Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy urządzenia ... stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego

Fragment:

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że zastosowanie stawki obniżonej na wyroby medyczne jest uzależnione od łącznego spełnienia dwóch przesłanek: towar musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych; towar musi zostać dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie, dla potrzeb zastosowania stawki VAT 8% na wyroby medyczne bez znaczenia pozostaje klasyfikacja PKWiU danego towaru. Przepisy ustawy o VAT, określając zakres przedmiotowy wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma stawka obniżona, odwołują się do regulacji UoWM. Ustawa o wyrobach medycznych wprowadza definicję wyrobu medycznego, definicję poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych oraz definicję wyposażenia wyrobu medycznego. Należy także dookreślić, że zgodnie z art. 132 UoWM dla potrzeb stosowania odrębnych przepisów, w których jest mowa o wyrobach medycznych, przez wyroby medyczne rozumie się m.in. wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, a także wyposażenie wyrobów medycznych oraz wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Oznacza to, że m.in. na potrzeby stosowania ustawy o VAT, jako wyrób medyczny należy traktować również wyposażenie wyrobów medycznych (zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 38 UoWM).

2018
27
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT dla usługi wykonywania instalacji gazów medycznych realizowanej w ramach wykonywania kompleksowej budowy budynku szpitala.

Fragment:

W załączniku tym, w poz. 105, wskazane zostały wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. Powyższy zapis oznacza, że 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy. Kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług, które nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.). Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie (...)

2018
5
wrz

Istota:

Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla dostawy wyrobu medycznego oraz dla usług transportu i dzierżawy zbiorników związanych z dostawą tego wyrobu

Fragment:

Ponadto stosownie do przepisu art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Jednocześnie należy wskazać, iż definicja ustawowa wyrobu medycznego odpowiada określeniu wyrób medyczny zdefiniowanemu w przepisach rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. - w sprawie wyrobów medycznych. Zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2001 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw rady 90/385/EWG i 93/42/ EWG. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ww. Ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13. art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, zaś stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

2018
9
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania dostawy opraw do okularów korekcyjnych.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 powyższej ustawy, przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych stosuje się do wyposażenia wyrobu medycznego. Wyposażenie wyrobu medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 cyt. ustawy, to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Spółkę – podatnika VAT czynnego – działalności jest sprzedaż hurtowa opraw do okularów, przy czym Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres działalności gospodarczej o sprzedaż opraw do okularów korekcyjnych, które następnie będą sprzedawane salonom optycznym w celu wykonania okularów korekcyjnych dla klientów indywidualnych. Oferowane do sprzedaży oprawy będą zarejestrowane jako wyrób medyczny w rejestrze medycznym, będą zgodne z wymogami unijnymi i będą oznaczone znakiem CE. Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że o ile – na co wskazano we wniosku – oprawy okularowe faktycznie będą zarejestrowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą wykorzystywane do okularów korekcyjnych, to ich dostawa będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
10
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych na terytorium kraju.

Fragment:

Zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oprawki do okularów korekcyjnych nie spełniają definicji wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych lecz definicję wyposażenia wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 33, do którego ustawa zgodnie z art. 2 ust. 2 nakazuje stosować wszystkie postanowienia ustawy odnoszące się do wyrobów medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych zawiera dwie definicje wyrobu medycznego. Pierwszą zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 będącą definicją czysto techniczną stworzoną na potrzeby ustawy o wyrobach medycznych, oraz drugą zawartą w art. 132. Przepis art. 132 tej ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Skoro ustawodawca na potrzeby innych ustaw (w tym ustawy o VAT) posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznych, do których zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, to ograniczanie w tym przypadku pojęcia wyrobu medycznego do wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych wydaje się niezasadne. Definicja zawarta w art. 132 ustawy zawiera wykładnię systemową zewnętrzną – definicja, w jaki sposób ma być rozumiane pojęcie wyrób medyczny na gruncie innych ustaw.

2018
30
cze

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedaży mobilnej pracowni rezonansu magnetycznego.

