Wyroby energetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby energetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
gru

Istota:

Recykling odpadów poprodukcyjnych w składzie podatkowym.

Fragment:

Tym samym zawarte w ich składzie wyroby energetyczne również stanowią zużyte – definitywne wykorzystane w procesie produkcji - wyroby energetyczne, nie mogące posłużyć już celom, do których były pierwotnie wykorzystane. Jak przedstawił w opisie sprawy Wnioskodawca, proces oczyszczania/odzyskiwania będzie polegał na poddaniu odpadów odparowaniu, skutkiem czego czysty związek chemiczny zostanie oddzielony od zanieczyszczeń. Wskazanie przez Spółkę, że kody Nomenklatury Scalonej dla odpadów poprodukcyjnych oraz uzyskanych w procesie recyklingu czystych związków chemicznych są analogiczne, nie przesądza, iż nie będziemy mieli do czynienia z procesem produkcji wyrobów energetycznych. Definicja produkcji wyrobów energetycznych zawiera m.in. takie czynności jak barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Zatem nie może budzić wątpliwości fakt, że wyroby energetyczne poddane barwieniu i znakowaniu, nie zmieniają kodu Nomenklatury Scalonej i w wyniku produkcji uzyskiwany jest wyrób o tym samym kodzie. Wnioskodawca sam, dla rozróżnienia wyrobów poddawanych recyklingowi oraz uzyskiwanych w tym procesie, stosuje odrębne nazewnictwo – odpady poprodukcyjne i czyste związki chemiczne.

2017
11
maj

Istota:

Zastosowanie stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych.

Fragment:

Co prawda stosownie do art. 2 ust. 4 Dyrektywy Rady 2003/96/WE nie ma ona zastosowania, m.in. do wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, ale przepis ten stanowi dalej, że art. 20 ww. Dyrektywy Rady 2003/96/WE ma zastosowanie także do tak wykorzystywanych wyrobów energetycznych. Art. 20 Dyrektywy Rady 2003/96/WE określa katalog wyrobów energetycznych podlegających przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczenia dyrektywy 92/12/EWG (obecnie: dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 9, str. 12, dalej: „ Dyrektywa Rady 2008/118/WE ”). Przedmiotowy katalog wyrobów energetycznych obejmuje, m.in. wyroby energetyczne objęte kodem CN 2711 (z wyłączeniem 2711 11, 2711 21 i 2711 29) oraz kodem CN 2901 10. Podsumowując przepisy unijne wskazać należy, że wszystkie wyroby energetyczne, nawet przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, podlegają przepisom o kontroli oraz przemieszczeniu. W konsekwencji jako tzw. wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane między krajami Unii Europejskiej albo z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, albo w systemie z zapłaconą akcyzą.

2017
10
maj

Istota:

Opodatkowanie wyrobu o kodzie CN 3824 90 97

Fragment:

Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 pkt 8, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby oznaczone kodem 3824 90 97, w przypadku, gdy są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 i 3 ustawy: paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. Ustawa odwołując się do przeznaczenia wyrobów na cele napędowe albo opałowe, odwołuje się do celu na który paliwa te są lub zgodnie z ofertą mają być używane niezależnie od parametrów tych paliw. Należy zatem zauważyć, że dopiero fakt przeznaczenia wyrobu klasyfikowanego do kodu CN 3824 90 97 do celów opałowych lub napędowych, w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, determinuje konieczność zaklasyfikowania go do grupy wyrobów akcyzowych podlegających regulacjom ustawy o podatku akcyzowym. Z treści opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prac naukowo-badawczych produkował preparat chemiczny klasyfikowany do kodu CN 3824 90 97 który nie jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych.

2017
4
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym strat energii elektrycznej

Fragment:

W ust. 2 i 3 ww. art. 86 wyjaśniono, że paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, dodatki do paliwa stanowią odpowiednio paliwa silnikowe lub opałowe, w zależności do którego z tych paliw zostaną dodane i opodatkowane wg stawki równoważnej dla danego paliwa do którego są dodawane. Stosownie do art. 87 ust. 1 produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem (...)

2016
2
sie

Istota:

Przedmiot opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego (jednostka wojskowa posiadająca przeklasyfikowane paliwo lotnicze)

Fragment:

Realizując powyższe zadania jednostka dokonuje zakupu przedmiotowych wyrobów energetycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, posiadających statki powietrzne, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a ewidencja i zużycie tych produktów prowadzona jest przez te jednostki. W myśl zapisów art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), która zawiera katalog stosowanych pojęć i definicji, R. jest podmiotem trudnym do zdefiniowania dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym. Jednostka dokonuje zakupów wyrobów energetycznych nie na własny użytek, lecz na użytek jednostek wojskowych Resortu Obrony Narodowej. Ponadto R. jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą jednostką organizacyjną Skarbu Państwa (statio fisci) - wojskową jednostką budżetową która nie prowadzi działalności gospodarczej. R. dokonuje obliczenia i wpłaty podatku akcyzowego za paliwo lotnicze przeklasyfikowywane w bazach lotniczych i pozostałych jednostkach wojskowych działając zgodnie z poleceniami określonymi w pismach przełożonych. Przedmiotowe pisma wskazują R., jako podmiot zobowiązany do opłaty podatku akcyzowego, która ma umożliwić odsprzedaż przeklasyfikowanego paliwa lotniczego przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW), poprzez dodanie wartości zapłaconej akcyzy do wartości wywoławczej określonej partii odpadów (przeklasyfikowanego paliwa lotniczego).

