IPPP3/443-43/10/13-10/S/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość obniżenia akcyzy na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

wydana w wyniku uwzględnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiesygn. akt III SA/Wa 1194/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 28.03.2013 r.) Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2010 r. (data wpływu 18.01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości obniżenia kwoty akcyzy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Międzynarodowa grupa (dalej jako: „Grupa B ”) znajduje się w trakcie reorganizacji struktury biznesowej. Zmiany dotyczą również działalności gospodarczej Grupy B w Polsce, oraz polskich podmiotów należących do Grupy B .

W związku z restrukturyzacją w Polsce została utworzona spółka dystrybucyjna, Sp. z o.o. (dalej: „B ”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”), której zadaniem będzie głównie działalność dystrybucyjna i marketingowa na terytorium kraju w stosunku do wyrobów tytoniowych wyprodukowanych m.in. w składzie podatkowym B S. A. (dalej jako „B Polska”) .

Wyroby wyprodukowane w tym składzie podatkowym będą również przemieszczane, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, do innych składów podatkowych prowadzonych przez B Polska w innych lokalizacjach na terytorium kraju.

Spółka będzie również prowadzić działalność dystrybucyjną w odniesieniu do wyrobów tytoniowych nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia z innych krajów Unii Europejskiej (dalej: „UE”), z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych produkowanych w składzie podatkowym B Polska, które to wyroby jeszcze przed opuszczeniem jednego ze składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, będą sprzedane B , Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego na podstawie przepisu art. 13 ust. 3 w związku z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. Innymi słowy, w odniesieniu do tych wyrobów tytoniowych, Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego należącego do B Polska, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Z kolei w odniesieniu do wyrobów tytoniowych nabywanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innych państw UE, Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu ich wyprowadzenia z jednego ze składów podatkowych prowadzonych przez B Polska.

Po powstaniu obowiązku podatkowego w akcyzie niekiedy Spółka będzie dokonywała zmiany maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na tych wyrobach tytoniowych (tzw. proces „re-pricingu”).

W szczegółach proces „re-pricingu” będzie polegał na:

  • wprowadzeniu wyrobów tytoniowych do składu podatkowego B Polska;
  • rozpakowaniu opakowań zbiorczych tj. kartonów (zawierających pakiety) oraz pakietów (zawierających po 10 paczek papierosów);
  • rozpakowaniu z folii pojedynczej paczki papierosów (proces „re-pricingu nie będzie natomiast obejmował zdjęcia znaków akcyzy, którymi uprzednio zostały oznaczone wyroby tytoniowe);
  • zadrukowaniu starej maksymalnej ceny detalicznej oraz nadrukowaniu nowej (wyższej lub niższej od poprzedniej);
  • zapakowaniu paczki w folię ochronną, a następnie w pakiety po 10 paczek oraz kartony.

Proces „re-pricingu” może dotyczyć wyrobów tytoniowych pierwotnie opodatkowanych akcyzą według różnych stawek tego podatku, ze względu na okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w akcyzie w odniesieniu do poszczególnych wyrobów przyjmowanych do tego procesu. Spółka zawsze będzie w stanie ustalić, według jakiej stawki akcyzy zostały opodatkowane poszczególne wyroby tytoniowe przyjmowane do procesu „re-pricingu” a tym samym w jakiej wysokości została uiszczona akcyza należna od tych wyrobów.

Wyroby tytoniowe z nową maksymalną ceną detaliczną będą następnie wyprowadzane ze składu podatkowego B Polska. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego B Polska będzie B jako ich właściciel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy B będzie upoważniony do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu „re-pricingu”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, proces „re-pricingu” w efekcie będzie prowadzić do powstania czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym po stronie B . Mimo bowiem tego, że przedmiotem tego procesu będą wyroby tytoniowe z zapłaconą akcyzą, to w okolicznościach stanu faktycznego, w ocenie Spółki, będzie miała miejsce produkcja wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, a więc czynność opodatkowana podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Przepis art. 99 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi bowiem, że produkcją wyrobów tytoniowych jest również ich pakowanie, co będzie miało miejsce w ramach procesu „re-pricingu”. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w momencie wyprowadzenia wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego B Polska (po procesie „re-pricingu”), zmianie ulegnie element bezpośrednio kształtujący wysokość należnego podatku akcyzowego, a mianowicie maksymalna cena detaliczna papierosów. Dlatego też, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie z tytułu produkcji wyrobów tytoniowych, tj. z tytułu przepakowywania tych wyrobów oraz zmiany maksymalnej ceny detalicznej nadrukowanej na opakowaniach jednostkowych papierosów. Akcyza stanie się należna z tego tytułu w momencie wyprowadzenia przez B wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska.

