ITPP3/443-475/14/JK | Interpretacja indywidualna

Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliwa przeznaczonego do agregatów chłodniczych używanych podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, przewożonego w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego, na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
ITPP3/443-475/14/JKinterpretacja indywidualna
 1. wyroby akcyzowe
 2. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi transportem drogowym towarów, także na trasach międzynarodowych, w którym wykorzystywane są naczepy chłodnie do przewozu artykułów spożywczych. Produkty żywnościowe przewożone są w przedziale temperatur -30°C do +30°C w zależności od temperatury panującej na zewnątrz i wymagań zleceniodawcy. W celu zapewnienia pożądanej temperatury przewożonym produktom żywnościowym, konieczne jest stosowanie chłodni wyposażonych w agregaty zasilane przez olej.

Wątpliwość Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy nabycie przedmiotowego paliwa przeznaczonego do agregatów chłodniczych, używanych podczas transportu towarów podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego...

Opisywane agregaty posiadają samodzielne zasilanie z własnych zbiorników służące do utrzymania odpowiedniej temperatury. Powyższe oznacza, że agregaty są niezależne i posiadają własne zasilanie z własnymi zbiornikami do przechowywania paliwa, niezależne od układu paliwowego zasilającego silnik pojazdu ciężarowego. Mają na celu wytworzenie i utrzymanie prawidłowej temperatury wewnątrz pojazdu, nie służą natomiast do napędzania samochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do agregatów chłodniczych używanych podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, przewożonego w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego, na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do agregatów chłodniczych używanych podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, przewożonego w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Uzasadnienie stanowiska:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach:

 1. użytkowych pojazdów silnikowych;
 2. zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
 3. statków powietrznych lub jednostek pływających.

Za użytkowy pojazd silnikowy uważa się silnikowy pojazd drogowy, włączając ciągniki z przyczepą lub bez, który ze względu na konstrukcję lub wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do transportu, odpłatnego i nieodpłatnego, towarów lub więcej niż dziewięciu osób, włączając kierowcę, oraz każdy pojazd drogowy specjalnego przeznaczenia innego niż transport.

W myśl art. 33 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy, za standardowy zbiornik uważa się:

 1. zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich środkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów;
 2. zbiornik na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik specjalnego przeznaczenia.

Natomiast za pojemnik specjalnego przeznaczenia uważa się pojemnik wyposażony w układy chłodzenia, systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.

Stosownie do art. 33 ust. 5 cyt. ustawy, zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie, pod warunkiem że paliwa silnikowe:

 1. są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione;
 2. nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;
 3. nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do użycia podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, a paliwo to jest przywożone w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów to przedmiotowe nabycie paliwa będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego na warunkach określonych w cyt. wyżej art. 33 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca wskazuje, że przedstawioną argumentację potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2009 r. ... . Zgodnie z którą: „w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa przeznaczonego do użycia podczas transportu towarów w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury, a paliwo to jest przywożone w zbiornikach na stałe zamontowanych przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów to przedmiotowe nabycie paliwa będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego na warunkach określonych w cyt. wyżej art. 33 ustawy o podatku akcyzowym”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowe nabycie paliwa podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wyroby akcyzowe
ITPP3/443-369/14/JK | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
ITPP2/443-854/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.