Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii do aparatów słuchowych.
Fragment:
Kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma natomiast art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym: ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Z art. 2 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy wynika, że za wyposażenie wyrobu medycznego należy uznać artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Z powołanej definicji wynika, że wyposażenie wyrobu medycznego nie jest samodzielnym wyrobem medycznym, a jedynie „ artykułem ” specjalnie przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania, zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Oznacza to, że relacja między wyrobem medycznym, a jego wyposażeniem jest taka sama jak między przynależnością (art. 51 Kodeksu cywilnego) a rzeczą główną (w tej relacji rzeczą główną jest wyrób medyczny). Przepisy ustawy o wyrobach medycznych odnoszące się do wyrobów medycznych należy stosować wprost do wyposażenia wyrobu medycznego.
2017
9
lut

Istota:
Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla dostawy wkładek
Fragment:
(...) wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji. Na dzień sporządzenia przedmiotowego wniosku, podatnik posiada zaktualizowaną ocenę kliniczną tychże wyrobów medycznych. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych wypełnił obowiązki wynikające z ustawy o wyrobach medycznych w zakresie zgłoszenia wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przed wprowadzeniem po raz pierwszy wyrobów medycznych do obrotu. Wnioskodawca aktualnie dokonuje sprzedaży wyrobów i towarów spełniających wszelkie wymogi do uznania je za wyroby medyczne, w tym w odniesieniu do których dokonano stosownych zgłoszeń w zakresie rejestracji jako wyroby medyczne, z zastosowaniem obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Spółka posiada wszystkie dokumenty wymagane Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych niezbędne do wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął m.in. wątpliwości czy będzie miał prawo do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów (...)
2016
16
gru

Istota:
Określenia stawki podatku dla dostawy, wyposażenia wyrobu medycznego
Fragment:
Komputery, monitory oraz inne akcesoria tworzące wspólnie z wyrobem medycznym jednolitą funkcjonalnie stację diagnostyczną, są w sposób ścisły powiązane z wyrobem medycznym. Należy je zatem niewątpliwie uznać za wyposażenie wyrobu medycznego. Wyposażenie to jest bowiem specjalnie przeznaczone do stosowania z wyrobem medycznym w celu umożliwienia używania wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przykładowo monitor jest konieczny do podczytywania wyników badań, natomiast klawiatura jest niezbędna w celu zapisywania wyników badań, bądź ich modyfikacji. Bez tych akcesoriów prawidłowe korzystanie z wyrobu medycznego jest niemożliwe. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych, do wyposażenia wyrobów medycznych stosuje się bezpośrednio przepisy dotyczące wyrobów medycznych. Ponadto, zgodnie z art. 132 ustawy wyrobach medycznych, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć między innymi wyposażenie wyrobów medycznych. Pod pojęciem wyrobu medycznego użytego w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy zatem rozumieć m.in. wyposażenie wyrobów. Jak wskazał L. Ogiegło w „ Komentarzu do ustawy o wyrobach medycznych ” (Legalis) w odniesieniu do art. 132 ustawy o wyrobach medycznych: „Zakres klauzuli interpretacyjnej komentowanego przepisu jest i nieograniczony, co wyraża ogólne sformułowanie „ przepisy odrębne" oznaczające jakiekolwiek przepisy zewnętrzne, niezależnie od ich lokalizacji w systemie prawa oraz ich rangi w hierarchii źródeł prawa ”.
2016
5
gru