Zdaniem Spółki, B będzie uprawniony do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska o kwotę akcyzy zapłaconej uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu „re-pricingu”.

Przepisem będącym podstawą dla B do skorzystania z takiego obniżenia jest art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że: „Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym (...) może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych”.

W tym wypadku, analizując treść przytoczonej powyżej regulacji, B jako podatnik akcyzy z tytułu wyprowadzenia wyrobów tytoniowych z nową maksymalna ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska (po procesie „re-pricingu”), będzie mógł obniżyć kwotę akcyzy należnej z tego tytułu o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów zużytych do produkcji wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną. W okolicznościach stanu faktycznego, wyrobami, które będą zużywane do produkcji wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną, będą wyroby tytoniowe uprzednio wyprowadzone przez B ze składu podatkowego, czyli wyroby, od których akcyza została już przez Spółkę uiszczona.

Zdaniem Spółki w okolicznościach sprawy bez wątpienia znajdzie zastosowanie cytowany wyżej przepis art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji, kwota akcyzy należna od B z tytułu wyprowadzenia wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska będzie mogła zostać obniżona o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio przez Spółkę od wyrobów, które następnie zostały przyjęte do procesu „re-pricingu”.

Jak zostało wykazane powyżej, przepisy ustawy o podatku akcyzowym ponad wszelką wątpliwość dopuszczają skorzystanie przez podatnika (tu: B ) z prawa do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyrobów wyprodukowanych w składzie podatkowym o akcyzę zapłaconą od wyrobów zużytych do ich wyprodukowania (tu: akcyzę należną z tytułu wyprowadzenia wyrobów z nową maksymalną ceną detaliczną o akcyzę uiszczoną wcześniej od tych samych wyrobów z inną maksymalną ceną detaliczną).

W dniu 14.04.2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną znak IPPP3-443-43/10-2/JK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu do wydanej interpretacji tut. Organ podniósł, iż w świetle postanowień art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym kwota akcyzy od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona jedynie o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych, które zostały zużyte do wyprodukowania tego wyrobu. Odnosząc się do rozstrzyganej kwestii Organ wskazał, iż w myśl art. 99 ustawy produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Mając na uwadze definicję produkcji wyrobów tytoniowych Organ z oczywistych przyczyn, przedmiotowego procesu „re-pricingu” nie uznał za wytwarzanie bądź przetwarzanie wyrobów tytoniowych rozumianych jako produkcja wyrobów tytoniowych. W analizowanej sytuacji procesu „re-pricingu” nie utożsamił również z pakowaniem ponieważ nie będzie dochodziło do pakowania wyrobu akcyzowego, w tym przypadku wyrobów tytoniowych do bezpośredniego opakowania jakim jest swoiste opakowanie kartonowe. W konsekwencji Organ uznał, iż proces „re-pricingu” nie będzie objęty podatkiem akcyzowym z tytułu produkcji a tym samym nie będzie możliwości obniżenia kwoty akcyzy zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy.

Przedmiotowa interpretacja była przedmiotem skargi, złożonej przez Wnioskodawcę.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 01.04.2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1939/10 uchylono zaskarżoną interpretację w całości. Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie istota problemu sprowadza się do ustalenia, czy Skarżąca będzie uprawniona do obniżenia kwoty należnej akcyzy z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z nową maksymalną ceną detaliczną o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu nazwanego „re–pricingiem”. W ocenie Sądu strona Skarżąca zasadnie odwołała się do znaczenia tego słowa w języku potocznym, posługując się definicją słownikową, w świetle której pakowanie pochodzące od słowa pakować oznacza układać coś (rzeczy, towary) w paczkę, wkładać coś do walizki, do skrzyni itp. w celu wysłania, przewiezienia, zabrania w podróż, ładować oraz owijać, zawijać coś w papier, folię (por. Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003). Sąd wskazał, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego naniesienie na opakowanie jednostkowe wyrobów tytoniowych nowej maksymalnej ceny detalicznej będzie wymagało zarówno rozpakowania kartonów oraz pakietów, a ponadto rozerwania folii na każdej paczce papierosów, tak aby możliwe było nadrukowanie nowej maksymalnej ceny detalicznej. Po nadrukowaniu nowej ceny detalicznej, opakowania jednostkowe powtórnie zostaną zapakowane w folię ochronną, a następnie w pakiety po 10 paczek oraz kartony. Zdaniem Sądu w świetle wskazanej definicji słownikowej nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów, iż przedstawiony we wniosku proces nie można utożsamiać z pakowaniem. Jak wynika z opisu zawartego we wniosku pakowanie jest pewnym procesem na który składa się; zapakowanie wyrobu tytoniowego do paczki, zafoliowanie paczki w folię ochronną, następnie zapakowanie w pakiety po 10 paczek, a na końcu w kartony.

