Wyroby gotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby gotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

Czy dochód z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów gotowych wytworzonych z wykorzystaniem składników materialnych i niematerialnych udostępnionych w ramach Działu (w takim zakresie w jakim przedmiotowo pokrywa się z zakresem Zezwoleń zgodnie z odpowiednią klasyfikacją w świetle PKWiU), stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, dochód ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych przy wykorzystaniu składników majątkowych tworzących Dział spełnia warunki do uznania go za dochód zwolniony z opodatkowania PDOP, w szczególności: wyroby gotowe mieszczą się w klasyfikacji PKWiU wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego wobec czego dochód ze sprzedaży tych wyrobów będzie stanowić dochód osiągnięty z działalności prowadzonej w zakresie określonym w Zezwoleniach; działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów gotowych (które będą wytwarzane z wykorzystaniem składników materialnych i niematerialnych udostępnionych w ramach Działu) będzie realizowana na terenie SSE. W konsekwencji, dochód ze sprzedaży wyrobów gotowych będzie stanowić dochód osiągnięty z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dochód z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów gotowych wytworzonych z wykorzystaniem składników materialnych i niematerialnych udostępnionych w ramach Działu, stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP.

2013
13
lis

Istota:

W zakresie momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio wyrobów gotowych oraz obowiązku uwzględnienia ww. zwróconych wyrobów gotowych w spisie z natury sporządzonym na koniec roku podatkowego, w sytuacji, gdy zwrot ten nastąpił po zakończeniu roku i po sporządzeniu spisu z natury

Fragment:

Biura 2 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio wyrobów gotowych – jest nieprawidłowe, obowiązku uwzględnienia ww. zwróconych wyrobów gotowych w spisie z natury sporządzonym na koniec roku podatkowego, w sytuacji, gdy zwrot ten nastąpił po zakończeniu roku i po sporządzeniu spisu z natury – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio wyrobów gotowych oraz obowiązku uwzględnienia ww. zwróconych wyrobów gotowych w spisie z natury sporządzonym na koniec roku podatkowego, w sytuacji, gdy zwrot ten nastąpił po zakończeniu roku i po sporządzeniu spisu z natury. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie produkcji nakryć głowy z wyrobów włókienniczych dla wszystkich grup wiekowych. Wykonane wyroby (czapki, kapelusze, berety, chustki) w przeważającej części sprzedaje na eksport, a w pozostałej na rynku krajowym, odbiorcom hurtowym i detalicznym.

2012
22
lut

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia wydatków z tytułu nabycia przez małżonków gruntu oraz innych wydatków związanych z budową na tym gruncie budynków mieszkalnych do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez jednego z nich pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również w części G. poz. 69 wniosku ORD-IN, w której wskazano, iż: lokale będą stanowić wyroby gotowe podlegające zbyciu po ich wybudowaniu, podatnik podlega w ramach swojej działalności gospodarczej za rok 2011 opodatkowaniu na „ zasadach ogólnych ”, ale w 2012 roku może zmienić opodatkowanie na podatek liniowy, podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, metoda ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów opierać się będzie na art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przedmiotowa inwestycja, w zakresie zamierzonych do poniesienia w roku 2011 i 2012 kosztów jej realizacji (przy fakturowaniu towarów i usług na firmę Wnioskodawcy, względnie uzyskiwaniu innych rodzajów rachunków na firmę Wnioskodawcy) i już poniesionych w 2007r., na zakup przedmiotowej nieruchomości środków, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach działalności gospodarczej (firmy) Wnioskodawcy w roku, w którym osiągnięte będą odpowiadające im przychody... Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy na treść przepisów art. 36 i 37 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy należy stwierdzić, że przedmioty służące do wykonywania zawodu, a wchodzące w skład majątku wspólnego, podlegają zawsze samodzielnemu zarządowi tylko tego z małżonków, który indywidualnie prowadzi przy ich pomocy działalność zawodową.

2011
1
sie

Istota:

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez spółkę cywilną pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów handlowych, wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej, wniesionych do tej spółki w formie aportu oraz sposób ich wyceny

Fragment:

Zatem nabyte przez spółkę cywilną w drodze aportu towary handlowe, wyroby gotowe przeznaczone do sprzedaży oraz działki z rozpoczętą lub nierozpoczętą budową – nabyte w celach odsprzedaży – stanowić będą niewątpliwie w spółce także towary handlowe, wyroby gotowe lub produkcję niezakończoną. Wnioskodawczyni zauważa, iż w celu prowadzenia przez spółkę, czy jak inaczej rzecz można ująć, jej wspólników, jako przedsiębiorców, działalności gospodarczej niezbędnym jest oparcie tejże działalności o pracę wspólników na rzecz spółki, wkład finansowy oraz wniesiony aprot przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. towary, wyroby gotowe, a także produkcja niezakończona. Aby więc spółka mogła rozpocząć działalność gospodarczą musi wpierw nabyć m.in. składniki majątku wnoszone w formie aportu. Nie może zaś tychże składników majątku w postaci towarów handlowych, wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej ująć bezpośrednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie przeznaczonej dla dokumentowania zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych, albowiem kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów i towarów handlowych według cen zakupu (pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów), gdyż w przypadku aportu nie mamy do czynienia z zakupem.

