IBPP4/443-443/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy użycie w Zespole kotłowni wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu?
IBPP4/443-443/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 3. zakład energochłonny
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” S.A. w K. (dalej; „Spółka” lub „Wnioskodawca”) na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 752; dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) posiada status finalnego nabywcy gazowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy (dalej: „FNG”).

Zakres podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę obejmuje produkcję oraz obrót i dystrybucję energii cieplnej.

Działalność polegająca na obrocie energią cieplną obejmuje m.in. zakup od podmiotów zewnętrznych energii wytworzonej w źródłach obcych oraz przesył i dystrybucję ciepła do poszczególnych odbiorców. Do odbiorców sprzedanego ciepła należą m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze, a także jednostki systemu oświaty i podmioty lecznicze. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na przesył i dystrybucję ciepła.

Natomiast prowadzona przez Spółkę działalność produkcyjna obejmuje wytwarzanie energii cieplnej w źródłach własnych. Działalność ta prowadzona jest w kilkudziesięciu kotłowniach funkcjonujących w ramach Wydziałów Eksploatacji i Produkcji Energii Cieplnej wchodzących w skład jednego z czterech Zakładów Eksploatacyjno-Produkcyjnych. Wyodrębnienie Wydziałów Eksploatacji i Produkcji Energii Cieplnej w strukturze organizacyjnej Spółki znajduje swój wyraz m.in. w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

Wszystkie funkcjonujące w ramach Spółki kotłownie tworzą tzw. zespół kotłowni (dalej: „Zespół kotłowni” lub „Zespół”).

Działalność funkcjonującego w Spółce Zespołu kotłowni prowadzona jest m.in. w oparciu o wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej koncesję na wytwarzanie ciepła. Ciepło wytworzone w należącym do Spółki Zespole kotłowni objęte jest odrębnymi grupami taryfowymi zatwierdzonymi decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wraz z innymi taryfami obowiązującymi w Spółce dotyczącymi innych zakresów jej działalności.

Jako paliwo do prowadzonej działalności produkcyjnej Spółka wykorzystuje m.in. wysokometanowy gaz ziemny grupy E o kodzie CN 2711 21 00 (dalej: „gaz” lub „gaz ziemny”). Wyrób ten nabywany jest od spółki „Y” S.A. (dalej: „Y”) posiadającej status pośredniczącego podmiotu gazowego (dalej: „PPG”), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy. Całość nabywanego przez Zespół kotłowni gazu ziemnego zużywana jest w Zespole kotłowni jako paliwo do produkcji ciepła.

Działalność Spółki w zakresie produkcji energii cieplnej w Zespole kotłowni zostało uregulowane m.in. w procedurze zintegrowanego systemu zarządzania. W tym dokumencie zostały opisane min. elementy składowe działań mających wpływ na produkcję energię cieplnej oraz sam proces produkcji tej energii z uwzględnieniem: przejmowania urządzeń energetycznych do eksploatacji, archiwizowania i prowadzenia dokumentacji technicznej, podwykonawczej i ruchowej, szkoleń i kwalifikacji personelu, planowania i nadzoru zakupu paliwa, sterowania procesem produkcji energii cieplnej. Ponadto dokument ten wskazuje również m.in. zasady organizacji pracy Zespołu, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności i zadania związane z produkcją ciepła. Równocześnie zasady funkcjonowania poszczególnych kotłowni wchodzących w skład Zespołu zostały określone również w odrębnych instrukcjach obsługi i eksploatacji.

Wnioskodawca jest w stanie przypisać do funkcjonującego w ramach Spółki Zespołu kotłowni różnego rodzaju składniki, wśród których należy wymienić m.in.:

 • budynki oraz urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła w poszczególnych kotłowniach,
 • zapasy związane z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę,
 • koncesje na wytwarzanie ciepła wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • zobowiązania i należności związane z prowadzoną działalnością produkcyjną.

