ITPP3/443-520/14/JK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca występujący jako podmiot pośredniczący, który nabywa wyłącznie zwolnione od akcyzy paliwo lotnicze i dokonuje następnie jego dalszej odsprzedaży do celów objętych zwolnieniem i do celów nieobjętych zwolnieniem - może magazynować zwolnione od akcyzy paliwo w jednym zbiorniku.
ITPP3/443-520/14/JKinterpretacja indywidualna
 1. benzyna
 2. wyroby akcyzowe
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu magazynowania paliw przez podmiot pośredniczący – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sposobu magazynowania paliw przez podmiot pośredniczący.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o sprzedaż paliw lotniczych na wybranych lotniskach w Polsce. Jest zarejestrowany jako podmiot pośredniczący i posiada numer akcyzowy. Zamierza nabywać paliwo lotnicze: benzyna lotnicza Avgas 100 LL - kod CN 2710 12 31, benzyna lotnicza OBR 91 UL - kod CN 2710 12 31, benzyna lotnicza OBR 85 UL - kod CN 2710 12 31. Nabywane paliwa będą zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (art. 32 ustawy o podatku akcyzowym). Paliwa będą magazynowane w kontenerowych stacjach paliw wyposażonych w 3 komorowy zbiornik o pojemności całkowitej ok. 20.000 l. W każdej komorze zbiornika będzie przechowywany inny rodzaj paliwa. Kontenerowa stacja paliw wyposażona będzie w 3 legalizowane układy wydawcze, po jednym dla każdego rodzaju paliwa. Całością zarządzał będzie system komputerowy (TANKOMAT) rejestrujący ilość wydawanego paliwa, identyfikujący odbiorców i monitorujący poziom paliwa w zbiorniku. Tankomat posiadać będzie również drukarkę fiskalną, terminal do obsługi kart płatniczych, automat do przyjmowania gotówki oraz czytnik kart zbliżeniowych.

Zainteresowany zamierza sprzedawać paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jak również paliwo z zapłaconą akcyzą.

Aby klient mógł nabyć paliwo zwolnione od akcyzy będzie musiał przedstawiać przed pierwszym tankowaniem dokumenty potwierdzające uprawnienie do takiego zakupu (w tym potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3). Na podstawie przedstawionych dokumentów zostanie mu wydana zakodowana karta zbliżeniowa umożliwiająca tankowanie paliwa zwolnionego od akcyzy. Po każdym takim tankowaniu z tankomatu będzie drukował się dokument dostawy zawierający wszystkie niezbędne dane. Dokument dostawy będzie podpisywany na miejscu przez osobę odbierającą paliwo oraz pracownika Wnioskodawcy. Zainteresowany prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3.

Drugim sposobem zakupu paliwa będzie jego nabycie poprzez tankomat z naliczoną akcyzą. Klient niezarejestrowany w tankomacie i nieposiadający zakodowanej karty zbliżeniowej będzie mógł nabyć paliwo tylko i wyłącznie z doliczoną, zgodnie z obowiązującymi aktualnie stawkami, akcyzą. System zainstalowany w tankomacie będzie umożliwiał tworzenie raportów sprzedaży paliw z podziałem na paliwa sprzedane zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz paliwa sprzedane z zapłaconą akcyzą. Na podstawie tych raportów Wnioskodawca będzie, w wymaganym przez przepisy ww. ustawy terminie, składał miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy oraz płacił akcyzę od sprzedanego paliwa z zapłaconą akcyzą. Wpłaci również zabezpieczenie akcyzowe (na podstawie szacunkowych miesięcznych obrotów paliwami lotniczymi).

Rozliczanie paliwa i akcyzy będzie się odbywało na podstawie dokumentów dostawy oraz raportów z systemu rozliczeniowo-magazynowego w tankomacie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca nabywając paliwo lotnicze bez akcyzy (korzystając ze zwolnienia od akcyzy), działając jako podmiot pośredniczący, będzie mógł magazynować ww. paliwo w jednym zbiorniku, które następnie będzie sprzedawał w części do celów zwolnionych oraz w części jako opodatkowane akcyzą...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w opisanym zdarzeniu będzie mógł magazynować przedmiotowe paliwo w jednym zbiorniku.

Wnioskodawca uzasadniając ww. stanowisko wskazuje, że działając jako podmiot pośredniczący będzie nabywał wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz będzie je dostarczał do podmiotów zużywających. System obsługi stacji paliw będzie zautomatyzowany i będzie umożliwiał wyodrębnienie transakcji dla których weryfikacja uprawnień nabycia wyrobów zwolnionych przez podmioty zużywające przebiegła poprawnie oraz transakcji podmiotów niezweryfikowanych pozytywnie, gdy kontrahent nie będzie w stanie właściwie potwierdzić uprawnień. W systemie sprzedaży (tankomacie) będzie określona grupa klientów, wcześniej zweryfikowana na podstawie przedłożonych dokumentów, uprawniona do tankowania paliwa zwolnionego od zapłaty akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Klienci, którzy potwierdzą swoje uprawnienia otrzymają zakodowane karty zbliżeniowe. Transakcja sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy, będzie mogła dojść do skutku po zweryfikowaniu kartą w tankomacie uprawnień klienta. Dla takich klientów zostanie wystawiony dokument dostawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Obowiązek zapłaty akcyzy w przypadku kontrahentów bez uprawnień będzie wynikał z tytułu dostarczenia przez podmiot pośredniczący wyrobów zwolnionych bez zachowania warunków uprawniających do zapłaty akcyzy, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, a Wnioskodawca będzie z tego tytułu zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej kwoty akcyzy.

