IBPP4/4513-42/15/PK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wyrobów uzyskiwanych w krakingu katalitycznym opon i odpadów gumowych
IBPP4/4513-42/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. wyroby energetyczne
 3. zabezpieczenie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie opodatkowania wyrobów uzyskiwanych w krakingu katalitycznym opon i odpadów gumowych jest:

 • prawidłowe w zakresie określenia stawki podatku na produkowany wyrób energetyczny o kodzie CN 2707 99 99,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie opodatkowania wyrobów uzyskiwanych w krakingu katalitycznym opon i odpadów gumowych.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza uruchomić instalację do krakingu katalitycznego opon i odpadów gumowych (obróbki cieplnej odpadów). Produktami instalacji będą olej sklasyfikowany zgodnie z nomenklaturą scaloną wg kodu CN 2707 99 99 (oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły i podobne produkty w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, pozostałe (gdzie indziej nie sklasyfikowane)), gaz o kodzie CN 2711 29 00, oraz karbonizat (ciało stałe zawierające głównie chemiczny węgiel).

W wyniku procesu krakingu katalitycznego dostarczone do instalacji opony i odpady gumowe zostaną zgazowane a następnie skroplone do konsystencji oleju o kodzie CN 2707 99 99 znajdującego zastosowanie jako surowiec (półprodukt) do produkcji oleju opałowego. Nieskroplony gaz zostanie zużyty w całości wewnętrznie w instalacji do podtrzymania procesu produkcyjnego. Ponadto to produktem procesu krakingu będzie karbonizat.

Uzyskany z procesu olej nie będzie nadawał się do bezpośredniego użycia jako paliwo do silników spalinowych, ani do celów grzewczych. Olej stanowić będzie natomiast surowiec do produkcji olejów mogących stanowić paliwo opałowe. Olej będzie przechowywany w zbiornikach instalacji (dwa zbiorniki po 100 m3 - jeden zbiornik operacyjny - dwukomorowy; drugi zbiornik magazynowy gotowego produktu - jednokomorowy). Olej będzie wprowadzany do cysterny a następnie transportowany do odbiorcy. Odbiorca tego oleju na jego bazie będzie produkował olej opałowy i z tego tytułu będzie odprowadzał akcyzę.

Paliwo opałowe (nieskroplony gaz), które będzie używane w procesie produkcji oleju zostanie sklasyfikowane zgodnie z Nomenklaturą Scaloną wg kodu CN 2711 29 00 -węglowodory gazowe w stanie gazowym pozostałe (gdzie indziej niesklasyfikowane). Nieskroplony gaz nie będzie przedmiotem dalszych transakcji zostanie w całości zużyty w instalacji w procesie produkcji oleju o kodzie CN 2707 99 99.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, ze:

 • Produkowany przez Wnioskodawcę olej nie stanowi dodatku czy komponentu do oleju opałowego lub innych paliw.
 • Produkowana przez Wnioskodawcę substancja stanowi surowiec do produkcji oleju opałowego, który w wyniku szeregu czynności polegających na jego obróbce fizyko- chemicznej, lub rafinacji będzie mógł stać się bądź to substancją o właściwościach oleju opałowego lub też komponentu do oleju opałowego.
 • Produkowana przez Wnioskodawcę substancja bez obróbki fizykochemicznej nie wskazuje właściwości tożsamych dla oleju opałowego, dodatków ani komponentów do oleju opałowego.
 • Wytwarzany przez Wnioskodawcę produkt – surowiec – przeznaczony będzie do celów innych niż:
  • opałowe
  • jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych
  • do napędu silników spalinowych
  • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Ile będzie wynosić stawka podatku akcyzowego w przypadku wytwarzania produktu oleju sklasyfikowanego zgodnie z nomenklaturą scaloną wg kodu CN 2707 99 99, który będzie wykorzystywany jako surowiec (składnik) w produkcji oleju opalowego...
 2. Czy jest konieczne a jeśli tak to w jakiej stawce ustanowienie zabezpieczenia akcyzowego związane z produkcją produktu o kodzie CN 2707 99 99...
 3. Czy zbiornik w którym Wnioskodawca będzie przechowywał wytworzony w instalacji olej będzie podlegał prawnej kontroli metrologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami...
 4. Czy Wnioskodawca, podmiot zamierzający prowadzić skład podatkowy w ramach którego w wyniku krakingu katalitycznego będzie produkował gaz o kodzie CN 2711 29 00 powstały w procesie, produkcji, który następnie bezzwłocznie zostanie wykorzystany (spalony) w instalacji do podtrzymania procesu krakingu katalitycznego opon i odpadów gumowych, będzie obowiązany do uiszczenia akcyzy, czy w niniejszym przypadku znajdzie zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy i w wyniku zużycia produktu zobowiązanie podatkowe nie powstanie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie z pierwszego zadanych pytań zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. Na tej podstawie należy przyjąć, iż w przypadku wytwarzania półproduktu do produkcji węglowodorów płynnych, wykorzystywanego następnie przez inne podmioty do produkcji paliw płynnych opałowych stawka akcyzy powinna wynosić 0 zł. W uzupełnieniu należy dodać, iż na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, 2704 do 2715, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