Fragment:

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy. Bez znaczenia dla zastosowania tej stawki pozostaje to, na rzecz jakiego podmiotu występuje dostawa tych towarów. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Należy podkreślić, że kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy. Przepisy ustawy nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały w przepisach ustawy o wyrobach medycznych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznychwyrób medyczny oznacza narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę (...)

2018
23
cze

Istota:

Dostawa oprawek do okularów korekcyjnych - stawka

Fragment:

Załącznik nr 3 do ustawy o VAT w odniesieniu do wyrobów medycznych nie zawiera własnej ich definicji lecz odsyła do ich rozumienia według ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych zawiera definicję wyrobu medycznego (art. 2 ust. 1 pkt 33), jak i definicję wyposażenia wyrobu medycznego (art. 2 ust. 1 pkt 38). Jednakże ustawa o wyrobach medycznych, w art. 132 zawiera szerszą definicję wyrobów medycznych dla celów innych ustaw. Zgodnie bowiem z tym przepisem, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Ustawodawca we wskazanym wyżej przepisie na potrzeby innych ustaw posłużył się więc szerszym pojęciem wyrobów medycznego, obejmując również tym pojęciem wyposażenie wyrobu medycznego. Niewątpliwie ustawa o VAT, której integralną częścią jest załącznik 3, stanowi odrębne przepisy, o których mowa w art. 132 ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa o VAT posługuje się bowiem pojęciem wyrobów medycznych, nie zawiera przy tym własnej definicji wyrobów medycznych, odsyłając do rozumienia tego pojęcia zawartego w ustawie o wyrobach medycznych.

2018
28
maj

Istota:

Opodatkowanie dostawy oprawek do okularów korekcyjnych, które nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny i nie zostały oznaczone certyfikatem CE oraz opodatkowanie dostawy oprawek do okularów korekcyjnych po ich zarejestrowaniu jako wyrób medyczny i oznaczonych certyfikatem CE.

Fragment:

Norma ta wyraźnie odsyła do treści przepisów ustawy o wyrobach medycznych, a w rozumieniu tejże ustawy odrębnym przedmiotem o różnych właściwościach jest wyposażenie wyrobu medycznego i wyrób medyczny. Przesądza o tym słowniczek wyrażeń używanych w tej ustawie definiujący kluczowe dla niej wyrażenia, a ściślej biorąc przywoływany wyżej art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym wyposażeniem wyrobu medycznego jest artykuł, który – nie będąc wyrobem medycznym – jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. W ocenie Organu, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych pojęcia: „ wyrób medyczny ” i „ wyposażenie wyrobu medycznego ” należą do odrębnych towarów, choć funkcjonalnie związanych. Ustawa o podatku od towarów usług w poz. 105 załącznika nr 3 wyraźnie nakazuje stosować do wykładni pojęcia „ wyrób medyczny ” znaczenie przejęte w ustawie o wyrobach medycznych. Mówi bowiem o „ wyrobie medycznym ” w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a zatem to w jaki sposób ustawa ta definiuje to pojęcie na potrzeby odrębnych ustaw nie ma przesądzającego znaczenia dla rozumienia tego pojęcia przy interpretacji poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy.

2018
16
maj

Istota:

Stawka podatku VAT dla:
 • wkładów do miski unitu stomatologicznego,
 • tacek stomatologicznych.
 • Fragment:

  W załączniku nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych, 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Zawiera ona również przepisy dotyczące zasad klasyfikacji wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobu medycznego. Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych (...)

  2018
  14
  maj

  Istota:

  Stawka podatku obowiązująca przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz sprzedaży towarów będących wyrobami medycznymi, ich wyposażenia i części zamienne.

  Fragment:

  Stosownie do § 45 ww. rozporządzenia w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. obniżona do wysokości 8% stawka podatku od towarów i usług ma również zastosowanie dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów medycznych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), z wyłączeniem systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. Na podstawie § 46 ust. 2 ww. rozporządzenia stawka, o której mowa w § 45, może być stosowana również do czynności wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. W ww. art. 132 ustawy o wyrobach medycznych wymienione zostały: wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Powyższe oznacza, że do dnia 31 grudnia 2010 r., na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 7% stawka podatku VAT miała zastosowanie do: wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.