IPPP3/4512-520/16-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy urządzenia
IPPP3/4512-520/16-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. urządzenie
 3. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 15 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy urządzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy urządzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2010 roku Firma wyprodukowała urządzenie, zrobiła certyfikat medyczny w jednostce notyfikowanej, (aparat klasy Na według załącznika V dyrektywy 93/42/EWG). Czas życia urządzenia wynosi 10 lat, aparat został wpisany w 2010 r., najpierw do rejestru urządzeń medycznych, a w 2015 r. został wpisany do bazy urządzeń medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W dniu 27 lipca 2015 r. skończyła się ważność certyfikatu medycznego. Wszystkie urządzenia medyczne zostały wprowadzone do obrotu przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych mówi: w zakresie wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do używania przepisy ustawy stosuje się do wyrobów w stanie, w jakim są dostarczane użytkownikowi.

Wyroby medyczne wprowadzone do obrotu przez firmę są gotowe do użycia i nie wymagają żadnego przetwarzania. Firma wprowadziła do obrotu wyroby medyczne w czasie ważności certyfikatu, czyli nie ma zastosowania art. 10 ustawy o wyrobach medycznych w pkt 1: zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszone".

Firma przestaje wprowadzać na rynek wyrób medyczny po okresie ważności certyfikatu, jednocześnie zgodnie z ustawą o VAT towary wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, czyli wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm.), dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika bez względu na symbol PKWiU, przysługuje obniżona do 8% stawka VAT.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat.

Wnioskodawca jest pośrednikiem w sprzedaży urządzenia. Urządzenie stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2015r. poz. 876). Pomimo nieważności certyfikatu zgodności przedmiotowe urządzenie może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, ponieważ towar został wprowadzony na rynek w czasie obowiązywania certyfikatu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jaki VAT obowiązuje przy obrocie tymi wyrobami wprowadzonymi na rynek jako urządzenie medyczne i pozostające po wprowadzeniu urządzeniem medycznym?

Czy można stosować obniżoną stawkę VAT 8% zgodnie z ustawą o VAT towary wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, czyli wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm.)?

Czy nabywca (pośrednik) ww. aparatu medycznego może go odsprzedać również z 8% stawką VAT, jeśli nie świadczy usług medycznych, tylko pośredniczy w sprzedaży aparatów, jeśli certyfikat producenta wygasł, a towar został wprowadzony na rynek w czasie obowiązywania certyfikatu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą o VAT na towary wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, czyli wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm.), dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika bez względu na symbol PKWiU, przysługuje obniżona do 8% stawka VAT.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU.

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że w 2010 roku firma wyprodukowała urządzenie, zrobiła certyfikat medyczny w jednostce notyfikowanej, (aparat klasy Na według załącznika V dyrektywy 93/42/EWG). Czas życia urządzenia wynosi 10 lat, aparat został wpisany w 2010 r., najpierw do rejestru urządzeń medycznych, a w 2015 r. został wpisany do bazy urządzeń medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W dniu 27 lipca 2015 r. skończyła się ważność certyfikatu medycznego. Wszystkie urządzenia medyczne zostały wprowadzone do obrotu przez producenta zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Wyroby medyczne wprowadzone do obrotu przez firmę są gotowe do użycia i nie wymagają żadnego przetwarzania. Firma wprowadziła do obrotu wyroby medyczne w czasie ważności certyfikatu, nie ma zastosowania art. 10 ustawy o wyrobach medycznych. Firma przestaje wprowadzać na rynek wyrób medyczny po okresie ważności certyfikatu. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest pośrednikiem w sprzedaży urządzenia. Urządzenie stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2015r. poz. 876). Pomimo nieważności certyfikatu zgodności przedmiotowe urządzenie może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, ponieważ towar został wprowadzony na rynek w czasie obowiązywania certyfikatu.

Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o wyrobach medycznych, certyfikat zgodności to dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć

- który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;

Z kolei art. 10 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszone.

W świetle powołanych wyżej przepisów o podatku od towarów i usług, stawka obniżona w wysokości 8% będzie mogła być stosowana wyłącznie do dostawy wyrobów medycznych, które zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym w pozycji 105 tego załącznika, tj. wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na symbol PKWiU). Definicja wyrobów medycznych zawarta została w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy, w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca, pomimo utraty ważności certyfikatu zgodności urządzenie, pozostaje wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, to jego dostawa dokonywana przez Wnioskodawcę (pośrednika w sprzedaży tych urządzeń, który nie świadczy usług medycznych) - opodatkowana będzie preferencyjną 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy podkreślić, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.