Składniki, które mogą zostać przypisane Zespołowi stanowią technologicznie wyodrębnione i kompletne zespoły składników służących do produkcji energii cieplnej w poszczególnych kotłowniach.

Ponadto Wnioskodawca jest również w stanie przypisać do Zespołu kotłowni pracowników wykonujących zadania związane z jego działalnością. Wśród pracowników, którzy wykonują zadania związane z działalnością Zespołu są zarówno osoby zarządzające tym Zespołem, osoby odpowiedzialne za kwestie administracyjne i organizacyjne tej części przedsiębiorstwa, jak i osoby wykonujące zadania związane z obsługą, serwisowaniem i bezpośrednim nadzorem działalności prowadzonej przez Zespół kotłowni.

Wszystkie składniki, które mogą zostać przypisane Zespołowi kotłowni służą do produkcji energii cieplnej oraz wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z tym zadaniem. Składniki, które mogą zostać przypisane do Zespołu stanowią zintegrowane systemy pozwalające na samodzielną produkcję energii cieplnej w poszczególnych kotłowniach. Równocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż całość prowadzonej przez nią działalności produkcyjnej w zakresie energii cieplnej skoncentrowana jest wyłącznie w ramach Zespołu kotłowni.

Spółka jest w stanie przypisać do Zespołu przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z przedmiotem działalności prowadzonej przez ten Zespół. W związku z powyższym Spółka jest w stanie ustalić dla Zespołu wynik finansowy odrębny od wyniku finansowego całej Spółki. Na początku każdego roku określa się budżet zadań finansowych oraz budżet zadań rzeczowych, w którym ustala się m.in. zadania całego Zespołu jak i poszczególnych kotłowni. Na podstawie powyższych budżetów sporządzany jest następnie dokument „Realizacja budżetów jednostek organizacyjnych „X” S.A. w K.", w którym wykazywane są m.in. przychody Zespołu kotłowni ze sprzedaży wyprodukowanej energii cieplnej, a także stałe i zmienne koszty tego zespołu obejmujące m.in. koszty zakupu paliw, opłat koncesyjnych, podatek od nieruchomości, nakłady na remonty i konserwacje składników, które mogą zostać przypisane temu zespołowi, a także wyniki finansowe działalności prowadzonej przez Zespół.

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie m.in.: (i) dostarczania energii (w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów) odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu energią, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie oraz (ii) niezwiązanym z wymienioną powyżej działalnością.

Spółka oblicza udział zakupu wyrobów gazowych na potrzeby Zespołu kotłowni w wartości produkcji sprzedanej, którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy (dalej: „wskaźnik energochłonności” lub „współczynnik energochłonności”) osiągniętej przez ten zespół w oparciu o następujące dane:

 • całkowity koszt zakupu gazu zużywanego przez Zespół kotłowni,
 • wartość produkcji sprzedanej całego Zespołu - wartość ta obejmuje przychody ze sprzedaży ciepła wytworzonego w kotłowniach wchodzących w skład Zespołu.

Obliczone w oparciu o powyższe dane współczynniki energochłonności Zespołu kotłowni zarówno w odniesieniu do roku 2012, jak i 2013, wynoszą nie mniej niż 5%.

W Spółce został wdrożony system zarządzania środowiskowego potwierdzony aktualnym certyfikatem ISO 14001:2004, którego zakres obejmuje także całość funkcjonującego w Spółce Zespołu kotłowni. W dniu 27 lutego 2014 r. Spółce została doręczona indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-568/13/PK), w której organ wskazał, iż: „stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie uznania, że użycie wyrobów gazowych na cele opałowe w zakładzie, w którym został wprowadzony w życie System Zarządzania Środowiskowego Przedsiębiorstwa potwierdzony aktualnym certyfikatem ISO, nie będzie naruszało warunku zwolnienia (o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - przyp. Wnioskodawcy)”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy użycie w Zespole kotłowni wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu...

