PA2.8011.4.2015 | Interpretacja indywidualna

Stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do masy aromatyzowanej przeznaczonej m.in. do kominków oraz fajek wodnych, która nie zawiera tytoniu i nie jest przeznaczona do paleni
PA2.8011.4.2015interpretacja indywidualna
 1. wyroby akcyzowe
 2. wyroby tytoniowe
 3. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Wyroby tytoniowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z art. 98 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą

Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualną z dnia 14 stycznia 2015 r. sygnatura IPPP3/443-1073/14-4/SM, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Spółki, stwierdzając, że:

 1. nieprawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r. sygnatura IPPP3/443-1073/14-4/SM, wydanej w imieniu Ministra Finansów, zgodnie z którym opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej masa aromatyzowana nie jest wyrobem akcyzowym, ze względu na jej skład oraz brak przeznaczenia do palenia, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy;
 2. nieprawidłowe jest stanowisko Spółki, zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 października 2014 r., zgodnie z którym opisana w tym wniosku masa aromatyzowana nie jest wyrobem akcyzowym i nie wymaga oznaczania znakami akcyzy, ponieważ nie wypełnia definicji zawartych w przepisach art. 98 ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku) został złożony ww. wniosek z dnia 21 października 2014 r., uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do masy aromatyzowanej przeznaczonej m.in. do kominków oraz fajek wodnych, która nie zawiera tytoniu i nie jest przeznaczona do palenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza importować do Polski lub nabywać wewnątrzwspólnotowo produkty będące masą aromatyzowaną, która składa się z trzciny cukrowej, melasy, naturalnych aromatów fruktozy, gliceryny (glikolu propylenowego), kawałków owoców i/lub kwiatów lub innych elementów roślin będących źródłem naturalnych aromatów roślinnych. Masa ta nie zawiera tytoniu ani nikotyny, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez producenta masy. Produkt może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie. Począwszy od możliwości odparowywania w kominkach aromaterapeutycznych w celu uzyskiwania przyjemnego aromatu, poprzez stosowanie jako źródło pary (dymu aromatyzowanego), jak i przez użytkowników fajek wodnych tradycyjnych lub waporyzerów elektronicznych, w których to przedmiotach podczas ogrzewania dochodzić będzie do odparowania gliceryny i wytworzenia aromatyzowanego dymu (pary glikolowej). Wnioskodawca podkreślił, że przedmiotowa masa aromatyzowana nie jest przeznaczona do palenia jak tytoń, papieros, cygaro lub cygaretka lub bezpośredniego spalania przy użyciu ognia lub kontaktu z jego bezpośrednim źródłem. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że taka forma użycia produktu powoduje całkowitą utratę podstawowej cechy produktu, a więc aromatyzowania poprzez uwalnianie pary glikolowej.

W związku z przedstawionym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy produkt opisany we wniosku, który może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie, począwszy od możliwości odparowywania w kominkach aromaterapeutycznych w celu uzyskiwania przyjemnego aromatu, poprzez stosowanie jako źródło pary (dymu aromatyzowanego), jak i przez użytkowników fajek wodnych tradycyjnych lub waporyzerów elektronicznych, w których to przedmiotach podczas ogrzewania dochodzić będzie do odparowania gliceryny i wytworzenia aromatyzowanego dymu (pary glikolowej) należy uznać, że jest wyrobem akcyzowym oraz czy jest obowiązek oznaczania tego produktu znakami akcyzy...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy masa aromatyzowana, którą zamierza importować lub nabywać wewnątrzwspólnotowo, nie będzie zaliczana do wyrobów akcyzowych i nie będzie wymagała oznaczania znakami akcyzy.

Jak zauważył Wnioskodawca, w świetle przepisu art. 98 ust. 8 ustawy produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, masa aromatyzowana nie wypełnia definicji zawartych w przepisach art. 98 ust. 2, 3 lub 5 ustawy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydając w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną z dnia 14 stycznia 2015 r. sygnatura IPPP3/443-1073/14-4/SM, uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 42 załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano, że wyrobami akcyzowymi są papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki bez względu na kod CN; natomiast w pozycji 45 do wyrobów akcyzowych zaliczono (bez względu na kod CN) susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

W myśl art. 98 ust. 2 ustawy za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Ponadto, produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych (art. 98 ust. 8 ustawy).

