Wyroby tytoniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby tytoniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Czy na którymkolwiek z opisanych etapów obrotu suszem tytoniowym staje się on przedmiotem opodatkowania akcyzą oraz czy prowadzony obrót suszem tytoniowym według opisanego schematu nie będzie wymagał zabezpieczenia akcyzowego i tym samym nie będzie skutkował obciążeniem zabezpieczenia akcyzowego złożonego przez R. Sp. z o.o. na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie produkcji wyrobów tytoniowych w postaci cygar?

Fragment:

Zgodnie z art. 9b. ust. 1 ustawy przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego; import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy; zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy; zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży. Jednocześnie w myśl art. (...)

2016
24
lip

Istota:

Obowiązek zapłaty akcyzy na terytorium Polski w przypadku kradzieży wyrobów tytoniowych na terytorium kraju oraz na terytorium innego państwa członkowskiego UE innego niż Polska.

Fragment:

(...) wyrobów tytoniowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE innego niż Polska – jest prawidłowe, ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy na terytorium Polski w przypadku kradzieży wyrobów tytoniowych na terytorium kraju – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy na terytorium Polski w przypadku kradzieży wyrobów tytoniowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE innego niż Polska lub na terytorium kraju. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego obejmujące produkcję, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów tytoniowych oraz przemieszczanie wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

2015
4
gru

Istota:

Stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do masy aromatyzowanej przeznaczonej m.in. do kominków oraz fajek wodnych, która nie zawiera tytoniu i nie jest przeznaczona do paleni

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W pozycji 42 załącznika 1 do ustawy wymieniono m.in. tytoń do palenia bez względu na kod CN. Przepis art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że do wyrobów tytoniowych zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Stosownie do postanowień art. 98 ust. 8 ustawy produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

2015
18
lis

Istota:

Obliczony podatek akcyzowy należny z tytułu wyprowadzania wyrobów tytoniowych ze składu podatkowego po „re-pricingu” z nową maksymalną ceną (obniżoną) może być pomniejszy o akcyzę zapłaconą od wyrobów akcyzowych, zużytych do ich wyprodukowania.

Fragment:

W ocenie Spółki, bez wątpienia usunięcie celofanu na opakowaniu jednostkowym papierosów, obniżenie maksymalnej ceny detalicznej umieszczonej na tym opakowaniu oraz ponowne nałożenie na opakowanie jednostkowe celofanu nie może zostać uznane za wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów tytoniowych. Równocześnie zdaniem Spółki, wskazane powyżej czynności nie mogą także zostać uznane za pakowanie wyrobów tytoniowych. Jak już bowiem zostało przytoczone powyżej, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy akcyzowej: „ Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie ”. Dokonując więc wykładni literalnej art. 99 ust. 1 ustawy akcyzowej, należy zauważyć, że pakowanie, aby zostało uznane za produkcję wyrobów tytoniowych powinno dotyczyć samych wyrobów tytoniowych. Tym samym, zdaniem Spółki pakowanie papierosów ulega zakończeniu w momencie umieszczenia tych wyrobów tytoniowych w opakowaniu jednostkowym. Następujące na dalszym etapie czynności dotyczące opakowań jednostkowych, nie mogą być w ocenie Spółki uznane za pakowanie wyrobów tytoniowych. W związku z powyższym, jeżeli nawet czynności następujące po zapakowaniu wyrobów tytoniowych do opakowań jednostkowych będą w istocie pakowaniem, to będzie to np. pakowanie opakowań jednostkowych w celofan bądź pakowanie opakowań jednostkowych w pakiet, czy też pakowanie pakietów w karton, nie zaś pakowanie wyrobów tytoniowych jako takich.

2015
18
wrz

Istota:

Możliwość obniżenia akcyzy na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej.

Fragment:

(...) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Ustawa o podatku akcyzowym jak i przepisy wykonawcze nie zawierają ogólnych definicji czynności, które z mocy prawa rozumiane są jako produkcja wyrobów tytoniowych, tj. pojęcia wytwarzanie, przetwarzanie i pakowanie. Z oczywistych przyczyn, przedmiotowy proces „ re-pricingu ” nie będzie stanowił wytwarzania bądź przetwarzania wyrobów tytoniowych rozumianych jako produkcja wyrobów tytoniowych. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003 pakowanie od słowa pakować oznacza „ układać coś (rzeczy, towary) w paczkę, wkładać coś do walizki, do skrzyni itp. w celu wysłania, przewiezienia, zabrania w podróż; ładować ” oraz „ owijać, zawijać coś w papier, folię. ” Z opisu zawartego we wniosku wynika, iż pakowanie jest pewnym procesem na który składa się: zapakowanie wyrobu tytoniowego do paczki, zafoliowanie paczki w folię ochronną, następnie zapakowanie w pakiety po 10 paczek, a na końcu w kartony. Naniesienie na opakowanie jednostkowe wyrobów tytoniowych nowej maksymalnej ceny detalicznej będzie wymagało zarówno rozpakowania kartonów oraz pakietów, a ponadto rozerwania folii na każdej paczce papierosów, tak aby możliwe było nadrukowanie nowej maksymalnej ceny detalicznej a po nadrukowaniu nowej ceny detalicznej, opakowania jednostkowe powtórnie zostaną zapakowane w folię ochronną, a następnie w pakiety po 10 paczek oraz kartony.

2015
7
lip

Istota:

Przedmiotem obrotu, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego są wyroby tytoniowe, które zostały określone w powołanym wcześniej art. 98 ust. 1 ustawy. Tym samym zasadnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sprawie nie znajdzie zastosowania również art. 9b ustawy dotyczący suszu tytoniowego, czyli wyrobu niezaliczanego w myśl ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania dostawy wyrobów tytoniowych poza terytorium kraju. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jako przedsiębiorca, działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza sprzedawać przedsiębiorcy zagranicznemu (z Hiszpanii) zakupione wcześniej u zagranicznego producenta (z Belgii) wyroby tytoniowe. Wyroby tytoniowe wyprodukowane przez zagranicznego producenta (z Belgii) mają być dostarczane bezpośrednio do przedsiębiorcy z Hiszpanii (nie będą wwożone na teren Polski, miejscem dostawy będzie Skład Podatkowy przedsiębiorcy w Hiszpanii, natomiast będą transportowane bezpośrednio ze Składu Podatkowego przedsiębiorcy z Belgii). Przedmiotem sprzedaży będą wyroby tytoniowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 poz. 752 ze zm.). Transport w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i zabezpieczenie akcyzowe organizuje producent wyrobów tytoniowych z Belgii, natomiast po zrealizowaniu dostawy przedsiębiorca z Hiszpanii będzie wysyłał producentowi wyrobów tytoniowych z Belgii potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych w systemie EMCS. Wyroby tytoniowe produkowane przez przedsiębiorcę z Belgii, są zgodne z wymogami prawa rynku docelowego, czyli rynku Hiszpanii (np. w zakresie dotyczącym wzorów opakowań napisów ostrzegawczych, ewentualnie banderol).

2015
10
cze

Istota:

Czy udostępnienie w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy/konsumentowi wyrobów tytoniowych samodzielne sporządzenie na własny użytek jednorazowo 1 sztuki papierosa i w konsekwencji powtórzenia tego procesu większej ilości papierosów (z gilzy i wyrobów tytoniowych nabywanych od pytającego/przedsiębiorcy) może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Dodatkowo na terenie punktu sprzedaży detalicznej odpłatnie lub nieodpłatnie sprzedawca wyrobów tytoniowych będzie udostępniał konsumentom urządzenie do samodzielnego napychania tytoniem pochodzącym z nabywanych w tym punkcie wyrobów tytoniowych gilz papierosowych. Udostępniane urządzenie umożliwia wsypanie do niego tytoniu lub jego części i automatyczne napchanie 1 szt. gilzy-jednorazowo. Klient/konsument będzie więc mógł powtarzać opisany proces aż do opróżnienia zasobnika na tytoń wcześniej podany do urządzenia. Udostępniana napycharka gilz papierosowych posiada napęd elektryczny lub ręczny, obsługiwana będzie przez nabywcówkonsumentów wyrobów tytoniowych, samodzielnie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Opisywany stan przyszły ma na celu zwiększenie atrakcyjności punktu sprzedaży wyrobów tytoniowych, a urządzenie traktowane jest przez przedsiębiorcę jako urządzenie wspomagające sprzedaż wyrobów tytoniowych oferowanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udostępnienie w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy/konsumentowi wyrobów tytoniowych samodzielne sporządzenie na własny użytek jednorazowo 1 sztuki papierosa i w konsekwencji powtórzenia tego procesu większej ilości papierosów (z gilzy i wyrobów tytoniowych nabywanych od pytającego/przedsiębiorcy) może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym...

