Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Wyroby medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie objęcia stawką VAT 8% sprzedaży koca przeciwwstrząsowego-ratunkowego
Fragment:
Ponad to na pytanie organu „Czy koc przeciwwstrząsowo-ratunkowy będący przedmiotem sprzedaży, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 876)...” Wnioskodawca wskazał, że koc przeciwwstrząsowo-ratunkowy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu wspomnianej ustawy. Wnioskodawca dokonał stosownych zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych. Koc został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W związku z powyższym, czy do sprzedaży koca przeciwwstrząsowego-ratunkowego Wnioskodawca może zastosować stawkę 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca dopełnił obowiązku zgłoszenia wyrobu medycznego - tj. koca przeciwwstrząsowego-ratunkowego zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym sprzedawane koce przeciwwstrząsowe-ratunkowe zawierają się w pozycji 105 załącznika numer 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 8% przy ich sprzedaży.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT sprzedawanych produktów jako wyrobów medycznych.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że sprzedawane produkty posiadają oznakowanie certyfikatem CE oraz posiadają „ deklarację zgodności ” (declaration of conformity) wystawioną przez zagranicznego kontrahenta, w której stwierdzono, że produkt spełnia warunki wyrobu medycznego dyrektywy 93/42/EWG, tym samym więc w ocenie Strony produkty te stanowią wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wyroby medyczne, które sprzedaje Strona są dopuszczone do obrotu na rynku krajowym oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Jednakże przedmiotem rozpatrywanej sprawy jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT do sprzedaży wyrobów medycznych w zależności od momentu ich zgłoszenia (rejestracji) do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z przytoczonego wyżej art. 58 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania pierwszego wyrobu. Z kolei przepis art. 58 ust. 3 ustawy nakłada na importera lub dystrybutora obowiązek powiadomienia o wprowadzeniu do używania na terytorium RP wyrobu medycznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium kraju.
2016
31
lip

Istota:
Sprzedaż w kraju, import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie systemów włosów (peruk), które stanowią wyrób medyczny w rozumieniu ww. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowana jest/będzie preferencyjną 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105 zostały wymienione wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania (...)
2016
27
lip

Istota:
Dostawa wyposażenia dodatkowego wyrobu medycznego w postaci modułu lub kilku modułów bez aparatu bazowego, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%, bowiem dostawa ta nie dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych..
Fragment:
W świetle art. 2 ust. 1 pkt 33 cyt. ustawy – wyposażenie wyrobu medycznego to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Na podstawie art. 132 cytowanej ustawy, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży materaca rehabilitacyjnego zarejestrowanego jako wyrób medyczny w rejestrze wyrobów medycznych. Rejestracją, która dotyczy wyrobów medycznych (zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) objęty będzie rehabilitacyjny aparat masujący. W skład wyrobu medycznego wchodzi aparat bazowy oraz pięć modułów. Nie można zarejestrować modułów jako samodzielny wyrób medyczny, ponieważ moduł bez podłączenia z aparatem bazowym nie jest zasilany, nie pracuje i nie wykonuje żadnych funkcji.
2016
22
lip

Istota:
Możliwości opodatkowania stawką podatku VAT 8% sprzedaży poszczególnych elementów zestawu ultrasonograficznego sprzedawanych oddzielnie.
Fragment:
W ww. załączniku nr 3 do ustawy (stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 105, wskazane zostały wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, bez względu na symbol PKWiU. W świetle zatem pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 8% (w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r.) stosowana jest do dostawy wyłącznie towarów spełniających definicję wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Definicje pojęcia „wyrób medyczny zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wyrobem medycznym jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby; (...)
2016
21
lip