2016
13
maj

Istota:

Czy produkt o kodzie CN 3814 00 90 w świetle przepisów o podatku akcyzowym nie jest produktem energetycznym i nie jest wyrobem akcyzowym?

Fragment:

Aby uznać produkt za wyrób akcyzowy muszą być spełnione łącznie następujące warunki: wyrób ten musi stanowić wyrób energetyczny w rozumieniu ustawy akcyzowej; wyrób ten musi być wymieniony w Załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej. Ad.1 - wyroby energetyczne Wyroby energetyczne zostały zdefiniowane w art. 86 ust. 1 ustawy akcyzowej. Do wyrobów energetycznych zalicza się : wyroby o określonym kodzie CN (wśród których to kodów nie wymienia się kodu - CN 3814 00 90) „Pozostałe pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN (pkt 9), pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN (pkt 10). Produkt który zamierza stosować Wnioskodawca CN 38140090 nie jest węglowodorem. W świetle powyższego produkt ten będzie wyrobem energetycznym tylko wtedy, jeżeli będzie przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych.

2015
1
paź

Istota:

Uznanie odzyskiwania toluenu w procesie drukowania za produkcję wyrobów energetycznych i obowiązek przemieszczania go w dostawie wewnątrzwspólnotowej na podstawie UDT

Fragment:

Przedmiotem działalności Spółki i celem wykorzystania toluenu jest wyłącznie druk czasopism, nie jest nim natomiast zorganizowany proces wytwarzania czy też przetwarzania toluenu w inny wyrób energetyczny. Przyjęcie odmiennej interpretacji, według której odzyskiwanie toluenu stanowiłoby produkcję wyrobów energetycznych - mogłoby prowadzić do absurdalnych rezultatów. Jeżeli bowiem użycie wyrobów energetycznych, a następnie ich odzyskanie po dokonaniu procesu produkcyjnego byłoby uznawane za produkcję wyrobów energetycznych, to za producentów wyrobów energetycznych uznawana byłaby większość zakładów przemysłowych, która wykorzystuje w procesie produkcji oleje smarowe do smarowania (zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie). Oleje smarowe po upływie okresu żywotności (tj. przydatności do smarowania) są „ odzyskiwane ”, tj. zlewane z danych linii produkcyjnych i odsprzedawane do podmiotów zajmujących się regeneracją (przetwarzaniem) zużytych olejów smarowych. Taka interpretacja prowadziłaby więc do sytuacji, w której producentami wyrobów energetycznych stałyby się zakłady motoryzacyjne, huty, a nawet elektrownie zużywające oleje przekładniowe do turbin elektrycznych. Również Spółka stałaby się producentem wyrobów energetycznych tylko i wyłącznie z powodu przeprowadzania wskazanych powyżej czynności, których przedmiotem jest toluen przeznaczony do wykorzystania jako rozpuszczalnik do farb drukarskich lub preparat do czyszczenia urządzeń i innych zabrudzonych elementów.

2015
17
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla nabycia paliwa gazowego na potrzeby kotłowni parowych używanych przy produkcji estrów metylowych.

Fragment:

(...) wyrobu energetycznego, nie uznania Wnioskodawcy za pośredniczący podmiot gazowy i uznania go za finalnego nabywcę gazowego, oraz uznania produkowanego wyrobu za wyrób energetyczny. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. Nr 108, poz. 752 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem (...)

2015
27
sie

Istota:

Czynności opisane we wniosku dokonywane przez Wnioskodawcę w celu otrzymania wyrobu gotowego przeznaczonego do sprzedaży – stanową produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu przepisu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Fragment:

Spółka opisała we wniosku o interpretację sposób produkcji wyrobów energetycznych (identycznie jak w niniejszym wniosku), a organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Wniosek ten dotyczył jednak tylko zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych do produkcji wyrobów energetycznych. Spółka chciałaby jednak potwierdzić, czy powyższe czynności stanowią produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy akcyzowej również dla innych celów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wskazane w stanie faktycznym czynności stanowią produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej... Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w stanie faktycznym czynności stanowią w ocenie Spółki produkcję wyrobów energetycznych. Uzasadnienie stanowiska Spółki: Art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej wskazuje, że: „ Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych ”. Ponieważ w ustawie brak jest dokładniejszego wyjaśnienia, co rozumiemy przez „ wytwarzanie ”, czy też przetwarzanie, pomocniczo celowe jest odwołanie się do interpretacji dotyczących pojęcia „ procesu produkcyjnego ”.

2015
25
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) w procesach wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „ wyroby akcyzowe ” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „ wyroby gazowe ” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono: pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).