IPTPP2/4513-4/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Przedmiotem obrotu, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego są wyroby tytoniowe, które zostały określone w powołanym wcześniej art. 98 ust. 1 ustawy. Tym samym zasadnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sprawie nie znajdzie zastosowania również art. 9b ustawy dotyczący suszu tytoniowego, czyli wyrobu niezaliczanego w myśl ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych.
IPTPP2/4513-4/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. wyroby akcyzowe
 3. wyroby tytoniowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania dostawy wyrobów tytoniowych poza terytorium kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania dostawy wyrobów tytoniowych poza terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jako przedsiębiorca, działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza sprzedawać przedsiębiorcy zagranicznemu (z Hiszpanii) zakupione wcześniej u zagranicznego producenta (z Belgii) wyroby tytoniowe.
 2. Wyroby tytoniowe wyprodukowane przez zagranicznego producenta (z Belgii) mają być dostarczane bezpośrednio do przedsiębiorcy z Hiszpanii (nie będą wwożone na teren Polski, miejscem dostawy będzie Skład Podatkowy przedsiębiorcy w Hiszpanii, natomiast będą transportowane bezpośrednio ze Składu Podatkowego przedsiębiorcy z Belgii).
 3. Przedmiotem sprzedaży będą wyroby tytoniowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 poz. 752 ze zm.).
 4. Transport w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i zabezpieczenie akcyzowe organizuje producent wyrobów tytoniowych z Belgii, natomiast po zrealizowaniu dostawy przedsiębiorca z Hiszpanii będzie wysyłał producentowi wyrobów tytoniowych z Belgii potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych w systemie EMCS.
 5. Wyroby tytoniowe produkowane przez przedsiębiorcę z Belgii, są zgodne z wymogami prawa rynku docelowego, czyli rynku Hiszpanii (np. w zakresie dotyczącym wzorów opakowań napisów ostrzegawczych, ewentualnie banderol).
 6. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT czynnym i w ten sposób będzie dokonywał rozliczeń ze swoimi kontrahentami z Belgii i Hiszpanii.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca podlega podatkowi akcyzowemu w Polsce, tj. czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce spoczywa na wnioskodawcy obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego, w przypadku gdy wyroby tytoniowe zamówione przez wnioskodawcę u zagranicznego producenta z Belgii nie będą przedmiotem dostawy na teren Polski, lecz bezpośrednio na teren Hiszpanii...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie podlega podatkowi akcyzowemu w Polsce, tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego nie spełnia żadnego kryterium dotyczącego czynności podlegających opodatkowaniu. W szczególności planowane przedsięwzięcie ze strony wnioskodawcy na postawie definicji legalnych zawartych w art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 poz. 752 ze zm.) nie jest ani produkcją wyrobów tytoniowych, ani nabyciem wewnątrzwspólnotowym, ani importem wyrobów tytoniowych. Dyspozycja art. 9b tejże ustawy również nie znajduje zastosowania co do planowanego przedsięwzięcia wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa o podatku akcyzowym ma zastosowanie w stosunku do czynności, które co do zasady zostały wykonane na terytorium kraju, czyli opodatkowaniu podlega produkcja wyrobów akcyzowych na terenie Polski, przywóz wyrobów akcyzowych na teren kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego czy też importu oraz wywóz wyrobów akcyzowych poza terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, czy też eksportu, planowane przedsięwzięcie przez wnioskodawcę (czyli głównie organizowanie produkcji wyrobów tytoniowych w Belgii i wysyłanie ich bezpośrednio z Belgii na podstawie umów współpracy do Składu Podatkowego przedsiębiorcy w Hiszpanii) nie podlega opodatkowaniu polską akcyzą. W zakresie polskiej akcyzy opodatkowane są tylko te czynności, które dokonywane w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się na terenie kraju, zaś tu mamy sytuację czynności opodatkowanych wykonywanych w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się poza terenem kraju.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż sytuacja planowanego przedsięwzięcia jednoznacznie wykracza poza zakres zastosowania ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 poz. 752 ze zm.), a zatem w powyżej wskazanym zakresie i sytuacji zdarzenia przyszłego, w stosunku do wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy związany z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. Nr 108, poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do przedstawionego zdarzenia przyszłego przedmiotem obrotu będą wyroby tytoniowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

W ust. 2-8 art. 98 ustawy ustawodawca dla potrzeb cyt. ustawy zdefiniował powyższe pojęcia, w myśl których odpowiednio:

Za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową (art. 98 ust. 2 ustawy).

Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za:

 1. dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;
 2. trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;
 3. cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;
 4. pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów (art. 98 ust. 3 ustawy).

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów (art. 98 ust. 3a ustawy).

Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu;
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

- jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym (art. 98 ust. 4 ustawy).

Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia (art. 98 ust. 5 ustawy).

Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki (art. 98 ust. 7 ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, iż Spółka ma zamiar dokonywać sprzedaży towarów (wyrobów tytoniowych) podmiotom z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Transakcja sprzedaży odbędzie się poza granicami Polski. Transport towarów przebiegnie poza granicami Polski. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

Wątpliwości Spółki dotyczą opodatkowania podatkiem akcyzowym opisanych transakcji.

Odnosząc powyższe przepisy do sytuacji przedstawionej w złożonym wniosku stwierdzić należy, iż ustawa o podatku akcyzowym reguluje opodatkowanie akcyzą na terytorium kraju. Z przepisów art. 8 ust. 1 i 2 nie wynika, aby podlegała opodatkowaniu polskim podatkiem akcyzowym sprzedaż wyrobów tytoniowych poza terytorium kraju. Wnioskodawca nie ma więc obowiązku złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju w związku z dokonaną dostawą wyrobów tytoniowych przemieszczanych pomiędzy innymi niż Polska krajami Unii Europejskiej.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że przedmiotem obrotu, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego są wyroby tytoniowe, które zostały określone w powołanym wcześniej art. 98 ust. 1 ustawy. Tym samym zasadnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sprawie nie znajdzie zastosowania również art. 9b ustawy dotyczący suszu tytoniowego, czyli wyrobu niezaliczanego w myśl ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego <...> po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.