2461-IBPB-1-3.4510.789.2016.1.APO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 1. przychody, które Spółka uzyska ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy, które zostaną przewiezione z magazynu poza Strefą do zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej, a następnie poddane badaniom, przelaniu i zaetykietowaniu nowymi etykietami z nowym certyfikatem CE, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
 2. koszty przewozu, badań laboratoryjnych pozwalających na uzyskanie certyfikatu, przelania i etykietowania oraz innych czynności niezbędnych do sprzedaży wyrobów wytworzonych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów opodatkowanych,
 3. Spółka zobowiązana będzie dzielić uzyskany ze sprzedaży wyrobów dochód na działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i zwolnioną od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 1. przychody, które Spółka uzyska ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy, które zostaną przewiezione z magazynu poza Strefą do zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej, a następnie poddane badaniom, przelaniu i zaetykietowaniu nowymi etykietami z nowym certyfikatem CE, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
 2. koszty przewozu, badań laboratoryjnych pozwalających na uzyskanie certyfikatu, przelania i etykietowania oraz innych czynności niezbędnych do sprzedaży wyrobów wytworzonych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów opodatkowanych,
 3. Spółka zobowiązana będzie dzielić uzyskany ze sprzedaży wyrobów dochód na działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i zwolnioną od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji i wytwarzaniu środków higieny szpitalnej i dezynfekcji, przede wszystkim środków myjących i myjąco-dezynfekujących o szerokim spektrum bójczym oraz profesjonalnych preparatów myjących do zastosowania ogólnego, przeznaczonych do utrzymania higieny i czystości w obiektach użyteczności publicznej oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, przeznaczonych dla klientów z szeroko rozumianej służby zdrowia.

W 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: „SSE”, „Strefa”). Spółka jest beneficjentem Zezwolenia z 7 sierpnia 2013 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przedmiotowym Zezwoleniu określono, że działalność gospodarcza będąca jego przedmiotem obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):

 1. Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące - sekcja C, klasa 20.41
 2. Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne - sekcja C, klasa 20.20
 3. Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające - sekcja C, klasa 20.30
 4. Wyroby kosmetyczne i toaletowe - sekcja C, klasa 20.42
 5. Pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 20.59
 6. Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - sekcja C, klasa 21.20
 7. Gotowe wyroby tekstylne - sekcja C, klasa 13.92
 8. Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru - sekcja C, klasa 17.22
 9. Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany - sekcja C, klasa 30.99
 10. Urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne - sekcja C, klasa 32.50
 11. Miotły, szczotki i pędzle - sekcja C, klasa 32.91.

W grudniu 2014 r. Spółka zakończyła budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do czasu uruchomienia zakładu na terenie SSE, Spółka prowadziła działalność gospodarczą wyłącznie poza terenem Strefy (lokalizacja K), gdzie mieścił się zakład produkcyjny, biuro oraz magazyn. Aktualnie, Spółka prowadzi działalność produkcyjną wyłącznie na terenie SSE, zaś poza jej terenem w K. posiada biuro oraz magazyn. Jeszcze przed uruchomieniem zakładu na terenie Strefy, w sierpniu 2014 r., w zakładzie produkcyjnym poza terenem Strefy, Spółka wyprodukowała wyroby medyczne (środki dezynfekcyjne). Wyroby powyższe zostały wprowadzone do systemu księgowego w grudniu 2014 r. z powodu oczekiwania na certyfikat od jednostki notyfikowanej X (dalej jako: „X nr 1”). Była to produkcja walidacyjna, spełniająca parametry jakościowe wyrobu gotowego. Seria walidacyjna jest serią obowiązkowo wytwarzaną w nowej lokalizacji dla potwierdzenia zdolności firmy do wytworzenia produktu, zgodnie z założonymi parametrami jakościowymi. Walidacja jest procesem pojawiającym się przed wydaniem certyfikatu ISO dla nowej lokalizacji. Lokalizacja w K (poza terenem SSE) wraz z walidacyjną partią produkcyjną została poddana audytowi certyfikującemu i została pozytywnie oceniona przez jednostkę certyfikującą X nr 1. Na dowód pozytywnej oceny, Spółka otrzymała Promesę z jednostki X nr 1 i oczekiwała na uzyskanie certyfikatu z centrali w Niemczech. W związku z problemami prawnymi X nr 1, certyfikatu nie uzyskano do listopada 2014 r. W związku z tym, Spółka zrezygnowała ze współpracy z tą jednostką certyfikującą i uzyskania certyfikatu.

