Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla dostawy skanera dentystycznego.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Zawiera ona również przepisy dotyczące zasad klasyfikacji wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobu medycznego. Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych (...)
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży podwieszek.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych, niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały w przepisach ustawy o wyrobach medycznych. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, (...)
2017
26
cze

Istota:
Dostawa wyrobu medycznego (tj. fabrycznie sparowanych 2 sztuk monitorów diagnostycznych oraz oprogramowania do opisu i archiwizacji badań obrazowych) będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy. Natomiast, dostawa specjalizowanych komputerów wraz z dedykowaną kartą graficzną oraz dostawa zasilaczy awaryjnych UPS, które nie stanowią wyrobu medycznego, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy.
Fragment:
Jak wynika zaś z art. 2 ust. 1 pkt 33 u.w.m., przez pojęcie "wyposażenie wyrobu medycznego" należy rozumieć "artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem". Art. 2 ust. 2 u.w.m. wskazuje zaś, iż przepisy tej ustawy, dotyczące wyrobów medycznych, stosuje się do wyposażenia wyrobu medycznego. Wreszcie, art. 132 u.w.m. stanowi, co następuje: "Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych". W konsekwencji, wyroby medyczne w rozumieniu poz. 105 załącznika nr 3 do u.p.tu. niewątpliwie stanowią wyroby medyczne i ich wyposażenie w rozumieniu u.w.m. W ocenie Wnioskodawcy, oferowane przez Spółkę stacje medyczne stanowią w całości wyroby medyczne. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie ulega wątpliwości, że specjalistyczne oprogramowanie medyczne stanowi wyrób medyczny. "Oprogramowanie" zostało bowiem wprost wymienione w zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m. definicji wyrobów medycznych.
2017
18
maj

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii do aparatów słuchowych.
Fragment:
Kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma natomiast art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym: ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Z art. 2 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy wynika, że za wyposażenie wyrobu medycznego należy uznać artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Z powołanej definicji wynika, że wyposażenie wyrobu medycznego nie jest samodzielnym wyrobem medycznym, a jedynie „ artykułem ” specjalnie przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania, zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Oznacza to, że relacja między wyrobem medycznym, a jego wyposażeniem jest taka sama jak między przynależnością (art. 51 Kodeksu cywilnego) a rzeczą główną (w tej relacji rzeczą główną jest wyrób medyczny). Przepisy ustawy o wyrobach medycznych odnoszące się do wyrobów medycznych należy stosować wprost do wyposażenia wyrobu medycznego.
2017
9
lut

Istota:
Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla dostawy wkładek
Fragment:
(...) wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Na dzień sporządzenia przedmiotowego wniosku, podatnik posiada zaktualizowaną ocenę kliniczną tychże wyrobów medycznych. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych wypełnił obowiązki wynikające z ustawy o wyrobach medycznych w zakresie zgłoszenia wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przed wprowadzeniem po raz pierwszy wyrobów medycznych do obrotu. Wnioskodawca aktualnie dokonuje sprzedaży wyrobów i towarów spełniających wszelkie wymogi do uznania je za wyroby medyczne, w tym w odniesieniu do których dokonano stosownych zgłoszeń w zakresie rejestracji jako wyroby medyczne, z zastosowaniem obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Spółka posiada wszystkie dokumenty wymagane Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych niezbędne do wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął m.in. wątpliwości czy będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów (...)
2016
16
gru

Istota:
Określenia stawki podatku dla dostawy, wyposażenia wyrobu medycznego
Fragment:
Komputery, monitory oraz inne akcesoria tworzące wspólnie z wyrobem medycznym jednolitą funkcjonalnie stację diagnostyczną, są w sposób ścisły powiązane z wyrobem medycznym. Należy je zatem niewątpliwie uznać za wyposażenie wyrobu medycznego. Wyposażenie to jest bowiem specjalnie przeznaczone do stosowania z wyrobem medycznym w celu umożliwienia używania wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przykładowo monitor jest konieczny do podczytywania wyników badań, natomiast klawiatura jest niezbędna w celu zapisywania wyników badań, bądź ich modyfikacji. Bez tych akcesoriów prawidłowe korzystanie z wyrobu medycznego jest niemożliwe. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych, do wyposażenia wyrobów medycznych stosuje się bezpośrednio przepisy dotyczące wyrobów medycznych. Ponadto, zgodnie z art. 132 ustawy wyrobach medycznych, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć między innymi wyposażenie wyrobów medycznych. Pod pojęciem wyrobu medycznego użytego w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy zatem rozumieć m.in. wyposażenie wyrobów. Jak wskazał L. Ogiegło w „ Komentarzu do ustawy o wyrobach medycznych ” (Legalis) w odniesieniu do art. 132 ustawy o wyrobach medycznych: „Zakres klauzuli interpretacyjnej komentowanego przepisu jest i nieograniczony, co wyraża ogólne sformułowanie „ przepisy odrębne" oznaczające jakiekolwiek przepisy zewnętrzne, niezależnie od ich lokalizacji w systemie prawa oraz ich rangi w hierarchii źródeł prawa ”.
2016
5
gru

