ITPP3/443-632/14/JK | Interpretacja indywidualna

W opisanym stanie faktycznym nie ciąży na nim obowiązek rejestracji u właściwego naczelnika urzędu celnego oraz nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego.
ITPP3/443-632/14/JKinterpretacja indywidualna
 1. olej silnikowy
 2. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków związanych ze sprzedażą oleju silnikowego przepracowanego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków związanych ze sprzedażą oleju silnikowego przepracowanego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie posadzek w obiektach wielkoprzemysłowych. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia, w tym ciągniki ciężarowe. Dokonuje napraw pojazdów samochodowych i maszyn we własnym zakresie w posiadanym warsztacie. Zainteresowany zebrany przepracowany olej silnikowy odsprzedaje okresowo, co kilka miesięcy, firmom zajmującym się jego utylizacją. Przy sprzedaży, w fakturach dokumentujących sprzedaż, olej silnikowy przepracowany jest klasyfikowany do kodu CN 2710 99 00. Wnioskodawca z uwagi na fakt, że odsprzedaje olej przepracowany, w 2007 r. stwierdził, że jest zobowiązany z tego tytułu do zarejestrowania się jako podatnik podatku akcyzowego, co też uczynił w dniu 16 października 2007 r. oraz nieprzerwanie do chwili obecnej co miesiąc do Urzędu Celnego składa deklaracje dla podatku akcyzowego. Deklaracje są składane za dany miesiąc kalendarzowy bez względu, czy w danym miesiącu nastąpiła sprzedaż oleju silnikowego przepracowanego.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że Minister Finansów wydał interpretację indywidualną ..., w której wskazał, że Wnioskodawca odsprzedając przepracowany olej silnikowy jest zobowiązany do składania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego oraz wykazywania w deklaracji ilości oraz wartości sprzedanego oleju silnikowego przepracowanego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy przy odsprzedaży sporadycznej przepracowanego oleju silnikowego zgromadzonego podczas napraw pojazdów samochodów oraz urządzeń i maszyn we własnym warsztacie spoczywa obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Celnym jako podatnik podatku akcyzowego oraz obowiązek składania co miesiąc do Urzędu Celnego deklaracji w zakresie podatku akcyzowego wraz ze stosownym załącznikiem...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, przepracowany olej silnikowy jest wyrobem akcyzowym, którego sprzedaż, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, jest opodatkowana stawką podatkową w wysokości 0 zł. Jak wskazano sprzedaż niniejszego wyrobu akcyzowego, tj. przepracowanego oleju silnikowego, nie nadkłada na Wnioskodawcę obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego, co stanowi podstawę do twierdzenia, że na Zainteresowanym przy sporadycznej odsprzedaży przepracowanego oleju silnikowego zgromadzonego podczas napraw pojazdów samochodów oraz urządzeń i maszyn nie spoczywa na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Celnym jako podatnik podatku akcyzowego oraz nie spoczywa obowiązek składania stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, co miesiąc do Urzędu Celnego deklaracji w zakresie podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że sprzedaje wyłącznie olej silnikowy przepracowany powinien się wyrejestrować jako podatnik podatku akcyzowego oraz powinien zaprzestać składania co miesiąc do organu celnego deklaracji dla podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych - art. 86 ust. 2 ustawy.

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) - art. 3 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 10 ust. 1 ustawy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego - art. 16 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych - art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca w toku prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia, w tym ciągniki ciężarowe. Dokonuje napraw posiadanych pojazdów samochodowych i maszyn we własnym zakresie we własnym warsztacie. Zebrany przepracowany olej silnikowy odsprzedaje okresowo firmom zajmującym się jego utylizacją. Przy sprzedaży olej silnikowy przepracowany klasyfikuje do kodu CN 2710 99 00. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracyjnego (art. 16 ust. 1 ustawy) oraz obowiązku składania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego (art. 21 ust. 1 ustawy). Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że sprzedaje wyłącznie olej silnikowy przepracowany opodatkowany stawką akcyzy w wysokości 0 zł powinien się wyrejestrować jako podatnik podatku akcyzowego oraz zaprzestać składania co miesiąc deklaracji dla podatku akcyzowego.

Mając na uwadze zdarzenie opisane we wniosku oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe w części.

W ocenie tutejszego organu nie można zgodzić się z Wnioskodawcą w tym zakresie, że do opisanej sprzedaży stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 0 zł. Natomiast stanowisko Zainteresowanego jest prawidłowe, w tej części, że w opisanym stanie faktycznym nie ciąży na nim obowiązek rejestracji u właściwego naczelnika urzędu celnego oraz nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego.

Na wstępie wskazać należy, że oleje silnikowe (oleje smarowe) znajdujące się w obrocie na terenie kraju co do zasady podlegają opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki akcyzy w wysokości 1.180,00 zł (art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przedmiotowy olej w opisanej sytuacji został zużyty, a nie wyprodukowany przez Wnioskodawcę. Nie powstał on także w wyniku celowego przetwarzania, lecz jest produktem powstałym w wyniku zużycia wyrobu akcyzowego.

Zatem odnosząc się do przedmiotowej kwestii, biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 6 ustawy, stwierdzić należy, że sprzedaż wyrobu akcyzowego, od którego na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona akcyza w należnej wysokości, nie podlega ponownie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Z uwagi na fakt, że tutejszy organ nie mógł zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w pełnym zakresie, stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, że przywołana we wniosku interpretacja indywidualna nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na zmieniony stan prawny.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

olej silnikowy
IBPP3/443-740/09/ŁW | Interpretacja indywidualna

wyroby akcyzowe
IPPP3/443-326/12/13-5/S/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.