IPPP3/4513-28/16-5/SM | Interpretacja indywidualna

Przedmiot opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego (jednostka wojskowa posiadająca przeklasyfikowane paliwo lotnicze)
IPPP3/4513-28/16-5/SMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nabywca
 3. opodatkowanie
 4. podatnik
 5. posiadacz
 6. posiadanie
 7. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Bazy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-28/16-3/SM z dnia 20 maja 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. w dniu 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik - (R.) zgodnie z art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) zwraca się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) w zakresie stwierdzenia przedmiotu opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego podatku akcyzowego w poniższej sprawie.

R. dokonuje zakupu środków materiałowych, ujętych w Planie zakupu środków materiałowych Sił Zbrojnych RP. Jednostka realizowała zakupy produktów energetycznych, w tym paliw lotniczych, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z dnia 11 lutego 2008 r.) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z dnia 1 kwietnia 2014 r. - akt obowiązujący). Realizując powyższe zadania jednostka dokonuje zakupu przedmiotowych wyrobów energetycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, posiadających statki powietrzne, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a ewidencja i zużycie tych produktów prowadzona jest przez te jednostki.

W myśl zapisów art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), która zawiera katalog stosowanych pojęć i definicji, R. jest podmiotem trudnym do zdefiniowania dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym. Jednostka dokonuje zakupów wyrobów energetycznych nie na własny użytek, lecz na użytek jednostek wojskowych Resortu Obrony Narodowej. Ponadto R. jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą jednostką organizacyjną Skarbu Państwa (statio fisci) - wojskową jednostką budżetową która nie prowadzi działalności gospodarczej.

R. dokonuje obliczenia i wpłaty podatku akcyzowego za paliwo lotnicze przeklasyfikowywane w bazach lotniczych i pozostałych jednostkach wojskowych działając zgodnie z poleceniami określonymi w pismach przełożonych. Przedmiotowe pisma wskazują R., jako podmiot zobowiązany do opłaty podatku akcyzowego, która ma umożliwić odsprzedaż przeklasyfikowanego paliwa lotniczego przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW), poprzez dodanie wartości zapłaconej akcyzy do wartości wywoławczej określonej partii odpadów (przeklasyfikowanego paliwa lotniczego). Przedmiotowy podatek został obliczony oraz opłacony w imieniu innych jednostek wojskowych na podstawie otrzymanej dokumentacji potwierdzającej przeklasyfikowanie paliwa lotniczego z uwagi na zmianę jego właściwości, a zatem również następnie jego przeznaczenia.

Jednocześnie należy stwierdzić, że zdeponowane w jednostkach Resortu Obrony Narodowej przeklasyfikowane paliwo lotnicze nie zostaje sprzedane w momencie jego przeklasyfikowania.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaży tej dokonuje w terminie późniejszym, stosując procedury przyjęte w Resorcie Obrony Narodowej.

W uzupełnieniu z dnia 3 czerwca 2016 r. w zakresie wskazania, w jaki sposób (na podstawie jakiej transakcji) dochodzi do przekazania przeklasyfikowanego paliwa do Agencji Mienia Wojskowego, tj. jak paliwo, które zostało zakupione przez Wnioskodawcę na rzecz innych jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej jest sprzedawane przez inny podmiot - Agencję Mienia Wojskowego, Wnioskodawca przedstawił następujące wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Zagospodarowanie mieniem Skarbu Państwa jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest uznane za mienie zbędne, leży w gestii Agencji Mienia Wojskowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 614, z późn. zm.; przepis poprzednio obowiązujący - ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1711, z późn. zm.; dalej: ustawy o AMW) zadaniem Agencji jest gospodarowanie mieniem ruchomym (w tym odpadami, do których zalicza się przeklasyfikowane paliwo lotnicze), zbędnym dla jednostek organizacyjnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Na podstawie przepisów ww. ustawy, gospodarowanie mieniem ruchomym odbywa się na zasadach racjonalnej gospodarki, w tym poprzez ich sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze przetargu publicznego lub bezprzetargowo. Powyższa sprzedaż obejmuje również zbędne dla strony wojskowej mienie ruchome stanowiące odpady. Głównym dokumentem zawierającym rzeczy ruchome, w tym odpady przeznaczone do zagospodarowania przez Agencję jest „Plan przekazywania do Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” opracowany przez właściwe organy MON lub MSW w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1482), a w przypadku strony wojskowej - dodatkowo Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2011 r., Nr 13, poz. 185, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 47 (odpowiednio art. 19 w przepisie wcześniej obowiązującym) ustawy o AMW każdorazowe przekazywanie do zasobu Agencji mienia ruchomego, w tym odpadów, z jednostek organizacyjnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Po podpisaniu tego dokumentu mienie w nim ujęte zostaje zewidencjonowane w zasobach Agencji, na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 426).

