IPPP2/4512-742/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy ściągaczy igieł insulinowych
IPPP2/4512-742/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. sprzęt medyczny
 2. stawka preferencyjna podatku
 3. stawki podatku
 4. wyposażenie
 5. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony,przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla ściągaczy igieł insulinowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla ściągaczy igieł insulinowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest dystrybutorem wyrobów medycznych , w tym igieł do penów insulinowych. Jednym z tej gamy wyrobów jest ściągacz igieł insulinowych - wyrób medyczny potwierdzony Deklaracją Zgodności Wytwórcy, tj. Firmy S.p.A oraz potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z wątpliwościami co do prawidłowego zaklasyfikowania ww. ściągacza igieł insulinowych w PKWiU, Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Łodzi o prawidłowe zaklasyfikowanie ww. ściągacza igieł insulinowych, tj. czy wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 32.50.13.0 „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule, itp., przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych gdzie indziej nie sklasyfikowane”, ze stawką VAT 23 % jako nie mieszczący się w enumeratywnie wymienionej grupie wyrobów objętych stawką obniżonego 8 % podatku VAT, czy też jest to wyrób medyczny z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT bez względu na symbol PKWiU objęty stawką obniżonego 8% podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo LDZ-KN.4221.1553.2015.KW.1 z dnia 05.06.2015 r.) ściągacz igieł insulinowych mieści się w grupowaniu PKWiU 32.50.13.0 „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Spośród ww. grupowania jedynie enumeratywnie wymienione towary opodatkowane są według stawki 8%.

Ściągacz do igieł insulinowych nie znajduje się w ww grupie towarów opodatkowanych obniżoną stawką VAT, co oznacza, że tak jak pozostałe nie wymienione towary klasyfikowane w PKWiU pod symbolem 32.50.13.0, nie może korzystać z tej preferencji i opodatkowane są według stawki podstawowej - 23%.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Spółka wyjaśniła, że ściągacz igieł insulinowych został zarejestrowany w rejestrze wyrobów medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Posiada Deklarację Zgodności Wytwórcy (Conformity Declaration S.p.A). Zgodnie z opisem Wytwórcy zawartym na etykiecie oraz w instrukcji użycia, ściągacz igieł insulinowych przeznaczony jest do bezpiecznego zdejmowania igieł ze wstrzykiwaczy, zaprojektowany do igieł insulinowych.

Zgodnie z powyższym ww. wyrób spełnia definicję wyposażenia wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), nie spełnia zaś definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Ponadto Spółka wyjaśniła, że ściągacz igieł insulinowych został wprowadzony do obrotu na podstawie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wyrób wspólnotowy - Włochy) oraz w oparciu o powiadomienie o wyrobie złożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych.

Innym procedurom dopuszczenia do obrotu wyrób nie podlega.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jednak z racji na fakt, że ściągacz igieł insulinowych wprowadzony do obrotu na terenie Polski jako wyrób medyczny (zgodnie z Deklaracją zgodności Wytwórcy oraz ze spełnionym obowiązkiem powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) może on zostać objęty obniżoną 8% stawką podatku od towarów i usług z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (czyli 8% VAT bez względu na symbol PKWiU).

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi ściągacz igieł insulinowych mieści się w grupowaniu PKWiU 32.50.13.0 „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Spośród ww grupowania jedynie enumeratywnie wymienione towary opodatkowane są według stawki 8%.

Ściągacz do igieł insulinowych nie znajduje się w ww. grupie towarów opodatkowanych obniżoną stawką VAT, co oznacza, że tak jak pozostałe nie wymienione towary klasyfikowane w PKWiU pod symbolem 32.50.13.0, nie może korzystać z tej preferencji i opodatkowane są według stawki podstawowej - 23%.

Z uwagi jednak na to, że jest wyrobem medycznym Wnioskodawca pozostaje na stanowisku, że wyrób ten może korzystać z obniżonej stawki VAT bez względu na symbol PKWiU z poz. 105 załącznika 3 do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 100 PKWiU ex 32.50.13.0 wymieniono:

„Strzykawki, igły, cewniki, kaniule, itp., przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 1. strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,
 2. igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
 3. igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
 4. przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,
 5. aparatura do transfuzji.

ex- dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Natomiast w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU.

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest dystrybutorem wyrobów medycznych, w tym igieł do penów insulinowych. Jednym z tej gamy wyrobów jest ściągacz igieł insulinowych - wyrób medyczny potwierdzony Deklaracją Zgodności Wytwórcy, tj. Firmy S.p.A oraz potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi, o która wystąpiła Spółka ściągacz igieł insulinowych mieści się w grupowaniu PKWiU 32.50.13.0 „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ponadto Spółka wyjaśniła, że ściągacz igieł insulinowych został zarejestrowany w rejestrze wyrobów medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Posiada Deklarację Zgodności Wytwórcy . Zgodnie z opisem Wytwórcy zawartym na etykiecie oraz w instrukcji użycia, ściągacz igieł insulinowych przeznaczony jest do bezpiecznego zdejmowania igieł ze wstrzykiwaczy, zaprojektowany do igieł insulinowych . Zgodnie z powyższym ww. wyrób spełnia definicję wyposażenia wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), nie spełnia zaś definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Ponadto Spółka wyjaśniła, że ściągacz igieł insulinowych został wprowadzony do obrotu na podstawie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (wyrób wspólnotowy - Włochy) oraz w oparciu o powiadomienie o wyrobie złożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych. Innym procedurom dopuszczenia do obrotu wyrób nie podlega.

Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. regulacji poczęć

– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych – przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych stosuje się do wyposażenia wyrobu medycznego.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych – wyposażenie wyrobu medycznego – to artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy, w którym Wnioskodawca wskazał, że ściągacze igieł insulinowych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, stwierdzić należy, że do ich dostawy nie ma zastosowania poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa ściągaczy igieł insulinowych zaklasyfikowanych do PKWiU 32.50.13.0 nie mieści się również w poz. 100 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle powyższych okoliczności dostawa ściągaczy igieł insulinowych, na podstawie art. 41 ust. 1 z zw. z art. 146 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.