IBPP4/443-422/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy działalność Wnioskodawcy spełnia cechy procesów metalurgicznych i tym samym sprzedaż na rzecz Spółki paliwa gazowego na powyższe cele powinna korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy ?
IBPP4/443-422/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD w grupie 25.29.Z -produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.

Spółka zużywa gaz ziemny wysoko metanowy grupy E, o kodzie CN 2711 21 00 na niżej wymienione cele:

 • do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-biurowych,
 • sprzedaż gazu na stacji paliw CNG,
 • -w procesach produkcyjnych.

Spółka nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. Spółka jest finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z powyższym, spółka składa miesięczne oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, spółce, od której zakupuje gaz (Y) o ilości zużytego gazu, według wskazań licznika. W powyższym oświadczeniu Spółka wykazuje zużycie gazu do napędu silników spalinowych (stawka 11,04 zł/GJ) oraz na cele opałowe, nie objęte zwolnieniem (stawka 1,28 zł/GJ). Zgodnie jednak z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnieniu od akcyzy podlegają czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Ze względu na fakt, iż ustawa nie zawiera definicji procesów metalurgicznych, podatnik nie mając pewności, co do właściwego rozumienia ww. pojęcia stosował opodatkowanie do całości zużywanego gazu. Po dokładnej analizie procesu produkcyjnego, podatnik jest zdania, że etap obróbki cieplnej w gazowym automatycznym agregacie, spełnia warunki zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

Produkcja spółki obejmuje szeroki asortyment butli stalowych. Jedną z nich jest produkcja wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw, która na jednym z etapów technologicznych zużywa gaz ziemny, wykorzystując procesy metalurgiczne (gazowy agregat do obróbki cieplnej). Opis procesów wytworzenia wyrobu gotowego w spółce składa się z następujących etapów. Spółka zakupuje w hutach stal w postaci kwadratów, tnie je na bloczki o określonej masie i długości, następnie przy pomocy pras zasilanych energią elektryczną następuje wytwarzanie kielichów butli (wyciskanie tulei, przeciąganie na gorąco i kalibrowanie w temperaturze ok. 1200oC ), następnie półfabrykaty są schładzane, obcinane do pożądanej wielkości, poddawane nagrzewowi indukcyjnemu celem ukształtowania szyjki i poddawane obróbce termicznej w piecu gazowym. Operacja obróbki cieplnej półfabrykatów butli stalowych ma na celu osiągnięcie wymaganych własności mechanicznych wyrobu. Obróbka cieplna polega na ogrzaniu półfabrykatu butli do temperatury hartowania (840-860oC), szybkim schłodzeniu w polimerze do hartowania, ponownym ogrzaniu do temperatury odpuszczania (560-650oC) oraz końcowym ostudzeniu wyrobu mgłą wodną. W dalszej kolejności butle są czyszczone, obrabiane mechanicznie, znakowane, kontrolowane za pomocą specjalistycznych urządzeń i malowane.

Według definicji z encyklopedii PWN, metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją i obróbką, mająca na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości. Przedmiotem badań metalurgii jest obróbka rud metali aż do produktu końcowego W literaturze przedmiotu wyodrębnia się dwie grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu Zdaniem spółki powyżej opisany proces spełnia warunki uznania go za proces metalurgiczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działalność Wnioskodawcy spełnia cechy procesów metalurgicznych i tym samym sprzedaż na rzecz Spółki paliwa gazowego na powyższe cele powinna korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy ...

Zdaniem Wnioskodawcy, na etapie procesu produkcyjnego, polegającego na obróbce termicznej półfabrykatu butli stalowej, spełnia warunki zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy. Wnioskodawca zużywa gaz ziemny o kodzie CN 27 11 21 00 w procesach produkcyjnych polegających na obróbce termicznej półfabrykatu butli stalowej, co powoduje jej hartowanie. Przetwórstwo stali obejmuje bardzo szeroki zakres czynności.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „metalurgia to dział przemysłu zajmujący się produkcją metali”. Również internetowy słownik języka polskiego podobnie definiuje, że metalurgia jest to nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki oraz, że jest to przemysł zajmujący się produkcją metali. Podobnie z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. (ILPP3/443-100/11-3/TK) wynika, że proces polegający na obróbce plastycznej stali na gorąco, jej obróbce termicznej celem hartowania spełnia wymóg uznania jej za proces metalurgiczny. Takim w istocie jest półprodukt Wnioskodawcy, który po obróbce cieplnej nabiera odpowiednich własności mechanicznych i kształtu. Procesy metalurgiczne obejmują szereg etapów obróbki metali, w tym również prasowanie, wytłaczanie i hartowanie Opisane procesy zdaniem Spółki dają możliwość zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu przeznaczenia do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

–niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD w grupie 25.29.Z -produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.

Spółka zużywa gaz ziemny wysoko metanowy grupy E, o kodzie CN 2711 21 00 na niżej wymienione cele:

 • do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-biurowych,
 • sprzedaż gazu na stacji paliw CNG,
 • w procesach produkcyjnych.

Spółka nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. Spółka jest finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z powyższym, spółka składa miesięczne oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, spółce, od której zakupuje gaz (PGNiG) o ilości zużytego gazu, według wskazań licznika. W powyższym oświadczeniu Spółka wykazuje zużycie gazu do napędu silników spalinowych (stawka 11,04 zł/GJ) oraz na cele opałowe, nie objęte zwolnieniem (stawka 1,28 zł/GJ). Produkcja spółki obejmuje szeroki asortyment butli stalowych. Jedną z nich jest produkcja wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw, która na jednym z etapów technologicznych zużywa gaz ziemny, wykorzystując procesy metalurgiczne (gazowy agregat do obróbki cieplnej). Opis procesów wytworzenia wyrobu gotowego w spółce składa się z następujących etapów. Spółka zakupuje w hutach stal w postaci kwadratów, tnie je na bloczki o określonej masie i długości, następnie przy pomocy pras zasilanych energią elektryczną następuje wytwarzanie kielichów butli (wyciskanie tulei, przeciąganie na gorąco i kalibrowanie w temperaturze ok. 1 200oC ), następnie półfabrykaty są schładzane, obcinane do pożądanej wielkości, poddawane nagrzewowi indukcyjnemu celem ukształtowania szyjki i poddawane obróbce termicznej w piecu gazowym. Operacja obróbki cieplnej półfabrykatów butli stalowych ma na celu osiągnięcie wymaganych własności mechanicznych wyrobu. Obróbka cieplna polega na ogrzaniu półfabrykatu butli do temperatury hartowania (840-860oC), szybkim schłodzeniu w polimerze do hartowania, ponownym ogrzaniu do temperatury odpuszczania (560-650oC) oraz końcowym ostudzeniu wyrobu mgłą wodną. W dalszej kolejności butle są czyszczone, obrabiane mechanicznie, znakowane, kontrolowane za pomocą specjalistycznych urządzeń i malowane.

W tym miejscu zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (http://sjp.pl/metalurgia) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych.

Mając powyższe na uwadze, procesy produkcyjne, polegające na obróbce termicznej półfabrykatu butli stalowej (hartowanie, odpuszczanie), mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przy zachowaniu warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych bez podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.