Wyroby medyczne wytworzone w sierpniu 2014 r. zostały zamrożone z powodu nieotrzymania certyfikatu od pierwszej jednostki certyfikującej - X nr 1. Z uwagi na brak certyfikatu, produkty nie mogły być wprowadzone do obrotu gospodarczego. Wyroby te do systemu księgowego są wprowadzone na magazyn wyrobów gotowych wytworzonych poza SSE, ale obecnie nie mogą być sprzedane z uwagi na brak certyfikatu od jednostki X nr 1, której numerem CE produkty zostały oznaczone.

W nowej lokalizacji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka poddała się ocenie przez nową jednostkę certyfikującą X (dalej jako: „X nr 2”). W lutym 2015 r. Spółka otrzymała certyfikat dla nowej lokalizacji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z rozpoczęciem produkcji w 2015 r. na terenie SSE, Spółka zakończyła działalność produkcyjną poza terenem SSE. Działalność handlowa (czyli biuro i magazyn) nadal pozostaje w K - lokalizacji poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W związku z tym, że Spółka posiada partię wyrobów wyprodukowanych poza terenem Strefy, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży ze względu na brak stosownego certyfikatu, firma podjęła rozmowy z obecną jednostką certyfikującą X nr 2 w celu dopuszczenia do sprzedaży wyprodukowanej w sierpniu 2014 r. partii walidacyjnej wyrobów wyprodukowanych poza terenem SSE. Jednostka certyfikująca, z którą Spółka aktualnie współpracuje - X nr 2, wyraziła wstępnie zgodę, pod warunkiem przeprowadzenia przez Wnioskodawcę dodatkowych badań jakościowych, potwierdzających zgodność mieszanin z założonymi dla wyrobów parametrami fizykochemicznymi oraz wykonania badań potwierdzających stabilność wyrobu. Dodatkowo, Wnioskodawca ma przeprowadzić analizę ryzyka dla procesu przelania wyrobów w aktualnie użytkowane opakowania. Wytworzone poza terenem SSE produkty zostaną przekształcone w inne wyroby gotowe poprzez zmianę opakowania, zmianę etykiety produktowej (z numerem CE jednostki X nr 2). Pozwoli to na wprowadzenie produktu do obrotu gospodarczego, zmianę indeksu systemowego oraz zmianę nazwy wyrobu gotowego. Tożsamość produktu, skład ilościowy i jakościowy produktów pozostanie bez zmian. Produkt nie ulegnie rozcieńczeniu lub zatężeniu, nadal pozostanie wyrobem medycznym. Proces dotyczy wyłącznie zmiany opakowania, etykiety i kartoteki systemowej produktu. Wyroby walidacyjne są identycznymi wyrobami jak te, obecnie produkowane przez Spółkę w zakładzie na terenie SSE. Nie różnią się składem. Jedyna różnica polega na tym, że będą oklejone nowymi etykietami z nowym nr CE jednostki certyfikującej.
Opakowania będą zmienione na aktualnie stosowane opakowania. Procesami wykonywanymi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na wyrobach gotowych wytworzonych poza SSE będzie:

 • przewiezienie wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem SSE, z magazynu poza terenem SSE do zakładu produkcyjnego Wnioskodawcy znajdującego się na terenie SSE,
 • w laboratorium na terenie Strefy zostaną przeprowadzone badania zalecone ustnie przez jednostkę, której certyfikat Spółka aktualnie posiada. Wynikiem badań będzie oświadczenie Wnioskodawcy, potwierdzające zgodność parametrów fizykochemicznych z założeniami dla danej mieszaniny,
 • następnie, nastąpi przelanie w aktualnie obowiązujące opakowania oraz naklejenie etykiet z nowym nr CE jednostki certyfikującej. Niektóre wyroby medyczne przelane otrzymają tą samą nazwę, a niektóre będą miały zmienioną nazwę. Ich skład chemiczny nie ulegnie zmianie. Wyroby powyższe Spółka będzie mogła wprowadzić do obrotu, ponieważ będą posiadały etykiety z certyfikatem aktualnej jednostki certyfikującej, której wyroby wytworzone poza SSE nigdy nie otrzymały.

Wyroby o nazwach, na jakie zostaną zmienione wyroby gotowe wyprodukowane poza SSE, Spółka posiada obecnie w produkcji na terenie SSE. Należy dodać, że wyroby gotowe wytworzone poza terenem Strefy, mają taki sam skład fizykochemiczny jak wyroby gotowe produkowane przez Spółkę w zakładzie produkcyjnym na terenie Strefy na podstawie posiadanego przez nią Zezwolenia, uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

Spółka planuje przeprowadzenie całego procesu na indeksach wyrobów pozastrefowych. Wyroby gotowe (partia walidacyjna) w postaci produktu, wprowadzone są na magazyn pod indeksami pozastrefowymi, tak też zostały wprowadzone zakupione etykiety i opakowania, które będą zużyte do tego procesu. Na indeksy pozastrefowe wprowadzone zostaną również powstałe w tym procesie produkty. W wyrobach gotowych wytworzonych poza SSE, Spółka nic nie będzie zmieniać odnośnie składu fizykochemicznego, będą one na terenie SSE przelewane i etykietowane etykietami z nowym nr CE jednostki certyfikującej. Spółka cały proces dopuszczenia do obrotu wyrobów wytworzonych poza Strefą przeprowadzi w zakładzie produkcyjnym na terenie SSE z wykorzystaniem znajdujących się tam maszyn i pracujących pracowników.