Istota:
-zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wyrobu medycznego (oprogramowania) wraz ze świadczeniem w postaci usługi integracji oprogramowania,
-zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla świadczenia w postaci usługi integracji oprogramowania wykonywanego w terminie późniejszym niż dostawa wyrobu medycznego (oprogramowania) w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy
Fragment:
Oprogramowanie zostało wprost wymienione jako przykład wyrobu medycznego w ustawie o wyrobach medycznych, co oznacza, że do opodatkowania usługi polegającej na udzieleniu licencji na oprogramowanie wyrobu medycznego zgodnie z pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zastosowanie znajduje stawka 8 % podatku VAT. 3. Usługa integracji oprogramowania stanowi element wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Skoro oprogramowanie stanowi wyrób medyczny na gruncie ustawy o wyrobach medycznych, to element takiego oprogramowania również powinien zostać uznany za wyrób medyczny w rozumieniu ww. ustawy. Za taką kwalifikacją przemawia również otwarty charakter definicji; wyrobu medycznego, na co jednoznacznie wskazuje umieszczenie na końcu katalogu przykładowych wyrobów medycznych zwrotu „ lub inny artykuł ”. Taki zabieg legislacyjny wskazuje na intencję ustawodawcy nadania jak najszerszego zakresu znaczeniowego pojęciu „ wyrób medyczny ”. 4. Pomocniczo, usługa integracji oprogramowania może zostać uznana za materiał stosowany w połączeniu z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego (tj. materiału) właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w co najmniej jednym z celów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. a-d.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do świadczeń w postaci szkoleń z obsługi dostarczonych wyrobów medycznych lub oprogramowania
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca jest wytwórcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych [dalej: ustawa o wyrobach medycznych]. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie dokonywać dostaw wyrobów medycznych, w tym m.in. wyrobów medycznych takich jak stacja diagnostyczna, oprogramowanie, rezonans magnetyczny, urządzenie do wykonywania badań RTG, tomograf komputerowy, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Wraz z dostawą wyrobów medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał również świadczenia pomocnicze w postaci szkoleń z obsługi dostarczonych wyrobów medycznych lub oprogramowania wyrobów medycznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedstawione wyżej świadczenia pomocnicze realizowane będą po dokonaniu dostawy wyrobu medycznego, w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy. Szkolenia z obsługi dostarczanych wyrobów medycznych lub oprogramowania wyrobów medycznych będą związane w sposób ścisły z wyrobem medycznym i będą stanowiły część kompleksowego świadczenia w postaci dostawy wyrobów medycznych i przeprowadzania szkoleń z zakresu ich obsługi.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wyrobu medycznego wraz z usługą wdrożenia tego wyrobu.
Fragment:
(...) wyrobach medycznych. Wraz z dostawą wyrobów medycznych Wnioskodawca będzie wykonywał również świadczenia pomocnicze w postaci usług wdrożenia wyrobu medycznego. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których przedstawione wyżej świadczenia pomocnicze realizowane będą po dokonaniu dostawy wyrobu medycznego, w ramach uzupełnienia bądź rozszerzenia tej dostawy. Wykonywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności usługi wdrożenia będą składać się w szczególności z następujących świadczeń: instalacji lub montażu wyrobu medycznego, konfiguracji parametrów działania infrastruktury technicznej klientów Spółki, zsynchronizowania poszczególnych elementów wyrobu medycznego będącego przedmiotem dostawy z urządzeniami już funkcjonującymi u klientów Wnioskodawcy, uruchomienia wyrobu medycznego, asysty w pierwszych godzinach rozruchu wyrobu medycznego. szkolenie Celem wszystkich świadczeń składających się na usługę wdrożenia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dostarczanego przez Wnioskodawcę wyrobu medycznego oraz realizacja potrzeb klientów Spółki, zainteresowanych dostosowaniem danego wyrobu medycznego do funkcjonującej już infrastruktury.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie określenia właściwej stawki podatku dla dostawy urządzenia
Fragment:
Firma wprowadziła do obrotu wyroby medyczne w czasie ważności certyfikatu, nie ma zastosowania art. 10 ustawy o wyrobach medycznych. Firma przestaje wprowadzać na rynek wyrób medyczny po okresie ważności certyfikatu. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest pośrednikiem w sprzedaży urządzenia. Urządzenie stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U. z 2015r. poz. 876). Pomimo nieważności certyfikatu zgodności przedmiotowe urządzenie może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, ponieważ towar został wprowadzony na rynek w czasie obowiązywania certyfikatu. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o wyrobach medycznych, certyfikat zgodności to dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.
2016
2
gru

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 8% przy sprzedaży jednorazowych produktów medycznych.
Fragment:
W ww. załączniku zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w pozycji 105 wymieniono „ Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika ” bez względu na symbol PKWiU. W myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), wyrobem medycznym jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, regulacji poczęć, - których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.
2016
30
lis

Istota:
Ustalenie, czy w odniesieniu do usług montażu wyrobu medycznego, w sytuacjach opisanych we wniosku, Spółka może zastosować 8% stawkę podatku od towarów i usług,
Fragment:
W poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wymienione zostały, bez względu na symbol PKWiU, wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika. Powyższy zapis oznacza, że 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług, które nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Powyższe zasady dotyczące klasyfikacji, wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych określone zostały w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876, ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o wyrobach medycznych, pod pojęciem wyrobu medycznego należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku do sprzedaży wyrobu medycznego łącznie z urządzeniami przynależnymi
Fragment:
Jedynie wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jako towary, dla których ustawodawca przewidział ww. preferencyjną stawkę podatku. Z żadnej pozycji ww. załącznika, jak również z przepisów wykonawczych do ustawy nie wynika natomiast, aby obniżoną stawką podatku objęta była sprzedaż urządzeń przynależnych do wyrobu medycznego. W konsekwencji, obniżoną stawkę podatku VAT wynikającą z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy, można zastosować do dostawy wyrobu medycznego (analizatora). Natomiast, stawka ta nie może mieć zastosowania do komputerów, drukarek i ups-ów sprzedawanych jako urządzenia przynależne do wyrobu medycznego, gdyż nie są one zarejestrowane jako wyrób medyczny. Zatem, świadczenie złożone, na które składa się dostawa wyrobu medycznego wraz z urządzeniami przynależnymi, zostanie opodatkowana w ten sposób, że dostawa analizatora, będącego wyrobem medycznym, będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy. Natomiast, dostawa komputerów, drukarek i ups-ów stanowiących urządzenia przynależne wyrobu medycznego, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy.
2016
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.