W związku z tym, w ocenie Sądu, nieuprawnione jest stwierdzenie organu podatkowego, że nie można utożsamiać przedstawionego procesu z pakowaniem, bowiem nie będzie dochodziło do bezpośredniego opakowania wyrobów akcyzowych jakim jest opakowanie kartonowe. W sytuacji gdy na pakowanie wyrobu akcyzowego składa się kilka czynności, nieuzasadnione jest ograniczenie tego pojęcia jedynie do jednej czynności związanej z bezpośrednim opakowaniem wyrobu tytoniowego.

Zdaniem Sądu wymienione powyżej czynności w tym foliowanie paczek dokonywane w ramach opisanego procesu „re-pricingu” powinny być uznane za pakowanie wyrobów tytoniowych, a tym samym będą to czynności uznane za produkcję w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy.

Reasumując Sąd wskazał, iż skoro produkcja ta dotyczy wyrobów tytoniowych, od których uprzednio Skarżąca uiściła akcyzę, to zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

W wyniku uwzględnienia ww. wyroku w dniu 22.11.2011 r. wydano interpretację indywidualną znak IPPP3/443-43/10/11-7/S/JK, w której uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Tut. Organ podzielił stanowisko wyrażone w ww. wyroku, iż czynności w ramach opisanego w zdarzeniu przyszłym procesu re-pricingu będą uznane za produkcję w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy oraz uznał, iż Spółka będzie upoważniona, zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy, do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu „re-pricingu”. Niemniej jednak wskazał przy tym, iż „Natomiast nie można rozszerzyć tego prawa na sytuację kiedy kwota akcyzy należna od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego jest niższa niż kwota akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania tego wyrobu bowiem przepis nie stanowi podstawy od zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem akcyzowym zapłaconym od wyrobu akcyzowego zużytego do wyprodukowania wyrobu finalnego, a podatkiem akcyzowym należnym od wyrobu finalnego.

Oznacza to, iż po dokonaniu powyższego obniżenia, podatnik nie będzie musiał zapłacić podatku akcyzowego z tytułu produkcji wyrobów tytoniowych związanej z obniżeniem maksymalnej ceny detalicznej na tych wyrobach. Jednocześnie różnica, o której wyżej mowa, powstała w sytuacji kiedy kwota akcyzy należna od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego jest niższa niż kwota akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania tego wyrobu tytoniowego nie będzie nadpłatą w rozumieniu Ordynacji podatkowej, gdyż podatek akcyzowy zapłacony od wyrobów tytoniowych, przed ich przyjęciem do procesu re-pricingu, tj. z wyższą maksymalną ceną detaliczną był należnie zapłaconym podatkiem, wynikającym z obowiązującej maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym tych wyrobów w momencie powstania zobowiązania podatkowego”.

Przedmiotowa interpretacja była przedmiotem skargi, złożonej przez Wnioskodawcę.

Wyrokiem z dnia 14.12.2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1194/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację IPPP3/443-43/10/11-7/S/JK z dnia 22.11.2012 r. W świetle niniejszego wyroku organ interpretacyjny wydając zaskarżoną interpretację podatkową naruszył art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Zdaniem Sądu ocena prawna interpretowanego zagadnienia, wykracza poza ocenę prawną sformatowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1939/10. Sąd wskazał, iż w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 1939/10 jednoznacznie stwierdzono, iż prawidłowe jest stanowisko Skarżącej, iż obliczony podatek akcyzowy należny z tytułu wyprowadzania wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego z nową maksymalną ceną Skarżąca pomniejszy o akcyzę od wyrobów tytoniowych zapłaconą od wyrobów akcyzowych zużytych do ich wyprodukowania. W ocenie Sądu organ w zaskarżonej interpretacji niezasadnie powiązał sprawę oceny, kiedy możliwe jest obniżenie kwoty podatku akcyzowego należnego do zapłaty z problematyką zwrotu podatku oraz nadpłaty podatku akcyzowego. Kwestia ta nie była przedmiotem wniosku Spółki, ani też przedmiotem skarżonej interpretacji. Sąd zauważył, iż Skarżąca w skardze trafnie podkreśliła, iż „potencjalna sytuacja, w której efektem obniżenia akcyzy należnej od danej grupy wyprodukowanych wyrobów byłaby wartość ujemna nie ma żadnego związku ze wspomnianą przez Ministra Finansów kwestią uprawnienia do zwrotu podatku, ani tym bardziej z powstaniem nadpłaty w podatku, które jakoby miałyby pojawić się w wyniku takiej operacji”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1194/12 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. produkcja wyrobów akcyzowych;
  2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
  3. import wyrobów akcyzowych;
  4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
  5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1, może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

Przy czym stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych.