Zdaniem Wnioskodawcy, użycie w Zespole kotłowni wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy od tego wyrobu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Na gruncie obowiązującego brzmienia ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają min. wyroby gazowe, za które zgodnie z ustawą uznaje m.in. się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest min. sprzedaż tych wyrobów na rzecz FNG oraz użycie przez FNG wyrobów gazowych nabytych w ramach zwolnienia do celów innych niż zwolnione.

W świetle powyższego Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż nabywany i zużywany w Zespole kotłowni gaz ziemny objęty kodem CN 2711 21 00 stanowi wyrób gazowy w rozumieniu ustawy, zaś opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż tego wyrobu na rzecz Spółki, a w przypadku nabycia gazu w zwolnieniu od akcyzy, również użycie tego wyrobu do celów innych niż zwolnione.

Obecne brzmienie ustawy w art. 31b ust. 1 pkt 5 przewiduje zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został wżycie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przy czym, zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% wraku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego ustalany jest procentowy udział. Ponadto wspomniany przepis stanowi również, iż zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższych przepisów Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż dla objęcia gazu zużywanego przez Zespół kotłowni zwolnieniem od akcyzy konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

i. uznanie Zespołu za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe oraz

ii. wprowadzenie w Zespole kotłowni systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia analizę spełnienia przez Zespół kotłowni każdej z powyższych przesłanek objęcia wyrobów gazowych zwolnieniem od akcyzy.

I. Uznanie Zespołu kotłowni za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe

Dla uznania, że w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku doszło do spełnienia pierwszej z wyżej wymienionych przesłanek konieczne jest jednoczesne wykazanie, iż: (i) Zespół kotłowni stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu ustawy oraz że (ii) udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Zespołu wynosi nie mniej niż 5% wraku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

1. Uznanie Zespołu kotłowni za ZCP w rozumieniu ustawy

Analiza brzmienia art. 31 b ust. 10 ustawy prowadzi do wniosku, iż uznanie Zespołu kotłowni za ZCP wymaga łącznego zaistnienia następujących elementów:

 • objęcia przez Zespół kotłowni zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • wyodrębnienia organizacyjnego Zespołu,
 • wyodrębnienia finansowego Zespołu,
 • składniki objęte przez Zespół powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (tzw. odrębność funkcjonalna),
 • zespół składników przypisanych Zespołowi kotłowni mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze, do których jest przeznaczony ten zespół (tzw. samodzielność gospodarcza).

1.1. Objęcie przez Zespół kotłowni zespołu składników materialnych i niematerialnych

Jedną z przesłanek, od spełnienia której uzależniona jest możliwość uznania Zespołu kotłowni za ZCP w rozumieniu ustawy, jest przypisanie temu Zespołowi zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań. Przy czym, w rozumieniu prezentowanym przez organy podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zmianami), które to ustawy zawierają definicje ZCP zbliżone do definicji zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, dla spełnienia tej przesłanki niezbędne jest, by przypisane składniki były ze sobą we wzajemnych relacjach. Takie stanowisko wynika m.in. z indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD), w której organ wskazał, iż: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Z przedstawionego opisu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest wstanie przyporządkować do Zespołu kotłowni m.in.: budynki oraz urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła w poszczególnych kotłowniach, zapasy związane z działalnością produkcyjną, koncesje na wytwarzanie ciepła, zobowiązania i należności związane z prowadzoną działalnością produkcyjną, które mogą zostać przypisane Zespołowi, a także prawa wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi z zadaniami gospodarczymi wykonywanymi przez Zespół kotłowni.

W związku z powyższym należy zauważyć, iż Wnioskodawca jest wstanie przypisać do Zespołu kotłowni zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym również zobowiązania. Ponadto przedstawione składniki, które mogą zostać przyporządkowane do Zespołu stanowią pewną zintegrowaną całość przeznaczoną do ściśle określonego zadania, jakim jest produkcja ciepła.