W stosunku do drugiego pytania zgodnie z przedstawiony opisem produkowany przez Wnioskodawcę olej o kodzie CN 2707 99 99 jest wyrobem akcyzowym, zgodnie natomiast z treścią art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. Zgodnie z art. 63 i 65 ustawy o podatku akcyzowym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zobowiązany jest m.in. podmiot prowadzący skład podatkowy. Złożenie zabezpieczenia akcyzowego ma zagwarantować zapłatę zarówno zobowiązań podatkowych wynikających z powstałego obowiązku podatkowego, jak i zobowiązań, które mogą dopiero powstać w sytuacjach określonych w ustawie np. nastąpi zmiana przeznaczenia wyrobu. Z uwagi na fakt, iż produkowany przez Wnioskodawcę olej o kodzie CN 2707 99 99 nie ma innego zastosowania niż opisane powyżej, w ocenie Wnioskodawcy nie ma podstaw do wyliczenia wysokości ewentualnego podatku akcyzowego co wiąże się z brakiem możliwości określenia wysokości składanego zabezpieczenia akcyzowego. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie ma możliwości złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W stosunku do trzeciego z pytań Wnioskodawca wskazuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem produkcji produktu, jakim jest olej podlegający pod kod CN 2707 99 99 będzie podlegało podatkowi akcyzowemu. Grupa olejów o kodzie 2707 jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy prawo akcyzowe stanowi wyroby akcyzowe. Zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych, za wskazanymi w ustawie wyjątkami może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Szczegółowe wymogi co do prowadzenia składu podatkowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Wyrób akcyzowy, który będzie produkowany przez Wnioskodawcę, olej o kodzie 2707 99 99, nie został ujęty w załączniku nr 2 do ustawy prawo akcyzowe, a co za tym idzie działalność polegająca na produkcji tego produktu, jego magazynowanie, nie musi odbywać się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

Odnośnie pytania czwartego zdaniem Wnioskodawcy, zużycie wyrobów energetycznych przez Wnioskodawcę, do produkcji innych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy, gdyż zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy od zużywanych wyrobów energetycznych wygasa na podstawie art. 42 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Dyspozycja art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym stwierdza, że „z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu”. Powyższy przepis określa szczególny sposób zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, powiązany z wygaśnięciem obowiązku podatkowego, tj. sytuację, gdy wyrób akcyzowy zużyto w składzie podatkowym do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego. Jak wynika z powyższego przepisu, poprzez zużycie wyrobu akcyzowego do produkcji innego wyrobu w składzie podatkowym, należy rozumieć zarówno sytuację kiedy jeden wyrób stanowi surowiec do produkcji drugiego, jak również sytuację, kiedy dany wyrób jest zużywany w toku procesów technologicznych zachodzących w instalacji przemysłowej w celu produkcji innych wyrobów (tj. w przypadku zużycia technologicznego - jak to ma miejsce w omawianym przypadku).

