IBPP4/443-345/14/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zużyte paliwo gazowe do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, które w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego podaliśmy na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt. 13 Ustawy o podatku akcyzowym) możemy przyjąć, że jest zużywane na cele opałowe w procesie metalurgicznym (Art. 31 b. Ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym) i jest zwolnione z akcyzy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

L”, ul. T 1, XX-XXX L jest właścicielem odlewni ciśnieniowej aluminium usytuowanej w budynku Hali Produkcyjnej „L” w L przy ul. T 1, XX-XXX L, zlokalizowanym na działce nr ew. 174/5, obręb 3 miasto L.

W wymienionej odlewni ciśnieniowej aluminium, elementy ze stopów aluminium odlewane są obecnie w dziesięciu maszynach do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą, o sile zamknięcia płyt od 150 ton do 660 ton. Masa odlewanych elementów zawiera się od 0,02 kg do 5,0 kg.

Przy każdej maszynie odlewniczej zamontowany jest elektryczny tyglowy piec podgrzewczy z którego czerpany jest roztopiony stop aluminium i wlewany do komory wtryskowej maszyny. Używane do produkcji stopy aluminium, to : AK11, AK 11B, AK93, ALSiMg, AK 64. Wymienione stopy aluminium kupowane w formie gąsek o wadze od 8 kg do 10 kg topione są w czterech istniejących przechylnych gazowych piecach tyglowych typu CTG 11/60, produkcji firmy R S.A. każdy o wydajności 300 kg/h .

Roztopione aluminium rozwożone jest wózkiem widłowym do tygli pieców podgrzewczych przy maszynach odlewniczych.

Przewiduje się w latach 2015 - 2020 zainstalowanie i uruchomienie :

 • pięciu maszyn odlewniczych do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą o sile zamknięcia płyt od 700 ton do 900 ton ;
 • dwóch pieców szybowych do topienia stopów aluminium, każdy o wydajności 500 kg/h.

W latach tj. 2011, 2012, 2013 procentowe zużycie paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w stosunku do zużycia całkowitego paliwa gazowego wyniosło: 68 % w 2013 roku, 64% w roku 2012, 64% w roku 2011.

Średnio za lata 2011, 2012, 2013. wyniosło 65 %.

L”, ul. T 1, XX-XXX L w okresie od 01.07.2014 r. do nadal, zużyje paliwo gazowe w ilości : 550 000 m3 rocznie (100%) w tym:

 • do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w ilości 363 000 m3 rocznie (66%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy);
 • do celów ogrzewania pomieszczeń w ilości 18 700 m3 rocznie (XX%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy)
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zużyte paliwo gazowe do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, które w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego podaliśmy na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym) możemy przyjąć, że jest zużywane na cele opałowe w procesie metalurgicznym (Art. 31 b. Ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym) i jest zwolnione z akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, od paliwa gazowego używanego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium (66 % z całości zakupowanego paliwa gazowego) nie powinniśmy płacić akcyzy.

Nadmieniamy, że koszt zakupowego paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium ma wpływ na konkurencyjność „L” na rynku produkcji elementów aluminiowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem odlewni ciśnieniowej aluminium usytuowanej w budynku Hali Produkcyjnej „L” w L przy ul. T 1, XX-XXX L, zlokalizowanym na działce nr ew. 174/5, obręb 3 miasto L.

W wymienionej odlewni ciśnieniowej aluminium, elementy ze stopów aluminium odlewane są obecnie w dziesięciu maszynach do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą, o sile zamknięcia płyt od 150 ton do 660 ton. Masa odlewanych elementów zawiera się od 0 02 kg do 5,0 kg.

Przy każdej maszynie odlewniczej zamontowany jest elektryczny tyglowy piec podgrzewczy z którego czerpany jest roztopiony stop aluminium i wlewany do komory wtryskowej maszyny . Używane do produkcji stopy aluminium, to : AK11, AK 11B, AK93, ALSiMg, AK 64. Wymienione stopy aluminium kupowane w formie gąsek o wadze od 8 kg do 10 kg topione są w czterech istniejących przechylnych gazowych piecach tyglowych typu CTG 11/60, produkcji firmy R S.A . każdy o wydajności 300 kg/h .

Roztopione aluminium rozwożone jest wózkiem widłowym do tygli pieców podgrzewczych przy maszynach odlewniczych.

Przewiduje się w latach 2015 - 2020 zainstalowanie i uruchomienie :

 • pięciu maszyn odlewniczych do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą o sile zamknięcia płyt od 700 ton do 900 ton ;
 • dwóch pieców szybowych do topienia stopów aluminium, każdy o wydajności 500 kg/h.

W latach tj. 2011, 2012, 2013 procentowe zużycie paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w stosunku do zużycia całkowitego paliwa gazowego wyniosło: 68 % w 2013 roku, 64% w roku 2012, 64% w roku 2011.

Średnio za lata 2011, 2012, 2013. wyniosło 65 %.

Ww. w okresie od 01.07.2014 r. do nadal, zużyje paliwo gazowe w ilości : 550 000 m3 rocznie (100%) w tym:

 • do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w ilości 363 000 m3 rocznie (66%) ( Art. 89 ust.l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy);
 • do celów ogrzewania pomieszczeń w ilości 18 700 m3 rocznie (XX%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy)

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych.

Mając powyższe na uwadze, paliwo gazowe wykorzystywane do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przy zachowaniu warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych bez podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.