ILPP3/443-119/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania pyłu tytoniowego w zakresie tytoniu do palenia oraz w zakresie suszu tytoniowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania pyłu tytoniowego – jest:

 1. prawidłowe – w zakresie tytoniu do palenia,
 2. nieprawidłowe – w zakresie suszu tytoniowego.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania pyłu tytoniowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić sprzedaż odpadów tytoniowych w postaci pyłu tytoniowego o średnicy od 0,3 mm do 1 mm. Pył powstawać będzie jako odpad w procesie przetwarzania tytoniu – Zainteresowany będzie go nabywał z fabryk produkujących wyroby tytoniowe. Pył tytoniowy, który zamierza sprzedawać Wnioskodawca przeznaczony będzie jako składnik nawozów do roślin i nie nadaje się do palenia. Pył ten nie jest przy tym papierosami, cygarami ani cygaretkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpady tytoniowe w postaci pyłu tytoniowego:

 1. zaliczają się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 98 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...
 2. zaliczają się do suszu tytoniowego w rozumieniu art. 99a ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Odpady tytoniowe w postaci pyłu tytoniowego nie zaliczają się do wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 98 ust. 1 w zw. z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ad. 2.

Odpady tytoniowe w postaci pyłu tytoniowego nie zaliczają się do suszu tytoniowego w rozumieniu art. 99a ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 1:

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwanej dalej również „ustawą o podatku akcyzowym”) do wyrobów tytoniowych zalicza się, papierosy, tytoń do palenia oraz cygara i cygaretki. Pył tytoniowy, który stanowi przedmiot zapytania nie jest papierosami, ani też cygarami lub cygaretkami – w rozumieniu tych pojęć, wynikającym z definicji zawartych w art. 98 ust. 2 i art. 98 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym. Nie może być on również uznany za tytoń do palenia. Tytoniem do palenia są bowiem wyłącznie takie odpady tytoniowe, które nadają się do palenia. Tymczasem właściwości fizyko–chemiczne oraz przeznaczenie pyłu tytoniowego, który zamierza sprzedawać Zainteresowany, wykluczają możliwość jego palenia.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania 2:

W świetle definicji normatywnej zawartej w art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym suszem tytoniowym jest tytoń nie połączony z żywą rośliną i nie będący jeszcze wyrobem tytoniowym. Należy w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że definiując pojęcie susz tytoniowy, ustawodawca posłużył się zwrotem, że nie jest to „jeszcze” wyrób tytoniowy. Oznacza to, że aby daną substancję zakwalifikować jako susz tytoniowy, musi istnieć szansa na przekształcenie jej w wyrób tytoniowy. Tezę tą potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydając Indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie ILPP3/443-26/14-2/TW. W uzasadnieniu przedmiotowej interpretacji stwierdzono że: „określenia »susz tytoniowy« i »suchy tytoń« przyjęto na potrzeby ustawy dla potrzeb wyraźnego rozróżnienia pewnego etapu przerobu tytoniu. Nie jest to już tytoń na etapie uprawy, ale jeszcze nie stał się wyrobem tytoniowym”. Susz jest więc produktem, który „poprzedza” na etapie przetwarzania wyrób tytoniowy. Odpad tytoniowy w postaci pyłu, który zamierza sprzedawać Wnioskodawca nie mógłby stać się nigdy wyrobem tytoniowym (nie nadaje się on bowiem do palenia), stąd też również nie można kwalifikować go jako susz tytoniowy. Potwierdzenie stanowiska Zainteresowanego, że pył tytoniowy, który zamierza sprzedawać nie jest ani wyrobem tytoniowym ani suszem tytoniowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, stanowi interpretacja przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 r. wydana w sprawie ILPP3/443-170/09-6/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 1. prawidłowe – w zakresie tytoniu do palenia,
 2. nieprawidłowe – w zakresie suszu tytoniowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono, bez względu na kod CN, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

W myśl art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy – do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Zainteresowany zamierza prowadzić sprzedaż odpadów tytoniowych w postaci pyłu tytoniowego o średnicy od 0,3 mm do 1 mm. Pył powstawać będzie jako odpad w procesie przetwarzania tytoniu – Zainteresowany będzie go nabywał z fabryk produkujących wyroby tytoniowe. Pył tytoniowy, który zamierza sprzedawać Wnioskodawca przeznaczony będzie jako składnik nawozów do roślin i jego zdaniem nie nadaje się do palenia. Pył ten nie jest przy tym papierosami, cygarami ani cygaretkami.

Wątpliwości Zainteresowanego związane są z kwalifikacją ww. wyrobu do wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy – za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

W myśl art. 98 ust. 4 ustawy – za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry

– jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Na mocy art. 98 ust. 5 ustawy – za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Z uwagi na to, że pył tytoniowy o średnicy od 0,3 do 1,0 mm nie spełnia definicji papierosów, tytoniu do palenia ani też cygara i cygaretki nie można go zaliczyć do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Z kolei stosownie do art. 99a ust. 1 ustawy – za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym aby susz tytoniowy przestał być suszem tytoniowym musi zostać z niego wytworzony wyrób tytoniowy.

Skoro zatem w opisanym przypadku z części suszu tytoniowego (w postaci pyłu tytoniowego) nie zostanie wytworzony wyrób tytoniowy to część ta (pył tytoniowy) nadal pozostanie suszem tytoniowym w myśl ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując, w opisanym przypadku pył tytoniowy (odpad powstający w procesie przetwarzania tytoniu) nie jest wyrobem tytoniowym w rozumieniu art. 98 ust. 1 ustawy, jest natomiast suszem tytoniowym w rozumieniu art. 99a ust. 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze treść pytania zawartego we wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

Końcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.