IBPP4/4513-101/15/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych
IBPP4/4513-101/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. energia cieplna
 2. energia elektryczna
 3. gaz
 4. podatek akcyzowy
 5. wyroby
 6. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

K. jest podatnikiem podatku akcyzowego i posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego, w rozumieniu ustawy AKC. W związku z powyższym Spółka dokonuje zakupu wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 w zwolnieniu od podatku akcyzowego. Przedmiotowe wyroby gazowe Spółka wykorzystuje, jako materiał podstawowy, do wytwarzania w posiadanych Blokach Gazowo-Parowych (składających się z szeregu urządzeń):

 • energii w skojarzeniu, tj. łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub też
 • do wytwarzania energii elektrycznej.

Wykorzystanie wyrobów gazowych w procesie produkcji w/w rodzajów energii przedstawia się następująco:

Do Bloku Gazowo-Parowego doprowadzany jest gaz ziemny (kod CN 2711 21 00), który jest spalany w komorze spalania każdego układu gazowo-parowego oraz w kotle odzysknicowym, w którym następuje spalanie uzupełniające. Paliwo to (po spalaniu) jest doprowadzane do urządzeń wytwórczych po jego uprzednim przefiltrowaniu i podgrzaniu w stacji przygotowania paliwa.

Spaliny z komory spalania napędzają turbinę gazową sprzęgniętą ze sprężarką powietrza i generatorem wytwarzającym energię elektryczną mierzoną na zaciskach generatorów. Powietrze do spalania w turbinie gazowej pobierane jest poprzez czerpnię umieszczoną na zewnątrz budynku turbin gazowych - zlokalizowaną na dachu budynku. Spaliny z turbiny gazowej doprowadzane są do kotła odzysknicowego, gdzie następuje wytwarzanie pary nisko- i wysokoprężnej. Para wysokoprężna z kotła odzysknicowego jest podawana do wlotu turbiny parowej, natomiast para niskoprężna podawana jest do części niskoprężnej turbiny.

Para z upustu turbiny parowej jest następnie doprowadzana m.in. do wymiennika ciepłowniczego WC. Wymiennik ciepłowniczy WC wody gorącej o parametrach 130/70°C współpracuje z wymiennikami kotłów odzysknicowych WXC1 i WXC2, które zasilane są płynem pośredniczącym odbierającym energię cieplną ze spalin i przekazującym ciepło wodzie sieciowej.

W trakcie pracy Bloków Gazowo-Parowych występują również okresy, w których wprowadzane do Bloków wyroby gazowe (o kodach CN 2711 21 00) służą jedynie do wytwarzania energii elektrycznej. W takiej sytuacji proces wykorzystania wyrobów gazowych (o kodach CN 2711 21 00) jest analogiczny jak opisano powyżej, jednakże proces ten kończy się na wyprodukowaniu energii elektrycznej przez generatory.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy wykorzystanie wyrobów gazowych (o kodach CN 2711 21 00) w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub też w procesie wytwarzania energii elektrycznej - w sposób opisany we Wniosku - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym ...

Zdaniem Wnioskodawcy: zużycie wyrobów gazowych, w sposób opisany w niniejszym Wniosku, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym, w związku z regulacją art. 31b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy AKC.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 4 AKC, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy. Jednocześnie art. 31b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy AKC wskazuje (odpowiednio), iż:

 • zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
 • zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, w których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej.

Jak wynika zatem z powyższych regulacji warunkiem koniecznym dla objęcia zużycia wyrobów gazowych zwolnieniem od akcyzy jest ich wykorzystanie/użycie do celów wskazanych w w/w przepisach. Jest to warunek konieczny, który w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, zostaje spełniony, gdyż nabywane przez K. wyroby gazowe (o kodach CN 2711 21 00) są zużywane przez Spółkę w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub też wyłącznie w procesie produkcji energii elektrycznej.

Zużycie wyrobów gazowych w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Blokach Gazowo-Parowych spełnia również kryterium przeznaczenia tych wyrobów do celów opałowych (w związku z wymogami art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy AKC).

