IPTPP3/443A-70/14-2/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Gaz ziemny wykorzystywany w procesie wypalania kształtek ceramicznych, stanowiącym - jak wskazał Wnioskodawca - proces mineralogiczny, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie mineralogicznym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie mineralogicznym.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawca zużywa paliwo gazowe w piecu tunelowym, w którym wypalane są kształtki ceramiczne będące półproduktem w procesie produkcji katalizatorów dla przemysłu, wprowadzanych następnie do obrotu gospodarczego - sprzedaż np. zakładom nawozowym. Paliwo gazowe jest spalane w tym piecu w procesie technologicznym przy użyciu palników przemysłowych w celu uzyskania temperatury wymaganej do wypalenia kształtek.

Kwalifikacja przeznaczenia paliwa gazowego dokonana przez Wnioskodawcę w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego będąca załącznikiem do Umowy sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego przez ....... na rzecz Wnioskodawcy z siedzibą w .... (patrz załączone oświadczenie) wskazuje na punkt 1 podpunkt 2 tabeli tj. „Przeznaczenie paliwa gazowego 1. Na cele opałowe 2).,.

W procesach mineralogicznych." - art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626).

 1. Oznaczenia kodu CN 2711 21 00 00 - do jakiego zgodnie z Nomenklaturą Scaloną należy gaz nabywany przez Wnioskodawcę.
 2. Wnioskodawca nie wykonuje czynności dla pośredniczącego podmiotu gazowego – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy.
 3. Wnioskodawca nabywa na terytorium kraju wyroby gazowe, nie uczestniczy w odsprzedaży gazu, a jedynie zużywa go do obróbki cieplnej.
 4. Wypalanie kształtek stanowi proces mineralogiczny.
 5. Nabywany gaz ziemny Wnioskodawca zużywa jedynie do obróbki termicznej kształtek ceramicznych.
 6. Gaz ziemny nie jest zużywany do innych celów, jak tylko do wypalania kształtek ceramicznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, wykorzystywany w procesie mineralogicznym gaz ziemny podlega od dnia 1 listopada 2013 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 108 poz. 626)...

W związku z wprowadzeniem od 01.11.2013 r. obowiązku podatku akcyzowego na paliwo gazowe, Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej. Kwalifikacja taka powoduje, że w ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe czynności ... podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego w przedmiotowym zakresie, albowiem powołany przepis przytoczonej ustawy wyraźnie określa zwolnienie przedmiotowych czynności z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Instytut uważa za prawidłowe zakwalifikowanie (w oświadczeniu) wykorzystywanego gazu ziemnego w procesie mineralogicznym jako zwolnionego od podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, pod pozycją 28, z kodem CN 2711 umieszczono - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Stosownie do art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, określenie „procesy mineralogiczne” oznacza - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zużywa paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w procesie wypalania kształtek ceramicznych. Wnioskodawca w oświadczeniu odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego będącym załącznikiem do Umowy sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego przez sprzedawcę wyrobów gazowych na rzecz Wnioskodawcy wskazuje następujące przeznaczenie paliwa gazowego: na cele opałowe, w procesach mineralogicznych - art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca nie wykonuje czynności pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, nabywa gaz ziemny na terytorium kraju, nie uczestniczy w odsprzedaży gazu, zużywa go jedynie do obróbki cieplnej w celu wypalania kształtek ceramicznych, co stanowi proces mineralogiczny.

Zatem Wnioskodawca w oświadczeniu będącym załącznikiem do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego, zakwalifikował przeznaczenie ww. gazu do wypalania kształtek ceramicznych jako proces mineralogiczny w rozumieniu ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że gaz ziemny wykorzystywany w procesie wypalania kształtek ceramicznych, stanowiącym - jak wskazał Wnioskodawca - proces mineralogiczny, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ponadto tut. Organ pragnie podkreślić, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.