2011
1
sie

Istota:

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez spółkę cywilną pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów handlowych, wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej, wniesionych do tej spółki w formie aportu oraz sposób ich wyceny

Fragment:

Zatem nabyte przez spółkę cywilną w drodze aportu towary handlowe, wyroby gotowe przeznaczone do sprzedaży oraz działki z rozpoczętą lub nierozpoczętą budową – nabyte w celach odsprzedaży – stanowić będą niewątpliwie w spółce także towary handlowe, wyroby gotowe lub produkcję niezakończoną. Wnioskodawca zauważa, iż w celu prowadzenia przez spółkę, czy jak inaczej rzecz można ująć, jej wspólników, jako przedsiębiorców, działalności gospodarczej niezbędnym jest oparcie tejże działalności o pracę wspólników na rzecz spółki, wkład finansowy oraz wniesiony aprot przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. towary, wyroby gotowe, a także produkcja niezakończona. Aby więc spółka mogła rozpocząć działalność gospodarczą musi wpierw nabyć m.in. składniki majątku wnoszone w formie aportu. Nie może zaś tychże składników majątku w postaci towarów handlowych, wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej ująć bezpośrednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie przeznaczonej dla dokumentowania zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych, albowiem kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów i towarów handlowych według cen zakupu (pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów), gdyż w przypadku aportu nie mamy do czynienia z zakupem. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro towary, wyroby (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy nakłady poniesione na uzbrojenie terenu – gruntów przeznaczonych do sprzedaży są wydatkiem podlegającym wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 10 – w zakresie materiałów zakupionych na cele uzbrojenia terenu oraz w kolumnie 13 – pozostałe wydatki – w zakresie usług wykonawców uzbrojenia terenu i tym samym stanowią koszt uzyskania przychodów w roku, w którym te wydatki poniesiono, czy też nie należy ich wykazywać w ogóle w PKPiR i tym samym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dopiero w roku podatkowym, w którym sprzedano grunty?

Fragment:

Jeżeli zatem zostały poniesione wydatki na materiały i usługi związane z uzbrojeniem terenu tj. doprowadzenie prądu, gazu, kanalizacji, itp. – gruntów (wyrobów gotowych) przeznaczonych do sprzedaży, to wydatki te należy ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stosownie do powołanych powyżej przepisów. Stosownie do art. 24 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka stosuje prawidłową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % do półproduktu spożywczego pn. "flaki wołowe- płprodukt"?

Fragment:

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku produkt ten nie jest wyrobem gotowym bezpośrednio nadającym się do spożycia. Jest to jedynie półprodukt, który w połączeniu z wodą, warzywami i przyprawami, po ugotowaniu stanowi produkt gotowy w postaci zupy o nazwie - flaki wołowe. Jak podaje Spółka flaki wołowe krojone zwane półproduktem poza oczyszczeniem, krojeniem nie są poddawane żadnemu procesowi technologicznemu. Nie są gotowane. Stanowią one jeden ze surowych składników produktu gotowego. Do wniosku Spółka dołączyła wyjaśnienie Ośrodka Standardów Kwalifikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (pismo nr OK-5672/KW-2563/2006 z dnia 18.05.2006 r.), z którego wynika, że powyższy produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 15.11.19-00.00 "Produkty jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów świeże i chłodzone lub mrożone". Zdaniem Spółki powyższy produkt opodatkowany jest stawką podatku VAT 3 %, zgodnie z poz. 14 załącznika 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 54 z poź. zm.). W pozycji tej wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 15.11.1 Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów".

2011
1
lut

Istota:

Ile wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, gdy zamawiający nie daje materiału natomiast powierza do wykonania wyrobów narzędzia ?

Fragment:

Jeżeli w procesie produkcyjnym prowadzonej przez Pana działalności wytwarzane są nowe wyroby gotowe, które sprzedaje Pan zamawiającemu (wykorzystując przy produkcji jego formę wtryskową), to działalność ta ma charakter wytwórczy i zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a) wyżej powołanej ustawy od przychodów z tej działalności podatek wynosi 5,5%.