Tym samym w ocenie Wnioskodawcy Zespół kotłowni stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który po spełnieniu pozostałych warunków może zostać uznany za ZCP w rozumieniu ustawy.

1.2. Odrębność organizacyjna Zespołu kotłowni

Kolejnym warunkiem uznania Zespołu kotłowni za ZCP w rozumieniu ustawy jest wyodrębnienie organizacyjne, które w niniejszym przypadku ma swoje odzwierciedlenie m.in. w odrębnej koncesji na produkcję ciepła wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz w wyodrębnieniu poszczególnych Wydziałów Eksploatacji i Produkcji Energii Cieplnej w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

W świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe na gruncie ustaw zawierających podobne definicje ZCP wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż dana jednostka ma swoje miejsce przypisane w strukturze organizacyjnej danego podmiotu i może ono przybrać takie formy jak np. oddział, wydział, zakład, dział itp.

Równocześnie organy wskazują, iż wyodrębnienie organizacyjne powinno zostać dokonane w statucie, regulaminie lub innym dokumencie o podobnym charakterze. Dla przykładu Wnioskodawca pragnie wskazać indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2013 r. (sygn. ITPB1/415-827/13/WM), w której wskazano, iż: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp”. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW) stwierdził: „zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza obejmuje przede wszystkim produkcję oraz przesył i dystrybucję energii cieplnej. Działalność produkcyjna w ramach Spółki w całości skupiona jest w Zespole kotłowni, który stanowi odrębną część prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne Zespołu kotłowni może znaleźć swoje odzwierciedlenie m.in. w odrębnej procedurze zintegrowanego systemu zarządzania przewidzianej dla działalności Spółki w zakresie produkcji energii cieplnej. W procedurze tej zostały określone min. zasady organizacji pracy Zespołu kotłowni, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne czynności realizowane w ramach zadań przypisanych temu zespołowi.

Równocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż do Zespołu kotłowni mogą zostać przypisane m.in. wszystkie składniki majątku Spółki wykorzystywane do prowadzonej działalności produkcyjnej. O odrębności organizacyjnej Zespołu w ocenie Wnioskodawcy świadczy również fakt, iż działalność produkcyjna tego zespołu została objęta odrębną koncesją wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz odrębnymi grupami taryfowymi zatwierdzonymi decyzją wydaną przez ten organ.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Zespół kotłowni może zostać wyodrębniony organizacyjnie, a zatem przy spełnieniu pozostałych przesłanek zespół ten mógłby zostać uznany za ZCP w rozumieniu ustawy.

1.3. Odrębność finansowa Zespołu kotłowni

Jednym z warunków uznania Zespołu kotłowni za ZCP w rozumieniu ustawy jest również odrębność finansowa. Wyodrębnienie finansowe zazwyczaj rozumiane jest przez organy podatkowe jako możliwość przypisania do danej części przedsiębiorstwa określonych przychodów, kosztów, zobowiązań, a także należności. Przy czym w praktyce organy wielokrotnie wskazywały, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IPPP1/443-1296/13-2/Igo oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 13 września 2012 r., sygn. IBPP3/443-588/12/KG).

Powyższe podejście zostało zaprezentowane na gruncie innych ustaw podatkowych m.in. w indywidulanej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD), w której organ wskazał, iż wyodrębnienie finansowe ZCP „oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest wstanie przypisać do Zespołu kotłowni przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z przedmiotem działalności prowadzonej przez ten zespół, a w rezultacie również ustalić dla Zespołu wynik finansowy odrębny od wyniku finansowego całej Spółki. Dodatkowo w ocenie Wnioskodawcy na uwagę zasługuje fakt, iż na początku każdego roku dla całego Zespołu oraz poszczególnych kotłowni wchodzących w jego skład określa się odrębny budżet zadań finansowych. Realizacja zadań wyznaczonych Zespołowi kotłowni weryfikowana jest następnie w odrębnym dokumencie „Realizacja budżetów jednostek organizacyjnych „X” S.A. w K.", w którym wykazywane są m.in. wyniki działalności prowadzonej przez Zespół.