Istota:
Podatek podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego.
Fragment:
Spełnienie drugiego warunku oznacza, że muszą być dopełnione wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych określone procedury związane z dopuszczeniem wyrobu medycznego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopełnienie procedur związanych z dopuszczeniem do obrotu oznacza, że takiego wyrobu nie można uznać za wyrób medyczny skutecznie dopuszczony do obrotu, co na gruncie ustawy VAT powoduje, że warunek drugi nie jest spełniony. W konsekwencji wyklucza to możliwość zastosowania obniżonej stawki 8% dla takiego wyrobu, pomimo spełnienia definicji wyrobu medycznego. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Należy w tym miejscu zauważyć, że art. 132 ustawy o wyrobach medycznych stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Z definicji zwartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych wynika, że wyrób (...)
2016
22
cze

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży okularów
Fragment:
Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zatem podstawowym kryterium decydującym o sposobie opodatkowania dostaw okularów korekcyjnych jest zakwalifikowanie tych towarów do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.). Należy podkreślić, iż kwalifikacja wyrobu do kategorii wyrobów medycznych dokonana musi być na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy przywoływanej ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru do wyrobu medycznego. Zasady dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych określone zostały w przepisach ww. ustawy o wyrobach medycznych. Art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych stanowi, iż pod pojęciem wyrobu medycznego należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, (...)
2016
22
maj

Istota:
Stawka podatku VAT na wyposażenie dodatkowe, nowe części zamienne, aktualizację oprogramowania do wyrobów medycznych i odnowione wyroby medyczne.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedaje także wyroby medyczne rekondycjonowane - sprzęt po procesie odnowienia wyposażony w oryginalne części, wpływające na jego niezawodność i długotrwałą funkcjonalność. Sprzedawane maszyny przeznaczone do wykonywania badań ultradźwiękowych działają i jednocześnie wyglądają jak nowe. Klienci uzyskują gwarancję producenta. Wyroby medyczne rekondycjonowane zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski zgodnie z wymaganiami ww. ustawy o wyrobach medycznych. Wyroby medyczne rekondycjonowane posiadają deklaracje zgodności, które potwierdzają, że wymienione w nich produkty pozostają w zgodności z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych. Spółka wskazuje, że wyroby medyczne rekondycjonowane wypełniają definicję wyrobów medycznych z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Powołane przepisy wskazują, że obniżona 8% stawka podatku może być stosowana jedynie w odniesieniu do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynie bowiem wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a z nich wyłącznie takie, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy, jako towary dla których ustawodawca przewidział ww. preferencyjną stawkę podatku.
2016
17
maj

Istota:
Dostawa urządzenia, które stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ww. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i zostało dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowana będzie preferencyjną 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca, pomimo utraty ważności certyfikatu zgodności urządzenie, pozostaje wyrobem medycznym, które może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych, jego dostawa opodatkowana będzie również preferencyjną 8% stawką podatku na podstawie ww. przepisu.
Fragment:
Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca, zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat. Wnioskodawca wskazał, że urządzenie L... stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Pomimo nieważności certyfikatu zgodności przedmiotowe urządzenie może być stosowane w celach medycznych wskazanych w ustawie o wyrobach medycznych. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o wyrobach medycznych certyfikat zgodności to dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych – przez wyrób (...)
2016
15
maj

Istota:
Stawka podatku, okulary korekcyjne, wyroby medyczne, oprawa okularowa, okulary
Fragment:
Przepis ten stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Skoro ustawodawca na potrzeby innych ustaw, do których niewątpliwie należy ustawa o VAT, posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznych, do których zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, to ograniczenie w tym przypadku pojęcia wyrobu medycznego do wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych naruszało wykładnię systemową zewnętrzną. Z tych względów w ocenie NSA należało przyjąć, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. dostawa opraw korekcyjnych do okularów zarejestrowanych w rejestrze wyrobów medycznych w Polsce lub innym kraju UE lub posiadających znak CE jako wyroby medyczne lub wyposażenie wyrobów medycznych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz załącznika nr 3 poz. 105 do ustawy o VAT w związku z art. 132 ustawy o wyrobach medycznych opodatkowana została niższą stawką VAT w wysokości 8%.
2016
10
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.