IPPP1/4512-480/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych.
IPPP1/4512-480/15-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. wyroby medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego oraz elektronicznego i posiada w swojej ofercie m.in. monitory kliniczne kwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679 ze zm., dalej: „ustawa o wyrobach medycznych”). Produkty te są przedmiotem dalszej odprzedaży jako urządzenia dedykowane do użytkowania w służbie zdrowia, o czym świadczy m.in. ich budowa i wyposażenie.

Monitory kliniczne wyposażone są w specjalne, zewnętrzne zasilacze ekranowane magnetyczne i zabezpieczenie elektryczne, aby umożliwić w ten sposób pracę w środowisku medycznym i nie wywoływać zakłóceń w działającym już sprzęcie medycznym. Monitory posiadają także obudowy wykonane z dodatkiem materiału bakteriobójczego, ułatwiającego utrzymanie aseptyki w ośrodkach ochrony zdrowia. Monitory spełniają również tzw. normę DICOM, dzięki której mogą być używane w urządzeniach RTG, USG i pochodnych. Powyższe parametry są całkowicie zbędnew standardowych monitorach komputerowych i zostały zastosowane w celu dostosowania monitorów do warunków pracy w placówkach ochrony zdrowia. Poza spełnianiem norm medycznych urządzenia te mają również wyższą cenę zakupu w stosunku do ich „tradycyjnych” odpowiedników, co w pewnym stopniu eliminuje zakup tego sprzętu przez podmioty nie mające na celu ich przeznaczenia do stosowania w środowiskach pozamedycznych.

Monitory kliniczne posiadają oznaczenie znakiem CE, a ich producent dysponuje deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wyroby te spełniają normy wynikające m.in. z dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 1993 Nr 169), dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 2007 Nr 247) i są produkowane na poziomie normy IS09000. Ponadto Spółka, jako dystrybutor monitorów klinicznych na terytorium Polski, w obowiązującym terminie powiadomiła Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu urządzeń do obrotu krajowego zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), dostawy monitorów klinicznych powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%...

Zdaniem Spółki:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), dostawy monitorów klinicznych powinny być opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Natomiast, stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 8 %.

Na podstawie poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu według stawki 8% podlegają dostawy wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbol PKWiU).

Z powyższego wynika, że na dostawę wyrobu medycznego można stosować stawkę obniżoną pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. produkt spełnia definicję wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
 2. produkt został dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, tj. został oznakowany znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych oraz zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.

W ocenie Spółki powołane wyżej warunki są spełnione. Monitory kliniczne są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zostały oznakowane znakiem CE, a Spółka jako dystrybutor złożyła powiadomienie o wprowadzeniu tych urządzeń do obrotu krajowego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z powyższego względu Spółka stoi na stanowisku, że dostawa monitorów klinicznych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 października 2012 roku (nr IPPP2/443-746/12-4/KG). W powoływanej interpretacji Minister Finansów potwierdził prawidłowość opodatkowania według stawki obniżonej m.in. monitorów oraz terminali komputerowych z ekranami dotykowymi.

Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) dalej zwaną ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, w myśl art. 7 ust.1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 zawierającym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, ustawodawca wymienił w poz. 105 wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika – bez względu na symbol PKWiU.

Oznacza to, że na podstawie tej pozycji załącznika - stawka podatku 8% ma zastosowanie wyłącznie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług, które nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady określone zostały w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

 • diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 • diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 • badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 • regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, wyroby wprowadzane do obrotu i wprowadzane do używania są oznakowane znakiem CE.

Wyrób oznakowuje się znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze (ust. 4 ww. artykułu).

W myśl ust. 7 ww. artykułu, jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się numer identyfikacyjny tej jednostki.

Stosownie do art. 13 ust. 1 tej ustawy, za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wyrobu przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz za wprowadzenie wyrobu do obrotu odpowiada wytwórca wyrobu. Jeżeli wytwórca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim, odpowiedzialność tę ponosi autoryzowany przedstawiciel dla tego wyrobu. Jeżeli wytwórca nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela, odpowiedzialność tę ponosi podmiot, który wprowadził wyrób do obrotu.

Z wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego oraz elektronicznego i posiada w swojej ofercie m.in. monitory kliniczne kwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Produkty te są przedmiotem dalszej odprzedaży jako urządzenia dedykowane do użytkowania w służbie zdrowia, o czym świadczy m.in. ich budowa i wyposażenie. Monitory kliniczne posiadają oznaczenie znakiem CE. Ponadto Spółka, jako dystrybutor monitorów klinicznych na terytorium Polski, w obowiązującym terminie powiadomiła Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu urządzeń do obrotu krajowego zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro monitory kliniczne stanowią wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to do jego sprzedaży, jako wyrobu wymienionego w poz. 105 załącznika nr 3 ustawy o VAT, będzie zasadne zastosowanie stawki podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2, z uwzględnieniem art. 146a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPPP1/4512-414/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

wyroby medyczne
ILPP4/443-677/14-4/BA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.