ITPP3/443-688/14/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Spółka w opisanym zdarzeniu zużyje nabyty olej napędowy zwolniony od akcyzy zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia. Zatem brak jest podstaw prawnych do odrębnego opodatkowania podatkiem akcyzowym czynności odzyskania ciepła i zużycia go na własne potrzeby.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości utraty zwolnienia od podatku akcyzowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości utraty zwolnienia od podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka posiada generator do produkcji energii elektrycznej. Do wytwarzania energii w generatorze zamierza zużywać olej napędowy zwolniony od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 wymienionej ustawy. Od wyprodukowanego prądu uiszczać będzie należny podatek akcyzowy. Urządzenie produkujące prąd wytwarza podczas pracy ciepło, które Spółka planuje zagospodarować, przy czym samo urządzenie nie jest urządzeniem przystosowanym do wytwarzania prądu i ciepła w kogeneracji. Wytwarzane ciepło jest produktem ubocznym powstającym podczas wytwarzania energii elektrycznej i znajduje się głównie w spalinach emitowanych do atmosfery. Spółka we własnym zakresie zamierza zbudować instalację odzysku ciepła z wytwarzanych spalin i zagospodarować tak odzyskane ciepło na własne potrzeby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odzyskanie jakiejkolwiek ilości energii cieplnej podczas produkcji energii elektrycznej nie spowoduje utraty zwolnienia od podatku akcyzowego, przy zakupie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, w przypadku gdy zasadniczym elementem instalacji jest produkcja energii elektrycznej, a uzyskiwane ciepło jest elementem mającym charakter produktu ubocznego, jego odzyskanie i zużycie nie powoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy

Co do zasady, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą – art. 13 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W opisanym zdarzeniu Spółka posiada generator do produkcji energii elektrycznej. Do wytwarzania tej energii w generatorze zamierza zużywać olej napędowy zwolniony od akcyzy, na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13. Od wyprodukowanej energii elektrycznej uiszczać będzie należny podatek akcyzowy. Spółka wskazuje, że wymienione urządzenie wytwarza podczas pracy produkt uboczny - ciepło, które planuje zagospodarować. Wytwarzane ciepło znajduje się głównie w spalinach emitowanych do atmosfery. Spółka zamierza zbudować instalację odzysku ciepła z wytwarzanych spalin na własne potrzeby.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy fakt odzyskania energii cieplnej podczas produkcji energii elektrycznej – w opisanym zdarzeniu - nie spowoduje utraty ww. zwolnienia od podatku akcyzowego.

W ocenie Spółki, w opisanym przypadku, odzyskanie i zużycie ciepła nie powoduje utraty prawa do zwolnienia od akcyzy

Mając na uwadze opis zawarty we wniosku, przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Powyższe wynika z faktu, że Spółka w opisanym zdarzeniu zużyje nabyty olej napędowy zwolniony od akcyzy zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia. Zatem brak jest podstaw prawnych do odrębnego opodatkowania podatkiem akcyzowym czynności odzyskania ciepła i zużycia go na własne potrzeby. Podkreślić w tym miejscu należy fakt, że powstałe w związku ze zużyciem przedmiotowego oleju ciepło będzie efektem ubocznym procesu produkcyjnego.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.