Co do zasady w myśl powyższych przepisów, za papierosy uważa się wyroby zawierające tytoń zrolowany. Ponadto, za papierosy uważa się również produkty, które składają się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń. Zatem akcyzie mogą podlegać produkty, które nie zawierają tytoniu, lecz wypełniają kryteria określone w przepisie art. 98 ust. 2 ustawy. Z opodatkowania akcyzą są natomiast wyłączone wyroby, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Z uwagi zatem na fakt, że opisana we wniosku masa aromatyzowana nie wypełnia dyspozycji art. 98 ust. 1 ustawy, nie jest wyrobem tytoniowym. Nie jest ona bowiem wyrobem zrolowanym wyprodukowanym w sposób określony w przepisie art. 98 ust. 2 ustawy. Nie spełnia ona również warunków określonych w przepisie art. 98 ust. 5 i 8 ustawy, gdyż jak wynika z opisu w złożonym wniosku, masa ta składać się będzie z następujących składników: trzcina cukrowa, melasa, naturalne aromaty, fruktoza, gliceryna (glikol propylenowy), kawałki owoców i/lub kwiatów lub innych elementów roślin będących źródłem naturalnych aromatów roślinnych. Jak podkreśla Wnioskodawca, opisywany wyrób w żaden sposób nie jest przeznaczony do palenia jak tytoń, papieros, cygaro lub cygaretka lub do bezpośredniego spalania przy użyciu ognia lub kontaktu z jego bezpośrednim źródłem. Taka forma użycia produktu powoduje całkowitą utratę podstawowej cechy produktu, a więc aromatyzowania poprzez uwalnianie pary glikolowej.

Ponadto w świetle art. 99a ust. 1 ustawy, za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Określenia „susz tytoniowy” i „suchy tytoń” przyjęto na potrzeby ustawy dla potrzeb wyraźnego rozróżnienia pewnego etapu przerobu tytoniu. Nie jest to już tytoń na etapie uprawy, ale jeszcze nie stał się wyrobem tytoniowym.

Z uwagi na brak w opisanej masie tytoniu nie można jej uznać również za susz tytoniowy w myśl ww. przepisu.

Zatem, zdaniem Dyrektora Izb Skarbowej w Warszawie, importowane do Polski spoza obszaru Unii Europejskiej lub nabywane wewnątrzwspólnotwo przez Wnioskodawcę produkty będące masą aromatyzowaną nie będą wyrobem akcyzowym, a co za tym idzie nie zachodzi obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy.

Po zapoznaniu się z materiałami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W pozycji 42 załącznika 1 do ustawy wymieniono m.in. tytoń do palenia bez względu na kod CN.

Przepis art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że do wyrobów tytoniowych zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Stosownie do postanowień art. 98 ust. 8 ustawy produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Powyższe regulacje wskazują, że skład i przeznaczenie wyrobu nie mają decydującego znaczenia przy ocenie czy powinien być on uznawany za tytoń do palenia. W świetle art. 98 ust. 8 w związku z art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy, kryterium rozstrzygającym, czy wyrób niezawierający tytoniu należy uznać za tytoń do palenia w rozumieniu ustawy, jest natomiast fakt, czy wyrób ten nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Przy czym należy zauważyć, że jako wyrób „nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego” należy również rozumieć wyrób nadający się do palenia np. w fajce wodnej. W związku z tym, jeżeli masa aromatyzowana opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, to pomimo braku zawartości tytoniu, jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu przepisów ustawy i dla celów podatkowych bez znaczenia jest jej inne przeznaczenie niż bezpośrednio do palenia (konsumpcji). Fakt deklarowania przez Wnioskodawcę, że masa aromatyzowana nie jest przeznaczona do palenia jak tytoń, papieros, cygaro, cygaretka lub do bezpośredniego spalania przy użyciu ognia lub kontaktu z jego bezpośrednim źródłem nie przesądza o jej klasyfikacji jako wyrób tytoniowy, gdyż nie można wykluczyć, że przedmiotowa masa aromatyzowana bez dalszego przetworzenia przemysłowego nadaje się do palenia, na przykład w fajce wodnej. Zresztą sam Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wyrób ten może być wykorzystany przez użytkowników fajek wodnych. Z kolei jak zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku sygn. V SA/Wa 2604/12 z dnia 26 września 2013 r., „możliwość wykorzystania masy aromatycznej do palenia, np. w fajce wodnej skutkuje tym, że przedmiotowy towar należy uznać za wyrób tytoniowy, ze wszystkimi konsekwencjami podatkowymi takiego zaszeregowania”.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli wskazana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 21 października 2014 r. masa aromatyzowana nadaje się bezpośrednio do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, to jest tytoniem do palenia w rozumieniu przepisów ustawy i dla celów podatkowych bez znaczenia jest jej inne przeznaczenie niż bezpośrednio do palenia. W takim przypadku zaś, zgodnie z art. 114 ustawy o podatku akcyzowym, wyrób ten podlega obowiązkowi oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2014 r., zgodnie z którym przedmiotowa masa aromatyzowana nie jest wyrobem tytoniowym, ponieważ nie wypełnia definicji zawartych w przepisach art. 98 ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy, jest nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest również stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując, że przedmiotowa masa aromatyzowana nie jest wyrobem tytoniowym, ponieważ nie zawiera tytoniu oraz nie jest przeznaczona do palenia.

Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2014 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.