Powyższe informacje zdaniem Wnioskodawcy świadczą o tym, iż w komentowanym przypadku możliwym jest dokonanie stosownego wyodrębnienia finansowego Zespołu kotłowni.

1.4. Odrębność funkcjonalna Zespołu kotłowni

Kolejną płaszczyzną wyodrębnienia ZCP jest płaszczyzna funkcjonalna. Jako wyodrębnienie funkcjonalne zazwyczaj w praktyce organy podatkowe rozumieją przeznaczenie wyodrębnionego zespołu składników do określonych zadań gospodarczych. Takie rozumienie wynika m.in. z indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW) oraz z indywidualnej interpretacji z dnia 2 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-795/12/SD).

Funkcjonujący w ramach Spółki Zespół kotłowni może stanowić odrębną część przedsiębiorstwa, której zadaniem gospodarczym jest produkcja energii cieplnej. Przy czym całość działalności Spółki w zakresie produkcji ciepła skupiona jest w Zespole kotłowni. Równocześnie należy zauważyć, iż zadania Zespołu są wyraźnie odmienne i oddzielone od zadań przypisanych segmentowi zajmującemu się obrotem energią cieplną, który to segment zajmuje się nabyciem ciepła od podmiotów zewnętrznych oraz dystrybucją i przesyłaniem energii cieplnej do poszczególnych odbiorców.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sytuacji Zespół kotłowni może zostać wyodrębniony w Spółce także pod względem funkcjonalnym.

1.5. Samodzielność gospodarcza Zespołu kotłowni

Kolejną przesłanką, której spełnienie jest niezbędne w celu uznania Zespołu za ZCP jest samodzielność gospodarcza tego zespołu. Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy samodzielność gospodarcza oznacza, iż wyodrębniony zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze przypisane temu zespołowi.

Przy czym w praktyce zasadniczo przyjmuje się, że wyodrębnienie funkcjonalne oznacza jedynie, iż dany zespół składników jest w stanie realizować przypisane mu działania. Tym samym wyodrębnienie to nie wiąże się z koniecznością całkowitej rezygnacji z wszelkich usług zewnętrznych, spośród których można wymienić m.in. usługi księgowe, kadrowe czy informatyczne. Takie rozumienie pojęcia samodzielności gospodarczej wynika min. z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1383/10, orzeczenie prawomocne), w którym wskazano, iż: „Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te bowiem, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku wynika, iż do Zespołu kotłowni mogą zostać przypisane zasoby materialne, takie jak np. urządzenia i instalacje niezbędne do prowadzenia działalności polegającej na produkcji energii cieplnej. Ponadto do Zespołu mogą zostać przypisani również pracownicy związani z zadaniami gospodarczymi wykonywanymi przez ten zespół. Równocześnie w ocenie Wnioskodawcy na uwagę zasługuje fakt, iż w ramach Spółki całość procesów produkcji energii cieplnej została skupiona w Zespole kotłowni, do którego Spółka może przypisać wszystkie elementy niezbędne do tych procesów, w wyniku czego zespół ten mógłby samodzielnie realizować przypisane mu zadanie gospodarcze, jakim jest produkcja ciepła.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy Zespół kotłowni spełnia przesłankę samodzielności gospodarczej, gdyż mógłby on stanowić niezależne i samodzielne przedsiębiorstwo, czego przykładem są min. podmioty, od których Spółka nabywa energię cieplną dystrybuowaną następnie przez segment zajmujący się obrotem ciepła. Działalność tych podmiotów, zdaniem Wnioskodawcy, jest zbliżona do działalności prowadzonej przez funkcjonujący w ramach Spółki Zespół kotłowni. Należy bowiem zauważyć, iż w obu przypadkach zakres działalności danego podmiotu obejmuje jedynie produkcję energii cieplnej, zaś dystrybucja i przesył tej energii realizowane są przez odrębny podmiot, jakim jest np. funkcjonujący w ramach Spółki segment zajmujący się obrotem ciepła.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji Zespół kotłowni w może spełniać przesłankę samodzielności gospodarczej, w konsekwencji czego przy spełnieniu pozostałych przesłanek może on zostać uznany za ZCP w rozumieniu ustawy.