Przekazywanie mienia, w tym odpadów pomiędzy Agencją, a jednostkami organizacyjnymi następuje nieodpłatnie. W przypadku odpadów (do których zalicza się przeklasyfikowane paliwo lotnicze), pomimo podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Agencja faktycznie nie obejmuje ich fizycznie w posiadanie, ponieważ odpady te pozostają nadal w jednostce przekazującej do momentu ich sprzedaży i faktycznego przekazania nabywcy.

Kwalifikacji rzeczy ruchomych do odpadów dokonują jednostki organizacyjne MON lub MSW w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) a także, jak ma to miejsce w przypadku jednostek organizacyjnych MON – Wytycznych w sprawie szczegółowych zasad planowania i przekazywania Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej niektórych składników mienia Skarbu Państwa, wprowadzonych Decyzją Podsekretarza Stanu z dnia 26 maja 2014 r. (obecnie obowiązujące); Wytycznych w sprawie szczegółowych zasad planowania i przekazywania AMW niektórych składników mienia Skarbu Państwa, wprowadzonych Decyzją Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 10 lipca 2009 r. (dokument archiwalny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Co jest przedmiotem opodatkowania w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego, uprzednio podlegającego zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, celem jego sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego - czy jest to czynność przeklasyfikowania paliwa, czy sprzedaż przeklasyfikowanego paliwa przez Agencję Mienia Wojskowego...
 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego, uprzednio podlegającego zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, celem jego sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego - czy w momencie przeklasyfikowania paliwa lotniczego na podstawie otrzymanej z jednostek zużywających dokumentacji stwierdzającej wyżej wymienioną operację gospodarczą czy też z chwilą wystawienia przez Agencję Mienia Wojskowego faktury potwierdzającej sprzedaż, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotem opodatkowania w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego, uprzednio podlegającego zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, celem jego sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego jest sprzedaż przeklasyfikowanego paliwa przez Agencję Mienia Wojskowego.

Przedmiotem opodatkowania nie może być sama czynność przeklasyfikowania paliwa celem odsprzedaży przez AMW.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym określa, iż:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

 1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
 2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „użyciem” jest „stosowanie czegoś”, „zrobienie z czegoś użytku” (vide: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PWN).

Przeklasyfikowanie - to przegląd składników mienia ruchomego w celu potwierdzenia lub określenia właściwej kategorii użytkowej oraz przydatności do dalszego użytkowania, zgodnie z aktualną oceną stanu technicznego.

Stąd sama czynność przeklasyfikowania nie może być zatem uznana za równoznaczną z „użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie niezgodnym z przeznaczeniem”.

W sytuacji gdy miało miejsce jedynie dokonanie „przeglądu” paliwa i ustalenie, że nie jest ono przydatne do dalszego użytkowania, nie można uznać, iż tak zaklasyfikowane paliwo zostało następnie „użyte” bowiem nie stosowano go, ani nie zrobiono z niego w dalszej kolejności żadnego użytku.

Nie można zatem przyjął, iż przeklasyfikowanie paliwa stanowi przedmiot opodatkowania.

