Wyroby cukiernicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby cukiernicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich pakowanych w pudełka i foliowanych o dłuższym okresie przydatności do spożycia wynoszącym 90 dni ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2006 r. (data wpływu 11.05.2006 r.) Podatnika, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika - nie jest prawidłowe. Pismem z dnia 11.05.2006 r. Podatnik wniósł do tut. organu podatkowego podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich, tj. ciastek kruchych i ciastek francuskich pakowanych w pudełka i foliowanych o dłuższym okresie przydatności do spożycia wynoszącym 90 dni. Do pisma załączono kserokopię opisu procesu produkcji (...)

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest producentem wyrobów ciastkarskich z ciasta parzonego – określonych jako świeże. Wyroby te Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych sklasyfikował do grupowania: PKWiU 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby ciastkarskie z dodatkiem środka słodzącego).
Jak wynika z pisma Urzędu Statystycznego - dla celów podatkowych - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 1997r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm./, zgodnie z którą wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego – określone przez producenta jako świeże sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”.
Jak wynika z wniosku do produkowanych wyrobów ciastkarskie nie używa się środków spulchniających, gdyż następuje ono podczas obróbki termicznej, w piecu w wysokiej temperaturze. Ponadto, do ww. wyrobów nie dodawane są żadne przedłużacze trwałości. Po wypieku wyroby posiadają cechy organoleptyczne wyrobu świeżego. Produkt nie zawiera substancji chemicznych, z tego względu należy uznać go za świeży.
W złożonym wniosku wystąpiono z zapytaniem czy wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% bądź 22%?
Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wyroby ciastkarskie, ze względu na swoją recepturę należy uznać za wyroby świeże, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 30 września 2005r., uzupełnionym w dniu 04 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek: Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 113/, pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże - klasyfikowane w grupowaniach PKWiU 15.81.1 - jako wymienione w załączniku nr 3 do (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik produkuje wyroby cukrowe tj. baranek cukrowy, zając cukrowy, kurka cukrowa. Na powyższe wyroby podatnik posiada atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. ww. wyroby sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolem 36.63.77-40.3, a wg SWW pod symbolem 2882-9959.Zdaniem podatnika przedmiotowe wyroby podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT bowiem są wymienione w załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) będącym wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% w grupie "Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej" pod pozycją 125 - "Rzeźby, płaskorzeźby" symbol PKWiU 36.63.77-40.3.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ww. ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycjach 110-128 załącznika Nr 3 do ww. ustawy wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej (właściwa do wydawania atestów, o których mowa wyżej, została uznana przez Ministra Kultury Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna działająca na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło). W grupie tej zostały wymienione towary z grupowania PKWiU 36.63.77-40.3 Reasumując powyższe, dostawa towarów zaliczonych do grupowania PKWiU 36.63.77-40.3 w przypadku posiadania przez podatnika atestu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do produkowanych wafli o symbolu PKWiU 15.82.13.30.00?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo złożone w tut. Urzędzie w dniu 30.06.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytania w sprawie stawki podatku od towarów i usług na produkowane przez podatnika wafle o symbolu PKWiU 15.82.13.30.00 informuje, iż podziela stanowisko podatnika odnośnie opodatkowania 7-procentową stawką podatku od towarów i usług wafli o symbolu PKWiU 15.82.13-30.00. Podatniczka pismem złożonym w tut. Urzędzie w dniu 30.06.2004 r zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej, tj. z zapytaniem w sprawie stawki podatku od towarów i usług na produkowane wafle o symbolu PKWiU 15.82.13-30.00. Do zapytania, o którym mowa powyżej podatniczka dołączyła (...)