Istota:
-zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wyrobu medycznego (oprogramowania) wraz ze świadczeniem w postaci usługi integracji oprogramowania,
-zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla świadczenia w postaci usługi integracji oprogramowania wykonywanego w terminie późniejszym niż dostawa wyrobu medycznego (oprogramowania) w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy
Fragment:
Oprogramowanie zostało wprost wymienione jako przykład wyrobu medycznego w ustawie o wyrobach medycznych, co oznacza, że do opodatkowania usługi polegającej na udzieleniu licencji na oprogramowanie wyrobu medycznego zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zastosowanie znajduje stawka 8 % podatku VAT. 3. Usługa integracji oprogramowania stanowi element wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Skoro oprogramowanie stanowi wyrób medyczny na gruncie ustawy o wyrobach medycznych, to element takiego oprogramowania również powinien zostać uznany za wyrób medyczny w rozumieniu ww. ustawy. Za taką kwalifikacją przemawia również otwarty charakter definicji; wyrobu medycznego, na co jednoznacznie wskazuje umieszczenie na końcu katalogu przykładowych wyrobów medycznych zwrotu „ lub inny artykuł ”. Taki zabieg legislacyjny wskazuje na intencję ustawodawcy nadania jak najszerszego zakresu znaczeniowego pojęciu „ wyrób medyczny ”. 4. Pomocniczo, usługa integracji oprogramowania może zostać uznana za materiał stosowany w połączeniu z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego (tj. materiału) właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w co najmniej jednym z celów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. a-d.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do świadczeń w postaci szkoleń z obsługi dostarczonych wyrobów medycznych lub oprogramowania
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca jest wytwórcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych [dalej: ustawa o wyrobach medycznych]. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie dokonywać dostaw wyrobów medycznych, w tym m.in. wyrobów medycznych takich jak stacja diagnostyczna, oprogramowanie, rezonans magnetyczny, urządzenie do wykonywania badań RTG, tomograf komputerowy, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Wraz z dostawą wyrobów medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał również świadczenia pomocnicze w postaci szkoleń z obsługi dostarczonych wyrobów medycznych lub oprogramowania wyrobów medycznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedstawione wyżej świadczenia pomocnicze realizowane będą po dokonaniu dostawy wyrobu medycznego, w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy. Szkolenia z obsługi dostarczanych wyrobów medycznych lub oprogramowania wyrobów medycznych będą związane w sposób ścisły z wyrobem medycznym i będą stanowiły część kompleksowego świadczenia w postaci dostawy wyrobów medycznych i przeprowadzania szkoleń z zakresu ich obsługi.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wyrobu medycznego wraz z usługą wdrożenia tego wyrobu.
Fragment:
(...) wyrobach medycznych. Wraz z dostawą wyrobów medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał również świadczenia pomocnicze w postaci usług wdrożenia wyrobu medycznego. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedstawione wyżej świadczenia pomocnicze realizowane będą po dokonaniu dostawy wyrobu medycznego, w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy. Wykonywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności usługi wdrożenia będą składać się w szczególności z następujących świadczeń: instalacji lub montażu wyrobu medycznego, konfiguracji parametrów działania infrastruktury technicznej klientów Spółki, zsynchronizowania poszczególnych elementów wyrobu medycznego będącego przedmiotem dostawy z urządzeniami już funkcjonującymi u klientów Wnioskodawcy, uruchomienia wyrobu medycznego, asysty w pierwszych godzinach rozruchu wyrobu medycznego. szkolenie Celem wszystkich świadczeń składających się na usługę wdrożenia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dostarczanego przez Wnioskodawcę wyrobu medycznego oraz realizacja potrzeb klientów Spółki, zainteresowanych dostosowaniem danego wyrobu medycznego do funkcjonującej już infrastruktury.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy urządzenia
Fragment:
Firma wprowadziła do obrotu wyroby medyczne w czasie ważności certyfikatu, nie ma zastosowania art. 10 ustawy o wyrobach medycznych. Firma przestaje wprowadzać na rynek wyrób medyczny po okresie ważności certyfikatu. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest pośrednikiem w sprzedaży urządzenia. Urządzenie stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2015r. poz. 876). Pomimo nieważności certyfikatu zgodności przedmiotowe urządzenie może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, ponieważ towar został wprowadzony na rynek w czasie obowiązywania certyfikatu. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o wyrobach medycznych, certyfikat zgodności to dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.