Wyroby energetyczne | Interpretacje podatkowe

Wyroby energetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby energetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym strat energii elektrycznej
Fragment:
W ust. 2 i 3 ww. art. 86 wyjaśniono, że paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, dodatki do paliwa stanowią odpowiednio paliwa silnikowe lub opałowe, w zależności do którego z tych paliw zostaną dodane i opodatkowane wg stawki równoważnej dla danego paliwa do którego są dodawane. Stosownie do art. 87 ust. 1 produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem (...)
2017
4
lut

Istota:
Przedmiot opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego (jednostka wojskowa posiadająca przeklasyfikowane paliwo lotnicze)
Fragment:
Realizując powyższe zadania jednostka dokonuje zakupu przedmiotowych wyrobów energetycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, posiadających statki powietrzne, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a ewidencja i zużycie tych produktów prowadzona jest przez te jednostki. W myśl zapisów art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), która zawiera katalog stosowanych pojęć i definicji, R. jest podmiotem trudnym do zdefiniowania dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym. Jednostka dokonuje zakupów wyrobów energetycznych nie na własny użytek, lecz na użytek jednostek wojskowych Resortu Obrony Narodowej. Ponadto R. jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą jednostką organizacyjną Skarbu Państwa (statio fisci) - wojskową jednostką budżetową która nie prowadzi działalności gospodarczej. R. dokonuje obliczenia i wpłaty podatku akcyzowego za paliwo lotnicze przeklasyfikowywane w bazach lotniczych i pozostałych jednostkach wojskowych działając zgodnie z poleceniami określonymi w pismach przełożonych. Przedmiotowe pisma wskazują R., jako podmiot zobowiązany do opłaty podatku akcyzowego, która ma umożliwić odsprzedaż przeklasyfikowanego paliwa lotniczego przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW), poprzez dodanie wartości zapłaconej akcyzy do wartości wywoławczej określonej partii odpadów (przeklasyfikowanego paliwa lotniczego).
2016
2
sie

Istota:
Czy produkt o kodzie CN 3814 00 90 w świetle przepisów o podatku akcyzowym nie jest produktem energetycznym i nie jest wyrobem akcyzowym?
Fragment:
Aby uznać produkt za wyrób akcyzowy muszą być spełnione łącznie następujące warunki: wyrób ten musi stanowić wyrób energetyczny w rozumieniu ustawy akcyzowej; wyrób ten musi być wymieniony w Załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej. Ad.1 - wyroby energetyczne Wyroby energetyczne zostały zdefiniowane w art. 86 ust. 1 ustawy akcyzowej. Do wyrobów energetycznych zalicza się : wyroby o określonym kodzie CN (wśród których to kodów nie wymienia się kodu - CN 3814 00 90) „Pozostałe pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN (pkt 9), pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN (pkt 10). Produkt który zamierza stosować Wnioskodawca CN 38140090 nie jest węglowodorem. W świetle powyższego produkt ten będzie wyrobem energetycznym tylko wtedy, jeżeli będzie przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych.
2016
13
maj

Istota:
Uznanie odzyskiwania toluenu w procesie drukowania za produkcję wyrobów energetycznych i obowiązek przemieszczania go w dostawie wewnątrzwspólnotowej na podstawie UDT
Fragment:
Przedmiotem działalności Spółki i celem wykorzystania toluenu jest wyłącznie druk czasopism, nie jest nim natomiast zorganizowany proces wytwarzania czy też przetwarzania toluenu w inny wyrób energetyczny. Przyjęcie odmiennej interpretacji, według której odzyskiwanie toluenu stanowiłoby produkcję wyrobów energetycznych - mogłoby prowadzić do absurdalnych rezultatów. Jeżeli bowiem użycie wyrobów energetycznych, a następnie ich odzyskanie po dokonaniu procesu produkcyjnego byłoby uznawane za produkcję wyrobów energetycznych, to za producentów wyrobów energetycznych uznawana byłaby większość zakładów przemysłowych, która wykorzystuje w procesie produkcji oleje smarowe do smarowania (zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie). Oleje smarowe po upływie okresu żywotności (tj. przydatności do smarowania) są „ odzyskiwane ”, tj. zlewane z danych linii produkcyjnych i odsprzedawane do podmiotów zajmujących się regeneracją (przetwarzaniem) zużytych olejów smarowych. Taka interpretacja prowadziłaby więc do sytuacji, w której producentami wyrobów energetycznych stałyby się zakłady motoryzacyjne, huty, a nawet elektrownie zużywające oleje przekładniowe do turbin elektrycznych. Również Spółka stałaby się producentem wyrobów energetycznych tylko i wyłącznie z powodu przeprowadzania wskazanych powyżej czynności, których przedmiotem jest toluen przeznaczony do wykorzystania jako rozpuszczalnik do farb drukarskich lub preparat do czyszczenia urządzeń i innych zabrudzonych elementów.
2015
1
paź

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla nabycia paliwa gazowego na potrzeby kotłowni parowych używanych przy produkcji estrów metylowych.
Fragment:
(...) wyrobu energetycznego, nie uznania Wnioskodawcy za pośredniczący podmiot gazowy i uznania go za finalnego nabywcę gazowego, oraz uznania produkowanego wyrobu za wyrób energetyczny. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. Nr 108, poz. 752 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem (...)
2015
17
wrz

Istota:
Czynności opisane we wniosku dokonywane przez Wnioskodawcę w celu otrzymania wyrobu gotowego przeznaczonego do sprzedaży – stanową produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu przepisu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
Fragment:
Spółka opisała we wniosku o interpretację sposób produkcji wyrobów energetycznych (identycznie jak w niniejszym wniosku), a organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Wniosek ten dotyczył jednak tylko zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych do produkcji wyrobów energetycznych. Spółka chciałaby jednak potwierdzić, czy powyższe czynności stanowią produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy akcyzowej również dla innych celów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wskazane w stanie faktycznym czynności stanowią produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej... Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w stanie faktycznym czynności stanowią w ocenie Spółki produkcję wyrobów energetycznych. Uzasadnienie stanowiska Spółki: Art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej wskazuje, że: „ Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych ”. Ponieważ w ustawie brak jest dokładniejszego wyjaśnienia, co rozumiemy przez „ wytwarzanie ”, czy też przetwarzanie, pomocniczo celowe jest odwołanie się do interpretacji dotyczących pojęcia „ procesu produkcyjnego ”.
2015
27
sie

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) w procesach wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „ wyroby akcyzowe ” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „ wyroby gazowe ” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono: pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz pod pozycją 32, z kodem CN 2715 00 00 - Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).
2015
25
sie

Istota:
Opodatkowanie rozpałki do grilla i kominka
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (art. 86 ust. 3 ustawy). W art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które odnoszą się m.in. bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy. Stawka akcyzy na wyrób energetyczny o kodzie CN 2710 19 29 nie została określona wprost w pkt 1-13 ust. 1 art. 89 ustaw. Tym samym ponieważ dla przedmiotowego wyrobu ustawodawca nie określił stawki akcyzy w oparciu o jego kod CN należy kierować się kryterium jego przeznaczenia. Zatem w przypadku przeznaczenia produkowanego wyrobu o kodzie CN 2710 19 29 do celów opałowych będzie on opodatkowany zgodnie ze stawką podatku określoną w pkt 15 lit. a, ust. 1 art. 89 czyli odpowiednio: w przypadku gdy jego gęstość w temperaturze 15°C jest: niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.
2015
20
sie

Istota:
Opodatkowanie wyrobów uzyskiwanych w krakingu katalitycznym opon i odpadów gumowych
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „ wyroby akcyzowe ” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „ wyroby gazowe ” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy. Stosownie do art. 86 ust.1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. W myśl art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.
2015
2
sie

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia dla nabywanych wyrobów gazowych przez publiczną szkołę wyższą
Fragment:
Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) (...)
2015
21
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.