2015
26
kwi

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania pyłu tytoniowego w zakresie tytoniu do palenia oraz w zakresie suszu tytoniowego.

Fragment:

Z uwagi na to, że pył tytoniowy o średnicy od 0,3 do 1,0 mm nie spełnia definicji papierosów, tytoniu do palenia ani też cygara i cygaretki nie można go zaliczyć do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Z kolei stosownie do art. 99a ust. 1 ustawy – za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy – produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Z powyższego wynika, że warunkiem koniecznym aby susz tytoniowy przestał być suszem tytoniowym musi zostać z niego wytworzony wyrób tytoniowy. Skoro zatem w opisanym przypadku z części suszu tytoniowego (w postaci pyłu tytoniowego) nie zostanie wytworzony wyrób tytoniowy to część ta (pył tytoniowy) nadal pozostanie suszem tytoniowym w myśl ustawy o podatku akcyzowym. Reasumując, w opisanym przypadku pył tytoniowy (odpad powstający w procesie przetwarzania tytoniu) nie jest wyrobem tytoniowym w rozumieniu art. 98 ust. 1 ustawy, jest natomiast suszem tytoniowym w rozumieniu art. 99a ust. 1 ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze treść pytania zawartego we wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

2014
4
lis

Istota:

Opodatkowanie udostępnienia w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy wyrobów tytoniowych sporządzenie papierosa.

Fragment:

Dodatkowo na terenie punktu sprzedaży detalicznej odpłatnie lub nieodpłatnie sprzedawca wyrobów tytoniowych będzie udostępniał konsumentom urządzenie do samodzielnego napychania tytoniem pochodzącym z nabywanych w tym punkcie wyrobów tytoniowych gilz papierosowych. Udostępniane urządzenie umożliwia wsypanie do niego tytoniu lub jego części i automatyczne napchanie 1 szt. gilzy - jednorazowo. Klient/konsument będzie więc mógł powtarzać opisany proces aż do opróżnienia zasobnika na tytoń wcześniej podany do urządzenia. Udostępniana napycharka gilz papierosowych posiada napęd elektryczny lub ręczny, obsługiwana będzie przez nabywcówkonsumentów wyrobów tytoniowych, samodzielnie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Opisywany stan przyszły ma na celu zwiększenie atrakcyjności punktu sprzedaży wyrobów tytoniowych, a urządzenie traktowane jest przez przedsiębiorcę jako urządzenie wspomagające sprzedaż wyrobów tytoniowych oferowanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udostępnienie w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy/konsumentowi wyrobów tytoniowych samodzielne sporządzenie na własny użytek jednorazowo 1 sztuki papierosa i w konsekwencji powtórzenia tego procesu większej ilości papierosów (z gilzy i wyrobów tytoniowych nabywanych od pytającego/przedsiębiorcy) może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym...

2014
31
paź

Istota:

Opodatkowanie udostępnienia w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy wyrobów tytoniowych sporządzenie papierosa

Fragment:

Dodatkowo na terenie punktu sprzedaży detalicznej odpłatnie lub nieodpłatnie sprzedawca wyrobów tytoniowych będzie udostępniał konsumentom urządzenie do samodzielnego napychania tytoniem pochodzącym z nabywanych w tym punkcie wyrobów tytoniowych gilz papierosowych. Udostępniane urządzenie umożliwia wsypanie do niego tytoniu lub jego części i automatyczne napchanie 1 szt. gilzy - jednorazowo. Klient/konsument będzie więc mógł powtarzać opisany proces aż do opróżnienia zasobnika na tytoń wcześniej podany do urządzenia. Udostępniana napycharka gilz papierosowych posiada napęd elektryczny lub ręczny, obsługiwana będzie przez nabywcówkonsumentów wyrobów tytoniowych, samodzielnie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Opisywany stan przyszły ma na celu zwiększenie atrakcyjności punktu sprzedaży wyrobów tytoniowych, a urządzenie traktowane jest przez przedsiębiorcę jako urządzenie wspomagające sprzedaż wyrobów tytoniowych oferowanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy udostępnienie w miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych urządzenia umożliwiającego nabywcy/konsumentowi wyrobów tytoniowych samodzielne sporządzenie na własny użytek jednorazowo 1 sztuki papierosa i w konsekwencji powtórzenia tego procesu większej ilości papierosów (z gilzy i wyrobów tytoniowych nabywanych od pytającego/przedsiębiorcy) może być przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym...