IPTPP1/4512-260/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Stawka dla wyrobów medycznych
IPTPP1/4512-260/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 4. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2015r. (data wpływu 15 czerwca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych wyrobów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych wyrobów.

Wniosek został uzupełniony w dniu 15 czerwca 2015r. w zakresie doprecyzowania przedmiotu wniosku oraz opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca ... spółka jawna zajmuje się produkcją galanterii łazienkowej. Jest to Zakład Pracy Chronionej. W 2010 roku u Wnioskodawcy została wdrożona do produkcji nowa seria galanterii łazienkowej ..... Są to elementy wyposażenia łazienek, które pełnią funkcję pomocniczą dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Elementy te to:

 • krzesełka prysznicowe do zamocowania w kabinie prysznicowej, ułatwiające kąpiel prysznicową osobie niepełnosprawnej,
 • uchwyt półokrągły ułatwia korzystanie z krzesełka prysznicowego bądź WC,
 • uchwyt prosty wannowy, prysznicowy, bądź w wersji łącznikowej ułatwia korzystanie osobie niepełnosprawnej z kąpieli w wannie lub pod prysznicem oraz poruszanie się po łazience.

Elementy te wykonane są z rur mosiężnych pokrytych warstwą chromu lub ze stali nierdzewnej.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z wnioskiem zgłoszeniowym do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, w celu wpisania ww. elementów na listę wyrobów medycznych.

Informację o wpisie ww. elementów na listę wyrobów medycznych Spółka otrzymała w dniu 7 września 2010 roku i od tego dnia Spółka zaczęła stosować stawkę VAT 8% przy sprzedaży ww. elementów. W kolejnych latach Spółka rozszerzała produkcję serii „...- ... ...”.

W dniu 14 września 2012 r. i w dniu 16 kwietnia 2013 r. Spółka wystąpiła ponownie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z wnioskiem zgłoszeniowym wyrobów do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, w celu wpisania ww. elementów na listę wyrobów medycznych. Wnioski te zwierały elementy galanterii łazienkowej „....” były to:

 • uchwyty podłogowe stałe,
 • uchwyty podłogowe uchylne,
 • uchwyty półokrągłe umywalkowe,
 • uchwyty ścienno - podłogowe,
 • siedzisko prysznicowe.

Technologia wykonania ww. elementów jest taka sama jak elementów wpisanych już do Rejestru Wyrobów Medycznych. Wystawiona została deklaracja zgodności na nowo zgłoszone elementy odnosi się ona do zgodności z:

 • Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (z późniejszymi zmianami),
 • wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74 ze zm.),
 • ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 ze zm.)

Wyroby spełniają również wymagania norm:

 • PN-EN 12182:2012 Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych - Wymagania ogólne i metody badań,
 • PN-EN 9999:2011 Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych - Klasyfikacja i terminologia.

W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia złożonych w dniu 14 września 2012 r. i w dniu 16 kwietnia 2013 r. wniosków zgłoszeniowych do Rejestru Wyrobów Medycznych, Spółka w dniu 17 lutego 2015 r. wystąpiła do Urzędu z prośbą o potwierdzenie złożenia ww. dwóch wniosków. W dniu 04 marca 2015 roku Spółka otrzymała informację, że w bazie danych pochodzących ze zgłoszeń i powiadomień, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych stwierdzono zgłoszenie wyrobów.

Wyroby objęte zakresem pytania są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i spełniają definicję wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Zgodnie z zawartą definicją, wyrobem medycznym jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć,

których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Ponadto na wyroby te została wystawiona deklaracja zgodności z której wynika, że spełniają one wymogi Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych (z późn. zm.).

Ww. wyroby są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyroby serii .... zostały poddane ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi, zostało to potwierdzone deklaracją zgodności 93/42/EWG wystawioną przez wytwórcę oraz zostały one zgłoszone do Prezesa Urzędu w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.

Postępowanie takie, zdaniem Wnioskodawcy, kreuje powstanie domniemania, że dany produkt jest wyrobem medycznym, jeżeli:

 • wytwórca uznaje, że jego produkt spełnia definicję wyrobu medycznego wskazaną w ustawie o wyrobach medycznych,
 • przeprowadza ocenę zgodności i wystawia deklarację zgodności oraz
 • zgłasza ten produkt do bazy danych

wówczas uznać należy, że jest to wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawa o VAT posługuje się zwrotem wyroby medyczne "dopuszczone do obrotu" w Polsce, jednak ustawa o wyrobach medycznych nie posługuje się takim pojęciem. Według ustawy o wyrobach medycznych, wyroby medyczne są "wprowadzone do obrotu", a wprowadzenie do obrotu stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 31 tej ustawy to udostępnienie za opłatą lub nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego. Ww. wyroby są oznakowane znakiem CE.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wyroby wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE.

Art. 11 ust. 4 powołanej ustawy o wyrobach medycznych stanowi, że wyrób oznakowuje się znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) opisane we wniosku elementy serii ....mieszczą się w grupie PKWiU 25.11.23.0 "Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na wyroby serii „....”, które zostały zgłoszone w dniach 14 września 2012 r. i w dniu 16 kwietnia 2013 r. do Prezesa Urzędu w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych w celu wpisania ich na listę wyrobów medycznych, Spółka może stosować – od dnia stwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku jest prawidłowe- przy ich sprzedaży stawkę VAT 8% uznając je tym samym za wyroby medyczne mimo braku potwierdzenia wpisu ich na listę wyrobów medycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży elementów serii „....” które zostały zgłoszone w dniach 14 września 2012 r. i 16 kwietnia 2013 r. do Prezesa Urzędu w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych w celu wpisania ich na listę wyrobów medycznych Spółka może stosować przy ich sprzedaży stawkę VAT 8% uznając je tym samym za wyroby medyczne mimo braku potwierdzenia wpisu ich na listę wyrobów medycznych, ponieważ o statusie danego wyrobu, jako wyrobu medycznego nie rozstrzyga w istocie żaden organ (w tym Prezes Urzędu), lecz status taki określa sam wytwórca wyrobu po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności.

Jeżeli:

 • wytwórca uznał, że jego produkt spełnia definicję wyrobu medycznego wskazaną w ustawie o wyrobach medycznych,
 • przeprowadził ocenę zgodności i wystawił deklarację zgodności,
 • zgłosił taki produkt do bazy danych,

wówczas należy uznać, że jest to wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczony do obrotu w Polsce i może stosować przy jego sprzedaży 8% stawkę VAT. Taka procedura z kolei jest wystarczająca z punktu widzenia ustawy o VAT do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania do dostawy takiego produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207 poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl zatem art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU.

Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych, niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przywoływanej ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają bowiem unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały w przepisach ustawy o wyrobach medycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679, z późn. zm.), przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć

-których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Zgodnie z ust. 1 pkt 31 powyższego artykułu, przez wprowadzenie do obrotu rozumie się udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego.

Wprowadzeniem do używania – zgodnie z ust. 1 pkt 32 wyżej powołanego artykułu - jest pierwsze udostępnienie użytkownikowi na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy o wyrobach medycznych, wytwórcą jest:

 1. podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot,
 2. podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o wyrobach medycznych, wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do używania są oznakowane znakiem CE.

Znakiem CE nie oznakowuje się wyrobu wykonanego na zamówienie, wyrobu do badań klinicznych, wyrobu do oceny działania, wyrobu wykonanego przez użytkownika oraz systemu i zestawu zabiegowego, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 4 (ust. 2 cyt. artykułu).

Art. 11 ust. 4 powołanej ustawy stanowi, że wyrób oznakowuje się znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze.

Stosownie do art. 13 ust. 1 tej ustawy, za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. Jeżeli wytwórca nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialność tę ponosi podmiot, który wprowadził wyrób do obrotu.

W myśl art. 23 ust. 1 cytowanej ustawy, wyroby muszą spełniać odnoszące się do nich wymagania zasadnicze.

Na podstawie art. 26 pkt 2 ww. ustawy domniemywa się, że wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi, o których mowa w art. 23 ust. 1, w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C, jako normy zharmonizowane z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82) – w przypadku wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych.

Według art. 29 ust. 1 tej ustawy, wytwórca przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu oraz przed przekazaniem wyrobu do badań klinicznych lub do oceny działania jest obowiązany do przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 tej ustawy, wytwórca może powierzyć autoryzowanemu przedstawicielowi prowadzenie niektórych procedur oceny zgodności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3.

Autoryzowanym przedstawicielem jest podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który jest wyznaczony przez wytwórcę do działania w jego imieniu oraz do którego mogą zwracać się, zamiast do wytwórcy, władze i instytucje państw członkowskich w sprawach obowiązków wytwórcy określonych ustawą (art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

W oparciu o art. 58 tejże ustawy, wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania.

Z powyższych regulacji wynika, iż co do zasady to do wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela należy określenie, czy dany wyrób, zgodnie z jego przewidywanym zastosowaniem, jest wyrobem medycznym, czy też nim nie jest. Wyrób medyczny, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur oceny zgodności, oznakowuje się znakiem CE.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją galanterii łazienkowej. W dniu 14 września 2012 r. i w dniu 16 kwietnia 2013 r. Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z wnioskiem zgłoszeniowym wyrobów do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie do obrotu i do używania, w celu wpisania ww. elementów na listę wyrobów medycznych. Wnioski te zwierały elementy galanterii łazienkowej „.....” były to: uchwyty podłogowe stale, uchwyty podłogowe uchylne, uchwyty półokrągłe umywalkowe, uchwyty ścienno - podłogowe, siedzisko prysznicowe. Wystawiona została deklaracja zgodności na nowo zgłoszone elementy - odnosi się ona do zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych, wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Wyroby spełniają również wymagania norm: PN-EN 12182:2012 Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Wymagania ogólne i metody badań, PN-EN 9999:2011 Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych - Klasyfikacja i terminologia. Wyroby objęte zakresem pytania są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i spełniają definicję wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust.1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ww. wyroby są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ponadto na wyroby te została wystawiona deklaracja zgodności z której wynika, że spełniają one wymogi Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych (z późn. zm.). Ww. wyroby są oznakowane znakiem CE.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że dostawa wyrobów serii ...., będących – jak wskazał Wnioskodawca – wyrobami medycznymi w rozumieniu ww. ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że fakt otrzymania lub nieotrzymania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Wnioskodawcę nie ma wpływu na stawkę podatku VAT dla sprzedawanych wyrobów. O wysokości stawki podatku VAT decyduje bowiem rodzaj/charakter sprzedawanych wyrobów.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 15 ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Oznacza to, że nie mają umocowania prawnego do dokonywania interpretacji przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie jest organem właściwym do dokonania oceny w zakresie stwierdzenia, czy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych sprzedawane przez Wnioskodawcę towary stanowiące przedmiot zapytania są wyrobami medycznymi, nie jest też organem uprawnionym do badania, czy spełnione zostały uregulowania związane z wprowadzeniem wyrobu do obrotu, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa ta, choć powołana w ustawie o podatku od towarów i usług, nie jest elementem prawa podatkowego, wobec czego przepisy tej ustawy nie mogą być przedmiotem interpretacji udzielanej przez tut. Organ. Interpretacja taka wykraczałaby poza zakres interpretacji prawa podatkowego, do której uprawniony jest Dyrektor Izby Skarbowej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej. W związku z tym, niniejsza interpretacja została udzielona przy założeniu, iż wymienione we wniosku towary stanowią wyroby medyczne w rozumieniu powołanej ustawy o wyrobach medycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.