Wskazać należy, że przeklasyfikowanie jest jedynie czynnością administracyjną i ma miejsce celem przekazania takiego paliwa do Agencji Mienia Wojskowego, której zadaniem była jego sprzedaż.

Stąd można przyjąć jedynie, iż przedmiotem opodatkowania będzie określona w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo akcyzowe sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego, uprzednio podlegającego zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, celem jego sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego, powstaje z chwilą wystawienia przez Agencję Mienia Wojskowego faktury potwierdzającej sprzedaż, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego. Tym samym Podatnik podatku akcyzowego – R. zobowiązana jest do obliczenia i opłacenia podatku akcyzowego w momencie wystawienia przez Agendę Mienia Wojskowego faktury potwierdzającej sprzedaż, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.

Stosownie do art. 10 ust. 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą sprzedaży przeklasyfikowanego paliwa przez Agencję Mienia Wojskowego i wydania tego paliwa nabywcy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez Agencję Mienia Wojskowego, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 8 ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy. Natomiast art. 10 ust. 9 precyzuje datę powstania obowiązku podatkowego określając: Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, w poz. 27 mieszczą wyroby o kodzie CN 2710, tj. oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Natomiast w myśl uregulowań art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Podatnik - (R.) dokonuje zakupu środków materiałowych, ujętych w Planie zakupu środków materiałowych Sił Zbrojnych RP. Jednostka realizowała zakupy produktów energetycznych, w tym paliw lotniczych. Realizując powyższe zadania jednostka dokonuje zakupu przedmiotowych wyrobów energetycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, posiadających statki powietrzne, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a ewidencja i zużycie tych produktów prowadzona jest przez te jednostki.

R. dokonuje obliczenia i wpłaty podatku akcyzowego za paliwo lotnicze przeklasyfikowywane w bazach lotniczych i pozostałych jednostkach wojskowych działając zgodnie z poleceniami określonymi w pismach przełożonych. Przedmiotowe pisma wskazują R., jako podmiot zobowiązany do opłaty podatku akcyzowego, która ma umożliwić odsprzedaż przeklasyfikowanego paliwa lotniczego przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW), poprzez dodanie wartości zapłaconej akcyzy do wartości wywoławczej określonej partii odpadów (przeklasyfikowanego paliwa lotniczego). Przedmiotowy podatek został obliczony oraz opłacony w imieniu innych jednostek wojskowych na podstawie otrzymanej dokumentacji potwierdzającej przeklasyfikowanie paliwa lotniczego z uwagi na zmianę jego właściwości, a zatem również następnie jego przeznaczenia.

Zdeponowane w jednostkach Resortu Obrony Narodowej przeklasyfikowane paliwo lotnicze nie zostaje sprzedane w momencie jego przeklasyfikowania.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaży tej dokonuje w terminie późniejszym, stosując procedury przyjęte w Resorcie Obrony Narodowej.

W uzupełnieniu z dnia 3 czerwca 2016 r. R. wskazała, że zadaniem Agencji jest gospodarowanie mieniem ruchomym (w tym odpadami, do których zalicza się przeklasyfikowane paliwo lotnicze), zbędnym dla jednostek organizacyjnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Gospodarowanie mieniem ruchomym odbywa się na zasadach racjonalnej gospodarki, w tym poprzez ich sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze przetargu publicznego lub bezprzetargowo. Powyższa sprzedaż obejmuje również zbędne dla strony wojskowej mienie ruchome stanowiące odpady. Głównym dokumentem zawierającym rzeczy ruchome, w tym odpady przeznaczone do zagospodarowania przez Agencję jest „Plan przekazywania do Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” opracowany przez właściwe organy MON lub MSW.

Zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, każdorazowe przekazywanie do zasobu Agencji mienia ruchomego, w tym odpadów, z jednostek organizacyjnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Po podpisaniu tego dokumentu mienie w nim ujęte zostaje zewidencjonowane w zasobach Agencji.