Wnioskodawca będzie ponadto zobowiązany na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy, bez wezwania organu podatkowego do:

 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Podmiot pośredniczący zaś to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu (art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy).

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie (art. 3 ust. 1-2 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Co do zasady, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka administracyjna mniemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec, której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu (...).

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych – art. 32 ust. 2 ustawy.

W myśl powyższego, zgodnie z art. 32 ust. 3 ww. ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Jak wskazano wyżej przedmiotowe zwolnienie jest możliwe przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Zgodnie ust. 5 cytowanego artykułu warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Stosownie do art. 32 ust. 7 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3 , powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, termin wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczenia oraz informacje o dokumentach dostawy – art. 32 ust. 8 ustawy.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 9 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Stosownie do w art. 38 ust. 1 ustawy, zawarto delegację do określenia w drodze rozporządzenia:

 1. wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 oraz w art. 42 ust. 1a, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy,
 2. szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia, w tym termin dokonania wpisów do tej ewidencji,
 3. środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki stosowania,
 4. warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie

- uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy.

Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108) wydanego na podstawie ww. delegacji, ewidencja wyrobów zwolnionych zawiera dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych:

 1. dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Ponadto w myśl § 5 ust. 2 wpisów do ewidencji dokonuje się:

 1. przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
 2. niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;
 3. niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;
 4. niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podmiot pośredniczący. Zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o sprzedaż paliw lotniczych na wybranych lotniskach w kraju. Będzie nabywał paliwo lotnicze klasyfikowane do kodu CN 2710 12 31. Nabywane paliwa będą zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wyroby akcyzowe będą magazynowane w kontenerowych stacjach paliw wyposażonych w 3 komorowe zbiorniki.

Zainteresowany zamierza następnie sprzedawać paliwo lotnicze zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jak również paliwo z akcyzą zapłaconą.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii, czy nabywając paliwo lotnicze bez akcyzy (korzystając ze zwolnienia od akcyzy), działając jako podmiot pośredniczący, będzie mógł magazynować ww. paliwo w jednym zbiorniku...

W ocenie Zainteresowanego, w opisanym zdarzeniu, będzie mógł magazynować przedmiotowe paliwo w jednym zbiorniku.

Mając na uwadze opis zawarty we wniosku, przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że stanowisko Zainteresowanego jest prawidłowe.

Stosownie do powyższego wskazać należy, że istotą zwolnienia od akcyzy dla paliwa lotniczego jest jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Ustawodawca w celu zapewnienia prawidłowego obrotu takim paliwem wprowadził m.in. warunek prowadzenia ewidencji paliwa zwolnionego od akcyzy. Do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązany jest m.in. podmiot pośredniczący nabywający wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona sprzedaży paliwa zwolnionego od akcyzy podmiotowi nieuprawnionemu (sprzedaż z akcyzą), wówczas oprócz odnotowania tego faktu w ewidencji, obowiązany będzie, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje podatkową i obliczyć oraz zapłacić należną akcyzę, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że ewentualna sprzedaż (dostawa) przez Wnioskodawcę paliwa lotniczego deklarowanego przy zakupie jako paliwo przeznaczone do celów zwolnionych z akcyzy, spowoduje zmianę przeznaczenia tego paliwa, powodującą w konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, co wynika z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W tym miejscu należy jednak wskazać, że do momentu jego sprzedaży (wydania) podmiotowi nieuprawnionemu do zwolnienia paliwo to jest objęte zwolnieniem od akcyzy.

Konkludując Wnioskodawca występujący jako podmiot pośredniczący, który nabywa wyłącznie zwolnione od akcyzy paliwo lotnicze i dokonuje następnie jego dalszej odsprzedaży do celów objętych zwolnieniem i do celów nieobjętych zwolnieniem - może magazynować zwolnione od akcyzy paliwo w jednym zbiorniku.

Natomiast w sytuacji, gdyby w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, występujący jako podmiot pośredniczący, dokonał nabycia paliwa lotniczego objętego zwolnieniem i paliwa lotniczego z zapłaconą akcyzą, to wskazane paliwo musi być magazynowane w taki sposób, żeby w każdej chwili możliwe było wskazanie ilości wyrobów o różnym statusie podatkowym (z zapłaconą akcyzą i zwolnionych od akcyzy).

Jest to o tyle istotne, gdyż wyroby zwolnione od akcyzy korzystają ze zwolnienia ze względu na zużycie w ściśle określonym celu, a podmiot dokonujący zużycia takiego paliwa zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zużytego paliwa. Na podstawie obowiązujących przepisów ewidencja zawierać powinna dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych, w tym oprócz nazwy wyrobów oraz ich kodów CN również ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego. Dlatego też przechowywanie paliwa o różnym statusie podatkowym w jednym zbiorniku jest niemożliwe.

Reasumując, w opisanym zdarzeniu, w którym Wnioskodawca będzie występował jako podmiot pośredniczący, nabywający paliwo lotnicze z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy, nie ma przeciwwskazań do tego, aby zwolnione z akcyzy paliwo lotnicze przed jego sprzedażą było magazynowe w jednym zbiorniku.

Końcowo pokreślić należy, że niniejszej interpretacji udzielono oceniając stanowisko Wnioskodawcy sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. Dodać także należy, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa – art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.