Wyroby winiarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby winiarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie: Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą można odliczyć w deklaracji AKC-3zh?

Fragment:

(...) (...) są pomniejszane o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków. Część wyrobów winiarskich jest przez firmę sprowadzanych jednak w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.1.2) Stanowisko Podatnika : Zdaniem Wnioskodawcy koszty wszystkich banderol firma powinna móc odliczyć w deklaracji AKC-3zh.1.3) Pytanie : Czy kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, które zostały naklejone na wyroby winiarskie sprowadzone w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą firma może odliczyć w deklaracji AKC-3zh?1.4) Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego : Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym(Dz.U.Nr. 29 z póżn. zm.) stanowi, iż podatnicy są obowiązani do odliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakiego rodzaju banderole - krajowe czy importowe - jest zobowiązany nałożyć podmiot gospodarczy (producent) z terenu UE, prowadzący skład podatkowy w innym niż Polska państwie członkowskim UE na wyroby, które zostaną rozlane z przywiezionego luzem na terytorium RP do składu podatkowego usługobiorcy lub wydzierżawiającego linię produkcyjną, jeżeli po rozlewie wyroby te zostaną przemieszczone w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do innego składu podatkowego - czy to własnego składu wspomnianego producenta (prowadzonego np. w formie oddziału) czy jakiegokolwiek innego składu podatkowego - na terytorium RP a następnie oznaczone w tymże składzie znakami akcyzy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.12.2005r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana J.J. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym podatnik przedstawił następujący stan faktyczny. Unijny podmiot zajmujący się produkcją i handlem winami, prowadzący skład podatkowy na terenie swojego państwa, zleca firmie polskiej wykonanie usługi rozlewu swojego wina lub wydzierżawia w tym celu od firmy polskiej linię rozlewniczą. Wino przyjeżdża w cysternach, jest rozlewane do butelek (lub innych (...)