Przekazywanie mienia, w tym odpadów pomiędzy Agencją, a jednostkami organizacyjnymi następuje nieodpłatnie. W przypadku odpadów (do których zalicza się przeklasyfikowane paliwo lotnicze), pomimo podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Agencja faktycznie nie obejmuje ich fizycznie w posiadanie, ponieważ odpady te pozostają nadal w jednostce przekazującej do momentu ich sprzedaży i faktycznego przekazania nabywcy.

Kwalifikacji rzeczy ruchomych do odpadów dokonują jednostki organizacyjne MON lub MSW w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) a także, jak ma to miejsce w przypadku jednostek organizacyjnych MON – odpowiednich wytycznych.

Wątpliwości Bazy dotyczą określenia przedmiotu opodatkowania akcyzą w przypadku przeklasyfikowania paliwa lotniczego (podlegającego wcześniej zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie) - czy jest to czynność przeklasyfikowania, czy sprzedaż przeklasyfikowanego paliwa przez Agencję oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

R. twierdzi, że przedmiotem opodatkowania w zaistniałej sytuacji jest sprzedaż przeklasyfikowanego paliwa przez AMW, natomiast obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 10 ust. 8 i 9 ustawy.

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy.

Wbrew twierdzeniu Bazy, ww. przepis będzie mieć zastosowanie w opisanej we wniosku sytuacji.

Zauważyć bowiem należy, że do przeklasyfikowania paliwa lotniczego z uwagi na zmianę jego właściwości dochodzi w bazach lotniczych i pozostałych jednostkach wojskowych, które działają zgodnie z poleceniami określonymi w pismach przełożonych. Jak stwierdza R. w uzupełnieniu do wniosku, każdorazowe przekazywanie do zasobu Agencji mienia ruchomego, w tym odpadów, z jednostek organizacyjnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Po podpisaniu tego dokumentu mienie w nim ujęte zostaje zewidencjonowane w zasobach Agencji, na zasadach określonych w stosownych przepisach. Przekazywanie mienia, w tym odpadów, pomiędzy Agencją, a jednostkami organizacyjnymi następuje nieodpłatnie. W przypadku odpadów (do których zalicza się przeklasyfikowane paliwo lotnicze), pomimo podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Agencja faktycznie nie obejmuje ich fizycznie w posiadanie, ponieważ odpady te pozostają nadal w jednostce przekazującej do momentu ich sprzedaży i faktycznego przekazania nabywcy.

W zaistniałej sytuacji zatem to w momencie przeklasyfikowania paliwa do odpadów i jego późniejszego przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego można już z całą pewnością stwierdzić, że nabyte przez R. na rzecz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej paliwo lotnicze nie zostanie użyte zgodnie z przeznaczeniem (do napędu statków powietrznych) – staje się bowiem odpadem, który jest przeznaczony do sprzedaży. Ziszcza się zatem norma art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, tj. dochodzi do użycia (przeklasyfikowania i przekazania na rzecz AMW), niezgodnego z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy.

Zatem przedmiotem opodatkowania w sytuacji przeklasyfikowania paliwa lotniczego, uprzednio podlegającego zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, celem jego sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego, jest czynność przeklasyfikowania paliwa, a nie sprzedaż tego paliwa przez Agencję Mienia Wojskowego, a co za tym idzie, obowiązek podatkowy w tej sytuacji powstaje na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy w momencie przeklasyfikowania paliwa lotniczego na podstawie otrzymanej z jednostek zużywających dokumentacji stwierdzającej wyżej wymienioną operację gospodarczą (a nie z chwilą wystawienia przez Agencję Mienia Wojskowego faktury potwierdzającej sprzedaż).

W tym miejscu wskazać należy, że w opisanej sytuacji przedmiotem opodatkowania nie będzie określona w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy, ponieważ w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z wyrobami zwolnionymi od akcyzy, a nie opodatkowanymi określoną stawką tej akcyzy. Tym samym obowiązek podatkowy nie będzie powstawał na podstawie uregulowań art. 10 ust. 8 i 9 ustawy, jako odnoszących się do sprzedaży, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 (nie występującej w niniejszej sprawie).

Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.