Zwrócić należy jednak uwagę, że usługi, których dokona Spółka na terenie Strefy na ww. wyrobach, tj. wyłącznie badania laboratoryjne, przelewanie i etykietowanie, itp. nie są objęte zakresem przedmiotowym posiadanego przez Spółkę Zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody, które Spółka uzyska ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy, które zostaną przewiezione z magazynu poza Strefą do zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej, a następnie poddane badaniom, przelaniu i zaetykietowaniu nowymi etykietami z nowym certyfikatem CE, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 2. Czy koszty przewozu, badań laboratoryjnych pozwalających na uzyskanie certyfikatu, przelania i etykietowania oraz innych czynności niezbędnych do sprzedaży wyrobów wytworzonych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów opodatkowanych?
 3. Czy Spółka zobowiązana będzie dzielić uzyskany ze sprzedaży wyrobów dochód na działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i zwolnioną od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ad. 1)

W ocenie Wnioskodawcy, przychód, który uzyska Spółka w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w których nie będą dokonywane na terenie Strefy zmiany fizykochemiczne, a jedynie zostaną one przewiezione do zakładu na terenie Strefy w celu przeprowadzenia badań w laboratorium, zaleconych ustnie przez jednostkę, której certyfikat Spółka aktualnie posiada, a których wynikiem będzie oświadczenie podatnika, potwierdzające zgodność parametrów fizykochemicznych z założeniami dla danej mieszaniny, a następnie ich przelanie i zaetykietowanie - będzie w całości przychodem opodatkowanym na zasadach ogólnych. Celem przeprowadzonych czynności jest możliwość wprowadzenia ww. wyrobów do obrotu, ponieważ będą posiadały etykiety z certyfikatem aktualnej jednostki certyfikującej, której wyroby wytworzone poza SSE nigdy nie otrzymały. Ich skład chemiczny nie ulegnie zmianie. Usługi, które mają być wykonane na terenie Strefy przez pracowników Spółki tam zatrudnionych oraz na maszynach i urządzeniach zlokalizowanych na terenie Strefy, obejmujące badania, przelanie, zaetykietowanie nie są objęte zakresem przedmiotowym posiadanego Zezwolenia (usługi powyższe nie są objęte kodami PKWiU określonymi w posiadanym przez Spółkę Zezwoleniu). Zdaniem Wnioskodawcy, nie można zatem czynności powyższych traktować jako usług wytworzonych na terenie Strefy na podstawie posiadanego Zezwolenia, upoważniających do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Ad. 2)

W ocenie Wnioskodawcy, skoro cały przychód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych poza terenem Strefy będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, to koszty poniesione przez Spółkę związane z przeprowadzonymi badaniami, nowymi opakowaniami, przelaniem wyrobów oraz ich zaetykietowaniem będą kosztami uzyskania przychodów opodatkowanych (pozastrefowych).

Ad. 3)

W ocenie Wnioskodawcy, skoro usługi wykonane na terenie Strefy nie są objęte zakresem przedmiotowym posiadanego Zezwolenia, brak jest podstaw, aby rozdzielać dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wytworzonych poza terenem Strefy, a tylko przewiezionych, zbadanych, przelanych i zaetykietowanych na terenie Strefy, na dochód osiągnięty w części na terenie Strefy i w części poza terenem Strefy.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282 ze zm., dalej: „ustawa o sse”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jak wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o sse, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie, zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej w sse).

W art. 17 ust. 4 updop, zawarta została norma, zgodnie z którą zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie posiadanego zezwolenia. Również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „rozporządzenie o pomocy publicznej sse”), zawarty jest podobny przepis, zgodnie z którym zwolnienia w podatku dochodowym (wymienione w ust. 1 i 3 § 5 rozporządzenia) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy - § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia. Natomiast, w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność poza obszarem strefy, jest on zobowiązany wydzielić organizacyjnie działalność prowadzoną na terenie strefy, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Zarówno przepis zamieszczony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak też uregulowania zawarte w ustawie o sse i rozporządzeniu o pomocy publicznej sse wydanym do tej ustawy, wskazują na związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Akty normatywne dotyczące specjalnych stref ekonomicznych nie wyjaśniają jednak pojęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z regułami wykładni językowej, przez działalność gospodarczą rozumie się zespół działań związanych z wytwarzaniem dóbr i usług, a także dysponowaniem i zarządzaniem nimi, podejmowanych na własny rachunek przez określone podmioty w celach zarobkowych.

