IBPP4/4513-40/15/DT | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) w procesach wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
IBPP4/4513-40/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. obowiązek podatkowy
 3. wyroby energetyczne
 4. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo (...) (dalej (...)) prowadzi i zamierza nadal prowadzić w kolejnych latach działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (kod CN 2715 00 00) będących wyrobem energetycznym w rozumieniu art. 87 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym przy zastosowaniu gazu ziemnego o kodzie CN 2711 dla którego zgodnie z art. 89 ust. 2 ww. ustawy stawka podatku akcyzowego wynosi 1,28PLN za 1 GJ (gigadżul).

Proces wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych (w ciągu technologicznym produkcji wyrobów energetycznych) odbywa się w pełni zautomatyzowanej wytwórni mas bitumicznych sterowanej komputerowo będąca własnością (...). Proces produkcji można podzielić na następujące etapy:

Etap I

Dozowanie wstępne kruszywa mineralnego zgodnie z ustawioną recepturą produkcji.

Etap IIA

Zadozowany materiał podawany zostaje linią technologiczną (taśmociągi) do bębna suszarki w której materiał mineralny zostaje wysuszony i rozgrzany do odpowiedniej temperatury. Ogrzewanie kruszywa wykonywane jest za pomocą palnika gazowego sterowanego komputerowo i zsynchronizowanego z systemem pomiaru temperatur w kilku punktach wieży sortująco - mieszającej w celu utrzymania odpowiedniej i stałej temperatury wymaganej przez normy oraz system komputerowy który w przypadku odchyleń zatrzyma cały proces produkcji. Jednocześnie z Etapem IIA odbywa się Etap II B.

Etap II B

Zmagazynowany asfalt (substancja mineralna - skała) zostaje rozgrzany do temperatury umożliwiającej produkcję. Rozgrzany minerał zostaje przetransportowany rurociągiem technologicznym na wieżę sortująco mieszającą. Jak w etapie IIA w pełni zautomatyzowany system komputerowy pilnuje temperatury i norm bezpieczeństwa, a w razie przekroczeń zatrzymuje cały proces produkcji.

Etap III

Mieszanie składników.

Przygotowane materiały składowe zostają odpowiednio rozfrakcjowane i wymieszane zgodnie z ustawioną komputerową receptą produkcji.

Etap IV

Odbiór gotowego produktu.

Gotowa mieszanka bitumiczna (wyrób energetyczny o kodzie CN 2715 00 00) zostaje przetransportowana podajnikiem do silosów gotowego produktu - a z nich zostaje załadowana na pojazdy i opuszcza zakład produkcyjny.

Cały ciąg technologiczny produkcji wyrobów energetycznych o kodzie CN 2715 00 00 jest w pełni zautomatyzowany. Rozgrzewanie składników wykonuje się przy pomocy paliwa gazowego za pomocą dostosowanej linii gazowej wyposażonej w układ pomiaru zużycia.

Ponadto w piśmie z 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Gaz ziemny używany w procesie produkcji wyrobów energetycznych ma kod CN 2711 2100.
 2. Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 pkt 19a spółka ma status finalnego nabywcy gazowego, gdyż nabywa wyroby gazowe i nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym. Gaz ziemny jest wykorzystywany przez spółkę do ogrzewania kruszyw i asfaltu (substancji mineralnej) w procesie produkcji wyrobów energetycznych.
 3. Zgodnie z umową zawartą z dostawcą gazu spółka wskazała przeznaczenie gazu do celów użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych (art. 31b ust. 3 pkt 3), które jest zwolnione z akcyzy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy gaz nabywany przez Przedsiębiorstwo i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych jest zwolniony z podatku akcyzowego na zasadzie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy zakup paliwa gazowe o kodzie CN 2711 wykorzystywanego w procesie produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej pozwala na zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tegoż nabycia, zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3.

(...) uważa, że spełnione są wszelkie ustawowe przesłanki niezbędne do zwolnienia z podatku akcyzowego gdyż:

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami a także oznaczenie ich znakami akcyzy. Art. 2 ust. 1 ww. ustawy zawiera definicję legalną niektórych określeń i zwrotów użytych w ustawie i tak wyroby akcyzowe zgodnie z definicją ustawową są to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W powołanym załączniku umieszczono pod pozycją 28 z kodem CN 2711 gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się m. in. w punkcie 2 - wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu art. 86 ust. 3 są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych w wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, czyli z wyłączeniem paliw silnikowych.

Analizując powyższe można stwierdzić, iż wyrobem akcyzowym jest m. in. wyrób o kodzie CN 2711, jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Zużycie gazu w rozumieniu ustawy następuje poprzez zużycie tego wyrobu do celów opałowych. Zgodnie z przedstawionym powyżej procesem produkcyjnym, w naszym przypadku zużycie gazu następuje w celu ogrzania kruszywa mineralnego podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznego, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od podatku akcyzowego wyroby gazowe zużywane w procesie produkcji wyrobów energetycznych, którymi są m.in. mieszanki mineralno-bitumiczne o kodzie CN 2715 0000.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz.U. z 2014 r., poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono:

 • pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz
 • pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Stosownie do art. 9c ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a) ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca nabywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, który używany jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Wnioskodawca ma status finalnego nabywcy gazowego, a w umowie zawartej pomiędzy spółką a dostawcą gazu wskazał przeznaczenie gazu do celów użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Zasadą jest opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych. Jednakże ustawodawca przewidział szereg zwolnień podatkowych.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

W myśl art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży gazu ziemnego w ramach zwolnienia z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy, to jest gazu przeznaczonego do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, warunkiem zwolnienia jest, aby w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą gazu ziemnego było określone, że nabywany przez Wnioskodawcę gaz ziemny będzie używany do produkcji wyrobów energetycznych - mieszanek mineralno-bitumicznych.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż Wnioskodawcy gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 przeznaczonego do użycia w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00, jest zwolniona od podatku akcyzowego.

Natomiast zużycie tego gazu przez Wnioskodawcę do produkcji wyrobu energetycznego o kodzie CN 2715 00 00 nie jest już przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.