0114-KDIP1-2.4012.85.2018.1.RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. złożonego za pośrednictwem platformy e-PUAP (data wpływu 14 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą I. zwana dalej „Wnioskodawcą” jest producentem bielizny stołowej i pościelowej oraz wszelkiego rodzaju pokrowców (m. in. obrusów, serwetek, prześcieradeł itp). Działalność została zarejestrowana 12 grudnia 1984 roku. Wnioskodawca planuje podpisać ze Spółką X. umowę na dostawę wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego X. został ogłoszony przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dostawy wyrobów tekstylnych dla X. S.A. możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy: dostawę towarów na rzecz przewoźników uznanych za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym należy opodatkować zerową (0%) stawką podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług gdyż produkt oferowany przez Wnioskodawcę stanowi wyposażenie pokładowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy przy tym mieć na względzie, że zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku - jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania - możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Jednym z wyjątków od stosowania podstawowej stawki podatku jest art. 83 ustawy, zawierający katalog czynności, dla których stosuje się stawkę 0%.

Jak stanowi art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Stosownie do art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych, u których udział:

  1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

– wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Zgodnie z art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Zatem przepisy art. 83 ustawy umożliwiają zastosowanie stawki podatku 0% m.in. do dostaw wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy, aby zastosowanie znalazła stawka 0%, przedmiotem dostawy powinno być m.in. wyposażenie pokładowe zaś bezpośrednim nabywcą towarów musi być przewoźnik lotniczy, który wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem bielizny stołowej i pościelowej oraz wszelkiego rodzaju pokrowców (m. in. obrusów, serwetek, prześcieradeł itp). Wnioskodawca planuje podpisać ze Spółką X. umowę na dostawę wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy do dostaw wyrobów tekstylnych preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%.

Jak wynika z cytowanego przepisu art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy warunki zastosowania preferencyjnej stawki mają charakter przedmiotowo-podmiotowy tj. dotyczą zarówno samego towaru, jak też nabywcy.

W niniejszej sprawie warunek podmiotowy jest spełniony. Jak bowiem wskazano we wniosku, dostawa towaru odbywa się na rzecz przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym wpisanego na listę takich przewoźników ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nie można natomiast zgodzić się z Wnioskodawcą co do spełnienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunku dotyczącego towaru będącego przedmiotem dostawy tj. serwetek, prześcieradeł i pokrowców.

Należy zauważyć, że warunki oraz zasady stosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 83 ust. 1 ustawy, są bezpośrednią konsekwencją obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego.

Na podstawie art. 148 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 347/1, z późn. zm.; dalej: „Dyrektywa”), dotyczącego zwolnień związanych z transportem międzynarodowym, państwa członkowskie zwalniają m.in. następujące transakcje:

(...)

(e) dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych używanych przez linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych;

(f) dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czarterowanie oraz wynajem statków powietrznych, o których mowa w lit. e), jak również dostawę, wynajem, naprawę oraz konserwację sprzętu będącego częścią tych statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji (...).

Implementacja przepisów art. 148 Dyrektywy, zwalniających z VAT dostawy towarów oraz świadczenie niektórych usług dla statków powietrznych, została dokonana poprzez przyznanie stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak określony zakres zwolnień przewidziany w Dyrektywie nakazuje analogicznie rozumieć pojęcie „dostawy sprzętu będącego częścią tych statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji” oraz „dostawy części zamiennych do środków transportu lotniczego i wyposażenia pokładowego” przy zachowaniu pozostałych warunków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. To czy mamy do czynienia z dostawą części zamiennych lub wyposażenia pokładowego do środków transportu lotniczego (tj. dostawą sprzętu będącego częścią statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji), należy zawsze rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze charakter wykonywanych przez przewoźnika usług.

Wyżej wymieniony przepis art. 148 pkt f Dyrektywy zwalnia z opodatkowania m.in. dostawy sprzętu będącego częścią statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji, co nie oznacza, że wszelkiego rodzaju dobra wykorzystywane przy użytkowaniu statków powietrznych wypełniają dyspozycję tego przepisu. Analogicznie czytając literalnie zapis art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie można uznać że każdy towar nabywany w celu wykorzystania przez przewoźnika w samolocie stanowi wyposażenie pokładowe niezbędne dla eksploatacji środka transportu lotniczego.

Przez wyposażenie pokładowe należy rozumieć takie towary, których nabycie konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania statku powietrznego. Natomiast wskazane we wniosku towary (serwetki, prześcieradła i pokrowce) same w sobie nie mają żadnego związku z prawidłowym funkcjonowaniem statku powietrznego. W związku z powyższym przedmiotowych dostaw nie można uznać za wyposażenie pokładowe podlegające opodatkowaniu stawką 0% VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż dostawa wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) nie może korzystać z obniżonej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.