IBPP4/443-345/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy zużyte paliwo gazowe do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, które w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego podaliśmy na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt. 13 Ustawy o podatku akcyzowym) możemy przyjąć, że jest zużywane na cele opałowe w procesie metalurgicznym (Art. 31 b. Ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym) i jest zwolnione z akcyzy?
IBPP4/443-345/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. gaz
 2. wyroby
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

L”, ul. T 1, XX-XXX L jest właścicielem odlewni ciśnieniowej aluminium usytuowanej w budynku Hali Produkcyjnej „L” w L przy ul. T 1, XX-XXX L, zlokalizowanym na działce nr ew. 174/5, obręb 3 miasto L.

W wymienionej odlewni ciśnieniowej aluminium, elementy ze stopów aluminium odlewane są obecnie w dziesięciu maszynach do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą, o sile zamknięcia płyt od 150 ton do 660 ton. Masa odlewanych elementów zawiera się od 0,02 kg do 5,0 kg.

Przy każdej maszynie odlewniczej zamontowany jest elektryczny tyglowy piec podgrzewczy z którego czerpany jest roztopiony stop aluminium i wlewany do komory wtryskowej maszyny. Używane do produkcji stopy aluminium, to : AK11, AK 11B, AK93, ALSiMg, AK 64. Wymienione stopy aluminium kupowane w formie gąsek o wadze od 8 kg do 10 kg topione są w czterech istniejących przechylnych gazowych piecach tyglowych typu CTG 11/60, produkcji firmy R S.A. każdy o wydajności 300 kg/h .

Roztopione aluminium rozwożone jest wózkiem widłowym do tygli pieców podgrzewczych przy maszynach odlewniczych.

Przewiduje się w latach 2015 - 2020 zainstalowanie i uruchomienie :

 • pięciu maszyn odlewniczych do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą o sile zamknięcia płyt od 700 ton do 900 ton ;
 • dwóch pieców szybowych do topienia stopów aluminium, każdy o wydajności 500 kg/h.

W latach tj. 2011, 2012, 2013 procentowe zużycie paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w stosunku do zużycia całkowitego paliwa gazowego wyniosło: 68 % w 2013 roku, 64% w roku 2012, 64% w roku 2011.

Średnio za lata 2011, 2012, 2013. wyniosło 65 %.

L”, ul. T 1, XX-XXX L w okresie od 01.07.2014 r. do nadal, zużyje paliwo gazowe w ilości : 550 000 m3 rocznie (100%) w tym:

 • do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w ilości 363 000 m3 rocznie (66%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy);
 • do celów ogrzewania pomieszczeń w ilości 18 700 m3 rocznie (XX%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy)
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zużyte paliwo gazowe do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, które w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego podaliśmy na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem (art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym) możemy przyjąć, że jest zużywane na cele opałowe w procesie metalurgicznym (Art. 31 b. Ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym) i jest zwolnione z akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, od paliwa gazowego używanego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium (66 % z całości zakupowanego paliwa gazowego) nie powinniśmy płacić akcyzy.

Nadmieniamy, że koszt zakupowego paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium ma wpływ na konkurencyjność „L” na rynku produkcji elementów aluminiowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem odlewni ciśnieniowej aluminium usytuowanej w budynku Hali Produkcyjnej „L” w L przy ul. T 1, XX-XXX L, zlokalizowanym na działce nr ew. 174/5, obręb 3 miasto L.

W wymienionej odlewni ciśnieniowej aluminium, elementy ze stopów aluminium odlewane są obecnie w dziesięciu maszynach do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą, o sile zamknięcia płyt od 150 ton do 660 ton. Masa odlewanych elementów zawiera się od 0 02 kg do 5,0 kg.

Przy każdej maszynie odlewniczej zamontowany jest elektryczny tyglowy piec podgrzewczy z którego czerpany jest roztopiony stop aluminium i wlewany do komory wtryskowej maszyny . Używane do produkcji stopy aluminium, to : AK11, AK 11B, AK93, ALSiMg, AK 64. Wymienione stopy aluminium kupowane w formie gąsek o wadze od 8 kg do 10 kg topione są w czterech istniejących przechylnych gazowych piecach tyglowych typu CTG 11/60, produkcji firmy R S.A . każdy o wydajności 300 kg/h .

Roztopione aluminium rozwożone jest wózkiem widłowym do tygli pieców podgrzewczych przy maszynach odlewniczych.

Przewiduje się w latach 2015 - 2020 zainstalowanie i uruchomienie :

 • pięciu maszyn odlewniczych do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą o sile zamknięcia płyt od 700 ton do 900 ton ;
 • dwóch pieców szybowych do topienia stopów aluminium, każdy o wydajności 500 kg/h.

W latach tj. 2011, 2012, 2013 procentowe zużycie paliwa gazowego do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w stosunku do zużycia całkowitego paliwa gazowego wyniosło: 68 % w 2013 roku, 64% w roku 2012, 64% w roku 2011.

Średnio za lata 2011, 2012, 2013. wyniosło 65 %.

Ww. w okresie od 01.07.2014 r. do nadal, zużyje paliwo gazowe w ilości : 550 000 m3 rocznie (100%) w tym:

 • do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium w ilości 363 000 m3 rocznie (66%) ( Art. 89 ust.l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy);
 • do celów ogrzewania pomieszczeń w ilości 18 700 m3 rocznie (XX%) (Art. 89 ust. l pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowy)

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych.

Mając powyższe na uwadze, paliwo gazowe wykorzystywane do topienia aluminium w odlewni ciśnieniowej aluminium, mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przy zachowaniu warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych bez podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.