Podobne znaczenie nadał temu pojęciu ustawodawca, definiując działalność gospodarczą na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet, gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców (art. 3 pkt 9 tej ustawy). Ogólną definicję działalności gospodarczej zawiera natomiast art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Dokonując oceny zakresu zwolnienia podatkowego, o którym mowa powyżej, należy wskazać, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, ale też wyłącznie w zakresie określonym w posiadanym przez podmiot zezwoleniu.

Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Warto podkreślić również, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wysokości dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przepisy podatkowe oraz strefowe nakazują - w celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów - prowadzenie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zatem, jeżeli wyroby zostały wyprodukowane poza terenem SSE, to w tej części dochód Spółki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Nie można mówić także o możliwości wyodrębnienia części dochodu w związku z przeprowadzonymi badaniami, przelaniem, czy zaetykietowaniem na terenie Strefy wyrobów wytworzonych poza jej terenem. Aby tą część dochodu Spółka mogła zwolnić, powinna mieć wskazane odpowiednie kody PKWiU w zakresie przedmiotowym swojego Zezwolenia. Nie posiadając ich w Zezwoleniu nie może uznać, że ta część dochodu, która odpowiada poniesionym na terenie Strefy kosztom korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34. Spółka nie posiadając w zakresie przedmiotowym swojego Zezwolenia powyższych usług, nie może uznać przychodów z nich uzyskanych za zwolnione, zarówno wykonując je na rzecz wyrobu swojego, ale wytworzonego poza terenem Strefy, jak i wykonując wyłącznie powyższe usługi np. dla kontrahenta obcego. Jeżeli wykonywałaby na terenie Strefy np. usługi badań, przelewania, etykietowania dla swoich kontrahentów zewnętrznych nie miałaby prawa dochodów uzyskiwanych ze świadczenia powyższych usług zwolnić z opodatkowania, pomimo tego, że zostałyby wykonane na terenie SSE. Zatem, zarówno przychód ze świadczenia takich usług jak i koszty ich wykonania stanowiłyby podstawę ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Żaden przepis ustaw podatkowych, ani przepisów ustanawiających sse nie zabrania podmiotom działającym na terenie strefy prowadzić działalności, na którą nie posiadają zezwolenia. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że dochód osiągnięty ze sprzedaży wyrobów wytworzonych poza terenem Strefy w całości podlegał będzie opodatkowaniu, zaś koszty związane z ich przewiezieniem, zbadaniem, przelaniem oraz zaetykietowaniem będą kosztami uzyskania przychodu opodatkowanego.

Wobec powyższego, nie ma podstaw do tego, aby w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży ww. wyrobów wydzielać tę część przychodów, która dotyczy fazy prowadzonej w Strefie, poprzez wydzielenie właściwej części przychodów, która odpowiada poniesionym kosztom, tak aby możliwe było określenie wyniku finansowego na tej fazie produkcji (tj. koszty tej fazy produkcji plus marży). W przedmiotowej sytuacji pozbawione byłoby to podstaw prawnych, gdyż usługi te nie są jednym z etapów produkcyjnych ww. wyrobów. Nie mają one charakteru produkcyjnego, produkt nie jest produkowany w sse, nie jest zmieniany jego skład fizykochemiczny - czynności te mają jedynie umożliwić dopuszczenie ww. wyrobów gotowych do obrotu.

Reasumując, ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, korzysta jedynie dochód osiągnięty z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Usługi, które mają być wykonane na terenie Strefy przez pracowników Spółki tam zatrudnionych oraz na maszynach i urządzeniach zlokalizowanych na terenie Strefy, obejmujące badania, przelanie, zaetykietowanie nie są objęte zakresem przedmiotowym posiadanego Zezwolenia (usługi powyższe nie są objęte kodami PKWiU określonymi w posiadanym przez Spółkę Zezwoleniu). Zdaniem Spółki, nie można zatem czynności powyższych traktować jako usług wytworzonych na terenie Strefy na podstawie posiadanego Zezwolenia, upoważniających do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest podstaw, aby rozdzielać dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wytworzonych poza terenem Strefy, a tylko przewiezionych, zbadanych, przelanych i zaetykietowanych na terenie Strefy - na dochód osiągnięty w części na terenie Strefy i w części poza terenem Strefy.

Tym samym, dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych poza terenem Strefy, w stosunku do których wyświadczone zostały usługi na terenie Strefy, ale takie, na które Spółka nie posiada Zezwolenia, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.