W świetle postanowień wyżej cytowanego artykułu kwota akcyzy należna od wyprodukowanego wyrobu akcyzowego może zostać obniżona jedynie o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych, które zostały zużyte do wyprodukowania tego wyrobu. Zatem, zgodnie z dyspozycją wskazanego przepisu, jeżeli od wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych został zapłacony podatek akcyzowy, to podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego od wyprodukowanego wyrobu o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów zużytych do jego wyprodukowania.

Oznacza to, iż zakres prawa do obniżenia należnego podatku akcyzowego ogranicza się wyłącznie do możliwości pomniejszenia akcyzy zawartej w wyrobach zużytych w procesach technologicznych związanych z produkcją wyrobów akcyzowych. Tym samym nie można rozszerzać tego prawa na wyroby akcyzowe od których została zapłacona akcyza, zużywanych przez podatnika do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, w tym również do czynności wykonywanych w stosunku do wyprodukowanego wyrobu akcyzowego wykonywanych po jego wyprodukowaniu.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazuje, iż niekiedy będzie dokonywał zmiany maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniach wyrobów tytoniowych (tzw. proces „re-pricingu”). Proces „re-pricingu” będzie dotyczył wyrobów tytoniowych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał z tytułu ich wyprowadzenia przez Spółkę ze składu podatkowego należącego do B Polska. Jak podnosi Spółka proces „re-pricingu” będzie polegał na wprowadzeniu wyrobów tytoniowych do składu podatkowego; rozpakowaniu opakowań zbiorczych tj. kartonów (zawierających pakiety) oraz pakietów (zawierających po 10 paczek papierosów); rozpakowaniu z folii pojedynczej paczki papierosów (proces „re-pricingu nie będzie natomiast obejmował zdjęcia znaków akcyzy, którymi uprzednio zostały oznaczone wyroby tytoniowe); zadrukowaniu starej maksymalnej ceny detalicznej oraz nadrukowaniu nowej (wyższej lub niższej od poprzedniej); zapakowaniu paczki w folię ochronną, a następnie w pakiety po 10 paczek oraz kartony.

Odnosząc się do rozstrzyganej kwestii, tj. możliwości obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną (wyższą bądź niższą od poprzedniej) ze składu podatkowego o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu „re-pricingu” wskazać należy, iż w myśl art. 99 ustawy produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Ustawa o podatku akcyzowym jak i przepisy wykonawcze nie zawierają ogólnych definicji czynności, które z mocy prawa rozumiane są jako produkcja wyrobów tytoniowych, tj. pojęcia wytwarzanie, przetwarzanie i pakowanie.

Z oczywistych przyczyn, przedmiotowy proces „re-pricingu” nie będzie stanowił wytwarzania bądź przetwarzania wyrobów tytoniowych rozumianych jako produkcja wyrobów tytoniowych.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003 pakowanie od słowa pakować oznacza „układać coś (rzeczy, towary) w paczkę, wkładać coś do walizki, do skrzyni itp. w celu wysłania, przewiezienia, zabrania w podróż; ładować” oraz „owijać, zawijać coś w papier, folię.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, iż pakowanie jest pewnym procesem na który składa się: zapakowanie wyrobu tytoniowego do paczki, zafoliowanie paczki w folię ochronną, następnie zapakowanie w pakiety po 10 paczek, a na końcu w kartony. Naniesienie na opakowanie jednostkowe wyrobów tytoniowych nowej maksymalnej ceny detalicznej będzie wymagało zarówno rozpakowania kartonów oraz pakietów, a ponadto rozerwania folii na każdej paczce papierosów, tak aby możliwe było nadrukowanie nowej maksymalnej ceny detalicznej a po nadrukowaniu nowej ceny detalicznej, opakowania jednostkowe powtórnie zostaną zapakowane w folię ochronną, a następnie w pakiety po 10 paczek oraz kartony.

Zatem w świetle wskazanej definicji słownikowej przedstawiony we wniosku proces można uznanać za pakowanie wyrobów tytoniowych, a tym samym za produkcję w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego, mając na uwadze, iż produkcja ta dotyczy wyrobów tytoniowych, od których uprzednio Spółka uiściła akcyzę, zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie upoważniona, zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy, do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu „re-pricingu”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.