IPTPP3/443A-58/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym
IPTPP3/443A-58/14-4/BJinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. nabywca
 3. wyroby akcyzowe
 4. wyroby energetyczne
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania akcyzą
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 5. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 11 sierpnia 2014 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Pismem z dnia 24 października 2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. Wniosek został uzupełnionym w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi w roku 2014 i będzie prowadzić w latach następnych działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (kod CN 2715 00 00), będących wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, kod CN 2711, dla którego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka podatku akcyzowego wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Proces produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych odbywa się w pełni zautomatyzowanej wytwórni mas bitumicznych (ciąg technologiczny).

Proces wytwarzania mas można podzielić na następujące etapy:

 • dozowanie wstępne kruszywa,
 • suszenie i ogrzewanie kruszywa,
 • mieszanie kruszywa z pozostałymi składnikami mieszanki (m. in. bitum),
 • odbiór gotowej masy mineralno-bitumicznej.

Wnioskodawca dokonuje nabyć gazu (kod CN 2711), który używany jest na potrzeby technologiczne instalacji produkcyjnej w celu uzyskania ciepła potrzebnego do podgrzania masy (tj. suszenia i ogrzewania kruszywa używanego do produkcji mieszanek mineralno- bitumicznych). Nabywany gaz pozwala na rozgrzanie substancji mineralnych (kruszywa) w bębnie suszącym instalacji produkcyjnej z pomocą specjalnego palnika. Proces suszenia kruszywa odbywa się poprzez cały okres cyklu produkcyjnego. Wnioskodawca jest w stanie określić ilość gazu zużywanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, a do tego służy odpowiednie urządzenie pomiarowe.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 • Kod CN gazu nabywanego przez Wnioskodawcę: CN 2711 21 00.
 • Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego.
 • W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu wskazane zostało wyraźnie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze wskazaniem urządzeń, do których gaz będzie dostarczany (urządzenia służące do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej czyli wyrobu energetycznego), tym samym można bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić (na podstawie sformułowanych zapisów umownych), iż wyrób ten jest używany przez Wnioskodawcę w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż art. 31 b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wszedł w życie dnia 1 listopada 2013 r., a umowa pomiędzy Wnioskodawcą a ... zawarta została dnia ...; w związku z tym przedmiotowa umowa nie może zawierać zapisów stwierdzających wprost (zgodnie z art. 31 b ust. 5 ustawy), iż wyroby gazowe będą użyte do celów podlegających zwolnieniu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy gaz nabywany przez Wnioskodawcę i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, jest zwolniony z podatku akcyzowego przy spełnieniu warunków określonych w art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3.

Należy wskazać, iż spełnione są wszelkie ustawowe przesłanki niezbędne do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczenie ich znakami akcyzy.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zawiera definicję legalną niektórych określeń i zwrotów użytych w ustawie, i tak wyroby akcyzowe, zgodnie z definicją ustawową są to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W powołanym załączniku umieszczono pod pozycją 28 z kodem CN 2711 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się m. in. w punkcie 2 - wyroby objęte pozycjami CN 2701,2702 oraz od 2704 do 2715.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, czyli z wyłączeniem paliw silnikowych.

Analizując powyższe można stwierdzić, iż wyrobem akcyzowym jest m. in. wyrób o kodzie CN 2711, jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Zużycie gazu w rozumieniu ustawy następuje poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych. Zgodnie z przedstawionym powyżej procesem produkcyjnym zużycie gazu następuje w celu ogrzania kruszywa podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od podatku akcyzowego wyroby gazowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych, którymi są m. in mieszanki mineralno- bitumiczne o kodzie CN 2715 00 00.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711 21 00, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 pomimo, iż w umowie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą nie jest wprost zawarty zapis, o którym mowa w art. 31 b ust. 5 ustawy, z uwagi na fakt, iż zapisy art. 31b ust. 5 weszły w życie już po zawarciu umowy pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono:

 • pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz
 • pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 9c ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a) ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca nabywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, który używany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu wskazane zostało, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej czyli do produkcji wyrobu energetycznego.

Zasadą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych. Jednakże ustawodawca przewidział szereg zwolnień podatkowych.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W myśl art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostało, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego.

Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego opisu sprawy, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.