IPTPP3/443A-58/14-4/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 11 sierpnia 2014 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia gazu ziemnego na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Pismem z dnia 24 października 2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. Wniosek został uzupełnionym w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi w roku 2014 i będzie prowadzić w latach następnych działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (kod CN 2715 00 00), będących wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, kod CN 2711, dla którego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka podatku akcyzowego wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Proces produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych odbywa się w pełni zautomatyzowanej wytwórni mas bitumicznych (ciąg technologiczny).

Proces wytwarzania mas można podzielić na następujące etapy:

 • dozowanie wstępne kruszywa,
 • suszenie i ogrzewanie kruszywa,
 • mieszanie kruszywa z pozostałymi składnikami mieszanki (m. in. bitum),
 • odbiór gotowej masy mineralno-bitumicznej.

Wnioskodawca dokonuje nabyć gazu (kod CN 2711), który używany jest na potrzeby technologiczne instalacji produkcyjnej w celu uzyskania ciepła potrzebnego do podgrzania masy (tj. suszenia i ogrzewania kruszywa używanego do produkcji mieszanek mineralno- bitumicznych). Nabywany gaz pozwala na rozgrzanie substancji mineralnych (kruszywa) w bębnie suszącym instalacji produkcyjnej z pomocą specjalnego palnika. Proces suszenia kruszywa odbywa się poprzez cały okres cyklu produkcyjnego. Wnioskodawca jest w stanie określić ilość gazu zużywanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, a do tego służy odpowiednie urządzenie pomiarowe.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 • Kod CN gazu nabywanego przez Wnioskodawcę: CN 2711 21 00.
 • Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego.
 • W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu wskazane zostało wyraźnie, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze wskazaniem urządzeń, do których gaz będzie dostarczany (urządzenia służące do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej czyli wyrobu energetycznego), tym samym można bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić (na podstawie sformułowanych zapisów umownych), iż wyrób ten jest używany przez Wnioskodawcę w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż art. 31 b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wszedł w życie dnia 1 listopada 2013 r., a umowa pomiędzy Wnioskodawcą a ... zawarta została dnia ...; w związku z tym przedmiotowa umowa nie może zawierać zapisów stwierdzających wprost (zgodnie z art. 31 b ust. 5 ustawy), iż wyroby gazowe będą użyte do celów podlegających zwolnieniu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy gaz nabywany przez Wnioskodawcę i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, jest zwolniony z podatku akcyzowego przy spełnieniu warunków określonych w art. 31 b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3.

Należy wskazać, iż spełnione są wszelkie ustawowe przesłanki niezbędne do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczenie ich znakami akcyzy.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zawiera definicję legalną niektórych określeń i zwrotów użytych w ustawie, i tak wyroby akcyzowe, zgodnie z definicją ustawową są to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W powołanym załączniku umieszczono pod pozycją 28 z kodem CN 2711 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się m. in. w punkcie 2 - wyroby objęte pozycjami CN 2701,2702 oraz od 2704 do 2715.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, czyli z wyłączeniem paliw silnikowych.

Analizując powyższe można stwierdzić, iż wyrobem akcyzowym jest m. in. wyrób o kodzie CN 2711, jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Zużycie gazu w rozumieniu ustawy następuje poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych. Zgodnie z przedstawionym powyżej procesem produkcyjnym zużycie gazu następuje w celu ogrzania kruszywa podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od podatku akcyzowego wyroby gazowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych, którymi są m. in mieszanki mineralno- bitumiczne o kodzie CN 2715 00 00.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zużycie nabywanego gazu o kodzie CN 2711 21 00, przy produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej, pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 pomimo, iż w umowie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą nie jest wprost zawarty zapis, o którym mowa w art. 31 b ust. 5 ustawy, z uwagi na fakt, iż zapisy art. 31b ust. 5 weszły w życie już po zawarciu umowy pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono:

 • pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz
 • pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 9c ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a) ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca nabywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, który używany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego. W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą gazu wskazane zostało, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej czyli do produkcji wyrobu energetycznego.

Zasadą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych. Jednakże ustawodawca przewidział szereg zwolnień podatkowych.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W myśl art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że w umowie zawartej pomiędzy nim a dostawcą gazu wskazane zostało, iż dostarczony gaz będzie wykorzystywany do celów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest wolne od podatku akcyzowego.

Warunkiem zwolnienia, zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy, jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą jako nabywcą wyrobów gazowych, że wyroby te będą użyte do produkcji wyrobów energetycznych, to jest mieszanek mineralno-bitumicznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego opisu sprawy, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.