul. B. (najem mieszkania)
 16. Budynek gminny P. ul. W. 30 (OSP P. oraz najem przez NZOZ i punkt apteczny)
 17. Budynek gminny P. ul. Sz. 7 (najem przez Stowarzyszenie Ly. , filia Gminnej Biblioteki Publicznej)
 18. Budynek gminny R. ul. Ra. 131 (najem przez zespół opieki zdrowotnej NZOZ oraz najem mieszkań)
 19. Budynek gminny Ż. ul. R. 21 (najem mieszkań, świetlica środowiskowa)

Wątpliwości Gminy dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego przy zakupie przez Gminę węgla i mułu do celów opałowych na potrzeby ogrzania budynków stanowiących własność Gminy.

Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

W myśl art. 5 § 2 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Zgodnie z art. 11a ww. ustawy organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Ww. przepisy wprost wymieniają organy administracji publicznej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego zaliczane do organów administracji publicznej.

Z powyższego wynika, że urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie organizacyjnym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonania zadań gminy oraz obsługi techniczno – organizacyjnej gminy.

Nadmienić należy, że Gmina wykonuje swoje czynności za pomocą urzędu gminy, a więc każde działanie podejmowane przez urząd gminy jest działaniem samej gminy. Urzędy, które obsługują organy gminy nie posiadają osobowości prawnej i są jednostkami budżetowymi.

Uwzględniając powyższe, zakupywany przez Wnioskodawcę (Gminę) węgiel i muł do celów opałowych dla potrzeb Urzędu Gminy podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, jako zużywany przez organ administracji publicznej do celów opałowych.

Odnośnie natomiast jednostek budżetowych Gminy i pozostałych podmiotów, którym Wnioskodawca (Gmina) dostarcza ciepło powstałe w wyniku spalania wyrobów węglowych w budynkach Gminy to należy zauważyć, że w sytuacji, gdy wyroby węglowe nabywa podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy (organ administracji publicznej – Gmina), sprzedaż wyrobów węglowych podmiotowi uprawnionemu podlega na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy zwolnieniu z uwagi na status tego podmiotu.

Podkreślić jednak należy, że warunkiem takiego zwolnienia jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Ponadto podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym. Spełnienie powyższych warunków jest wystarczające dla zastosowania zwolnienia od akcyzy w stosunku do wyrobów węglowych nabywanych przez uprawniony podmiot wymieniony w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje na jaką dokładnie działalność prowadzoną przez podmiot uprawniony, wymieniony w art. 31a ust. 1 pkt 3, mają być przeznaczone wyroby węglowe nabyte ze zwolnieniem od podatku akcyzowego. Nabycie wyrobów węglowych przez podmiot uprawniony i przeznaczenie ich przez ten podmiot do celów opałowych jest zatem wystarczające dla zastosowania zwolnienia od akcyzy i bez znaczenia jest fakt, że z wytworzonej na skutek użycia tych wyrobów energii cieplnej skorzystają także inne podmioty, które współużytkują razem z uprawnionym podmiotem nieruchomość stanowiącą własność tego uprawnionego podmiotu. Rodzaj działalności prowadzonej przez ww. pozostałe podmioty nie będzie w takim przypadku miał wpływu na ocenę wspomnianych przesłanek, które musi spełnić podmiot uprawniony wymieniony w art. 31a ust. 1 pkt 3, by skorzystać ze zwolnienia od akcyzy w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych. Dokonując w tym przypadku analizy zasadności zastosowanego przez sprzedawcę zwolnienia pod uwagę będą brane jedynie status nabywcy i wskazany przez niego cel opałowy.

Tym samym skoro węgiel kamienny, ekogroszek i muł opałowy nabywa do celów opałowych podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy w myśl art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy (Gmina „L” ) i zużywa je do celów opałowych w celu dostarczenia ciepła do budynków stanowiących jego własność, to podlega on zwolnieniu z uwagi na status podmiotu. Nabycie wyrobów węglowych przez podmiot uprawniony i przeznaczenie ich przez ten podmiot do celów opałowych jest zatem wystarczające dla zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Reasumując Gmina jest uprawniona do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, wyrobów węglowych zużywanych przez nią do celów opałowych we wszystkich budynkach stanowiących jej własność. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest nabycie wyrobów węglowych przez uprawniony podmiot (Gminę), zużycie wyrobów węglowych przez Gminę do celów opałowych we własnych kotłowniach znajdujących się w budynkach Gminy oraz spełnienie warunku o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 z uwzględnieniem art. 31a ust. 4 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.