W konsekwencji, na podstawie powyższego przepisu zobowiązanie podatkowe w akcyzie nie powstaje a obowiązek podatkowy wygasa w sytuacji, gdy zużycie to nastąpiło w celu produkcji innego wyrobu akcyzowego (natomiast zużywany wyrób nie stanowi składnika wyrobu końcowego). W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na powyższe nie powstanie obowiązek określony w art. 21 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, a to złożenia deklaracji i obliczenia oraz zapłaty podatku, gdyż obowiązek podatkowy nie powstał w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z zużyciem wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie określenia stawki podatku na produkowany wyrób energetyczny o kodzie CN 2707 99 99,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono: - pod pozycją 24, z kodem CN 2707 - oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych; - pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną, wyroby akcyzowe: - kodzie CN 2707 99 99 są to oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej i podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane; zaś - kodzie 2711 29 00 są to węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. gazu ziemnego).

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest:

 • produkcja wyrobów akcyzowych;
 • wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 • import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 • wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 • wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

 1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
 2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 • sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 • import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 • użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 • użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie natomiast do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1.000 litrów;
 3. (uchylony)
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1.000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;
 11. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów;
 12. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
  3. pozostałych - 14,72 zł/1 GJ;
 13. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 14. pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 15. pozostałych paliw opałowych:
  1. w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,
  2. gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zatem w art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które odnoszą się m.in. bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy. Z kolei, stosownie do art. 89 ust. 2 ww. ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. A zatem, skoro wyroby o kodzie CN 2707 99 99 nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy i nie będą przeznaczone do celów opałowych, napędowych, ani też jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych to będą opodatkowane stawką akcyzy w wysokości 0 zł, w myśl ww. art. 89 ust. 2 ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie wytwarzał olej o kodzie CN 2707 99 99. Uzyskany z procesu olej nie będzie nadawał się do bezpośredniego użycia jako paliwo do silników spalinowych, ani do celów grzewczych. Olej stanowić będzie natomiast surowiec do produkcji olejów mogących stanowić paliwo opałowe. Surowiec ten dopiero w wyniku szeregu czynności polegających na jego obróbce fizykochemicznej, lub rafinacji będzie mógł stać się bądź to substancją o właściwościach oleju opałowego lub też komponentu do oleju opałowego.

Ponadto z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że produkowany przez Wnioskodawcę olej nie stanowi dodatku czy komponentu do oleju opałowego lub innych paliw. Produkowana przez Wnioskodawcę substancja bez obróbki fizykochemicznej nie wskazuje właściwości tożsamych dla oleju opałowego, dodatków ani komponentów do oleju opałowego. Wytwarzany przez Wnioskodawcę produkt – surowiec – przeznaczony będzie do celów innych niż: opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Olej będzie przechowywany w zbiornikach instalacji (dwa zbiorniki po 100 m3 - jeden zbiornik operacyjny - dwukomorowy; drugi zbiornik magazynowy gotowego produktu - jednokomorowy). Olej będzie wprowadzany do cysterny a następnie transportowany do odbiorcy. Odbiorca tego oleju na jego bazie będzie produkował olej opałowy i z tego tytułu będzie odprowadzał akcyzę.

Tym samym dla wyrobu akcyzowego objętego pytaniem nr 1, to jest dla surowca o kodzie CN 2707 99 99 nie stanowiącego, zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym, ani paliwa silnikowego, ani opałowego, ani też dodatku lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych, i z którego dopiero po jego fizykochemicznej obróbce będzie można uzyskać wyrób o właściwościach oleju opałowego lub komponentu do tego oleju - ustawodawca nie określił stawki akcyzy w oparciu o jego kod CN.

A zatem, skoro wyrób o kodzie CN 2707 99 99 nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy i nie będzie przeznaczony do celów opałowych lub napędowych, ani też jako dodatek lub domieszka do paliw opałowych, ani jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych - to będzie opodatkowany stawką akcyzy w wysokości 0 zł, w myśl ww. art. 89 ust. 2 ustawy.

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy)

Procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. (artr. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy)

W myśl art. 40 ust. 5 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Stosownie natomiast do art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Zgodnie zaś z art. 47 ust. 1 pkt 1, 5 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 • wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem, że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy,

Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 65 ust. 1 ustawy do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy;
 2. zarejestrowany odbiorca;
 3. zarejestrowany wysyłający;
 4. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 5. podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
 6. podmiot pośredniczący;
 7. przedstawiciel podatkowy.

Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy,
 2. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 3. zarejestrowany wysyłający,
 4. podmiot pośredniczący,
 5. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3

-składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.

Zabezpieczenie akcyzowe służy zagwarantowaniu pokrycia wszelkich potencjalnych zobowiązań podatkowych, w sytuacji gdyby podatnik ich nie zapłacił.

Warunki prowadzenia składów podatkowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe z dnia 24 lutego 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 353). W § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano, że w składach podatkowych, w których prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.

Z powyższych przepisów wynika, że produkcja wyrobów akcyzowych musi odbywać się w składzie podatkowym, gdy przedmiotem produkcji są wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz gdy przedmiotem produkcji są wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Natomiast do złożenia zabezpieczenia akcyzowego zobowiązany jest podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, podmiot pośredniczący, lub przedstawiciel podatkowy. Ponadto obowiązek magazynowania gotowych wyrobów energetycznych w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej dotyczy sytuacji, gdy jego produkcja odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym produkującym wyrób energetyczny określony w załączniku nr 2 do ustawy, objęty stawką akcyzy inną niż zerowa

Stosownie do powyższego należy zauważyć, że wyrób o kodzie CN 2707 99 99, który zamierza produkować Wnioskodawca, nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy i jest objęty stawką 0 zł. Zatem jego produkcja nie będzie objęta procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a tym samym nie będzie odbywać się w składzie podatkowym. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, ponieważ nie będzie żadnym z podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Ponadto Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku magazynowania gotowego wyprodukowanego produktu w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej, gdyż obowiązek ten odnosi się do podmiotów produkujących w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby energetyczne określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż zerowa

Powyższe oznacza zatem, że przepisy dotyczące zabezpieczenia akcyzowego oraz magazynowania gotowego wyrobu w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej nie mają w opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku w zakresie pytania 2 i 3 należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym brak obowiązku złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia akcyzowego oraz brak obowiązku magazynowania gotowych wyrobów w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej wynika z innych przyczyn niż wskazał to Wnioskodawca.

Odnośnie zaś wyrobu gazowego o kodzie CN 2711 29 00, który Wnioskodawca będzie uzyskiwał w wyniku krakingu katalitycznego, należy zauważyć, że wyrób o tym kodzie CN został wyłączony z załącznika nr 2 do ustawy (zgodnie z poz. 21 tego załącznika), a stawka akcyzy w sytuacji gdy wyrób taki jest przeznaczony do celów opałowych wynosi – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zatem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a) lit. b ustawy, Wnioskodawca będzie finalnym nabywcą gazowym, który posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe.

Jak stanowi art. 47 ust. 1 pkt 9 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów gazowych.

Tym samym dla wytwarzania wyrobu gazowego o kodzie CN 27 11 29 00 nie jest wymagane prowadzenie składu podatkowego.

Jak już wyżej wskazano, w myśl art. 9c ust. 1 pkt 5 lit a ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego. Tym samym zużycie do celów opałowych wyrobu gazowego uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie zaś do art. art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

W tym miejscu należy wskazać, że zasadą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych. Jednakże ustawodawca przewidział szereg zwolnień podatkowych. I tak zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, ze wytworzony przez Wnioskodawcę gaz będzie w całości zużywany przez Wnioskodawcę w procesie produkcji wyrobu energetycznego, to jest „półproduktów” (surowca) o kodzie CN 2707 99 99.

Stosownie do powyższego wytworzony przez Wnioskodawcę wyrób gazowy zużyty w całości w celach opałowych w procesie produkcji wyrobu energetycznego o kodzie CN 2707 99 99 podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Stosownie natomiast do art. 24b ust. 1 i 2 ustawy w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku, nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy.

Tym samym Wnioskodawca zużywając w całości ww. wyrób gazowy do produkcji wyrobu energetycznego nie będzie obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej ani do zapłaty podatku akcyzowego, ani też do prowadzenia składu podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na fakt, że Organ w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie mógł zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy prezentowanym przez niego w zakresie pytania 4, stanowisko to uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się jednocześnie, że w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonuje oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się ściśle na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.