Ustawa AKC ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie definiują pojęcia „cel opałowy”. Zatem, w ocenie Spółki, dla ustalenia znaczenia tego pojęcia należy posługiwać się znaczeniem potocznym tych słów jak również znaczeniem przyjętym w literaturze przedmiotu. I tak, zgodnie z definicjami: zawartymi w słowniku języka polskiego PWN, pojęcie „opał” oznacza to, czym się pali (np. w piecu), materiał służący do ogrzewania, zaś pojęcie „opałowy” to dotyczący opału, handlu opałem, służący do opalania. Mając na uwadze powyższe definicje, stwierdzić należy, że cel „opałowy” jest spełniony w każdym przypadku, w którym zużywany wyrób gazowy podlega spalaniu, w wyniku czego dochodzi do uzyskania energii. Stąd też w ocenie Spółki, wyroby gazowe zużywane w procesach technologicznych stosowanych w K., tj. w celu produkcji energii w skojarzeniu (jak również w celu produkcji wyłącznie energii elektrycznej) spełniają kryterium zużycia ich w celach opałowych, gdyż we wskazanych przypadkach zużywane są poprzez spalanie, w celu otrzymania energii.

Reasumując, w ocenie Spółki, zużycie wyrobów gazowych w procesach produkcji energii opisanych w niniejszym Wniosku, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy AKC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego,importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności;
Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych.

Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych).

Stosownie do powyższego paliwami opałowymi są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych wyroby energetyczne – wyroby gazowe objęte kodem CN 2711 21 00.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Z kolei w myśl art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego i posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego. Nabyte wyroby gazowe Spółka wykorzystuje, jako materiał podstawowy, do wytwarzania w posiadanych Blokach Gazowo-Parowych (składających się z szeregu urządzeń) energii w skojarzeniu, tj. łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub też do wytwarzania energii elektrycznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym dla zużycia wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 do celów opałowych w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy jak również w procesie wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy.

Jak słusznie zauważa Wnioskodawca, ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia „cel opałowy”. Również w przepisach wspólnotowych brak jest definicji, która precyzowałaby sformułowanie „do celów opałowych”, zatem konieczne jest posiłkowanie się rozumieniem tego określenia w znaczeniu potocznym.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenia, czym się paliw w piecu, w kuchni itp.” Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo naukowe PWN) definiuje opał jako „to czym się pali, materiał do palenia: drewno, węgiel, szczapy”, natomiast „opałowy” oznacza „nadający się na opał, służący do palenia”.

Należy także zwrócić uwagę, iż zwrot - „zużycie w celach opałowych” był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, to i tak państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.

Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystania w celach opałowych olejów stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto TSUE w tym wyroku stwierdził, że „cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako paliwo opałowe (...), jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą”.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że „cel opałowy” jest spełniony w każdym przypadku, w którym zużywany wyrób energetyczny służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej służącej do ogrzewania, opalania, itp. Zużyciem wyrobu energetycznego na cele opałowe będzie zatem zużycie go bezpośrednio w urządzeniu grzewczym, tj. urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania wyrobu energetycznego na energię cieplną.

Mając na uwadze powyższe, zużycie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 przez Wnioskodawcę w Blokach Gazowo-Parowych do bezpośredniego przetwarzania energii uzyskanej w wyniku spalania gazu do łącznego wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej jest celem opałowym, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od akcyzy dla zużycia wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 do celów opałowych w procesie łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W kwestii zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużytych w procesie produkcji energii elektrycznej na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy zauważyć należy, że pojęcie „procesu produkcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa akcyzowego, należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999) „produkować” to:

 1. zajmować się produkcją czegoś, wytwarzać coś,
 2. wydzielać, formować, powodować powstawanie, tworzenie się czegoś.

Natomiast poprzez „proces” rozumie się:

 1. przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania
 2. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne (...).

Powszechnie przyjmuje się ponadto, iż proces produkcji to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu (jest to suma operacji produkcyjnych wykonywanych w uporządkowanej kolejności i mających na celu wytworzenie określonego wyrobu).

Ponadto – co jest również istotne podczas ustalania katalogu czynności zwolnionych od akcyzy – na uwadze należy mieć fakt, że zasadą jest, iż wszelkie ulgi i zwolnienia powinny być interpretowane wąsko.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku do zużycia wyrobu gazowego w procesie produkcji energii elektrycznej należy zaliczyć regularnie po sobie następujące zjawiska zmierzające do wytworzenia energii elektrycznej. Tym samym, na skutek zespołu celowych działań wyznaczonych poprzez proces technologiczny, wyrób gazowy zużywany bezpośrednio do wytworzenia energii elektrycznej w Blokach Parowo-Gazowych przez Wnioskodawcę może zostać zakwalifikowany jako zwolniony od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując, oceniając całościowo stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.