1.6. Podsumowanie

Reasumując powyższe w ocenie Wnioskodawcy Zespół kotłowni może stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy Zespół kotłowni może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy.

2.Udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Zespołu kotłowni

Dla uznania Zespołu za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy konieczne jest również ustalenie udziału zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Zespołu (dalej: „wskaźnik energochłonności”). Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy dla uznania danego podmiotu za zakład energochłonny niezbędne jest osiągnięcie współczynnika energochłonności nie mniejszego niż 5%. Ustawa o podatku akcyzowym nie precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie wartości produkcji sprzedanej, tym samym należy uznać, iż ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość wyboru metodologii obliczania wskaźnika energochłonności na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca oblicza wskaźnik energochłonności Zespołu kotłowni uwzględniając całkowity koszt zakupu gazu zużywanego przez Zespół oraz przychody tego zespołu ze sprzedaży ciepła wytworzonego w kotłowniach wchodzących w skład Zespołu, Obliczony w ten sposób wskaźnik energochłonności w odniesieniu do lat 2012 i 2013 wynosi co najmniej 5%.

Powyższa metodologia w ocenie Wnioskodawcy odpowiada definicji „wartości produkcji sprzedanej zawartej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1159), w którym wskazano, iż wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych oznacza przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia, w ocenie Wnioskodawcy, wskaźnik energochłonności dla Zespołu kotłowni powinien uwzględniać przychody (netto) osiągnięte ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Zespół, czyli całość przychodów osiągniętych ze sprzedaży ciepła wytworzonego w kotłowniach wchodzących w skład Zespołu. Równocześnie zdaniem Wnioskodawcy ze względu na zakres zadań gospodarczych przypisanych Zespołowi kotłowni jedynie przychody osiągane ze sprzedaży ciepła wytworzonego przez ten Zespół mogą zostać uznane za przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług Zespołu.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Zespół kotłowni osiąga wymagany przepisami ustawy o podatku akcyzowym udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej, w konsekwencji czego może on zostać uznany za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy.

3. Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe w ocenie Wnioskodawcy Zespół kotłowni stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy, a udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej Zespołu wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział, w konsekwencji czego na gruncie ustawy o podatku akcyzowym Zespół kotłowni może być traktowany jak zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe.

II. Wprowadzenie systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej

Jak wskazano w opisie zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku Spółka wdrożyła system zarządzania środowiskowego, na potwierdzenie czego dysponuje aktualnym certyfikatem ISO 14001:2004. Zakres otrzymanego certyfikatu obejmuje całość Spółki w tym również funkcjonujący w jej strukturach Zespół kotłowni. W dniu 27 lutego 2014 r. Spółce została doręczona indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/443-568/13/PK), w której organ wskazał, iż: „stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie uznania, że użycie wyrobów gazowych na cele opałowe w zakładzie, w którym został wprowadzony wżycie System Zarządzania Środowiskowego Przedsiębiorstwa potwierdzony aktualnym certyfikatem ISO, nie będzie naruszyło warunku zwolnienia (o którym mowa w art. 31 b ust. 1 pkt 5 ustawy - przyp. Wnioskodawcy)”.

Tym samym w odniesieniu do Zespołu kotłowni został spełniony warunek wdrożenia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

III. Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Zespół kotłowni stanowi zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzono w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, w związku z czym użycie w Zespole kotłowni wyrobów gazowych nabytych w zwolnieniu od akcyzy nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki obowiązku podatkowego w stosunku do tych wyrobów

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.